ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aggressively

AH0 G R EH1 S IH0 V L IY0   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aggressively-, *aggressively*, aggressive
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Aggressively expressing their feelings-- how did you come up with it?ทางความรู้สึกของวัยรุ่นจริงๆ คุณคิดขึ้นมาได้ไง? The Age of Dissonance (2009)
He has aggressively sought to place his ideas in theเกี่ยวกับกฏหมายทางสิ่้งแวดล้อม ทั้งในประเทศเขาและต่างประเทศด้วย S.O.B. (2009)
What about the aggressively ignorant people that live here?แล้วพวกหัวรั้นก้าวร้าวที่อยู่เมืองนี้ล่ะ Shake and Fingerpop (2009)
Your performance was aggressively bad.การแสดงของคุณน่ะมันห่วยแตกสิ้นดี The Glamorous Life (2010)
True or false... you are an aggressively unattractive person.... จริงหรือเท็จ ที่คุณกำลังเป็นคนที่ขี้เหร่เอาการ Beastly (2011)
As aggressively unattractive outside as you are inside.ความน่าเกลียดจากภายในสู่ภายนอก Beastly (2011)
He will hit on you aggressively and relentlessly.เขาจะคอยป้อเธอแบบ แรงๆอย่างนั้นไม่หยุด Pilot (2011)
Yeah, if "nothing" wears a sweater-vest and seems aggressively asexual.คงใช่หรอกถ้า "ไม่มีอะไร" นั่นไม่ใส่เสื้อกั๊ก และทำตัวไม่มีเพศ Regional Holiday Music (2011)
I'm incredibly smart, sometimes aggressively so.""ฉันเป็นคนฉลาดอย่างเหลือเชื่อ แต่บางทีก็ก้าวร้าว เพราะงั้น - -" Meet the New Boss (2012)
Listen, I hate to make tracks, but I'm already late, and my boss is high-strung and aggressively sober.ฟังนะ ฉันไม่อยากไปหรอก แต่ตอนนี้ฉันสายแล้ว เจ้านายฉันเป็นพวกเอาจริงเอาจังเกินเหตุ Crazy (2012)
They make me aggressively uneasy. After the renovations, you won't even recognize these old surgical suites anymore.มันทำให้ผมกระวนกระวายอย่างยิ่ง หลังจากปรับปรุงแล้วคุณจะนึกถึง Critical (2012)
You'll be facing first-degree murder, and the district attorney will aggressively pursue the death penalty.คุณกำลังเผชิญหน้า กับฆาตรกรรมที่วางแผนไว้ล่วงหน้า และอัยการ จะตัดสินให้ลงโทษประหารชีวิตแน่ Not One Red Cent (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลยเถิด[adv.] (loēithoēt) EN: inordinately ; excessively ; exceedingly ; too much ; too far ; aggressively   

CMU English Pronouncing Dictionary
AGGRESSIVELY AH0 G R EH1 S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aggressively (a) ˈəgrˈɛsɪvliː (@1 g r e1 s i v l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aggressive \Ag*gres"sive\, a. [Cf. F. agressif.]
   1. Tending or disposed to aggress; having or showing
    determination and energetic pursuit of one's own ends at
    the expense of others or mindless of others' needs or
    desires; characterized by aggression; making assaults;
    unjustly attacking; as, an aggressive policy, war, person,
    nation; an aggressive businessman; an aggressive
    basketball player; he was aggressive and imperious in his
    convictions; aggressive drivers. Opposite of
    {unaggressive}.
    [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
       No aggressive movement was made.   --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Marked by self-confident ambition, vigorous
    competitiveness, energy and initiative; as, an aggressive
    young executive.
 
   Syn: enterprising, pushful, pushing, pushy
     [WordNet 1.5]
 
   3. (Med., Biol.) Tending to grow or spread quickly; as, an
    aggressive tumor. [Narrower terms: {invasive (vs.
    noninvasive) ] --AS
 
   Syn: fast-growing(prenominal)
     [WordNet 1.5]
 
   4. Tending to initiate unprovoked attacks; initiating
    unprovoked military action; eager to fight; as, aggressive
    acts against another country.
 
   Syn: belligerent.
     [WordNet 1.5]
 
   Note: Narrower related terms: {bellicose, combative,
      pugnacious, scrappy, truculent ; {hard-hitting,
      high-pressure ; {hostile} (used of attempts to buy or
      take control of a business: "hostile takeover";
      "hostile tender offer"); {predatory, rapacious,
      raptorial, ravening, vulturine, vulturous . See also:
      assertive, hostile, offensive.
      [WordNet 1.5] -- {Ag*gres"sive*ly}, adv. --
      {Ag*gres"sive*ness}, n.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aggressively
   adv 1: in an aggressive manner; "she was being sharply
       questioned" [syn: {aggressively}, {sharply}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top