ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concur

K AH0 N K ER1   
88 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concur-, *concur*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concur[VI] กระทำร่วมกัน, Syn. act together
concur[VI] เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน, Syn. coincide, happen together
concur[VI] เห็นด้วย, Syn. accord, be in harmony
concur in[PHRV] เห็นด้วยกับ, Syn. concur with
concurrent[ADJ] ที่กระทำร่วมกัน, Syn. cooperating, mutual
concurrent[ADJ] ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน, Syn. simultaneous, coexisting
concurrent[ADJ] ที่ไปยังจุดเดียวกัน
concurrent[ADJ] ที่เห็นพ้องต้องกัน, Syn. agreeing, harmonious
concurrence[N] การเกิดในเวลาเดียวกัน, Syn. coincidence, coexistence, concurrency
concurrence[N] การเห็นพ้องด้วย, Syn. agreement, concurrency

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concur(คันเคอร์') {concurred,concurring,concurs} vi. เกิดขึ้นพร้อมกัน อย่างบังเอิญ,ประจวบกัน,เห็นด้วย,เห็นพ้อง,ทำงานร่วมกัน,ให้ความร่วมมือ,สนับสนุน,รวมกัน, Syn. assent ###A. contend,deny
concurrence(คันเคอ'เรินซฺ) n. การบังเกิดขึ้นพร้อมกัน,การประจวบกัน,การเห็นด้วย,การเห็นพ้อง,การให้ความร่วมมือ,การสนับสนุน,จุดบนเส้น 'เส้นหรือมากกว่านั้น,อำนาจร่วมหรือเท่ากัน, Syn. agreement
concurrent(คันเคอ'เรินทฺ) adj. ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหรือร่วมกัน,พร้อมเพรียง,ซึ่งเห็นด้วย,ซึ่งมีอำนาจเท่ากัน,ซึ่งมีจุดร่วม,ซึ่งตัดกันที่จุดเดียวกัน. n. ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน,สิ่งสนับสนุน,คู่แข่ง, Syn. coexistent,compatible
concurrent processingการประมวลผลพร้อมกันหมายถึง การประมวลผลตั้งแต่สองโปรแกรมขึ้นไปพร้อม ๆ กัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว เครื่องจะปฏิบัติงานได้ครั้งละหนึ่งโปรแกรมเท่านั้น เพียงแต่ว่าทำในอัตราที่รวดเร็วมาก จนดูประหนึ่งว่าทำงานหลาย ๆ โปรแกรมพร้อมกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
concur(vi) รวมกัน,เห็นด้วย,เห็นพ้อง,พร้อมกัน,ประจวบกัน
concurrence(n) การรวมกัน,การบรรจบกัน,ความพร้อมกัน,การเห็นด้วย
concurrent(adj) รวมกัน,ประจวบกัน,พร้อมกัน,พ้องกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
concurrence of offencesการกระทำความผิดหลายบท, การกระทำความผิดหลายกระทง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concurrencyภาวะพร้อมกัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
concurrentจวบกัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
concurrent causeเหตุพ้องกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concurrent insuranceการประกันภัยพ้อง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
concurrent interestsผลประโยชน์ตรงกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concurrent jurisdictionเขตอำนาจอย่างเดียวกัน, องค์อำนาจอย่างเดียวกัน (ที่แต่ละฝ่ายต่างมี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
concurrent jurisdictionเขตอำนาจซ้ำกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concurrent leaseสัญญาเช่าใหม่ (ต่อเนื่องสัญญาเช่าเดิม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concurrent linesเส้นจวบกัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concurrentพร้อมๆกัน [การแพทย์]
Concurrent engineeringวิศวกรรมคอนเคอร์เร็นท์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Concurrent engineeringวิศวกรรมร่วมขนาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As his doctor, I concur with your views.ในฐานะหมอของเขา ผมเห็นด้วยกับความคิดของท่าน Don Juan DeMarco (1994)
