ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

insignificant

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insignificant-, *insignificant*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insignificant(adj) ไม่สำคัญ, See also: ไร้ความหมาย, สัพเพเหระ, เล็กน้อย, Syn. unimportant, meaningless, Ant. significant, considerable
insignificantly(adv) อย่างไม่สำคัญ, See also: อย่างไม่มีความหมาย, Ant. significantly, inconsiderably

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insignificant(อินซิกนิฟ'ฟะเคินทฺ) adj. ไม่สำคัญ, เป็นเรื่องเล็กน้อยเกินไป, ไม่มีความหมาย., See also: insignificantly adv. -, Syn. meaningless

English-Thai: Nontri Dictionary
insignificant(adj) ไม่สำคัญ, เล็กน้อย, ไม่มีความหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
insignificant errorข้อผิดพลาดเล็กน้อย (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She remembered insignificant details. How can you argue with that?เธอจำได้ว่ารายละเอียดเล็กน้อย วิธีการที่คุณสามารถโต้เถียงกับที่? 12 Angry Men (1957)
This is a quiet, frightened, insignificant old man who... who has been nothing all his life.ที่นี้จะเงียบกลัว ชายชราคนหนึ่งที่ไม่มีนัยสำคัญ ... ที่ได้รับไม่มีอะไรตลอดชีวิตของเขา 12 Angry Men (1957)
I'm just a toy, a stupid, little, insignificant toy.ฉันเป็นของเล่น ที่โง่ ตัวเล็ก, ของเล่นที่ไม่สำคัญ Toy Story (1995)
A vision of the universe that tells us undeniably how tiny and insignificant and how rare and precious we all are.วิสัยทัศน์ ของจักรวาล ที่บอกเราปฏิเสธไม่ได้ Contact (1997)
A tiny, insignificant detail. (Loud, repetitive snare hits) (Sugababes:แต่ไม่มีปัญหาหรอก เรื่องจิ๊บจ๊อย (วงชูการ์เบบี้ : Love Actually (2003)
150 years ago the business corporation was a relatively insignificant institution.150 ปีก่อน บรรษัทธุรกิจ เป็นแค่สถาบันที่ไม่ค่อยสำคัญ The Corporation (2003)
You have to focus them on the insignificant things of life like fashionable consumption.คุณต้องหันเหความสนใจของประชาชน ให้พุ่งไปที่สิ่งไร้สาระในชีวิต เช่น การบริโภคแฟชั่น The Corporation (2003)
Even they may seem insignificant to others But we may turn them into happiness.แม้ว่าสําหรับคนอื่น อาจเห็นเป็นเรื่องไม่สําคัญ... ...แต่เราอาจเปลี่ยนมันให้กลายเป็นความสุข Train Man (2005)
What I'm trying to say is I understand feeling as small and as insignificant as humanly possible.ที่ฉันพยายามจะพูดก็คือ... ฉันเข้าใจความรู้สึกเล็กๆ และไม่สำคัญ เท่าที่ความรู้สึกมนุษย์จะรู้สึกได้ The Holiday (2006)
Since we were young you didnt't forgive even the most insignificant injusticeตอนที่พวกเราเป็นเด็ก คุณไม่เคยอภัยให้กับความอยุติธรรมเล็กๆน้อยๆ Death Note: The Last Name (2006)
He got angry over futile things, took insignificant things seriously. an Idiot who ended up in a bike accidentเข้ามักโกรธเรื่องไม่เป็นเรื่อง ซีเรียสกับเรื่องที่ไม่สำคัญ แล้วสุดท้ายก็ขี่มอเตอร์ไซต์รถควำตาย โง่ชะมัด Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
I assure you my web is strong enough to catch your insignificant little Padawan.ขอรับรองว่าเครือข่ายของข้าแกร่งพอที่จะ จับตัวพาดาวันไร้ความสามารถของเจ้า Star Wars: The Clone Wars (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
insignificantBut for you I'll always be insignificant.
insignificantI'm so unimportant and insignificant.
insignificantI view his error as insignificant.
insignificantRelative to overall sales, that of software is insignificant.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำคัญ(adj) important, See also: insignificant, crucial, vital, serious, noteworthy, Ant. เล็กน้อย, Example: ระบบคอมพิวเตอร์เป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรม, Thai Definition: เป็นพิเศษกว่าธรรมดา
ขี้ผง(adj) trivial, See also: insignificant, unimportant, Syn. ขี้ปะติ๋ว, เล็ก, เล็กน้อย, Ant. สำคัญ, ใหญ่, Example: เงินจำนวนแค่นี้เป็นเรื่องขี้ผง ไม่ต้องมานั่งคิดอะไรให้หนักสมอง, Thai Definition: ไม่สำคัญ, ไม่ใหญ่โต
ขี้ปะติ๋ว(adj) trifling, See also: insignificant, unimportant, slight, trivial, Syn. เล็ก, เล็กน้อย, Ant. ใหญ่, โต, ใหญ่โต, Example: ฉันเห็นว่ามันเป็นเรื่องขี้ประติ๋วที่ไม่อยากสนใจ, Thai Definition: ไม่สำคัญ, ไม่ใหญ่โต
กระท้อมกระแท้ม(adj) small, See also: insignificant, little, Syn. เล็กๆ น้อยๆ, ไม่ใหญ่โต, Example: จำนวนแค่กระท้อมกระแท้มจะพอหรือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้อยคุณค่า[dǿi khunkhā = dǿi khunnakhā] (adj) EN: mean nothing ; inferior ; insignificant ; low-value
ขี้หมู[khī mū] (adj) EN: trivial ; petty ; trfling ; insignificant  FR: trivial ; insignifiant
ขี้ผง[khīphong] (adj) EN: trivial; insignificant; unimportant  FR: insignifiant ; négligeable
ขี้ประติ๋ว = ขี้ปะติ๋ว[khīpratiū = khīpatiū] (adj) EN: trifling ; petty ; trivial ; insignificant ; negligible ; unimportant ; paltry ; slight  FR: insignifiant ; sans importance
กิ่งก้อย[kingkøi] (adj) EN: little ; small ; insignificant ; negligible ; trivial  FR: petit ; bénin ; insignifiant ; négligeable
กระจ้อย[krajøi] (adj) EN: insignificant ; negligible ; meagre ; little  FR: insignifiant
กระจอก[krajøk] (adj) EN: insignificant ; of no importance ; piddling ; petty  FR: insignifiant
เล็กน้อย[leknøi] (adj) EN: trifling ; trivial ; petty ; unimportant ; insignificant ; paltry ; minor ; measly  FR: insignifiant ; sans importance ; dérisoire ; misérable ; mesquin
ย่อย[yǿi = yøi] (adj) EN: minor ; small ; unimportant ; insignificant ; petty ; trifling ; subordonate  FR: mineur ; insignifiant ; peu important ; moindre
หยุมหยิม[yumyim] (adj) EN: trivial ; trifling ; picayune ; insignificant ; petty  FR: insignifiant ; dérisoire

