Search result for

mostly

(50 entries)
(0.0578 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mostly-, *mostly*, most
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mostly[ADV] ส่วนมาก, See also: โดยมาก, ส่วนใหญ่, โดยปกติ, Syn. chiefly, essentially, Ant. specifically

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mostly(โมสทฺ'ลี) adv. ส่วนมาก, Syn. principally

English-Thai: Nontri Dictionary
mostly(adv) โดยมาก,ส่วนมาก,โดยทั่วไป

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Selling mostly to truckers, some of the Mexi gangs.ขายให้พวกขับรถบรรทุกเป็นส่วนมาก บ้างก็ขายให้แก๊งแม็คซี่ Pilot (2008)
Okay, that's the start, mostly, it's nothing new.เอาล่ะ,มาเริ่มกันเถอะ,ส่วนมากแล้ว ไม่มีอะไรใหม่ Passengers (2008)
The Karen people, comprised mostly of poor Christian farmers, have been singled out for extermination.ชาวกะเหรียงสวนใหญเปนชาวนายากจน ทีนับถือคริสต ตกเปนเปาของการทำลายลาง Rambo (2008)
It seems like we mostly talk with my head poking through the door.ส่วนใหญ่แล้วผมมักโผล่หัว มาคุยกับคุณแค่ที่ประตู The Lazarus Project (2008)
- Uh, mostly I just walked around.ก้อออ.. เรื่อยเปื่อย จนโดนไอ้บ้านั่นด่า Shutter (2008)
- Mostly. She...-ส่วนใหญ่น่ะ เธอ... Inkheart (2008)
- Mostly?-ส่วนใหญ่ยังไง Inkheart (2008)
Mostly sexy.เซ็กซี่อย่างที่สุด The House Bunny (2008)
My job now is mostly administrative. Not so much PP, personal protection.ตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ดูแลงานไม่ค่อยได้คุ้มกัน Burn After Reading (2008)
As you can see, Crawford Road is mostly these little cinder-blocky, pick-up trucky places, plumbers, carpenters, little local people of that sort.ที่คุณสามารถดู, ครอว์ฟถนนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นถ่านบล็อกเล็ก ๆ น้อย ๆ รับ Trucky สถานที่ช่างประปาช่างไม้ คนในพื้นที่เล็ก ๆ น้อย ๆ ของการจัดเรียงที่ Revolutionary Road (2008)
Oh! You lot are so sweet. I got mostly eights for everything.พวกเธอน่ารักจัง ฉันได้แปดเกือบทุกอันเลย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Girls, mostly young.เด็กผู้หญิง ส่วนใหญ่อายุน้อย The Reader (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mostlyA motel is like a hotel only much smaller and is used mostly by people traveling by automobile.
mostlyBricks consist mostly of clay.
mostlyCoal consists mostly of carbon.
mostlyFather mostly plays golf on Sunday.
mostlyHe enjoys wine sometimes, but mostly he drinks whisky.
mostlyHowever it might estimate mostly, there were only about 2000 persons at most.
mostlyI mostly have fruit for breakfast.
mostlyOn the surface the book consists mostly of a series of case histories.
mostlySuccess depends mostly on effort.
mostlyThe audience was mostly businessmen.
mostlyThe audience were mostly adolescents.
mostlyThe audience were mostly young girls.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนมาก[ADV] mostly, See also: chiefly, largely, mainly, generally, on the whole, Syn. ส่วนใหญ่, โดยมาก, Ant. ส่วนน้อย, Example: เนื้อหาที่อาจารย์บรรยายเป็นการแปลจากตำราฝรั่งเป็นส่วนมาก, Thai definition: คำที่ใช้แสดงเหตุการณ์ข้างมาก
เป็นส่วนใหญ่[ADV] mostly, See also: mainly, lastly, Syn. ส่วนมาก, ส่วนใหญ่, Ant. เป็นส่วนน้อย, Example: ผู้ฟังรายการวิทยุคลื่นนี้ยังอยู่ในวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่, Thai definition: จำนวนข้างมาก
โดยมาก[ADV] mostly, See also: for the most part, mainly, Syn. ส่วนมาก, Example: คนภาคอีสานโดยมากเป็นพยาธิในตับ
ติดสำนวน[ADV] mostly use idiomatic expression, Example: ใครๆ ต่างยอมรับว่าเขาเป็นเลิศในเรื่องพูดติดสำนวน, Thai definition: พูดใช้สำนวนมากๆ, พูดจาเล่นสำนวน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยมาก[adv.] (dōi māk) EN: mostly ; for the most part ; mainly   FR: surtout ; pour beaucoup
โดยส่วนใหญ่แล้ว[adv.] (dōi suanyai laēo) EN: for the most part ; mostly   
ส่วนมาก[adv.] (suanmāk = sūanmāk) EN: mostly ; for the most ; mainly ; usually ; generally ; as a rule   FR: essentiellement ; pour l'essentiel ; principalement
ส่วนใหญ่[adv.] (suanyai = sūanyai) EN: most ; mostly ; almost ; for the most part ; mainly ; much of ; in the main   FR: principalement ; surtout

