ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

passage

P AE1 S AH0 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -passage-, *passage*
Possible hiragana form: ぱっさげ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
passage(n) ทางผ่าน, See also: ทางเดิน
passage(n) ค่าโดยสารเรือ, Syn. fare
passage(n) การเดินทางทางน้ำ
passage(n) สิทธิการผ่าน, Syn. passport, permission
passage(n) การแลกเปลี่ยนติดต่อระหว่างบุคคล, Syn. communication
passage(n) ตอน, See also: ส่วนบทความ, ข้อความ, บทความ, ท่อนเพลง
passage(n) ความเจริญก้าวหน้า, Syn. progression, Ant. regression
passage(vi) ผ่าน, Syn. cross, pass
passage(vt) ผ่าน, Syn. passing, transference, transmission
passageway(n) ทางผ่าน, See also: เฉลียง, Syn. access, corridor, hall, passage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
passage(พาส'ซิจ) n. ข้อเขียน, การผ่าน, การข้าม
passagewayn. ทางผ่าน, ระเบียง

English-Thai: Nontri Dictionary
passage(n) การข้าม, ทางเดิน, การผ่าน, ค่าโดยสาร, ข้อความ
passageway(n) ทางผ่าน, เฉลียง, ระเบียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
passage๑. ทางผ่าน๒. การผ่านทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
passage cellเซลล์แพสเซจ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
passage, air; tract, respiratoryทางเดินอากาศหายใจ [ มีความหมายเหมือนกับ airway ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Passageวัฏจักรของการเจริญเติบโตและการเพิ่มจำนวนของเซลล์เมื่อเพาะเลี้ยงไว้ในห้องทดลอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
passage piétonOne day, Jean Sot's mother wanted to go to town. "Now Jean," she said, "I want you to guard the door. "Yes, Mama, " Jean Sot agreed. Jean's mother left for town. Jean waited and waited for her to get back. But she was gone a very long time. Jean got worried, and decided to look for her. But he remembered he had promised to guard the door. So Jean took the door off of its hinges and carried it on his back when he went to look for his mother. Along the way, Jean Sot saw some robbers coming along the path, carrying a heavy sack of money. Jean Sot was frightened. He adjusted the door on his back as best as he could and climbed up a nearby tree to wait for the robbers to go by. But the robbers stopped underneath the tree! They sat down and began to count their money. The chief robber counted out the money for each man, saying: "This is for you, and this is for you, and this is for you." "And that one's for me, " Jean Sot cried. The robbers were startled. They looked around, but couldn't see anyone. The chief robber began counting again: "This is for you, and this is for you, and this is for you." Again, Jean Sot said: "That one's for me!" "Who is that?" called the chief robber. "I will wring his fool neck!" Jean Sot was so scared he began to shake, and the door fell off his back and down onto the robbers. "The Devil is throwing doors at us!" shouted one of the robbers. They were so frightened that all the robbers ran away without their money. So Jean Sot climbed down the tree, picked up the money and the door and took them home to his mother.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I will give you safe passage in the Wasteland.ข้าจะให้ความปลอดภัย The Road Warrior (1981)
It contains a central passage and three chambers, or cists...ประกอบด้วยทางเดินส่วนกลาง และ ห้องโถง 3 ห้อง, หรือคีสท์... Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Perhaps weeks of waiting for a ship that will give us passage to England.บางทีอาจจะเป็นสัปดาห์ของการรอคอย สำหรับเรือที่จะให้เราผ่านไปยังประเทศอังกฤษ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
And the murdered ran back down the secret passage to the study.และฆาตกรวิ่งเข้าทางลับมาที่ห้องหนังสือ Clue (1985)
Then we found the secret passage from the conservatory to the lounge, where we found the motorist dead.เราพบทางลับจากเรือนกระจกไปยังเลานจ์ ที่เราพบผู้ขับรถตาย Clue (1985)
The Christians would have dug their own passages and burial chambers centuries later.ชาวคริสต์เตียน คงขุดทางผ่านของพวกเขาเอง หลังจากนั้นอีก 1 ศตวรรษ ก็ฝังมัน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
"I got everything I wanted, down to a safe passage for Wicklow, Henziger and the others.""ผมมีทุกอย่างที่ฉันต้องการ ลงไปทางที่ปลอดภัยสำหรับวิกโคลว์ Henziger และอื่น ๆ ". The Russia House (1990)
