Search result for

shade

(93 entries)
(0.0081 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shade-, *shade*
Possible hiragana form: しゃで
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shade[N] ร่ม, See also: ที่ร่ม, ที่บังแดด, ที่กำบัง, สิ่งที่ใช้บัง, Syn. blind, covering, screen, Ant. expose
shade[N] ปริมาณสีที่แตกต่างกันเล็กน้อย, Syn. variation, proposal
shade[VT] ทำให้เกิดร่มเงา, See also: ทำให้มืดมัว, บังแดด, Syn. darken, blacken, obscure, shadow
shade[VI] ค่อยๆ มืดมัว, Syn. grow dark, become dark, overcloud
shades[N] ความมืดของกลางคืนหรือตอนเย็น, See also: แว่นตากันแดด, Syn. glasses
shade in[PHRV] แรเงา
shade from[PHRV] ได้ร่มเงาจาก, See also: บดบังจาก, Syn. protect against
shade into[PHRV] ค่อยๆ เปลี่ยนเป็น
shade with[PHRV] บดบังด้วย, See also: ให้ร่มเงาด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shade(เชด) n. ร่ม,ที่ร่ม,เงามืด,ความมืด,บังร่ม,โป๊ะโคม,ที่บังแดด,ที่กำบัง,กะบัง,บังตา,เงามืดในภาพ,เครื่องเตือนความจำ,ความคลุมเครือ,ผี,ปีศาจ,ลำดับแลเงา,จำนวนเล็กน้อย,การสัมผัส vt. ทำให้เกิดร่มเงา,ทำให้มืดมัว,ทำให้สลัว,บังเงา,บังร่ม,บังแดด,ระบายเงา,วาดเงามืด vi.
eyeshaden. ที่บังตาของหมวก,ที่บังตา
lampshade(แลมพฺ'เชด) n. ที่บังตะเกียง
sunshade(ซัน'เชด) n. ที่บังแดด

