ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deficient

D AH0 F IH1 SH AH0 N T   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deficient-, *deficient*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deficient[ADJ] ขาด, See also: ขาดแคลน, ไม่ครบ, ไม่พอเพียง, Syn. incomplete, inadequate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deficient(ดิฟิช'เชินทฺ) adj. ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ,บกพร่อง, Syn. scarce

English-Thai: Nontri Dictionary
deficient(adj) ขาดแคลน,บกพร่อง,ไม่พอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deficient number; defective numberจำนวนพร่อง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
deficient pulse; pulsus deficiensชีพจรเต้น ๆ หาย ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deficient Levelค่าที่แสดงอาการขาด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Was I deficient in rapture?-ผมปลื้มกับคุณไม่พอใช่มั้ย Becoming Jane (2007)
Was I deficient in propriety?ทีนี้ผมดีพอหรือยัง Becoming Jane (2007)
If you discovered that a structure you built was deficient, would you tear down the building or find a way to fix it?ถ้าคุณค้นพบ ว่าโครงสร้างนั้นบกพร่อง คุณจะจมอยู่กับข้อผิดพลาด Going Under (2008)
I always knew there was something deficient about you.ข้ารู้มาตลอดว่าเจ้ามีบางสิ่งที่ขาดตกบกพร่องไป The Hidden Enemy (2009)
Deficient?บกพร่องใช่ไหม Clone Cadets (2010)
Surely your memory isn't that deficient.แน่ใจเหรอว่า ความจำของคุณ จะไม่ขาดหาย Doubt (2012)
Most psychology departments are filled with personality deficients.แผนกจิตเวชส่วนใหญ่ก็เต็มไปด้วยคนผิดปกติ Apéritif (2013)
Now, the shoe soil is very deficient in calcium.ดินในรองเท้าเขา ไม่ค่อยพบธาตุแคลเซียม The Fact in the Fiction (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deficientHe is deficient in his decisions.
deficientMy car is deficient in horsepower.
deficientThe structure is deficient in harmony.
deficientThe young engineer was deficient in experience.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตคัด[adj.] (attakhat) EN: poor ; destitute ; indigent ; necessitous ; needy ; deficient ; poverty-stricken ; impecunious ; needy   FR: indigent ; nécessiteux
บกพร่อง[v.] (bokphrøng) EN: defect ; default ; neglect ; lack ; be deficient ; be wanting ; be remiss   
ขาด[v.] (khāt) EN: lack ; need ; be short of ; be deficient ; be absent ; fail to come ; default ; miss ; be missing ; be wanting   FR: manquer ; faire défaut ; être absent
ขาดแคลน[v.] (khātkhlaēn) EN: lack of ; be short of ; be deficient   FR: manquer ; faire défaut
พร่อง[X] (phrǿng) EN: partly consumed ; lacking ; missing ; deficient   FR: presque vide
หย่อน[v.] (yǿn) EN: be flabby ; be flaccid ; be sagging ; lax ; be deficient in ; lack   

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFICIENT    D AH0 F IH1 SH AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deficient    (j) dˈɪfˈɪʃənt (d i1 f i1 sh @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, ] deficient; owe; to lack; yawn, #3,130 [Add to Longdo]
匮乏[kuì fá, ㄎㄨㄟˋ ㄈㄚˊ, / ] deficient; short of (supplies, money etc); in need, #14,343 [Add to Longdo]
匮缺[kuì quē, ㄎㄨㄟˋ ㄑㄩㄝ, / ] deficient; short of (supplies, money etc); in need, #179,251 [Add to Longdo]
亏负[kuī fù, ㄎㄨㄟ ㄈㄨˋ, / ] deficient; to let sb down; to cause sb suffering, #193,151 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luftmangel {m}deficient air [Add to Longdo]
kalkarm {adj}deficient in lime [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
希薄(P);稀薄[きはく, kihaku] (adj-na,n) (1) thin (e.g. air); diluted; sparse; lean; weak; rarified; rarefied; (2) lacking (e.g. empathy); deficient; insufficient (e.g. zeal); (P) [Add to Longdo]
欠ける(P);缺ける;闕ける[かける, kakeru] (v1,vi) (1) to be chipped; to be damaged; to be broken; (2) to be lacking; to be missing; (3) to be insufficient; to be short; to be deficient; to be negligent toward; (4) (also 虧ける) (of the moon) to wane; to go into eclipse; (P) [Add to Longdo]
酸欠空気[さんけつくうき, sanketsukuuki] (n) oxygen-deficient air [Add to Longdo]
精神薄弱者[せいしんはくじゃくしゃ, seishinhakujakusha] (n) feeble-minded (weak-minded) person; mentally deficient person [Add to Longdo]
白子[しろこ, shiroko] (n) albino; melanin-deficient organism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deficient \De*fi"cient\, a. [L. deficiens, -entis, p. pr. of
   deficere to be wanting. See {Defect}.]
   Wanting, to make up completeness; wanting, as regards a
   requirement; not sufficient; inadequate; defective;
   imperfect; incomplete; lacking; as, deficient parts;
   deficient estate; deficient strength; deficient in judgment.
   [1913 Webster]
 
      The style was indeed deficient in ease and variety.
                          --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
   {Deficient number}. (Arith.) See under {Abundant}. --
    {De*fi"cient-ly}, adv.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deficient
   adj 1: inadequate in amount or degree; "a deficient education";
       "deficient in common sense"; "lacking in stamina";
       "tested and found wanting" [syn: {deficient},
       {lacking(p)}, {wanting(p)}]
   2: of a quantity not able to fulfill a need or requirement;
     "insufficient funds" [syn: {insufficient}, {deficient}] [ant:
     {sufficient}]
   3: falling short of some prescribed norm; "substandard housing"
     [syn: {deficient}, {inferior}, {substandard}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top