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
insignificant

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insignificant
insignificantly

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nichts sagend; nichtssagend [ alt ] { adj } | nichts sagender; nichtssagender | am nichts sagendsten; am nichtssagendsteninsignificant | more insignificant | most insignificant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一文[いちもん, ichimon] (n) something insignificant; one mon (10th sen); (P) #10,206 [Add to Longdo]
[だ, da] (pref) (1) (See 駄文・1) poor; low-grade; trivial; insignificant; worthless; (n-suf, ctr) (2) (See 一駄) load; pack; horse load; (n) (3) packhorse #10,695 [Add to Longdo]
零細[れいさい, reisai] (adj-na) insignificant; trifling; paltry; cottage (industry); tiny (company); (P) #14,863 [Add to Longdo]
安っぽい[やすっぽい, yasuppoi] (adj-i) cheap-looking; tawdry; insignificant; (P) [Add to Longdo]
角を矯めて牛を殺す[つのをためてうしをころす, tsunowotameteushiwokorosu] (exp, v5s) to throw the baby out with the bath water; to strain at a camel and swallow a gnat; to obsess over insignificant details and miss the larger point [Add to Longdo]
割鶏牛刀[かっけいぎゅうとう, kakkeigyuutou] (n) using a meat ax when a knife would suffice; taking a sledgehammer to crack a nut; using a grand-scale measure (a massive instrument) to deal with an insignificant problem [Add to Longdo]
貫禄不足[かんろくぶそく, kanrokubusoku] (n, adj-na, adj-no) lacking enough gravity for (a position, task); being an insignificant figure for (a position) [Add to Longdo]
詰まらぬ;詰らぬ[つまらぬ, tsumaranu] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰まらん;詰らん[つまらん, tsumaran] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰らない(P);詰まらない[つまらない, tsumaranai] (adj-i) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Insignificant \In`sig*nif"i*cant\, a.
   1. Not significant; void of signification, sense, or import;
    meaningless; as, insignificant words.
    [1913 Webster]
 
   2. Having no weight or effect; answering no purpose;
    unimportant; valueless; futile.
    [1913 Webster]
 
       Laws must be insignificant without the sanction of
       rewards and punishments.       --Bp. Wilkins.
    [1913 Webster]
 
   3. Without weight of character or social standing; mean;
    contemptible; as, an insignificant person.
 
   Syn: Unimportant; immaterial; inconsiderable; small;
     inferior; trivial; mean; contemptible.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 insignificant
   adj 1: not worthy of notice [syn: {insignificant},
       {undistinguished}]
   2: signifying nothing; "insignificant sounds"
   3: of little importance or influence or power; of minor status;
     "a minor, insignificant bureaucrat"; "peanut politicians"
     [syn: {insignificant}, {peanut}]
   4: devoid of importance, meaning, or force [syn:
     {insignificant}, {unimportant}] [ant: {important},
     {significant}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 insignificant /insiɤ°nifikɑnt/
  insignificant

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top