ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rank

R AE1 NG K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rank-, *rank*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
nonranking(adj,, n) ไม่ได้รับการจัดอันดับ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rank(n) ตำแหน่ง, Syn. position, status
rank(n) ยศ, Syn. degree, nobility, order
rank(n) แถว, See also: ขบวน, Syn. column, line, row
rank(n) ชนชั้น, See also: ตำแหน่งทางสังคม, Syn. caste, class, type
rank(vi) จัดตำแหน่ง, See also: จัดลำดับ, Syn. classify, evaluate
rank(vi) จัดแถว, See also: จัดขบวน, Syn. classify, evaluate
rank(vi) มียศสูง, See also: มีตำแหน่งสูงกว่า, Syn. stand high
rank(adj) ฉาวโฉ่, See also: เต็มที่, อย่างชัดๆ, อย่างโต้งๆ, Syn. arrant, utter
rank(adj) เหม็น, See also: เน่า, ฉุน, Syn. foul, rancid, rotten
rank(adj) รกทึบ, See also: เจริญงอกงามเกินไป, หนาแน่นเกินไป, Syn. lush, luxuriant, overgrown

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rank(แรงคฺ) n., v. (จัด) ตำแหน่ง, ยศ, ชั้น, แถว, ขบวน, รูปขบวน, กองทหาร, Syn. position, standing, class
ranking(แรง'คิง) adj. (ตำแหน่ง) อาวุโส, เป็นที่เคารพนับถืออย่างมาก, มีตำแหน่งหน้าที่เฉพาะ
rankle(แรง'เคิล) vt. ทำให้คับแค้นใจ, ทำให้เจ็บใจ. vi. คับแค้นใจ, ปวดร้าวใจ., See also: ranklingly adv., Syn. irritate, fester, embitter
crank(แครงคฺ) { cranked, cranking, cranks } n. ข้อเหวี่ยง, ที่หมุน, ด้ามหมุน, คนที่มีนิสัยฉุนเฉียวง่าย, ความคิดที่ประหลาด, คนระห่ำ vt., vi. งอเป็นรูปด้านหมุน, หมุนข้อเหวี่ยง, หมุนมือหมุน, บิดไปมา adv. ไม่แน่นอน, บ้า ๆ บอ ๆ adj. กลิ้งได้ง่าย, พลิกง่าย, คว่ำง่าย, ร่าเริง, มีชีวิตชี
crank diskจานข้อเหวี่ยง
cranky(แครง'คี) adj. อารมณ์ร้าย, ฉุนเฉียว, ไม่มั่นคง, คว่ำ, ง่าย, เอียงง่าย, ประหลาด, บ้า ๆ บอ ๆ, Syn. cross, sulky, peevish, Ant. calm
crinkum-crankum(คริง'คัม แครง'คัม) n. สิ่งที่หยิก ๆ งอ ๆ
disk crankจานข้อเหวี่ยง
drank(แดรงคฺ) v. อดีตกาลและกิริยาช่องที่3 ของdrink
frank(แฟรงคฺ) adj. เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ชัดแจ้ง, frankfurter (ดู), Syn. candid