Well, there's this passage I got memorized. Sort of fits this occasion.ดีมีทางเดินที่ผมจำนี้ การจัดเรียงของที่เหมาะกับโอกาสนี้ Pulp Fiction (1994)
- Well, there's this passage I got memorized.- ดีมีทางเดินที่ผมจำนี้ Pulp Fiction (1994)
Well, there's this passage I got memorized.ดีมีทางเดินที่ผมจำนี้ Pulp Fiction (1994)
Passage for four on the Newcastle.Passage for four on the Newcastle. Anna and the King (1999)
The passage south is being watched.เส้นทางทิศใต้ถูกจับตาอยู่ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
passageA car lying on its side blocked the passage.
passageA fallen tree blocked up the passage.
passageCan you get at the meaning of this passage?
passageDon't put your things in the passage.
passageHe abstracted a passage from the poem.
passageHe explained this passage in detail.
passageHe read a passage from Shakespeare.
passageHe rendered the passage into English.
passageI cannot understand this passage from the Bible for the life of me.
passageI copied a passage from the book into my notebook.
passageLet the passage by read.
passageNo passage this way.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าพาหนะ(n) travelling expenses, See also: passage, Example: องค์การฯ จัดหาที่พักและออกค่าพาหนะจากที่พักไปที่ทำงานเพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานดีเด่นของเรา
ค่าโดยสาร(n) fare, See also: passage, Example: มีการประกาศว่ารถเมล์จะขึ้นค่าโดยสาร, Thai Definition: จำนวนเงินที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการยานพาหนะสาธารณะ
ทางสัญจร(n) thoroughfare, See also: passageway, Syn. ถนนหนทาง, ทาง, เส้นทาง, Example: สะพานไม้แข็งแรงที่ทอดข้าม เป็นทางสัญจรสำคัญของผู้คนที่อยู่ในซอยลึก, Count Unit: ทาง
ทางผ่าน(n) passage way, See also: pass way, Example: ขอผมติดรถไปด้วยคนได้ไหม เพราะทางที่คุณกลับนั้นเป็นทางผ่านบ้านผมอยู่แล้ว
ประตูลม(n) space between adjacent fingers or toes, See also: passage for the wind, part of hand between thumb and forefinger, Thai Definition: อวัยวะที่อยู่ระหว่างนิ้วมือและนิ้วเท้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุกรุก[bukruk] (v) EN: attack ; commit aggression  FR: attaquer ; forcer le passage ; s'imposer
ช่องระบายอากาศ[chǿng rabāi akāt] (n, exp) EN: air passage
ชั่วคราว[chūakhrāo] (adj) EN: temporary ; transient ; tentative ; provisional ; make-shift  FR: temporaire ; passager ; provisoire
ชั่วแล่น[chūalaen] (adj) EN: fleeting ; brief ; passing  FR: passager ; éphémère
ชั่วแล่น[chūalaen] (adv) EN: momentarily ; for a while  FR: momentanément ; passagèrement
ด้นดั้น[dondan] (v) EN: penetrate; force one's way through  FR: forcer le passage
ห้ามผ่าน[hām phān] (n, exp) FR: passage interdit ; interdiction de passer
ห้องโดยสาร[hǿng dōisān] (n) EN: cabin  FR: cabine [ f ] ; cabine passagers [ f ]
จำกัดจำนวนผู้โดยสาร[jamkat jamnūan phūdōisān] (xp) EN: limit the number of passengers  FR: limiter le nombre de passagers
จำนวนจุผู้โดยสาร[jamnūan ju phū dōisān] (n, exp) FR: nombre maximum de passagers [ m ] ; capacité maximale d'accueil [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PASSAGE P AE1 S AH0 JH
PASSAGE P AE1 S IH0 JH
PASSAGES P AE1 S AH0 JH AH0 Z
PASSAGES P AE1 S IH0 JH IH0 Z
PASSAGEWAY P AE1 S AH0 JH W EY2
PASSAGEWAY P AE1 S IH0 JH W EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
passage (n) pˈæsɪʤ (p a1 s i jh)
passages (n) pˈæsɪʤɪz (p a1 s i jh i z)
passageway (n) pˈæsɪʤwɛɪ (p a1 s i jh w ei)
passageways (n) pˈæsɪʤwɛɪz (p a1 s i jh w ei z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过道[guò dào, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄠˋ, / ] passageway; corridor #19,222 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchgang { m }; Korridor { m }; Gang { m } | freier Durchgang | schmaler Durchgangpassage | free passage | alleyway [Add to Longdo]
Passage { f } | Passagen { pl }passage | passages [Add to Longdo]
Textstelle { f }passage in the text [Add to Longdo]
Übergang { m } | Übergang vom Mädchen zur Fraupassage | passage from girl to woman [Add to Longdo]
Verabschiedung { f } eines Gesetzespassage of a bill; passing of a bill [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
passage piéton(n) |m| ทางม้าลาย เช่น Il es où le passage pieton, Monsieur?; Traverser le square puis emprunter le tunnel piéton sous la N7. Derrière l’AFM emprunter le passage piéton à gauche.

