Search result for

disagree

(88 entries)
(0.0081 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disagree-, *disagree*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disagree[VI] ไม่เข้ากัน, See also: ไม่สอดคล้องกัน
disagree[VT] ไม่เห็นด้วย, See also: ขัดแย้ง, Syn. differ, discord, oppose, Ant. agree
disagree on[PHRV] คิดต่างออกไปในเรื่อง, See also: มีความคิดเห็นต่างกันในเรื่อง, Syn. disagree on
disagreeable[ADJ] ซึ่งมีอารมณ์เสีย, See also: ไม่พอใจ, Syn. unpleasant, Ant. pleasant, agreeable
disagreeable[ADJ] หยาบคาย, See also: ไม่เป็นมิตร, Syn. unpleasant
disagreement[N] ความขัดแย้งกัน, See also: ความคิดเห็นไม่ตรงกัน, ความไม่เห็นด้วย, การแตกร้าว, Syn. contradiction, contrast, disparity, Ant. agreement
disagreement[VT] ทำให้กระจ่าง, See also: ทำให้แจ่มแจ้ง, Syn. explain, clarify, Ant. confuse, obfuscate
disagree over[PHRV] คิดต่างออกไปในเรื่อง, See also: มีความคิดเห็นต่างกันในเรื่อง, Syn. disagree on
disagree with[PHRV] คิดต่างจาก
disagree with[PHRV] ไม่เข้ากับ, See also: แตกต่างจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disagree(ดิสอะกรี') {disagreed,disagreeing,disagrees} vi. ไม่เห็นด้วย,ไม่เห็นพ้อง,โต้แย้ง,ทะเลาะ,ไม่เหมาะ,ทำความเสียหายแก่, Syn. dissent,quarrel
disagreeable(ดิสอะกรี'อะเบิล) adj.,n. (สภาวะ) ไม่ถูกใจ,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ,ไม่ดี,มีอารมณ์ไม่ดี, See also: disagreeableness n. ดูdisagreeable disagreeability n. ดูdisagreeable, Syn. irritable
disagreement(ดิสอะกรี'เมินทฺ) n. ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่เห็นพ้อง,การทะเลาะ,การโต้แย้ง, Syn. rift