English-Thai: Nontri Dictionary
rank(n) ตำแหน่ง, แถว, ยศ, ขบวน, ชั้น
rank(vi, vt) จัดแถว, ตั้งแถว, จัดขบวน, จัดตำแหน่ง, ประจำตำแหน่ง
rankle(vi) ระบม, ปวดร้าว, ยอก, คับแค้นใจ
crank(n) เครื่องไขรถยนต์, ข้อเหวี่ยง, ความบ้า
drank(vt pt ของ) drink
frank(adj) เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ไม่ปิดบัง, ไม่อ้อมค้อม, จริงใจ, ไม่แอบแฝง
frankincense(n) กำยาน
frankness(n) ความเปิดเผย, ความตรงไปตรงมา, ความจริงใจ, น้ำใสใจจริง
outrank(vt) มียศสูงกว่า, อยู่เหนือกว่า
prank(n) การเล่นตลก, ความคึกคะนอง, การเล่นพิเรน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rank๑. จัดลำดับ๒. ลำดับที่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rankชั้นคุณภาพ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rank๑. ค่าลำดับชั้น๒. ลำดับที่๓. จัดลำดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rank๑. จัดลำดับ๒. ลำดับที่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
rankลำดับชั้น, ขั้นฐานะ, ชั้นยศ, ลำดับที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rank๑. ลำดับชั้น, ขั้นฐานะ, ชั้นยศ๒. ลำดับที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rank and fileพลพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rank classificationการจำแนกตำแหน่งตามชั้นยศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rank correlationสหสัมพันธ์ลำดับที่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rank of preferential rightลำดับแห่งบุริมสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ranking and selection (Statistics)การจัดลำดับและการคัดเลือก (สถิติ) [TU Subject Heading]
Rankingsการจัดอันดับ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll tell you nothing but my name, rank and number.ฉันจะบอกคุณไม่มีอะไร แต่ชื่อของฉันยศและจำนวน How I Won the War (1967)
At the best, it's rank inefficiency.เมื่อทุกหยดของการนับน้ำ ที่ดีที่สุดก็คือการขาด ประสิทธิภาพการจัดอันดับ Me! How I Won the War (1967)
You told them nothing but name, rank and number?ชื่อของคุณยศและจำนวน? How I Won the War (1967)
I don't know my name, rank and number.ฉันไม่ทราบว่าชื่อของฉันยศ และจำนวน ฉันจำได้ว่าจำนวนปืนครั้งแรก ของฉัน How I Won the War (1967)
-Nobody ranks out my old man.- ไม่มีใครเคยว่าพ่อฉันอย่างงั้น Stand by Me (1986)
And they rank him out and beat him up whenever they get a chance.เพื่อนๆ ดูถูก และรังแกเขา ทุกๆ ครั้งที่มีโอกาส Stand by Me (1986)
Every five years, the best fighters in its ranks would face each other in full contact with one winner emerging as the superior warrior the champion.ทุกห้าปีนักสู้ที่ดีที่สุดในการจัดอันดับของ ... ... จะต้องเผชิญซึ่งกันและกันในการติดต่อแบบเต็ม ... ... กับหนึ่งผู้ชนะเกิดขึ้นเป็นนักรบที่ดีกว่า ... Bloodsport (1988)
I agree with Mr. Rank that there are unavoidable religious implications at stake.ฉันเห็นด้วยกับนายอันดับ ว่ามีหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผลกระทบทางศาสนาที่ถือหุ้น Contact (1997)
In the guise of Jerome Morrow I've risen quickly through the ranks of Gattaca.หลังได้เป็นเจอโรม\ ตำแหน่งผมสูงขึ้นเรื่อยๆ Gattaca (1997)
Form ranks and move out.อันดับรูปแบบและย้ายออก Princess Mononoke (1997)
Lets us know where we rank in the scheme of things.ทำให้รู้ว่าเราอยู่ในระดับไหน Titanic (1997)
What we fought for is greater than king or rank or reward!เราเคยสู้เพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ The Man in the Iron Mask (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rankApes rank above dogs in intelligence.
rankHe holds the rank of colonel.
rankHe is a musician of the first rank.
rankHe is beneath her in rank.
rankHe is immediately above me in rank.
rankHe ranked close to the top.