Japanese-English: EDICT Dictionary
[よ, yo] (n) (1) occasion; time; (2) section (of a literary work); paragraph; verse; stanza; passage; (3) node (of a plant stem); (4) { ling } clause; (5) (taxonomical) section; (P) #501 [Add to Longdo]
件;条[くだり, kudari] (n) passage; paragraph #806 [Add to Longdo]
通過[つうか, tsuuka] (n, vs) passage through; transit; passing; (P) #1,932 [Add to Longdo]
箇所(P);個所(P);か所;カ所;ケ所;ヶ所[かしょ, kasho] (n) passage; place; point; part; (P) #2,142 [Add to Longdo]
経過[けいか, keika] (n, vs) passage; expiration; progress; transition; (P) #2,694 [Add to Longdo]
通行[つうこう, tsuukou] (n, vs) (1) passage; passing; (2) common usage; (P) #5,036 [Add to Longdo]
[く, ku] (n, n-suf) (1) section (i.e. of text); sentence; passage; paragraph; (2) { ling } phrase; (3) verse (of 5 or 7 mora in Japanese poetry; of 4, 5, or 7 characters in Chinese poetry); (4) haiku; first 17 morae of a renga, etc.; (5) maxim; saying; idiom; expression; (P) #7,280 [Add to Longdo]
通路[つうろ, tsuuro] (n) passage; pathway; roadway; avenue; aisle; (P) #7,966 [Add to Longdo]
可決[かけつ, kaketsu] (n, vs) approval; adoption (e.g. motion, bill); passage; (P) #9,040 [Add to Longdo]
全文[ぜんぶん, zenbun] (n) whole passage; full text; whole sentence; full paragraph; (P) #9,468 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Passage \Pas"sage\, n. [F. passage. See {Pass}, v. i.]
   1. The act of passing; transit from one place to another;
    movement from point to point; a going by, over, across, or
    through; as, the passage of a man or a carriage; the
    passage of a ship or a bird; the passage of light; the
    passage of fluids through the pores or channels of the
    body.
    [1913 Webster]
 
       What! are my doors opposed against my passage!
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Transit by means of conveyance; journey, as by water,
    carriage, car, or the like; travel; right, liberty, or
    means, of passing; conveyance.
    [1913 Webster]
 