English-Thai: Nontri Dictionary
disagree(vi) ไม่เห็นด้วย,ไม่ตกลงกัน,ทะเลาะกัน,โต้แย้ง
disagreeable(adj) ไม่ถูกใจ,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ
disagreement(n) ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่เห็นพ้อง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
On your way to take the queen. Do you disagree?เพื่อ กรุย ทางไปสู่ ควีน นายไม่เห็นด้วยเหรอ? Chuck in Real Life (2008)
There seems to be some disagreement.มันดูเหมือนไม่มีข้อตกลง Dying Changes Everything (2008)
You and I disagree on what makes a good solท่านกับข้ามีความเห็นไม่ตรงกัน ในเรื่องการเป็นทหารที่... Cloak of Darkness (2008)
King Daeso slew one of them in the Council Hall, just because he disagreed.กษัตริย์แทโซฆ่าหนึ่งคนในพวกเขาในที่ประชุมสภา, เพียงเพราะเขาไม่เห็นด้วย The Kingdom of the Winds (2008)
I have a feeling you might disagree with that.ฉันมีความรู้สึกว่า นายไม่น่าจะเห็นด้วย Superhero Movie (2008)
But we're grown-ups, you know, let's agree to disagree... you live your life the way you want, and I live my life the way I want--แต่เราโตๆกันแล้ว,เธอก็รู้ เห็นด้วยรึเปล่า.. เธอมีชีวิตในทางที่เธอต้องการ ส่วนฉันก็มีชีวิตของฉัน... Passengers (2008)
- I disagree.-ผมไม่เห็นด้วยนะ Inkheart (2008)
No, I disagree.ไม่ ฉันไม่เห็นด้วย WarGames: The Dead Code (2008)
I disagree that the Mao banquet story is stale.ไม่เห็นด้วยเลยว่าเรื่องงานเลี้ยง\ กับประธานเหม๋าคือเรื่องเล่าน่าเบื่อ Frost/Nixon (2008)
I took the ring off about 18 months ago when we agreed to separate, we agreed to disagree.ถอดแหวนมา 18 เดือนตั้งแต่เราแยกกันอยู่ เห็นด้วยที่จะไม่เห็นด้วย Burn After Reading (2008)
Unless, of course, he had disagreements.นอกจากว่า... เธอกับพ่อ เห็นไม่ลงรอยกัน The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Not to be disagreeing, but if we're talking about something floating around between this priest and my son, it ain't my son's fault.ไม่อยากโต้เถียงด้วย แต่ถ้าเราจะพูดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น ระหว่างนักบวชกับลูกชายฉัน มันต้องไม่ใช่ความผิดของลูกชายฉัน Doubt (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disagreeBill disagreed with his classmates on every subject.
disagreeHe disagreed with his father.
disagreeHe disagrees with his relatives.
disagreeHe was a disagreeable old man.
disagreeI agree on an emotional level, but on the pragmatic level I disagree.
disagreeI beg to differ with you, but I disagree with your analysis of the situation.
disagreeI can't disagree with you on that.
disagreeI didn't expect his behavior to descend to such a disagreeable level.
disagreeI disagree with you.
disagreeI disagree with you on the matter.
disagreeIf you disagree with him, he is liable to get angry.
disagreeI have a disagreement with one's wife.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่เห็นด้วย[V] disagree, See also: not agree, dissent, Syn. ไม่เห็นพ้อง, Example: อาจารย์ไม่เห็นด้วยต่อแนวคิดในเรื่องการจัดกิจกรรมวันฮาโลวีน, Thai definition: มีความคิดเห็นขัดแย้งเพราะไม่เห็นสมควรตามนั้น
เสียงแตก[V] discordant, See also: disagreeing, Example: แกนนำพรรคร่วมรัฐบาลเกรงว่าหลายๆ พรรคจะเสียงแตกตอนโหวต, Thai definition: ไม่เห็นด้วย, ความเห็นไม่พ้องกัน
แตกคอ[V] splinter, See also: disagree, split, break up, be at loggerheads with, be on bad terms, have disagreement, dis, Syn. หมางใจกัน, แตกสามัคคี, บาดหมาง, Ant. สามัคคี, Example: นายกรัฐมนตรีกับสภารสช.แตกคอกันอย่างรุนแรง, Thai definition: หมางใจกันเพราะภายหลังเกิดมีความเห็นหรือรสนิยมไม่ตรงกัน
ไม่ลงรอยกัน[V] disagree, See also: be inconsistent, be contrary, be incompatible, conflict, contrast, argue, Syn. ไม่ตรงกัน, ขัดแย้ง, Example: ที่ประชุมมีความเห็นไม่ลงรอยกัน
ข้อขัดแย้ง[N] disagreement, Example: ข้อเสนอที่ทั้งประเทศต่างๆ เห็นพ้องต้องกันโดยไม่มีข้อขัดแย้งจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีขึ้นในอนาคต, Count unit: ข้อ
ความระหองระแหง[N] discord, See also: disagreement, dissension, conflict, quarrelsome, Syn. ความร้าวฉาน, ความบาดหมาง, Ant. ความปรองดอง, ความสามัคคี, Example: ความระหองระแหงในบ้านเกิดจากพ่อไปมีเมียน้อย, Thai definition: ความไม่ลงรอยกัน
เห็นแย้ง[V] be opposed to, See also: disagree, dissent, Syn. ไม่เห็นด้วย, ไม่ยอมรับ, เห็นขัดแย้ง, Ant. เห็นดี, เห็นด้วย, เห็นพ้องต้องกัน, Example: นักศึกษาบางคนเห็นแย้งกับคำสอนของอาจารย์ในบางเรื่อง, Thai definition: มีความเห็นขัดกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้าน[v.] (khān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; contradict ; dispute ; dissent   FR: protester ; s'opposer ; contrarier ; objecter
คัดค้าน[v.] (khatkhān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; reject ; dissuade ; dispute ; ban   FR: s'opposer ; être en désaccord ; protester ; contester ; contredire