After careful review of evidence retrieved at the scene, we have concluded this was a deliberate act of terrorism, and the President concurs with our assessment.-ยังดี,รถของเขายังอยู่นี่. -เขาใช้รถรางไฟฟ้า. -อะไรน่ะ? Deja Vu (2006)
CIA and NCTC concur it is the target, based on reliable intel from the Brits.หน่วยข่าวกรอง กับหน่วยต่อต้านการก่อการร้าย เห็นตรงกันว่าเป็นเขา ยืนยันว่าเป็นเขา Eagle Eye (2008)
I concur with captain rex,ข้าเห็นด้วยกับกัปตันเร็กซ์ Clone Cadets (2010)
Anyone concur with Ken?มีใครเห็นด้วยกับเคนไหม? Toy Story 3 (2010)
I'm afraid I have to concur with my advisor, wisdom Hallyne.ข้าเกรงว่าข้าจะต้องปรึกษา กับที่ปรึกษาข้าดู นักปราชญ์เฮย์ลีน The Ghost of Harrenhal (2012)
Weapons, this is the X.O. I concur with the captain.อาวุธ นี่คือต้นเรือ ผมยึนยัน คำสั่งกับปตัน Captain (2012)
I concur with Dr. Heidi's diagnosis.ฉันเห็นด้วยกับการวินิจฉัยของหมอไฮย์ดี้ Curriculum Unavailable (2012)
Daniel and I wouldn't concur with that.แดเนียลกับฉัน จะไม่เห็นด้วยกับเรื่องนั้น Meet the New Boss (2012)
I've taken the opportunity over this past week to observe your Brick in the classroom, and I concur that he shows some reluctance in engaging with his peers.ผมใช้โอกาสในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อสังเกตบริคลูกคุณในชั้นเรียน และผมเห็นว่า เขาแสดงความไม่เต็มใจ Bunny Therapy (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
concurEverything concurred to make him happy.
concurI concurred in giving up my vacation for my family.
concurI concurred with them in giving him the prize.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เออออ[V] agree, See also: concur, accord, accede, Syn. เอออวย, เออออห่อหมก, เห็นด้วย, Ant. คัดค้าน, Example: แม้ความคิดของหล่อนจะฟังดูล้ำหน้าไปมาก แต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังเออออตามใจ, Thai definition: เห็นด้วย, พลอยเห็นตามไปด้วย
ระคนกัน[ADV] simultaneously, See also: concurrently, Syn. ปน, ผสม, Example: เขานึกถึงความหลังที่มีทั้งสุข ทุกข์ ดีใจ และเสียใจระคนกันไป, Thai definition: ปน หรือผสมให้เข้ากัน คละกัน เป็นกลุ่ม เป็นพวก
ควบกัน[ADV] concurrently, See also: together, at the same time, Syn. พร้อมกัน, ควบคู่กัน, Example: เขาชอบฟังเพลงกับอ่านหนังสือควบกันอย่างนี้บ่อยๆ, Thai definition: อย่างพร้อมๆ กัน, อย่างไปด้วยกัน
ความตกลง[N] agreement, See also: concurrence, accord, Syn. การตกลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พร้อม[adv.] (phrøm) EN: at the same time ; simultaneously ; concurrently ; meanwhile   FR: en même temps
ผู้แข่งขัน[n.] (phū khaengkhan) EN: contestant ; player ; competitor   FR: concurrent [m] ; participant [m] ; compétiteur [m]
ผู้ร่วมแข่งขัน[n. exp.] (phū ruam khaengkhan) EN: competitor ; contestant ; challenger   FR: compétiteur [m] ; compétitrice [f] ; concurrent [m] ; adversaire [m, f] ; challenger = challengeur [m]
ระคนกัน[adv.] (rakhon kan) EN: simultaneously ; concurrently   
รับ[v.] (rap) EN: accept ; agree to ; admit ; approve ; consent to ; concur with   FR: accepter ; admettre
ตกลง[v.] (toklong) EN: agree ; accord ; come to terms ; concur ; consent ; come to a settlement ; accept   FR: être d'accord
ต้องกัน[v.] (tǿng kan) EN: agree ; be concurrent   
ต้องกัน[adv.] (tǿng kan) EN: accordingly ; agree ; concurringly ; correspondingly ; suitably ; consequently   
ยกมือ[v.] (yokmeū) EN: agree ; accept ; concur ; approve ; support ; encourage ; back ; back sb/sth up   
ยอมรับ[v.] (yømrap) EN: accept ; agree ; admit ; acknowledge ; recognize ; admit the existence of ; concur ; acquiesce   FR: accepter ; admettre ; acquiescer ; consentir ; avouer