English-Thai: Nontri Dictionary
shade(n) ลำดับชั้นของสี,เฉด,มู่ลี่,ร่มเงา,ที่บังแดด,ผี,ปีศาจ
shade(vi) ค่อยๆเปลี่ยน
shade(vt) ทำให้เกิดร่มเงา,บังแสง,บังแดด,ทำให้สลัว
sunshade(n) ที่บังแดด,ร่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shade๑. ระดับคล้ำสี๒. สีคล้ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
shade guideชุดเทียบสี (ฟันปลอม) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shade (Computer file)เชด (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Shades and shadowsการบังแสงและเงา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Shades off.- ถอดแว่นซะ Battleship (2012)
-Take off the shades. -Huh?ถอดแว่นกันแดดออกซิ หา? Bangkok Dangerous (2008)
- We part the shades and face some facts# -#เราผ่านร่มเงาและความจริงมา# Marley & Me (2008)
And shade from the sun.และร่มเงาจากดวงอาทิตย์ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Please, just sit down here, and we can enjoy a cup of bush tea in the shade.เชิญนั่งตรงนี้ก่อนค่ะ และเรามานั่งพักดื่มชาบุชในร่มก่อนค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Let's go in the shade and talk.เข้าในที่ร่มและคุยกันดีกว่าค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
98 degrees in the shade, 125 in the box.98 องศาใต้ร่มไม้ 125 องศาในตู้นั่น Boxed In (2008)
Looms but the Horror of the shadeไม่เห็นสิ่งใดนอกจากเงารางๆ ของความหวาดกลัว Invictus (2009)
No, you look just the perfect shade of orange.ไม่หรอก คุณดูดีในสีส้ม เกือบเสร็จแล้ว London. Of Course (2009)
Lock the doors and windows, close the shades.ล็อกประตูหน้าต่าง ปิดม่าน After School Special (2009)
Criminal Minds Season04 Episode21 A Shade of GrayCriminal Minds Season 04 Episode 21 A Shade of Gray A Shade of Gray (2009)
My ashes were spread over grass I had once walked on... beneath trees that had once given me shade... on top of roses I once admired... and beside fences I once gossiped over.เถ้ากระดูกฉันถูกโปรยไปทั่วสนามที่ฉันเคยเดิน ใต้ต้นไม้ที่เคยให้ร่มเงาฉัน บนดอกกุหลาบที่ฉันเคยชื่นชม Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shadeAnd when he was tired, he would sleep in her shade. [Story, Silverstein]
shadeA parasol is used during the summertime to shade the face.
shadeBro? You've got a terrible temperature! Never mind the bags, rest in the shade of those trees!
shadeChristine stayed in the shade all day, because she didn't want to get a sunburn.
shadeHe is a shade better today.
shadeHe likes green in a lighter shade.
shadeHer skirt was a cheerful shade of bright green.
shadeI feel cooler standing in the shade, rather than out in the sun.
shadeI'm standing in the shade.
shadeI sat down in the shade of a tree and read the book.
shadeIt was cool in the shade of the trees.
shadeIt was so hot that I got into the shade and took a rest.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่มเงา[N] shade, Example: ต้นก้ามปูเป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงา, Thai definition: ส่วนที่มืดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพราะมีวัตถุบังแสง
กระบัง[N] shield, See also: shade, Syn. กะบัง, เครื่องบัง, เครื่องกั้น, Thai definition: แผ่นกลมหรือสี่เหลี่ยมสอดที่ดาบ หอก ง้าว ฯลฯ สำหรับบังมือ
แรเงา[V] shade, Example: เขาส่งภาพเข้าประกวดสามภาพ โดยใช้ทั้งสีน้ำ หมึกแห้ง และแรเงาด้วยเส้นดินสอ, Thai definition: เขียนเส้นเพื่อให้เห็นเป็นเงา
บัง[V] shade, See also: shelter, screen, cover, hide from view, Syn. กำบัง, กัน, กั้ง, Ant. เปิดเผย, แสดง, Example: ต้นไม้จะช่วยบังแดดให้ไม่ค่อยร้อน, Thai definition: กัน กั้น หรือปิดไม่ให้เห็น ไม่ให้ผ่าน ไม่ให้โดน
ร่มไม้[N] tree shade, See also: shade, Example: เด็กๆ นั่งเล่นด้วยกันที่ร่มไม้ใกล้ๆ ท่าน้ำข้างวัด
กะบัง[N] shield, See also: shade, Syn. บัง, กระบัง, Thai definition: เครื่องบัง, เครื่องกั้น เช่น กะบังหมวก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัง[v.] (bang) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct   FR: abriter ; s'abriter ; protéger
กะบัง[n.] (kabang) EN: peak ; visor ; brim ; shade   FR: visière [f]
มะเขือเหลือง [n. exp.] (makheūa leūang) EN: Soda-appla Nightshade   
มะแว้ง [n.] (mawaēng) EN: Solanum trilobatum ; Purple-Fruited Pea Eggplant ; Thai Cultivated Nightshade   
มะแว้งเครือ[n.] (mawaēng khreūa) EN: Solanum trilobatum ; Purple-Fruited Pea Eggplant ; Thai Cultivated Nightshade   
มู่ลี่[n.] (mūlī) EN: bamboo blind ; bamboo curtain ; chick ; venetian blind ; sun-blind ; view breaker ; eyeshade ; blinder   FR: store [m] ; persienne [f]
ในร่ม[n. exp.] (nai rom) EN: in the shade   FR: à l'ombre
นั่งอยู่ในร่ม[v. exp.] (nang yū nai rom) EN: sit in the shade   FR: s'asseoir à l'ombre ; être assis à l'ombre
เงา[n.] (ngao) EN: shade ; shadow ; image ; reflection   FR: ombre [f] ; reflet [m] ; silhouette [f]
เงามืด[n.] (ngao meūt) EN: shadow ; dark shadow ; shade ; umbra   FR: ombre [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SHADE    SH EY1 D
SHADED    SH EY1 D AH0 D
SHADEL    SH AE1 D AH0 L
SHADER    SH EY1 D ER0
SHADES    SH EY1 D Z
SHADEGG    SH AE1 D EH0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shade    (v) (sh ei1 d)
shaded    (v) (sh ei1 d i d)
shades    (v) (sh ei1 d z)
shade-tree    (n) - (sh ei1 d - t r ii)
shade-trees    (n) - (sh ei1 d - t r ii z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schatten {m}; Schattierung {f} | Schatten {pl} | Schatten spenden; Schatten gebenshade | shades | to give shade; to provide shade [Add to Longdo]
San-Cristobal-Buschsänger {m} [ornith.]Shade Warbler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイシェード[, aishie-do] (n) eyeshade [Add to Longdo]
サンシェード[, sanshie-do] (n) sunshade [Add to Longdo]
シェード;シェイド[, shie-do ; shieido] (n) shade [Add to Longdo]
ナス科;茄子科[ナスか(ナス科);なすか(茄子科), nasu ka ( nasu ka ); nasuka ( nasu ka )] (n) Solanaceae (nightshade family of plants) [Add to Longdo]
ナス属;茄子属[ナスぞく(ナス属);なすぞく(茄子属), nasu zoku ( nasu zoku ); nasuzoku ( nasu zoku )] (n) Solanum (nightshade genus of plants) [Add to Longdo]
バーテックスシェーダ[, ba-tekkusushie-da] (n) {comp} vertex shader [Add to Longdo]
ピクセルシェーダ[, pikuserushie-da] (n) {comp} pixel shader [Add to Longdo]
ランプシェード[, ranpushie-do] (n) lampshade [Add to Longdo]
陰(P);蔭;翳[かげ, kage] (n) (1) shade; shadow; (2) other side; back; background; (P) [Add to Longdo]
陰り(P);翳り[かげり, kageri] (n) shadow or cloud (e.g. on someone's happiness); shade; gloom; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yìn, ˋ, ] shade [Add to Longdo]
[yuè, ㄩㄝˋ, ] shade of trees [Add to Longdo]
浓淡[nóng dàn, ㄋㄨㄥˊ ㄉㄢˋ, / ] shade (of a color, i.e. light or dark) [Add to Longdo]
[yìn, ˋ, / ] shade [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
実効輻射電力[じっこうふくしゃでんりょく, jikkoufukushadenryoku] ERP, effective radiated power [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shade \Shade\ (sh[=a]d), n. [OE. shade, shadewe, schadewe, AS.
   sceadu, scead; akin to OS. skado, D. schaduw, OHG. scato,
   (gen. scatewes), G. schatten, Goth. skadus, Ir. & Gael.
   sgath, and probably to Gr. sko`tos darkness. [root]162. Cf.
   {Shadow}, {Shed} a hat.]
   1. Comparative obscurity owing to interception or
    interruption of the rays of light; partial darkness caused
    by the intervention of something between the space
    contemplated and the source of light.
    [1913 Webster]
 
