ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spotty

S P AA1 T IY0   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spotty-, *spotty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spotty[ADJ] ไม่สม่ำเสมอ, See also: ไม่คงเส้นคงวา, ไม่แน่นอน, Syn. inconsistent, patchy
spotty[ADJ] เต็มไปด้วยสิว, Syn. pimply
spotty[ADJ] เป็นจุดๆ, See also: เป็นแต้มๆ, Syn. spotted

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spotty(สพอท'ที) adj. เป็นจุด ๆ ,เป็นแต้ม,มีรอยเปรอะเปื้อน,มีรอยด่างพร้อย,ไม่ได้มาตรฐาน,ไม่เข้าเกณฑ์,ไม่แน่นอน,เอาแน่ไม่ได้., See also: spottily adv. spottiness n., Syn. irregular

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- spotty research and false assumptions.- มีช่องโหว่และสมมุติฐานที่ผิด National Treasure: Book of Secrets (2007)
I do need to consider my spotty record connecting with others.ผมต้องคำนึงถึงผลกระทบระหว่าง ประวัติด่างพร้อยของผมกันคนอื่นด้วย Sí se puede (2008)
Spotty job record, but that's about it.บันทึก รายงานไม่แน่นอน เกี่ยวกับสิ่งนี้ Blinded by the Light (2009)
Coverage is spotty at best.- บวกกับ กล้องวงจรปิดในพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกทุบทำลาย Episode #1.2 (2010)
"Cell service spotty here.สัญญาณที่นี้ไม่ค่อยดี Beneath (2011)
The signal has been spotty out in that area for weeks.สัญญาณ ขาดหายเป็นช่วงๆ ในพื้นที่บริเวณนั้น มาหลายสัปดาห์แล้ว What Remains (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
SPOTTY S P AA1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spotty (j) spˈɒtiː (s p o1 t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
pickelig {adj} | pickeliger | am pickeligstenspotty | spottier | spottiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
跛行景気[はこうけいき, hakoukeiki] (n) spotty economic boom [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spotty \Spot"ty\ (sp[o^]t"t[y^]), a.
   Full of spots; marked with spots.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spotty
   adj 1: having spots or patches (small areas of contrasting color
       or texture); "a field patched with ice and snow"; "the
       wall had a spotty speckled effect"; "a black-and-white
       spotted cow" [syn: {patched}, {spotty}, {spotted}]
   2: lacking consistency; "the golfer hit the ball well but his
     putting was spotty" [syn: {spotty}, {uneven}, {scratchy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top