rankHe rose to the rank of sergeant.
rankHe rose to the top position through the rank at the company where he started his career.
rankHe was advanced to the rank of general.
rankHe was raised to the rank of colonel two years ago.
rankHis bitter words still rankle in my mind.
rankHis research ranks with the best of the kind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัดอันดับ(v) rank, See also: evaluate, judge, Syn. จัดระดับ, จัดชั้น, จัดเกรด, Example: เมืองไทยถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีการทุจริตคอรัปชั่นมากที่สุดประเทศหนึ่ง, Thai Definition: จัดเรียงตามลำดับจำนวน
ฐานันดรศักดิ์(n) rank of nobility, See also: title, Syn. ยศ, บรรดาศักดิ์, Example: หม่อมเจ้าพันธุ์สวลีได้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์ เมื่อทำการสมรสกับผู้มิได้มีศักดิ์เป็นเจ้า, Thai Definition: ลำดับในการกำหนดชั้นบุคคล
ศักดิ์(n) rank, See also: status, prestige, Syn. ฐานะ, สถานภาพ, Example: ในกรุงเทพฯ ทุกคนต้องแย่งกันทำมาหากิน แย่งกันมีหน้ามีตา มียศ มีศักดิ์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เหม็นเขียว(adj) rank, See also: foul-smelling, Example: กลิ่นของมันเหม็นสิ้นดี เหม็นยังไงไม่ทราบ กลิ่นเหม็นเขียว ฉุนๆ, Thai Definition: มีกลิ่นเหม็นอย่างกลิ่นใบไม้สดบางชนิด
อัตรา(n) rank, See also: position, Syn. ตำแหน่ง, Example: จังหวัดชัยภูมิมีอัตรานายตำรวจเพียงผู้บังคับกอง 1 นาย กับผู้บังคับหมวดอีก 2 นาย
อันดับ(n) rank, See also: grade, level, Syn. ชั้น, Example: พระสงฆ์นั่งตามอันดับ ขณะที่สวดมนต์
เหม็น(adj) stinking, See also: rank, bad-smelling, foul, foul-smelling, noisome, Ant. หอม, Example: การเลี้ยงสัตว์ไว้ใต้ถุนจะทำให้สกปรกส่งกลิ่นเหม็นและเกิดผลเสียต่อสุขภาพอย่างมาก, Thai Definition: มีกลิ่นไม่ดี
ยศ(n) rank, See also: title, Syn. ตำแหน่ง, ฐานะ, ขั้น, ฐานันดร, Example: เขามียศเป็นถึงพลโท ใครๆ ก็กลัวเกรงเขาทั้งนั้น, Thai Definition: เครื่องกำหนดหมายฐานะหรือชั้นของบุคคล
เขียว(adj) rank, See also: stinking, rancid, noisome, Syn. เหม็นเขียว, Example: ฉันไม่ชอบกลิ่นเหม็นเขียวของผักนี้เลย, Thai Definition: ที่มีกลิ่นเหม็นอย่างกลิ่นใบไม้สดบางชนิด, Notes: ใช้แก่กลิ่น
เครื่องยศ(n) insignia of rank, See also: rank decoration, Example: เขาไม่ชอบสวมเครื่องยศเหรียญตราที่เขาได้, Count Unit: ชิ้น, ชุด, สำรับ, อย่าง, Thai Definition: เครื่องประดับหรือแต่งกายตามบรรดาศักดิ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอนน์ แฟรงค์ = แอนน์ แฟร้งค์[Aēn Fraēng] (n, prop) EN: Anne Frank  FR: Anne Frank
อำมาตย์[ammāt] (n) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite  FR: élite bureaucratique [ f ] ; nomenklatura [ f ] ; aristocratie [ f ]
อันดับ[andap] (n) EN: rank ; ranking ; rating ; order ; series  FR: rang [ m ] ; position [ f ] ; ordre [ m ] ; place [ f ]
อารมณ์ไม่ดี[ārom mai dī] (v) EN: be in a bad mood ; be in a bad temper ; feel blue ; lose temper ; be upset ; be cranky ; be grouchy  FR: être de mauvaise humeur [ f ] ; être de mauvais poil (fam.)
อารมณ์เสีย[ārom sīa] (v) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper  FR: être d'humeur massacrante
เบนจามิน แฟรงคลิน[Bēnjāmin Fraēngkhlin] (n, prop) EN: Benjamin Franklin  FR: Benjamin Franklin
ใช้บัตรแข็ง[chai bat khaeng] (v, exp) EN: pull rank
ชะลูดช้าง[chalūt chāng] (n, exp) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose
ชั้น[chan] (n) EN: class ; grade ; level ; rank  FR: classe [ f ] ; rang [ m ] ; niveau [ m ] ; grade [ m ] ; catégorie [ f ]
ชั้นสูง[chan sūng] (adj) EN: advanced ; high level ; upper class ; high class ; higher grade ; superior ; high ranking  FR: avancé ; d'avant garde ; de haut niveau ; de grande qualité ; maximal ; supérieur ; de haut rang

