ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

progress

P R AA1 G R EH2 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -progress-, *progress*, progres
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
progress(n) การเดินไปข้างหน้า, See also: การเคลื่อนที่ไปข้างหน้า, Syn. progression, advance, motion, Ant. regression
progress(n) ความก้าวหน้า, See also: ความเจริญ, ความเจริญก้าวหน้า, Syn. improvement, growth, Ant. decline
progress(vi) เดินไปข้างหน้า, See also: เดินหน้า, Syn. proceed, move onward, Ant. regress
progress(vi) ก้าวหน้า, See also: คืบหน้า, รุดหน้า, Syn. advance, grow, Ant. retreat
progress to(phrv) เดินทางไปยัง (คำเก่า), Syn. proceed from, proceed to
progress to(phrv) ดำเนินต่อไปยัง (หัวข้อ), Syn. proceed to
progress to(phrv) เลื่อนขึ้นสู่, Syn. proceed to
progression(n) การเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
progression(n) การก้าวหน้าขึ้น, See also: การพัฒนาขึ้น, Syn. advancement, Ant. regression
progressive(adj) ที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้า, Syn. moving, Ant. immovable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
progress(โพร'เกรส) n. ความก้าวหน้า, การก้าวไปข้างหน้า, ความเจริญ, การเดินหน้า, การคืบหน้า -Phr. (in progress เดินหน้า คืบหน้า) vi. (โพรเกรส') ก้าวหน้า, เดินหน้า, คืบหน้า, Syn. advance
progression(โพรเกรส'เชิน) n. การก้าวหน้า, การก้าวไปข้างหน้า, การเดินไป, จำนวนชั้นหรือชั้น, ลำดับในวิชาคณิตศาสตร์, ขบวน, ทิวเทือก, ลำดับของเสียงดนตรีที่ตามกันมา., See also: progressional adj.
progressive(พรเกรส'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการเจริญก้าวหน้า, เจริญ, ก้าวหน้า, รุดหน้า, คืบหน้า, เพิ่มขึ้น, ตามลำดับ, เป็นขั้นตอน, เกี่ยวกับการเก็บภาษีแบบก้าวหน้า (เป็นร้อยละเพิ่มขึ้นเมื่อฐานภาษีเพิ่มขึ้น) , ทวีความรุนแรง. n. นักปฏิรูป, ผู้ยึดถือลัทธิเจริญก้าวหน้า.
geometric progressionอนุกรมค่าเรขาคณิต, Syn. geometric series

English-Thai: Nontri Dictionary
progress(n) ความก้าวหน้า, ความเจริญ, ความคืบหน้า, การเดินหน้า, ความรุดหน้า
progress(vi) ก้าวหน้า, เจริญ, คืบหน้า, เพิ่มขึ้น, เดินหน้า
progression(n) ความเจริญ, การดำเนิน, อันดับ, ขบวน, ทิวแถว
progressive(adj) ซึ่งก้าวหน้า, ซึ่งเจริญ, ซึ่งคืบหน้า, เพิ่มขึ้น, ดีขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
progressionการก้าวหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
progressive๑. -ก้าวหน้า๒. -ลุกลาม (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
progressiveก้าวหน้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
progressive๑. -ก้าวหน้า๒. -ลุกลาม(โรค) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
progressive assimilationการกลมกลืนตามเสียงหน้า [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
progressive averageค่าเฉลี่ยก้าวหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
progressive linkageกลไกก้านต่อก้าวหน้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
progressive taxภาษีอัตราก้าวหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
progressive taxationการเก็บภาษีอัตราก้าวหน้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Progress reportรายงานความคืบหน้า, Example: <p> รายงานความคืบหน้า หรือ รายงานความก้าวหน้าของโครงการ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อรายงานผู้ประเมิน ให้เข้าใจความคืบหน้าของโครงการ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหา <p>ในแบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (แบบ วช. 4 ก) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้กำหนดหัวข้อต่าง ๆ ในรายงานความก้าวหน้า ดังนี้ <p>1. ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) <p>2. รายนามหัวหน้าโครงการและคณะผู้วิจัย พร้อมทั้งหน่วยงานที่สังกัด หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร <p>3. