ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reserve

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reserve-, *reserve*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
reserve(n) แหล่งหรือสิ่งที่มีสำรองอยู่ เช่น oil reserve แหล่งน้ำมันสำรอง, gas reserve แหล่งก๊าซธรรมชาติสำรอง, coal reserve แหล่งถ่านหินสำรอง
foreign exchange reserve(n) ทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
potash preserved egg(n) ไข่เยี่ยวม้า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reserve(vt) สำรอง, See also: สงวนไว้, Syn. keep, hold, store
reserve(vt) จอง, Syn. book, engage
reserve(n) เงินสำรอง, See also: เงินสะสม, Syn. fund, savings
reserve(n) สิ่งที่สำรองไว้, Syn. stock, supply
reserve(n) ตัวสำรอง
reserve(n) กองหนุน, See also: กองกำลัง, กำลังพล
reserve(n) เขตสงวน, See also: พื้นที่สงวน, Syn. preserve, sanctuary
reserved(adj) จองไว้, Syn. booked, engaged
reserved(adj) สำรองไว้, Syn. kept, stored
reserved(adj) ซึ่งสงวนท่าที, See also: ไว้ตัว, Syn. restrained, shy, silent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reserve(รีเซิร์ฟว') vt. สงวน, จอง, รักษาไว้สำรอง n. ทุนสำรอง, เงินสะสม, คนสำรอง, ที่สงวน, กองหนุน, สิ่งที่สงนไว้, ป่าสงวน, เขตสงวน, ความสงบเสงี่ยม, การสงวนท่าที, การไม่พูดมาก, -Phr. (in reserve สำรองไว้ในอนาคต, สิ่งทดแทน, อะไหล่, ส่วนสำรอง, อวัยวะสำรอง)
reserved(รีเซิร์ฟวดฺ') adj. สงวนไว้, สำรองไว้, จองไว้, รักษาไว้, สงบเสงี่ยม, สงวนท่าที, See also: reservedness n.
reserved wordคำสงวนหมายถึง คำหรือรหัสหนึ่งรหัสใดที่กำหนดให้ใช้เพื่อการใดโดยเฉพาะแล้ว ห้ามนำไปใช้เพื่อการอื่นอีกได้ เช่น คำ copy del หรือ ren ล้วนแต่เป็นคำสั่งที่ใช้ในระบบปฏิบัติการดอสแล้ว คำเหล่านี้เป็นคำสงวนทั้งหมด จะนำไปตั้งเป็นชื่อตัวแปร หรือชื่อแฟ้มข้อมูลไม่ได้
life preserverห่วงชูชีพ (ทำให้คนลอยน้ำ)
preserve(พรีเซิว์ฟว') vt. สงวน, ดำรง, ปกปักรักษา, คุ้มครอง, ดอง, หมัก, อนุรักษ์. n. สิ่งที่ใช้สงวน, ยากันบูด, ของดอง, ของหมัก, บริเวณป่าสงวน., See also: preservability n. preservable adj. preservation n. preserver n., Syn. guard, m

