ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acquiesce

AE2 K W IY0 EH1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acquiesce-, *acquiesce*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acquiesce(vi) ยอมทำตาม, See also: ยอมรับ, เห็นด้วยอย่างเงียบๆ, Syn. consent, comply, submit
acquiesce in(phrv) เห็นพ้องกับ, See also: เห็นด้วยกับ, เห็นด้วย, Syn. agree to
acquiesce to(phrv) เห็นพ้องกับ, See also: เห็นด้วยกับ, เห็นด้วย, Syn. agree to
acquiescence(n) การยอมตาม, See also: การยอมรับ, ความเห็นพ้อง, Syn. submission, resignation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acquiesce(แอค' ควิเอส) vi. ยอมรับในใจ, ยินยอม, นิ่งเฉย. -acquiescence n.,

English-Thai: Nontri Dictionary
acquiesce(vi) ยินยอม, ยอมรับ, สงบปากสงบคำ, นิ่งเฉย
acquiescence(n) การยินยอม, การยอมรับ, การสงบปากสงบคำ, การนิ่งเฉย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acquiescenceการยอมรับโดยปริยายที่ทำให้เสียสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acquiescence in Respondingการคล้อยตาม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The end of a regime that acquiesces to disorder.ในตอนท้ายของระบอบการ ปกครอง ที่ยินดีที่จะผิดปกติ Star Wars: The Force Awakens (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acquiesceHe acquiesced in his father's decision.
acquiesceThe son acquiesced in his parents' wishes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอนอ่อน(v) comply, See also: acquiesce, assent, accede, yield, Syn. ผ่อนตาม, ยอมตาม, Ant. ขัดขืน, Example: สหรัฐไม่อาจกดดันรัฐบาลไทยได้อย่างเต็มที่ เพราะไทยไม่ยอมโอนอ่อนผ่อนตามสหรัฐ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โอนอ่อน[ōn-øn] (v) EN: comply ; acquiesce ; assent ; accede ; yield  FR: transiger ; concéder
ปล่อยเลยตามเลย[plǿi loēitāmloēi] (v, exp) EN: let go ; do nothing ; acquiesce ; allow to happen
ยินยอม[yinyøm] (v) EN: agree ; consent to ; allow ; acquiesce to/in ; permit ; allow  FR: consentir à ; acquiescer
ยอมรับ[yømrap] (v) EN: accept ; agree ; admit ; acknowledge ; recognize ; admit the existence of ; concur ; acquiesce  FR: accepter ; admettre ; acquiescer ; consentir ; avouer
ยอมตาม[yømtām] (v) EN: yield ; give way to ; acquiesce ; conform ; accord  FR: accéder à ; obéir ; suivre ; se conformer ; se plier à ; se soumettre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ACQUIESCE AE2 K W IY0 EH1 S
ACQUIESCED AE2 K W IY0 EH1 S T
ACQUIESCENCE AE2 K W IY0 EH1 S AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acquiesce (v) ˌækwɪˈɛs (a2 k w i e1 s)
acquiesced (v) ˌækwɪˈɛst (a2 k w i e1 s t)
acquiesces (v) ˌækwɪˈɛsɪz (a2 k w i e1 s i z)
acquiescent (j) ˌækwɪˈɛsnt (a2 k w i e1 s n t)
acquiescence (n) ˌækwɪˈɛsns (a2 k w i e1 s n s)
acquiescences (n) ˌækwɪˈɛsnsɪz (a2 k w i e1 s n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
承諾[しょうだく, shoudaku] (n, vs, adj-no) consent; acquiescence; agreement; (P) #12,009 [Add to Longdo]
アクイエス;アクウィエス[akuiesu ; akuuiesu] (n) acquiesce [Add to Longdo]
黙従[もくじゅう, mokujuu] (n, vs) acquiesce [Add to Longdo]
唯唯諾諾;唯々諾々[いいだくだく(uK), iidakudaku (uK)] (adj-t, adv-to) (See 唯々諾々として) quite willingly; readily; with acquiescence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acquiesce \Ac`qui*esce"\, v. i. [imp. & p. p. {Acquiesced}; p.
   pr. & vb. n. {Acquiescing}] [L. acquiescere; ad + quiescere
   to be quiet, fr. quies rest: cf. F. acquiescer. See {Quiet}.]
   1. To rest satisfied, or apparently satisfied, or to rest
    without opposition and discontent (usually implying
    previous opposition or discontent); to accept or consent
    by silence or by omitting to object; -- followed by in,
    formerly also by with and to.
    [1913 Webster]
 
       They were compelled to acquiesce in a government
       which they did not regard as just.  --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   2. To concur upon conviction; as, to acquiesce in an opinion;
    to assent to; usually, to concur, not heartily but so far
    as to forbear opposition.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To submit; comply; yield; assent; agree; consent;
     accede; concur; conform; accept tacitly.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acquiesce
   v 1: to agree or express agreement; "The Maestro assented to the
      request for an encore" [syn: {assent}, {accede},
      {acquiesce}] [ant: {dissent}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top