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RANK R AE1 NG K
RANKE R AE1 NG K
RANKS R AE1 NG K S
RANKIN R AE1 NG K IH0 N
RANKER R AE1 NG K ER0
RANKED R AE1 NG K T
RANKLE R AE1 NG K AH0 L
RANKERS R AE1 NG K ER0 Z
RANKINE R AE1 NG K AY2 N
RANKING R AE1 NG K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rank (v) rˈæŋk (r a1 ng k)
ranks (v) rˈæŋks (r a1 ng k s)
ranked (v) rˈæŋkt (r a1 ng k t)
ranker (n) rˈæŋkər (r a1 ng k @ r)
rankle (v) rˈæŋkl (r a1 ng k l)
rankly (a) rˈæŋkliː (r a1 ng k l ii)
rankers (n) rˈæŋkəz (r a1 ng k @ z)
ranking (v) rˈæŋkɪŋ (r a1 ng k i ng)
rankled (v) rˈæŋkld (r a1 ng k l d)
rankles (v) rˈæŋklz (r a1 ng k l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
队伍[duì wǔ, ㄉㄨㄟˋ ㄨˇ,   /  ] ranks; troops #1,516 [Add to Longdo]
[jiē, ㄐㄧㄝ, / ] rank or step; stairs #3,750 [Add to Longdo]
总监[zǒng jiān, ㄗㄨㄥˇ ㄐㄧㄢ,   /  ] rank of local governor in Tang dynasty administration; commissioner (police); inspector-general #5,694 [Add to Longdo]
品位[pǐn wèi, ㄆㄧㄣˇ ㄨㄟˋ,  ] rank; grade; quality #8,693 [Add to Longdo]
[shān, ㄕㄢ, ] rank odor (of sheep or goats) #47,945 [Add to Longdo]
兰克[Lán kè, ㄌㄢˊ ㄎㄜˋ,   /  ] Rank (name); Leopold von Ranke (1795-1886), important German historian #172,379 [Add to Longdo]
[shān, ㄕㄢ, ] rank odor (of sheep or goats) #452,863 [Add to Longdo]
排列次序[pái liè cì xù, ㄆㄞˊ ㄌㄧㄝˋ ㄘˋ ㄒㄩˋ,    ] ranking; ordering in list [Add to Longdo]
评价分类[píng jià fēn lèi, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄚˋ ㄈㄣ ㄌㄟˋ,     /    ] rank, classify [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Frankfurtเมืองแฟรงค์เฟิร์ท
Frankfurterชาวเมืองแฟรงค์เฟิร์ท, See also: Frankfurt
Gesellschaft mit beschränkter Haftungบริษัทจำกัด
Ich fliege nach Frankfurt.ฉันบินไปแฟรงค์เฟิร์ต
einschränken(vt) |schränkte ein, hat eingeschränkt| จำกัด
einschränken(vi) |schränkte sich ein, hat sich eingeschränkt| ใช้ชีวิตอย่างจำกัดจำเขี่ย
Schrank(n) |der, pl. Schränke| ตู้
Schranke(n) |die, pl. Schranken| ที่กั้น, ไม้กั้นเขต เช่น Eisenbahnschranke ที่กั้นตรงรางรถไฟ
Der hat nicht alle Tassen im Schrank.(phrase, slang) เขาเป็นคนไม่ค่อยเต็มเต็ง, หรือไม่ค่อยเต็มบาท
Krankenwagen(n) |der, pl. Krankenwagen| รถพยาบาล, รถฉุกเฉินบรรทุกคนป่วย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geilstellen { pl }; Mistplätze { pl }rank patches [Add to Longdo]
Rangdefizient { m } [ math. ]rank deficient [Add to Longdo]
Rangkorrelationskoeffizient { m } [ math. ]rank correlation coefficient [Add to Longdo]
Ranke { f }strand [Add to Longdo]
Ranke { f }cirrus [Add to Longdo]
Ranke { f } | Ranken { pl }tendril | tendrils [Add to Longdo]
Wildwuchs { m }; Wucherung { f }rank growth [Add to Longdo]
rank und schlanklithe and lissom [Add to Longdo]
überwuchert; verwildert { adj } | von Unkraut überwuchertrank | rank with weeds [Add to Longdo]
Blühender Unsinn!Rank nonsense! [Add to Longdo]
Rankenfüßer { m }; Rankenfußkrebs { m } [ zool. ]barnacle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くらい, kurai] (ctr) (1) rank; place (e.g. first place); (2) decimal place; (3) counter for ghosts; (P) #116 [Add to Longdo]
