ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aggressively

AH0 G R EH1 S IH0 V L IY0   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aggressively-, *aggressively*, aggressive
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our c.i. more aggressively.สายข่าวเราให้หนักขึ้น Easy as Pie (2008)
Our c.i. more aggressively.สายของเราให้เป็นประโยชน์ The Damage a Man Can Do (2008)
And causes the other to pursue you more aggressively.และทำให้อีกคนไล่ตามคุณหนักมากขึ้น 52 Pickup (2008)
Aggressively expressing their feelings-- how did you come up with it?ทางความรู้สึกของวัยรุ่นจริงๆ คุณคิดขึ้นมาได้ไง? The Age of Dissonance (2009)
He has aggressively sought to place his ideas in theเกี่ยวกับกฏหมายทางสิ่้งแวดล้อม ทั้งในประเทศเขาและต่างประเทศด้วย S.O.B. (2009)
What about the aggressively ignorant people that live here?แล้วพวกหัวรั้นก้าวร้าวที่อยู่เมืองนี้ล่ะ Shake and Fingerpop (2009)
[cars honking aggressively][รถดังขวักไขว่มาก] Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
And so he acts out aggressively.เขาจึงต้งแแสดงความก้าวร้าวออกมา 17 Again (2009)
Your performance was aggressively bad.การแสดงของคุณน่ะมันห่วยแตกสิ้นดี The Glamorous Life (2010)
True or false... you are an aggressively unattractive person.... จริงหรือเท็จ ที่คุณกำลังเป็นคนที่ขี้เหร่เอาการ Beastly (2011)
As aggressively unattractive outside as you are inside.ความน่าเกลียดจากภายในสู่ภายนอก Beastly (2011)
Why does everyone leap to defend that band so aggressively?ทำไมทุกคนต้องปกป้องวงนั่น ออกนอกหน้าขนาดนี้นะ? Early 21st Century Romanticism (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลยเถิด[adv.] (loēithoēt) EN: inordinately ; excessively ; exceedingly ; too much ; too far ; aggressively   

CMU English Pronouncing Dictionary
AGGRESSIVELY    AH0 G R EH1 S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aggressively    (a) ˈəgrˈɛsɪvliː (@1 g r e1 s i v l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aggressive \Ag*gres"sive\, a. [Cf. F. agressif.]
   1. Tending or disposed to aggress; having or showing
    determination and energetic pursuit of one's own ends at
    the expense of others or mindless of others' needs or
    desires; characterized by aggression; making assaults;
    unjustly attacking; as, an aggressive policy, war, person,
    nation; an aggressive businessman; an aggressive
    basketball player; he was aggressive and imperious in his
    convictions; aggressive drivers. Opposite of
    {unaggressive}.
    [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
       No aggressive movement was made.   --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Marked by self-confident ambition, vigorous
    competitiveness, energy and initiative; as, an aggressive
    young executive.
 
   Syn: enterprising, pushful, pushing, pushy
     [WordNet 1.5]
 
   3. (Med., Biol.) Tending to grow or spread quickly; as, an
    aggressive tumor. [Narrower terms: {invasive (vs.
    noninvasive) ] --AS
 
   Syn: fast-growing(prenominal)
     [WordNet 1.5]
 
   4. Tending to initiate unprovoked attacks; initiating
    unprovoked military action; eager to fight; as, aggressive
    acts against another country.
 
   Syn: belligerent.
     [WordNet 1.5]
 
   Note: Narrower related terms: {bellicose, combative,
      pugnacious, scrappy, truculent ; {hard-hitting,
      high-pressure ; {hostile} (used of attempts to buy or
      take control of a business: "hostile takeover";
      "hostile tender offer"); {predatory, rapacious,
      raptorial, ravening, vulturine, vulturous . See also:
      assertive, hostile, offensive.
      [WordNet 1.5] -- {Ag*gres"sive*ly}, adv. --
      {Ag*gres"sive*ness}, n.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aggressively
   adv 1: in an aggressive manner; "she was being sharply
       questioned" [syn: {aggressively}, {sharply}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top