   Note: Shade differs from shadow as it implies no particular
      form or definite limit; whereas a shadow represents in
      form the object which intercepts the light. When we
      speak of the shade of a tree, we have no reference to
      its form; but when we speak of measuring a pyramid or
      other object by its shadow, we have reference to its
      form and extent.
      [1913 Webster]
 
   2. Darkness; obscurity; -- often in the plural.
    [1913 Webster]
 
       The shades of night were falling fast. --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   3. An obscure place; a spot not exposed to light; hence, a
    secluded retreat.
    [1913 Webster]
 
       Let us seek out some desolate shade, and there
       Weep our sad bosoms empty.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. That which intercepts, or shelters from, light or the
    direct rays of the sun; hence, also, that which protects
    from heat or currents of air; a screen; protection;
    shelter; cover; as, a lamp shade.
    [1913 Webster]
 
       The Lord is thy shade upon thy right hand. --Ps.
                          cxxi. 5.
    [1913 Webster]
 
       Sleep under a fresh tree's shade.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Let the arched knife well sharpened now assail the
       spreading shades of vegetables.    --J. Philips.
    [1913 Webster]
 
   5. Shadow. [Poetic.]
    [1913 Webster]
 
       Envy will merit, as its shade, pursue. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   6. The soul after its separation from the body; -- so called
    because the ancients it to be perceptible to the sight,
    though not to the touch; a spirit; a ghost; as, the shades
    of departed heroes.
    [1913 Webster]
 