[くらい, kurai] (adv, suf) (1) (orig. from 座居, meaning "seat") throne; crown; (nobleman's) seat; (2) (See 位階) government position; court rank; (3) social standing; rank; class; echelon; rung; (n) (4) grade (of quality, etc.); level; tier; rank; (5) (See 桁・2) digit (e.g. the tens, the hundreds, etc.); place; (6) (See どの位) degree; extent; amount; (P) #116 [Add to Longdo]
[ら, ra] (n, n-suf, ctr) (1) class; order; rank; (suf) (2) (See 等・など) et cetera (etc.); and the like; (pref) (3) equal #221 [Add to Longdo]
[きゅう, kyuu] (n, n-suf) class, grade, rank; school class, grade; (P) #403 [Add to Longdo]
[むろ, muro] (n, n-suf) (1) room; (2) (obsc) wife (of someone of high rank); (3) (obsc) scabbard; (4) (See 二十八宿) Chinese "Encampment" constellation (one of the 28 mansions); (P) #684 [Add to Longdo]
[まさ, masa] (n, n-pref) (1) (See 従・じゅ) greater (of equal court ranks); upper; senior; (2) (しょう only) (See 長官・かみ) director (highest of the four administrative positions of the ritsuryo period); chief; (pref) (3) (しょう only) (before a number) exactly; precisely #784 [Add to Longdo]
[だん, dan] (n) (1) step; stair; (flight of) steps; (row of) stitches; columns (of print); (2) grade; rank; level; (ctr) (3) counter for breaks in written language (or speech, etc.); (P) #965 [Add to Longdo]
[ひら;ヒラ, hira ; hira] (n) (1) something broad and flat; palm of the hand; (2) common; ordinary; (3) (abbr) (See 平社員) low-ranking employee; freshman; novice; private #1,054 [Add to Longdo]
[ほん, hon] (n) (1) court rank; (suf) (2) { Buddh } (sometimes pronounced ぼん, ぽん as a suffix) (See 九品・1) level; grade; (3) { Buddh } chapter; section; volume #1,244 [Add to Longdo]
順位[じゅんい, jun'i] (n) order; rank; position (e.g. in a race); precedence; (P) #1,344 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クランクバック[くらんくばっく, kurankubakku] crankback [Add to Longdo]
トランキング[とらんきんぐ, torankingu] trunking [Add to Longdo]
トランクタイプ[とらんくたいぷ, torankutaipu] trunk type [Add to Longdo]
トランク予備[トランクよび, toranku yobi] trunk conditioning [Add to Longdo]
ブランキング[ぶらんきんぐ, burankingu] blanking [Add to Longdo]
現付番[げんふばん, genfuban] current rank [Add to Longdo]
次元数[じげんすう, jigensuu] rank [Add to Longdo]
上位[じょうい, joui] superior (rank not class), higher order (e.g. byte), host computer (of connected device) [Add to Longdo]
付番[ふばん, fuban] rank suffix [Add to Longdo]
付番核[ふばんかく, fubankaku] rank stem [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乱獲[らんかく, rankaku] uebermaessiges_Fischen [Add to Longdo]
卵形[らんけい, rankei] eifoermig, oval [Add to Longdo]
卵形[らんけい, rankei] eifoermig, oval [Add to Longdo]
卵管[らんかん, rankan] Eileiter [Add to Longdo]
欄干[らんかん, rankan] -Gelaender [Add to Longdo]
濫獲[らんかく, rankaku] ruecksichtsloses_Fischen, ruecksichtsloses_Jagen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rank \Rank\, adv.
   Rankly; stoutly; violently. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      That rides so rank and bends his lance so fell.
                          --Fairfax.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rank \Rank\, n. [OE. renk, reng, OF. renc, F. rang, fr. OHG.
   hring a circle, a circular row, G. ring. See {Ring}, and cf.
   {Range}, n. & v.]
   1. A row or line; a range; an order; a tier; as, a rank of
    osiers.
    [1913 Webster]
 
