ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disagreeable

D IH2 S AH0 G R IY1 AH0 B AH0 L   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disagreeable-, *disagreeable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disagreeable[ADJ] ซึ่งมีอารมณ์เสีย, See also: ไม่พอใจ, Syn. unpleasant, Ant. pleasant, agreeable
disagreeable[ADJ] หยาบคาย, See also: ไม่เป็นมิตร, Syn. unpleasant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disagreeable(ดิสอะกรี'อะเบิล) adj.,n. (สภาวะ) ไม่ถูกใจ,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ,ไม่ดี,มีอารมณ์ไม่ดี, See also: disagreeableness n. ดูdisagreeable disagreeability n. ดูdisagreeable, Syn. irritable

English-Thai: Nontri Dictionary
disagreeable(adj) ไม่ถูกใจ,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You have been disagreeable of late.ที่ผ่านมาเจ้ามักจะหยาบคาย Blood Brothers (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disagreeableHe was a disagreeable old man.
disagreeableI didn't expect his behavior to descend to such a disagreeable level.
disagreeableThere is no more disagreeable thing than this.
disagreeableTom watched them hurry through the doors, a disagreeable expression on his face.
disagreeableWhat a disagreeable fellow he is!

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แสลงหู[v.] (salaēng hū) EN: be unpleasant to hear ; be disagreeable to hear   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISAGREEABLE D IH2 S AH0 G R IY1 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disagreeable (j) dˌɪsəgrˈiːəbl (d i2 s @ g r ii1 @ b l)
disagreeableness (n) dˌɪsəgrˈiːəblnəs (d i2 s @ g r ii1 @ b l n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
讨嫌[tǎo xián, ㄊㄠˇ ㄒㄧㄢˊ, / ] disagreeable; hateful; a pain in the neck, #88,081 [Add to Longdo]
不愉快[bù yú kuài, ㄅㄨˋ ㄩˊ ㄎㄨㄞˋ, ] disagreeable; unpleasant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いけ好かない[いけすかない, ikesukanai] (adj-i) nasty; disgusting; disagreeable; creepy [Add to Longdo]
厭わしい[いとわしい, itowashii] (adj-i) detestable; disagreeable [Add to Longdo]
忌まわしい[いまわしい, imawashii] (adj-i) (1) unpleasant; disagreeable; abominable; disgusting; unsavory; (2) unlucky; inauspicious; (P) [Add to Longdo]
気持ち悪い[きもちわるい, kimochiwarui] (adj-i) bad feeling; feeling bad; disagreeable; unpleasant; revolting; gross; disgusting [Add to Longdo]
気障り[きざわり, kizawari] (adj-na) disagreeable; unpleasant; off-putting; disconcerting [Add to Longdo]
嫌(P);厭;厭や(io)[いや(P);や(嫌;厭), iya (P); ya ( iya ; en )] (adj-na,n) disagreeable; detestable; unpleasant; reluctant; (P) [Add to Longdo]
嫌みたらしい;厭みたらしい[いやみたらしい, iyamitarashii] (adj-i) disagreeable [Add to Longdo]
嫌らしい(P);厭らしい(P)[いやらしい(P);やらしい, iyarashii (P); yarashii] (adj-i) (uk) unpleasant; disgusting; repulsive; detestable; disagreeable; indecent; lewd; dirty; lascivious; (P) [Add to Longdo]
嫌味;嫌み;厭味;厭み[いやみ, iyami] (adj-na,n) disagreeableness; disagreeability; gaudiness; sarcasm [Add to Longdo]
疎ましい[うとましい, utomashii] (adj-i) disagreeable; unpleasant; adverse; unsympathetic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disagreeable \Dis`a*gree"a*ble\ (d[i^]s`[.a]*gr[=e]"[.a]*b'l),
   a. [Cf. F. d['e]sagr['e]able.]
   1. Not agreeable, conformable, or congruous; contrary;
    unsuitable.
    [1913 Webster]
 
       Preach you truly the doctrine which you have
       received, and each nothing that is disagreeable
       thereunto.              --Udall.
    [1913 Webster]
 
   2. Exciting repugnance; offensive to the feelings or senses;
    displeasing; unpleasant.
    [1913 Webster]
 
       That which is disagreeable to one is many times
       agreeable to another, or disagreeable in a less
       degree.                --Wollaston.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disagreeable
   adj 1: not to your liking; "a disagreeable situation" [ant:
       {agreeable}]
   2: unpleasant to interact with; "a disagreeable old man"
   3: not agreeing with your tastes or expectations; "found the
     task disagreeable and decided to abandon it"; "a job
     temperamentally unsympathetic to him" [syn: {disagreeable},
     {unsympathetic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top