English-Thai: Nontri Dictionary
reserve(n) การสงวนท่าที, เขตสงวน
reserve(vt) สำรองไว้, สงวน, ถนอม, รักษาไว้, อนุรักษ์ไว้
reserved(adj) สงบเสงี่ยม, ขรึม, ที่สงวนไว้, ที่รักษาไว้
LIFE life preserver(n) เข็มขัดชูชีพ, เข็มขัดนิรภัย, ห่วงชูชีพ
preserve(n) ผลไม้กวน, ผลไม้ดอง, ของหมักดอง
preserve(vt) สงวน, รักษาไว้, ดำรง, คุ้มครอง, ดอง, หมัก, อนุรักษ์
preserver(n) เครื่องป้องกันอันตราย
unreserved(adj) เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ไม่จำกัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reserveสำรอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reserveเงินสำรอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reserve๑. สงวน๒. สำรอง, เงินสำรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reserve accountบัญชีเงินสำรอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reserve airอากาศสำรอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reserve basisหลักเงินสำรอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reserve capacityความจุสำรอง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reserve capital; reserve fundทุนสำรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reserve fund; reserve capitalทุนสำรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reserve, alkali; reserve, alkalineด่างสำรอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reserveสำรอง [การบัญชี]
Reserve cardบัตรจอง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Reserve collectionsกลุ่มทรัพยากรสำรอง [TU Subject Heading]
Reserve collections in librariesกลุ่มทรัพยากรสำรองในห้องสมุด [TU Subject Heading]
Reserve currencyเงินตราที่ใช้เป็นทุนสำรอง [เศรษฐศาสตร์]
Reserved bookหนังสือจอง, Example: <p>คือ หนังสือที่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาหนึ่งๆ กำหนดให้หนังสือดังกล่าวเป็นหนังสืออ่านประกอบในรายวิชาที่สอน โดยได้แจ้งให้ห้องสมุดและบรรณารักษ์จัดแยกหนังสือดังกล่าวออกเพื่อให้บริการแก่ผู้เรียนเป็นเฉพาะ หนังสือที่ถูกจัดเป็นหนังสือสำรอง จะมีระเบียบการยืมคืนพิเศษกว่าหนังสือทั่วไป คือ ระยะเวลาการยืมจะสั้นกว่าหนังสือทั่วไป เพื่อให้มีการหมุนเวียนการใช้งานอย่างทั่วถึงในกลุ่มผู้เรียน นอกจากระยะเวลาการยืมที่สั้นกว่าหนังสือทั่วไปแล้ว ค่าปรับกรณีที่ยืมเกินกำหนดส่งคืนก็จะสูงกว่าหนังสือทั่วไปด้วยเช่นกัน <p>แหล่งข้อมูล: <p>Reitz, Joan M. ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science. ABC-CLIO http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_h.aspx (accessed MArch 27, 2011). [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Reservesปริมาณสำรองปิโตรเลียม , ปริมาณสำรองปิโตรเลียม, Example: ค่าประมาณของปริมาตรปิโตรเลียมซึ่งคาดว่าจะผลิตขึ้นมาได้ในเชิงพาณิชย์ จากบริเวณที่แน่ใจแล้วว่ามีปิโตรเลียมอยู่และสามารถผลิตได้จากวันที่กำหนด ภายใต้สภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น และเป็นค่าที่เปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีข้อมูลเพิ่มขึ้นและมีการคำนวณใหม่ [ปิโตรเลี่ยม]
Reservesกำลังสำรอง [TU Subject Heading]
Reserves (Accounting)ทุนสำรอง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
reserve(n) ทหารกองหนุน
Reserve Bankธนาคารทุนสำรอง เป็นชื่อที่ใช้เรียกธนาคารกลางของบางประเทศ
reserved officers' training corpsร.ด., รักษาดินแดน, นักศึกษาวิชาทหาร

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reserveA great future is reserved for him.
reserveAll of the money is reserved for emergencies.
reserveAll seats are reserved.
reserveAre there reserved seats?
reserveAre there reserved seats for this film?
reserveAre there reserved seats on the train?
reserveAs the attendees of the DTA General Meeting will be offered the block rate, when you reserve Marriott Hotel for me, please notify them that I will attend it.
reserveAt which window can I make a reserve?
reserveCan I call "Chargeit" and reserve?
reserveCan I reserve a bottle and have you keep it here for me?
reserveCan I reserve a flight to Chicago?
reserveCan I reserve a flight to Osaka?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก้นถุง(n) reserve money, Syn. ่เงินก้นถุง, Example: คุณยายเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้ก่อนที่เขาจะย้ายออกจากบ้านมา แม้แต่เงินก้นถุงยังไม่ลืม, Thai Definition: ใช้เรียกเงินที่ให้เพื่อเก็บไว้เป็นสิริมงคล
เผื่อเลือก(v) reserve for selection, Example: เขาไม่ได้คบเธอเพียงคนเดียวแต่คบคนอื่นไว้เผื่อเลือกด้วย, Thai Definition: จับจองหรือหมายตาไว้จนเกินความต้องการเพื่อมาคัดเลือกอีกครั้งในภายหลัง
สงวน(v) reserve, See also: keep back, store up, set apart for, Syn. รักษา
สำรอง(v) reserve, See also: keep back, store up, Syn. เตรียมไว้, เผื่อไว้
แบ่งรับแบ่งสู้(adv) hesitantly, See also: reservedly, Syn. ภาคเสธ, Example: เขาตอบคำถามของผู้สื่อข่าวอย่างแบ่งรับแบ่งสู้เพื่อไม่ให้ถูกครหามากไปกว่านี้, Thai Definition: อย่างที่รับบ้างปฏิเสธบ้าง, อย่างที่รับหรือปฏิเสธโดยมีเงื่อนไข
สงวนที่(v) reserve, See also: store, keep, set aside, save, retain, put by, hold, Syn. จองที่, Example: ในหลักการควรจะสงวนที่ดังกล่าวไว้
จองที่(v) reserve, See also: book, make a reservation, engage, Syn. จองที่นั่ง
เงินก้นถุง(n) reserve money, Syn. เงินขวัญถุง, Example: คุณยายให้เงินก้นถุงแก่หลานคนละพันบาท, Count Unit: บาท, Thai Definition: เงินจำนวนหนึ่งที่ผู้ใหญ่มอบให้ในงานแต่งงานเป็นต้น เพื่อเก็บไว้เป็นสิริมงคล
เงินนอน(n) saving, See also: reserves, Syn. เงินเก็บ, Example: เขาทำงานมาตลอดชีวิต จนเดี๋ยวนี้มีเงินนอนอยู่ในธนาคารหลายล้านบาท, Count Unit: บาท, Thai Definition: เงินเหลือใช้ที่เก็บไว้
เงินสำรอง(n) reserve money, See also: reserve funds, Syn. เงินทุนสำรอง, Example: ธนาคารพาณิชย์ต้องกันเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินสำรองเพื่อใช้ในการเบิกถอนของผู้ฝากเงินด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุรักษ์[anurak] (v) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect  FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
ใบกองหนุน[bai køngnun] (n, exp) EN: certificate of reserve corps
แช่อิ่ม[chaē-im] (adj) EN: preserved in sirup
ชำ[cham] (adj) EN: preserved ; dry  FR: séché
ชมเปาะ[chom pǿ] (v, exp) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration  FR: amadouer
ชูชีพ[chūchīp] (n, exp) EN: life buoy ; life saving ; life preserver  FR: bouée de sauvetage [ f ] ; ceinture de sauvetage [ f ]
ดำรง[damrong] (v) EN: uphold ; support ; maintain ; sustain ; keep ; conserve ; continue ; remain ; preserve  FR: se maintenir ; rester ; subsiter
ดอง[døng] (v) EN: pickle ; preserve in salt ; cure  FR: conserver dans la saumure ; conserver dans du vinaigre
ไหปลาร้า[haiplārā] (n) EN: jar containing preserved fish
ห้องเก็บของ[hǿng kep khøng] (n) EN: storeroom ; closet  FR: remise [ f ] ; réserve [ f ] ; magasin [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
reserve
reserve
reserved
reserved
reserves
reserves
reserve's
reserve's
reserveese