       Many a mountain nigh
       Rising in lofty ranks, and loftier still. --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) A line of soldiers ranged side by side; -- opposed
    to file. See 1st {File}, 1
    (a) .
      [1913 Webster]
 
         Fierce, fiery warriors fought upon the clouds,
         In ranks and squadrons and right form of war.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
 
   3. Grade of official standing, as in the army, navy, or
    nobility; as, the rank of general; the rank of admiral.
    [1913 Webster]
 
   4. An aggregate of individuals classed together; a permanent
    social class; an order; a division; as, ranks and orders
    of men; the highest and the lowest ranks of men, or of
    other intelligent beings.
    [1913 Webster]
 
   5. Degree of dignity, eminence, or excellence; position in
    civil or social life; station; degree; grade; as, a writer
    of the first rank; a lawyer of high rank.
    [1913 Webster]
 
       These all are virtues of a meaner rank. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   6. Elevated grade or standing; high degree; high social
    position; distinction; eminence; as, a man of rank.
    [1913 Webster]
 
   {Rank and file}.
    (a) (Mil.) The whole body of common soldiers, including
      also corporals. In a more extended sense, it includes
      sergeants also, excepting the noncommissioned staff.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rank \Rank\ (r[a^][ng]k), a. [Compar. {Ranker}
   (r[a^][ng]k"[~e]r); superl. {Rankest}.] [AS. ranc strong,
   proud; cf. D. rank slender, Dan. rank upright, erect, Prov.
   G. rank slender, Icel. rakkr slender, bold. The meaning seems
   to have been influenced by L. rancidus, E. rancid.]
   1. Luxuriant in growth; of vigorous growth; exuberant; grown
    to immoderate height; as, rank grass; rank weeds.
    [1913 Webster]
 
       And, behold, seven ears of corn came up upon one
       stalk, rank and good.         --Gen. xli. 5.
    [1913 Webster]
 
   2. Raised to a high degree; violent; extreme; gross; utter;
    as, rank heresy. "Rank nonsense." --Hare. "I do forgive
    thy rankest fault." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Causing vigorous growth; producing luxuriantly; very rich
    and fertile; as, rank land. --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
   4. Strong-scented; rancid; musty; as, oil of a rank smell;
    rank-smelling rue. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   5. Strong to the taste. "Divers sea fowls taste rank of the
    fish on which they feed." --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   6. Inflamed with venereal appetite. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Rank modus} (Law), an excessive and unreasonable modus. See
    {Modus}, 3.
 
   {To set} (the iron of a plane, etc.) {rank}, to set so as to
    take off a thick shaving. --Moxon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rank \Rank\, v. i.
   1. To be ranged; to be set or disposed, as in a particular
    degree, class, order, or division.
    [1913 Webster]
 
       Let that one article rank with the rest. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To have a certain grade or degree of elevation in the
    orders of civil or military life; to have a certain degree
    of esteem or consideration; as, he ranks with the first
    class of poets; he ranks high in public estimation.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rank \Rank\, v. t. [imp. & p. p. {Ranked} (r[a^][ng]kt); p. pr.
   & vb. n. {Ranking}.]
   1. To place abreast, or in a line.
    [1913 Webster]
 
   2. To range in a particular class, order, or division; to
    class; also, to dispose methodically; to place in suitable
    classes or order; to classify.
    [1913 Webster]
 
       Ranking all things under general and special heads.
                          --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
       Poets were ranked in the class of philosophers.
                          --Broome.
    [1913 Webster]
 
       Heresy is ranked with idolatry and witchcraft. --Dr.
                          H. More.
    [1913 Webster]
 
   3. To take rank of; to outrank. [U.S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rank
   adj 1: very fertile; producing profuse growth; "rank earth"
   2: very offensive in smell or taste; "a rank cigar"
   3: conspicuously and outrageously bad or reprehensible; "a
     crying shame"; "an egregious lie"; "flagrant violation of
     human rights"; "a glaring error"; "gross ineptitude"; "gross
     injustice"; "rank treachery" [syn: {crying(a)}, {egregious},
     {flagrant}, {glaring}, {gross}, {rank}]
   4: complete and without restriction or qualification; sometimes
     used informally as intensifiers; "absolute freedom"; "an
     absolute dimwit"; "a downright lie"; "out-and-out mayhem";
     "an out-and-out lie"; "a rank outsider"; "many right-down
     vices"; "got the job through sheer persistence"; "sheer
     stupidity" [syn: {absolute}, {downright}, {out-and-out(a)},
     {rank(a)}, {right-down}, {sheer(a)}]
   5: growing profusely; "rank jungle vegetation"
   n 1: a row or line of people (especially soldiers or police)
      standing abreast of one another; "the entrance was guarded
      by ranks of policemen"
   2: relative status; "his salary was determined by his rank and
     seniority"
   3: the ordinary members of an organization (such as the enlisted
     soldiers of an army); "the strike was supported by the union
     rank and file"; "he rose from the ranks to become a colonel"
     [syn: {rank and file}, {rank}]
   4: position in a social hierarchy; "the British are more aware
     of social status than Americans are" [syn: {social station},
     {social status}, {social rank}, {rank}]
   5: the body of members of an organization or group; "they polled
     their membership"; "they found dissension in their own
     ranks"; "he joined the ranks of the unemployed" [syn:
     {membership}, {rank}]
   v 1: take or have a position relative to others; "This painting
      ranks among the best in the Western World"
   2: assign a rank or rating to; "how would you rank these
     students?"; "The restaurant is rated highly in the food
     guide" [syn: {rate}, {rank}, {range}, {order}, {grade},
     {place}]
   3: take precedence or surpass others in rank [syn: {rank},
     {outrank}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 rank /rɑŋk/
  1. twig
  2. slender; slim

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top