ขัดแย้ง[v.] (khatyaēng) EN: oppose ; contradict ; disagree ; resist ; withstand ; be in conflict   FR: contredire ; contester ; s'opposer
ข้อขัดแย้ง[n. exp.] (khø khatyaēng) EN: matter in contention ; point of contention ; matter in dispute ; disagreement   
ข้อโต้แย้ง[n.] (khøtōyaēng) EN: argument ; counter-argument ; objection ; point in opposition ; opposing view ; dispute ; disagreement ; contention   
ความไม่เห็นด้วย[n. exp.] (khwām mai hendūay) EN: disagreement   
กระทบกระทั่ง[v.] (krathopkrathang) EN: conflict ; oppose ; disagree ; dispute ; affect   FR: se mettre quelqu'un à dos ; entrer en conflit
ไม่เห็นด้วย[v. exp.] (mai hendūay) EN: disagree ; not agree ; dissent   FR: ne pas être d'accord ; être en désaccord ; pas d'accord
ไม่เห็นพ้อง[v. exp.] (mai hen phøng) EN: disagree   
แสลงหู[v.] (salaēng hū) EN: be unpleasant to hear ; be disagreeable to hear   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISAGREE    D IH2 S AH0 G R IY1
DISAGREED    D IH2 S AH0 G R IY1 D
DISAGREES    D IH2 S AH0 G R IY1 Z
DISAGREEING    D IH2 S AH0 G R IY1 IH0 NG
DISAGREEABLE    D IH2 S AH0 G R IY1 AH0 B AH0 L
DISAGREEMENT    D IH2 S AH0 G R IY1 M AH0 N T
DISAGREEMENTS    D IH2 S AH0 G R IY1 M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disagree    (v) (d i2 s @ g r ii1)
disagreed    (v) (d i2 s @ g r ii1 d)
disagrees    (v) (d i2 s @ g r ii1 z)
disagreeing    (v) (d i2 s @ g r ii1 i ng)
disagreeable    (j) (d i2 s @ g r ii1 @ b l)
disagreeably    (a) (d i2 s @ g r ii1 @ b l ii)
disagreement    (n) (d i2 s @ g r ii1 m @ n t)
disagreements    (n) (d i2 s @ g r ii1 m @ n t s)
disagreeableness    (n) (d i2 s @ g r ii1 @ b l n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いけ好かない[いけすかない, ikesukanai] (adj-i) nasty; disgusting; disagreeable; creepy [Add to Longdo]
すれ違う;擦れ違う[すれちがう, surechigau] (v5u,vi) to pass by one another; to disagree; to miss each other [Add to Longdo]
異なる(P);異る(io)[ことなる, kotonaru] (v5r,vi) to differ; to vary; to disagree; (P) [Add to Longdo]
厭わしい[いとわしい, itowashii] (adj-i) detestable; disagreeable [Add to Longdo]
忌まわしい[いまわしい, imawashii] (adj-i) (1) unpleasant; disagreeable; abominable; disgusting; unsavory; (2) unlucky; inauspicious; (P) [Add to Longdo]
気持ち悪い[きもちわるい, kimochiwarui] (adj-i) bad feeling; feeling bad; disagreeable; unpleasant; revolting; gross; disgusting [Add to Longdo]
気障り[きざわり, kizawari] (adj-na) disagreeable; unpleasant; off-putting; disconcerting [Add to Longdo]
嫌(P);厭;厭や(io)[いや(P);や(嫌;厭), iya (P); ya ( iya ; en )] (adj-na,n) disagreeable; detestable; unpleasant; reluctant; (P) [Add to Longdo]
嫌みたらしい;厭みたらしい[いやみたらしい, iyamitarashii] (adj-i) disagreeable [Add to Longdo]
嫌らしい(P);厭らしい(P)[いやらしい(P);やらしい, iyarashii (P); yarashii] (adj-i) (uk) unpleasant; disgusting; repulsive; detestable; disagreeable; indecent; lewd; dirty; lascivious; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不同意[bù tóng yì, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ ㄧˋ, ] disagree [Add to Longdo]
不愉快[bù yú kuài, ㄅㄨˋ ㄩˊ ㄎㄨㄞˋ, ] disagreeable; unpleasant [Add to Longdo]
讨嫌[tǎo xián, ㄊㄠˇ ㄒㄧㄢˊ, / ] disagreeable; hateful; a pain in the neck [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disagree \Dis`a*gree"\ (d[i^]s`[.a]*gr[=e]"), v. i. [imp. & p.
   p. {Disagreed} (d[i^]s`[.a]*gr[=e]d"); p. pr. & vb. n.
   {Disagreeing}.] [Pref. dis- + agree: cf. F. d['e]sagr['e]er
   to displease.]
   1. To fail to accord; not to agree; to lack harmony; to
    differ; to be unlike; to be at variance.
    [1913 Webster]
 
       They reject the plainest sense of Scripture, because
       it seems to disagree with what they call reason.
                          --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   2. To differ in opinion; to hold discordant views; to be at
    controversy; to quarrel.
    [1913 Webster]
 
       Who shall decide, when doctors disagree? --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To be unsuited; to have unfitness; as, medicine sometimes
    disagrees with the patient; food often disagrees with the
    stomach or the taste.
    [1913 Webster]
 
   Note: Usually followed by with, sometimes by to, rarely by
      from; as, I disagree to your proposal.
 
   Syn: To differ; vary; dissent.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disagree
   v 1: be of different opinions; "I beg to differ!"; "She
      disagrees with her husband on many questions" [syn:
      {disagree}, {differ}, {dissent}, {take issue}] [ant:
      {agree}, {concord}, {concur}, {hold}]
   2: be different from one another [syn: {disagree}, {disaccord},
     {discord}] [ant: {agree}, {check}, {correspond}, {fit},
     {gibe}, {jibe}, {match}, {tally}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top