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reserve
reserved
reserves
reservedly

WordNet (3.0)
reserve(n) something kept back or saved for future use or a special purpose, Syn. stockpile, backlog
reserve(n) (medicine) potential capacity to respond in order to maintain vital functions
reserve(n) the trait of being uncommunicative; not volunteering anything more than necessary, Syn. reticence, taciturnity
reserve(v) hold back or set aside, especially for future use or contingency
reserve(v) obtain or arrange (for oneself) in advance
reserve(v) arrange for and reserve (something for someone else) in advance, Syn. hold, book
reservedly(adv) with reserve; in a reserved manner
allow(v) give or assign a resource to a particular person or cause, Syn. set aside, appropriate, reserve, earmark
modesty(n) formality and propriety of manner, Syn. reserve
reservation(n) a district that is reserved for particular purpose, Syn. reserve

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Reserve

n. [ F. réserve. ] 1. The act of reserving, or keeping back; reservation. [ 1913 Webster ]

However any one may concur in the general scheme, it is still with certain reserves and deviations. Addison. [ 1913 Webster ]

2. That which is reserved, or kept back, as for future use. [ 1913 Webster ]

The virgins, besides the oil in their lamps, carried likewise a reserve in some other vessel for a continual supply. Tillotson. [ 1913 Webster ]

3. That which is excepted; exception. [ 1913 Webster ]

Each has some darling lust, which pleads for a reserve. Rogers. [ 1913 Webster ]

4. Restraint of freedom in words or actions; backwardness; caution in personal behavior. [ 1913 Webster ]

My soul, surprised, and from her sex disjoined,
Left all reserve, and all the sex, behind. Prior. [ 1913 Webster ]

The clergyman's shy and sensitive reserve had balked this scheme. Hawthorne. [ 1913 Webster ]

5. A tract of land reserved, or set apart, for a particular purpose; as, the Connecticut Reserve in Ohio, originally set apart for the school fund of Connecticut; the Clergy Reserves in Canada, for the support of the clergy. [ 1913 Webster ]

6. (Mil.) (a) A body of troops in the rear of an army drawn up for battle, reserved to support the other lines as occasion may require; a force or body of troops kept for an exigency. (b) troops trained but released from active service, retained as a formal part of the military force, and liable to be recalled to active service in cases of national need (see Army organization, above). [ 1913 Webster +PJC ]