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท … ประจำปี … จำนวนเงิน … เริ่มทำการวิจัยเมื่อ … ถึง … <P>รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย <P>(1) วัตถุประสงค์ของโครงการ (โดยสรุป) <P>(2) สรุปตารางเปรียบเทียบระหว่างแผนงานวิจัยตามที่เสนอไว้ในโครงการ กับงานวิจัยที่ได้ดำเนินการไปแล้ว <P>(3) รายละเอียดเพิ่มเติมของการวิจัยที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ให้แนบบทความเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการของโครงการวิจัยระหว่างดำเนินการ ที่เคยพิมพ์ในวารสารทางวิชาการแล้ว หรือบทความที่จะนำเผยแพร่ทางสื่อมวลชนได้ (ถ้ามี) <P>(4) งบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปแล้วนับตั้งแต่เริ่มโครงการ <P>(5) งานตามโครงการที่จะทำต่อไป <P>(6) คำชี้แจงเกี่ยวกับอุปสรรคหรือปัญหา (ถ้ามี) <P>บรรณานุกรม <P>สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. คู่มือการเขียนรายงานการวิจัย. Available at : http://www.riclib.nrct.go.th/link/info/researchwrite.pdf. Accessed June 6, 2012. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Progression of the monsoonการเคลื่อนที่ของ มรสุม [อุตุนิยมวิทยา]
Progressive Taxภาษีอัตราก้าวหน้า, Example: ภาษีซึ่งมีอัตราสูงขึ้นเมื่อรายได้หรือรายจ่าย ซึ่งใช้เป็น ฐานในการจัดเก็บเพิ่มขึ้น ตัวอย่างสำคัญของชนิด ของภาษีที่มีการเรียกเก็บในอัตราก้าวหน้า เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีอัตราก้าวหน้านี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการกระจายรายได้เท่าเทียมกันมากขึ้น หลังการเรียกเก็บภาษีแล้ว [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No nation can progress with such ideas.ไม่มีประเทศใด เจริญกับระบอบดังกล่าว The Great Dictator (1940)
Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to the happiness of all.เราจะสู้บนเหตุและผล โลกแห่งวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้า จะพาทุกคนไปสู่ความสุข The Great Dictator (1940)
It will not necessarily be progress for India if she simply imports the unhappiness of the West.อินเดียอาจจะไม่พัฒนา ถ้ามีการนำเข้าความทุกข์จากตะวันตก Gandhi (1982)
She's seen the progress I've been making. Isn't that right, Sarah?เธอเห็นความก้าวหน้าของงานผมแล้ว Day of the Dead (1985)
That which is called progress encourages extravagance!สิ่งนั้นถูกเรียกว่าความก้าวหน้า ที่ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น Akira (1988)
Progress always comes too late.ความก้าวหน้ามักมาถึงช้าเกินไปเสมอ. Cinema Paradiso (1988)
We're not making forward progress like real grown-up adults living our lives... because I married a gambling junkie.เราไม่ก้าวหน้าไปไหนเหมือนคนอื่น เพราะฉันดันแต่งกับคนติดการพนัน Heat (1995)
A 208 is in progress in the C-13 district of Newport City.ขณะนี้ 208 กำลังเข้าสู่เมืองนิวพอร์ตซิตี้ ที่เขตพื้นที่ซี -13... Ghost in the Shell (1995)
A 208 is in progress in the C-13 district of Newport City.ขณะนี้ 208 กำลังเข้าสู่เมืองนิวพอร์ตซิตี้ ที่เขตพื้นที่ซี -13... Ghost in the Shell (1995)
A 208 is in progress in the C-13 district of Newport City ...ขณะนี้ 208 กำลังเข้าสู่เมืองนิวพอร์ตซิตี้ ที่เขตพื้นที่ซี -13... Ghost in the Shell (1995)
Oh, about the same progress as the rest of us.กำลังทำอย่างที่เราทำกันอยู่ Ghost in the Shell (1995)
No there's truly nothing remarkable about the progress of Jerome Morrow.ไม่, จริง ๆ แล้วไม่มีอะไรน่าสนใจต่อการดำเนินไป เกี่ยวกับชีวิตของ Jerome Morrow หรอก Gattaca (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
progressA month has passed and the work has made little progress.
progressAs science makes progress, old ways give place to new.
progressA thorough investigation is now in progress.
progressCease-fire talks concluded without progress Thursday.
progressChemistry has made notable progress in recent years.
progressComparative studies now made rapid progress.
progressCompared to fifty years ago, today's aviation technology has made great progress.
progressComputer science has made rapid progress in our country.
progressComputers have made rapid progress.
progressEducation is the agent of progress.
progressEspecially over the last 20 years, the purported link between progressive welfare policies and economic failure in the Northern European countries seems to point to the difficulty of sustaining both full social welfare and international competitivity.