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCUR K AH0 N K ER1
CONCURS K AH0 N K ER1 Z
CONCURRED K AH0 N K ER1 D
CONCURRENT K AH0 N K ER1 AH0 N T
CONCURRING K AH0 N K ER1 IH0 NG
CONCURRENCE K AH0 N K ER1 AH0 N S
CONCURRENTLY K AH0 N K ER1 AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concur (v) kˈənkˈɜːʳr (k @1 n k @@1 r)
concurs (v) kˈənkˈɜːʳz (k @1 n k @@1 z)
concurred (v) kˈənkˈɜːʳd (k @1 n k @@1 d)
concurrent (j) kˈənkˈʌrənt (k @1 n k uh1 r @ n t)
concurring (v) kˈənkˈɜːʳrɪŋ (k @1 n k @@1 r i ng)
concurrence (n) kˈənkˈʌrəns (k @1 n k uh1 r @ n s)
concurrences (n) kˈənkˈʌrənsɪz (k @1 n k uh1 r @ n s i z)
concurrently (a) kˈənkˈʌrəntliː (k @1 n k uh1 r @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンカレント[, konkarento] (n) concurrent [Add to Longdo]
コンカレントアクセス[, konkarentoakusesu] (n) {comp} concurrent access [Add to Longdo]
掛け持ち;掛持ち;かけ持ち[かけもち, kakemochi] (n,vs) holding two or more positions concurrently [Add to Longdo]
掛け持つ[かけもつ, kakemotsu] (v5t) (See 掛持ち,兼任・2) to hold two or more positions concurrently [Add to Longdo]
軌を一にする[きをいつにする, kiwoitsunisuru] (exp,vs-i) to concur; to be the same (thought, opinion, etc.); to have the same way of doing [Add to Longdo]
競合脱線[きょうごうだっせん, kyougoudassen] (n) train derailment due to a concurrence of causes [Add to Longdo]
倶発[ぐはつ, guhatsu] (n,vs) concurrence [Add to Longdo]
[けん, ken] (conj,n) and; in addition; concurrently; (P) [Add to Longdo]
兼学[けんがく, kengaku] (n,vs) concurrently studying the teachings of two or more different schools or sects [Add to Longdo]
兼職[けんしょく, kenshoku] (n,vs) pluralism; plurality; concurrent post [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンカレントアクセス[こんかれんとあくせす, konkarentoakusesu] concurrent access [Add to Longdo]
競合[きょうごう, kyougou] contention, competition, concurrence [Add to Longdo]
並行[へいこう, heikou] concurrent [Add to Longdo]
並行処理[へいこうしょり, heikoushori] concurrent processing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concur \Con*cur"\, v. i. [imp. & p. p. {Concurred}; p. pr. & vb.
   n. {Concurring}.] [L. concurrere to run together, agree; con-
   + currere to run. See {Current}.]
   1. To run together; to meet. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Anon they fierce encountering both concurred
       With grisly looks and faces like their fates. --J.
                          Hughes.
    [1913 Webster]
 
   2. To meet in the same point; to combine or conjoin; to
    contribute or help toward a common object or effect.
    [1913 Webster]
 
       When outward causes concur.      --Jer. Colier.
    [1913 Webster]
 
   3. To unite or agree (in action or opinion); to join; to act
    jointly; to agree; to coincide; to correspond.
    [1913 Webster]
 
       Mr. Burke concurred with Lord Chatham in opinion.
                          --Fox.
    [1913 Webster]
 
       Tories and Whigs had concurred in paying honor to
       Walker.                --Makaulay.
    [1913 Webster]
 
       This concurs directly with the letter. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To assent; to consent. [Obs.] --Milton.
 
   Syn: To agree; unite; combine; conspire; coincide; approve;
     acquiesce; assent.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 concur
   v 1: be in accord; be in agreement; "We agreed on the terms of
      the settlement"; "I can't agree with you!"; "I hold with
      those who say life is sacred"; "Both philosophers concord
      on this point" [syn: {agree}, {hold}, {concur}, {concord}]
      [ant: {differ}, {disagree}, {dissent}, {take issue}]
   2: happen simultaneously; "The two events coincided" [syn:
     {concur}, {coincide}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top