       The ship in which he had taken passage. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Price paid for the liberty to pass; fare; as, to pay one's
    passage.
    [1913 Webster]
 
   4. Removal from life; decease; departure; death. [R.] "Endure
    thy mortal passage." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       When he is fit and season'd for his passage. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Way; road; path; channel or course through or by which one
    passes; way of exit or entrance; way of access or transit.
    Hence, a common avenue to various apartments in a
    building; a hall; a corridor.
    [1913 Webster]
 
       And with his pointed dart
       Explores the nearest passage to his heart. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The Persian army had advanced into the . . .
       passages of Cilicia.         --South.
    [1913 Webster]
 
   6. A continuous course, process, or progress; a connected or
    continuous series; as, the passage of time.
    [1913 Webster]
 
       The conduct and passage of affairs.  --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
       The passage and whole carriage of this action.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. A separate part of a course, process, or series; an
    occurrence; an incident; an act or deed. "In thy passages
    of life." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The . . . almost incredible passage of their
       unbelief.               --South.
    [1913 Webster]
 
   8. A particular portion constituting a part of something
    continuous; esp., a portion of a book, speech, or musical
    composition; a paragraph; a clause.
    [1913 Webster]
 
       How commentators each dark passage shun. --Young.
    [1913 Webster]
 
   9. Reception; currency. [Obs.] --Sir K. Digby.
    [1913 Webster]
 
   10. A pass or en encounter; as, a passage at arms.
     [1913 Webster]
 
        No passages of love
        Betwixt us twain henceforward evermore. --Tennyson.
     [1913 Webster]
 
   11. A movement or an evacuation of the bowels.
     [1913 Webster]
 
   12. In parliamentary proceedings:
     (a) The course of a proposition (bill, resolution, etc.)
       through the several stages of consideration and
       action; as, during its passage through Congress the
       bill was amended in both Houses.
     (b) The advancement of a bill or other proposition from
       one stage to another by an affirmative vote; esp.,
       the final affirmative action of the body upon a
       proposition; hence, adoption; enactment; as, the
       passage of the bill to its third reading was delayed.
       "The passage of the Stamp Act." --D. Hosack.
       [1913 Webster]
 
          The final question was then put upon its
          passage.             --Cushing.
       [1913 Webster]
 
   {In passage}, in passing; cursorily. "These . . . have been
    studied but in passage." --Bacon.
 
   {Middle passage}, {Northeast passage}, {Northwest passage}.
    See under {Middle}, {Northeast}, etc.
 
   {Of passage}, passing from one place, region, or climate, to
    another; migratory; -- said especially of birds. "Birds of
    passage." --Longfellow.
 
   {Passage hawk}, a hawk taken on its passage or migration.
 
   {Passage money}, money paid for conveyance of a passenger, --
    usually for carrying passengers by water.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Vestibule; hall; corridor. See {Vestibule}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 passage
   n 1: the act of passing from one state or place to the next
      [syn: {passage}, {transition}]
   2: a section of text; particularly a section of medium length
   3: a way through or along which someone or something may pass
   4: the passing of a law by a legislative body [syn: {enactment},
     {passage}]
   5: a journey usually by ship; "the outward passage took 10 days"
     [syn: {passage}, {transit}]
   6: a short section of a musical composition [syn: {passage},
     {musical passage}]
   7: a path or channel or duct through or along which something
     may pass; "the nasal passages" [syn: {passage}, {passageway}]
   8: a bodily reaction of changing from one place or stage to
     another; "the passage of air from the lungs"; "the passing of
     flatus" [syn: {passage}, {passing}]
   9: the motion of one object relative to another; "stellar
     passings can perturb the orbits of comets" [syn: {passing},
     {passage}]
   10: the act of passing something to another person [syn:
     {passage}, {handing over}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 passage /pasaʒ/ 
  passage; way

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Passage /pasaːʒə/ 
  passage

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 passage /pɑsaʒə/
  1. gate; gangway; passage; passageway
  2. traffic
  3. passage

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top