       Swift as thought the flitting shade
       Thro' air his momentary journey made. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   7. (Painting, Drawing, etc.) The darker portion of a picture;
    a less illuminated part. See Def. 1, above.
    [1913 Webster]
 
   8. Degree or variation of color, as darker or lighter,
    stronger or paler; as, a delicate shade of pink.
    [1913 Webster]
 
       White, red, yellow, blue, with their several
       degrees, or shades and mixtures, as green only in by
       the eyes.               --Locke.
    [1913 Webster]
 
   9. A minute difference or variation, as of thought, belief,
    expression, etc.; also, the quality or degree of anything
    which is distinguished from others similar by slight
    differences; as, the shades of meaning in synonyms.
    [1913 Webster]
 
       New shades and combinations of thought. --De
                          Quincey.
    [1913 Webster]
 
       Every shade of religious and political opinion has
       its own headquarters.         --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   {The Shades}, the Nether World; the supposed abode of souls
    after leaving the body.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shade \Shade\, v. t. [imp. & p. p. {Shaded}; p. pr. & vb. n.
   {Shading}.]
   1. To shelter or screen by intercepting the rays of light; to
    keep off illumination from. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       I went to crop the sylvan scenes,
       And shade our altars with their leafy greens.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To shelter; to cover from injury; to protect; to screen;
    to hide; as, to shade one's eyes.
    [1913 Webster]
 
       Ere in our own house I do shade my head. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To obscure; to dim the brightness of.
    [1913 Webster]
 
       Thou shad'st
       The full blaze of thy beams.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To pain in obscure colors; to darken.
    [1913 Webster]
 
   5. To mark with gradations of light or color.
    [1913 Webster]
 
   6. To present a shadow or image of; to shadow forth; to
    represent. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       [The goddess] in her person cunningly did shade
       That part of Justice which is Equity. --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shade \Shade\ (sh[=a]d), v. i. [See {Shade}, n.]
   To undergo or exhibit minute difference or variation, as of
   color, meaning, expression, etc.; to pass by slight changes;
   -- used chiefly with a preposition, as into, away, off.
 
      This small group will be most conveniently treated with
      the emotional division, into which it shades. --Edmund
                          Gurney.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shade
   n 1: relative darkness caused by light rays being intercepted by
      an opaque body; "it is much cooler in the shade"; "there's
      too much shadiness to take good photographs" [syn: {shade},
      {shadiness}, {shadowiness}]
   2: a quality of a given color that differs slightly from another
     color; "after several trials he mixed the shade of pink that
     she wanted" [syn: {shade}, {tint}, {tincture}, {tone}]
   3: protective covering that protects something from direct
     sunlight; "they used umbrellas as shades"; "as the sun moved
     he readjusted the shade"
   4: a subtle difference in meaning or opinion or attitude;
     "without understanding the finer nuances you can't enjoy the
     humor"; "don't argue about shades of meaning" [syn: {nuance},
     {nicety}, {shade}, {subtlety}, {refinement}]
   5: a position of relative inferiority; "an achievement that puts
     everything else in the shade"; "his brother's success left
     him in the shade"
   6: a slight amount or degree of difference; "a tad too
     expensive"; "not a tad of difference"; "the new model is a
     shade better than the old one" [syn: {tad}, {shade}]
   7: a mental representation of some haunting experience; "he
     looked like he had seen a ghost"; "it aroused specters from
     his past" [syn: {ghost}, {shade}, {spook}, {wraith},
     {specter}, {spectre}]
   8: a representation of the effect of shadows in a picture or
     drawing (as by shading or darker pigment)
   v 1: cast a shadow over [syn: {shadow}, {shade}, {shade off}]
   2: represent the effect of shade or shadow on [syn: {shade},
     {fill in}]
   3: protect from light, heat, or view; "Shade your eyes when you
     step out into the bright sunlight"
   4: vary slightly; "shade the meaning"
   5: pass from one quality such as color to another by a slight
     degree; "the butterfly wings shade to yellow"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top