7. (Banking) Funds kept on hand to meet liabilities. [ 1913 Webster ]

8. (Finance) (a) That part of the assets of a bank or other financial institution specially kept in cash in a more or less liquid form as a reasonable provision for meeting all demands which may be made upon it; specif.: (b) (Banking) Usually, the uninvested cash kept on hand for this purpose, called the real reserve. In Great Britain the ultimate real reserve is the gold kept on hand in the Bank of England, largely represented by the notes in hand in its own banking department; and any balance which a bank has with the Bank of England is a part of its reserve. In the United States the reserve of a national bank consists of the amount of lawful money it holds on hand against deposits, which is required by law (in 1913) to be not less than 15 per cent (U. S. Rev. Stat. secs. 5191, 5192), three fifths of which the banks not in a reserve city (which see) may keep deposited as balances in national banks that are in reserve cities (U. S. Rev. Stat. sec. 5192). (c) (Life Insurance) The amount of funds or assets necessary for a company to have at any given time to enable it, with interest and premiums paid as they shall accure, to meet all claims on the insurance then in force as they would mature according to the particular mortality table accepted. The reserve is always reckoned as a liability, and is calculated on net premiums. It is theoretically the difference between the present value of the total insurance and the present value of the future premiums on the insurance. The reserve, being an amount for which another company could, theoretically, afford to take over the insurance, is sometimes called the
reinsurance fund or the
self-insurance fund. For the first year upon any policy the net premium is called the
initial reserve, and the balance left at the end of the year including interest is the
terminal reserve. For subsequent years the initial reserve is the net premium, if any, plus the terminal reserve of the previous year. The portion of the reserve to be absorbed from the initial reserve in any year in payment of losses is sometimes called the
insurance reserve, and the terminal reserve is then called the
investment reserve. [ Webster 1913 Suppl. ]

9. In exhibitions, a distinction which indicates that the recipient will get a prize if another should be disqualified. [ Webster 1913 Suppl. ]

10. (Calico Printing) A resist. [ Webster 1913 Suppl. ]

11. A preparation used on an object being electroplated to fix the limits of the deposit. [ Webster 1913 Suppl. ]

Reserve

v. t. [ imp. & p. p. Reserved. (z&unr_;rvd");p. pr. & vb. n. Reserving.] [F. réserver, L. reservare, reservatum; pref. re- re- + servare to keep. See Serve.] 1. To keep back; to retain; not to deliver, make over, or disclose. “I have reserved to myself nothing.” Shak. [1913 Webster]

2. Hence, to keep in store for future or special use; to withhold from present use for another purpose or time; to keep; to retain; to make a reservation{7}. Gen. xxvii. 35. In cases where one person or party makes a request to an agent that some accommodation (such as a hotel room or place at a restaurant) be kept (reserved) for their use at a particular time, the word reserve applies both to the action of the person making the request, and to the action of the agent who takes the approproriate action (such as a notation in a book of reservations) to be certain that the accommodation is available at that time. [1913 Webster +PJC]

Hast thou seen the treasures of the hail, which I have reserved against the time of trouble? Job xxxviii. 22,23. [1913 Webster]

Reserve your kind looks and language for private hours. Swift. [1913 Webster]

3. To make an exception of; to except. [R.] [1913 Webster]

Reserve city

. (Banking) In the national banking system of the United States, any of certain cities in which the national banks are required (U. S. Rev. Stat. sec. 5191) to keep a larger reserve (25 per cent) than the minimum (15 per cent) required of all other banks. The banks in certain of the reserve cities (specifically called central reserve cities) are required to keep their reserve on hand in cash; banks in other reserve cities may keep half of their reserve as deposits in these banks (U. S. Rev. Stat. sec. 5195). [ Webster 1913 Suppl. ]


In reserve, in keeping for other or future use; in store; as, he has large quantities of wheat in reserve; he has evidence or arguments in reserve. --
Reserve air. (Physiol.) Same as Supplemental air, under Supplemental.
[ 1913 Webster ]

Syn. -- Reservation; retention; limitation; backwardness; reservedness; coldness; restraint; shyness; coyness; modesty. [ 1913 Webster ]

Reserved

a. 1. Kept for future or special use, or for an exigency; as, reserved troops; a reserved seat in a theater. [ 1913 Webster ]

2. Restrained from freedom in words or actions; backward, or cautious, in communicating one's thoughts and feelings; not free or frank. [ 1913 Webster ]

To all obliging, yet reserved to all. Walsh. [ 1913 Webster ]

Nothing reserved or sullen was to see. Dryden. [ 1913 Webster ]