CMU English Pronouncing Dictionary
MOSTLY    M OW1 S T L IY0
MOSTLY    M OW1 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mostly    (a) (m ou1 s t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おつむ[, otsumu] (n) (1) (abbr) (from おつむり) (See つむり) face (used mostly with children); head; (2) brains; intelligence [Add to Longdo]
オリエンタルバタフライフィッシュ;オリエンタル・バタフライ・フィッシュ[, orientarubatafuraifisshu ; orientaru . batafurai . fisshu] (n) Oriental butterflyfish (Chaetodon auripes, species found mostly from Japan to Taiwan) [Add to Longdo]
スパム[, supamu] (n) (1) Spam (trademarked luncheon meat, made mostly from ham); (2) {comp} spam (unsolicited email messages); (P) [Add to Longdo]
ブラックティップ・リーフ・シャーク;ブラックティップリーフシャーク[, burakkuteippu . ri-fu . sha-ku ; burakkuteippuri-fusha-ku] (n) (See 妻黒・1) blacktip reef shark (Carcharhinus melanopterus, species of requiem shark mostly found in the Indo-Pacific) [Add to Longdo]
マンジュウダイ科[マンジュウダイか, manjuudai ka] (n) Ephippidae (family of mostly marine spadefishes including 20 species in 8 genera) [Add to Longdo]
異人館[いじんかん, ijinkan] (n) Western style residences built mostly for early foreign settlers during the end of the Shogunate and the Meiji era [Add to Longdo]
概ね;大旨[おおむね, oomune] (adv) (1) (uk) in general; generally; mostly; roughly; largely; mainly; on the whole; by and large; (n) (2) gist; point; main idea [Add to Longdo]
黒縁目白[くろへりめじろ;クロヘリメジロ, kuroherimejiro ; kuroherimejiro] (n) (uk) (See クロヘリメジロザメ) copper shark (Carcharhinus brachyurus, only member of Carcharhinus found mostly at temperate latitudes); bronze whaler; narrowtooth shark [Add to Longdo]
黒縁目白鮫[くろへりめじろざめ;クロヘリメジロザメ, kuroherimejirozame ; kuroherimejirozame] (n) (uk) (See くろへりめじろ) copper shark (Carcharhinus brachyurus, only member of Carcharhinus found mostly at temperate latitudes); bronze whaler; narrowtooth shark [Add to Longdo]
出雲弁[いずもべん, izumoben] (n) Izumo dialect, spoken mostly in eastern Shimane prefecture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mostly \Most"ly\, adv.
   For the greatest part; for the most part; chiefly; in the
   main.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mostly
   adv 1: in large part; mainly or chiefly; "These accounts are
       largely inactive" [syn: {largely}, {mostly}, {for the
       most part}]
   2: usually; as a rule; "by and large it doesn't rain much here"
     [syn: {by and large}, {generally}, {more often than not},
     {mostly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top