-- Re*serv"ed*ly adv. -- Re*serv"ed*ness, n. [ 1913 Webster ]

Reservee

n. One to, or for, whom anything is reserved; -- contrasted with reservor. [ 1913 Webster ]

Reserver

n. One who reserves. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
储备[chǔ bèi, ㄔㄨˇ ㄅㄟˋ,   /  ] reserves; to store up #3,800 [Add to Longdo]
备用[bèi yòng, ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ,   /  ] reserve; spare; alternate; backup #9,166 [Add to Longdo]
拘谨[jū jǐn, ㄐㄩ ㄐㄧㄣˇ,   /  ] reserved; over-cautious #30,705 [Add to Longdo]
蕴藏量[yùn cáng liàng, ㄩㄣˋ ㄘㄤˊ ㄌㄧㄤˋ,    /   ] reserves; amount still in store #58,393 [Add to Longdo]
储备货币[chǔ bèi huò bì, ㄔㄨˇ ㄅㄟˋ ㄏㄨㄛˋ ㄅㄧˋ,     /    ] reserve currency [Add to Longdo]
储备金[chǔ bèi jīn, ㄔㄨˇ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄣ,    /   ] reserves (bank) [Add to Longdo]
存量[cún liàng, ㄘㄨㄣˊ ㄌㄧㄤˋ,  ] reserves [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leistungsreserve { f }reserve capacity [Add to Longdo]
Reserve { f } | Reserven { pl } | jdn. aus der Reserve lockenreserve; standby | reserves | to break through sb.'s reserve [Add to Longdo]
Reservedatenträger { m } [ comp. ]spill volume [Add to Longdo]
Reserverechner { m } [ comp. ]standby computer [Add to Longdo]
Reservetank { m }reserve tank [Add to Longdo]
Rohstoffreserve { f } | Rohstoffreserven { pl }reserve of raw materials | reserves of raw materials [Add to Longdo]
Rücklage { f }; Reservefonds { m } | Rücklagen auflösenreserve fund | to appropriate reserves [Add to Longdo]
Reserverad { n }spare wheel [Add to Longdo]
Reservereifen { m } [ auto ] | aufblasbarer Reservereifenspare tyre | inflatable spare tyre [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
準備[じゅんび, junbi] (n, vs) preparation; setup; arrangements; provision; reserve; (P) #2,617 [Add to Longdo]
予備[よび, yobi] (n, adj-no) preparation; preliminaries; reserve; spare; (P) #3,655 [Add to Longdo]
控え(P);扣え[ひかえ, hikae] (n) (1) reserve; spare; backup; (2) note; memorandum; (3) duplicate; copy; stub (of a ticket, etc.); (4) waiting one's turn; (P) #4,106 [Add to Longdo]
残す(P);遺す[のこす, nokosu] (v5s, vt) to leave (behind, over); to bequeath; to save; to reserve; (P) #4,736 [Add to Longdo]
遠慮[えんりょ, enryo] (adj-na, n, vs) diffidence; restraint; reserve; discretion; tact; thoughtfulness; (P) #6,658 [Add to Longdo]
保留[ほりゅう, horyuu] (n, vs) (1) reserve; putting on hold; deferment; (2) hold (e.g. telephone button); pending; (P) #6,701 [Add to Longdo]
別途[べっと, betto] (n) (1) special; special reserve (account); (adj-na) (2) separate #8,437 [Add to Longdo]
保つ[たもつ, tamotsu] (v5t, vt) to keep; to preserve; to hold; to retain; to maintain; to support; to sustain; to last; to endure; to keep well (food); to wear well; to be durable; (P) #11,567 [Add to Longdo]
堂々(P);堂堂[どうどう, doudou] (adj-t, adv-to) (1) magnificent; grand; impressive; dignified; majestic; imposing; stately; (2) fair; square; open; (adv-to) (3) grandly; boldly; confidently; (4) fairly; squarely; (5) unreservedly; without apology; without hesitation; (P) #14,371 [Add to Longdo]
常備[じょうび, joubi] (n, vs, adj-no) standing; reserve #15,024 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
規格参照予約名[きかくさんしょうよやくめい, kikakusanshouyoyakumei] reference reserved name [Add to Longdo]
予約ファイル名[よやくファイルめい, yoyaku fairu mei] reserved filename [Add to Longdo]
予約語[よやくご, yoyakugo] key word, reserved word [Add to Longdo]
予約名[よやくめい, yoyakumei] reserved name [Add to Longdo]
予約名使用引数[よやくめいしようひきすう, yoyakumeishiyouhikisuu] reserved name use parameter [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top