progressFor somebody who feels rushed all the time, I sure make slow progress.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การพัฒนา(n) development, See also: progress, Example: ทุกวันนี้ดิสเกตต์ได้รับการพัฒนาให้มีขนาดเล็กลง ในขณะที่ความจุข้อมูลกลับเพิ่มขึ้น, Thai Definition: การทำให้ดีขึ้น, การทำให้เจริญ
การเจริญเติบโต(n) progress, See also: growth, Syn. ความก้าวหน้า, Example: การเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีได้พัฒนานวกรรมทางเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าขึ้น
วิวัฒน์(n) evolution, See also: progress, Syn. ความเจริญรุ่งเรือง, วิวรรธน์, พัฒนา
รุดหน้า(v) progress, See also: advance, develop, proceed, increase, Syn. คืบหน้า, ก้าวหน้า, พัฒนา, Ant. ถดถอย, Example: การบริหารงานเทศบาลไม่ได้รุดหน้าอย่างที่ควรจะเป็น
คืบหน้า(v) progress, See also: advance, develop, proceed, increase, Syn. รุดหน้า, ก้าวหน้า, พัฒนา, Ant. ถดถอย, Example: งานก่อสร้างโครงการนี้ไม่คืบหน้าเลย
ฟ่องฟู(v) progress, See also: became better, develop, Syn. ฟู่ฟ่อง, เจริญ, ก้าวหน้า, งอกงาม, Example: ่เขาสองคนกลับปล่อยให้ความรักฟ่องฟูงอกงามขึ้นเรื่อยๆ อย่างไม่สนใจใคร
เดินหน้า(v) advance, See also: progress, go forward, step forward, make a progress, make headway, Syn. ก้าวหน้า, คืบหน้า, รุดหน้า, Ant. ถอยหลัง, Example: โครงการเดินหน้าไปพอสมควร
เจริญก้าวหน้า(v) progress, See also: advance, go forward, develop, move ahead, Syn. เจริญรุ่งเรือง, เจริญ, ก้าวหน้า, Ant. เสื่อม, Example: สุขภาพอนามัยของคนในสังคมเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้สังคมเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ
ก้าวล่วง(v) progress, See also: advance, forward, Syn. ก้าวหน้า, เจริญ, ดีขึ้น, ล้ำหน้า, รุดหน้า, Ant. ถอยหลัง, เสื่อม, Example: กฎหมายไทยก้าวล่วงไปมากกว่าแต่เดิม
ก้าวหน้า(v) progress, See also: advance, forward, Syn. ก้าวหน้า, เจริญ, ดีขึ้น, ล้ำหน้า, รุดหน้า, Ant. ถอยหลัง, เสื่อม, Example: วงการอุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินหน้า[doēnnā] (v) EN: advance ; progress ; go forward ; step forward ; make a progress ; make headway  FR: avancer ; progresser
โดยลำดับ[dōi lamdap] (adv) EN: in order ; by order ; respectively ; step by step ; progressively ; gradually  FR: progressivement ; pas à pas
เฟื่อง[feuang] (v) EN: boom ; prosper ; thrive  FR: prospérer ; progresser
ฟ่องฟู[føngfū] (v) EN: progress ; became better ; develop  FR: progresser
หัวก้าวหน้า[hūakāonā] (adj) EN: progressive ; forward thinking ; planning ahead ; planning for the future
อิทธิ[itthi] (n) EN: prosperity ; success ; achievement ; progress  FR: succès [ m ]
เจริญ[jaroēn] (v) EN: prosper ; grow ; develop ; flourish ; wax ; thrive ; progress ; bloom  FR: se développer ; croître ; s'étendre ; progresser ; prospérer
เจริญก้าวหน้า[jaroēnkāonā] (v, exp) EN: progress ; advance ; go forward ; develop ; move ahead ; make progress  FR: progresser ; avancer ; aller de l'avant
เจริญรุ่งเรือง[jaroēnrungreūang] (v, exp) EN: progress ; advance ; go forward ; develop ; move ahead  FR: avancer
การเจริญเติบโต[kān jaroēn-toēptō] (n) EN: growth ; progress  FR: croissance [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROGRESS P R AA1 G R EH2 S
PROGRESS P R AH0 G R EH1 S
PROGRESSES P R OW0 G R EH1 S AH0 Z
PROGRESSES P R AA1 G R EH2 S AH0 Z
PROGRESSED P R AH0 G R EH1 S T
PROGRESS(2) P R OW0 G R EH1 S
PROGRESSING P R AH0 G R EH1 S IH0 NG
PROGRESSION P R AH0 G R EH1 SH AH0 N
PROGRESSIVE P R AH0 G R EH1 S IH0 V
PROGRESSIVES P R AA0 G R EH1 S IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
progress (n) prˈougrɛs (p r ou1 g r e s)
progress (v) prˈəgrˈɛs (p r @1 g r e1 s)
progressed (v) prˈəgrˈɛst (p r @1 g r e1 s t)
progresses (n) prˈougrɛsɪz (p r ou1 g r e s i z)
progresses (v) prˈəgrˈɛsɪz (p r @1 g r e1 s i z)
progressing (v) prˈəgrˈɛsɪŋ (p r @1 g r e1 s i ng)
progression (n) prˈəgrˈɛʃən (p r @1 g r e1 sh @ n)
progressive (n) prˈəgrˈɛsɪv (p r @1 g r e1 s i v)
progressives (n) prˈəgrˈɛsɪvz (p r @1 g r e1 s i v z)
progressively (a) prˈəgrˈɛsɪvliː (p r @1 g r e1 s i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逐步[zhú bù, ㄓㄨˊ ㄅㄨˋ,  ] progressively; step by step #1,562 [Add to Longdo]
进步[jìn bù, ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ,   /  ] progress; improvement; to improve; to progress #1,916 [Add to Longdo]
进行性[jìn xíng xìng, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˋ,    /   ] progressive; gradual #21,044 [Add to Longdo]
渐进[jiàn jìn, ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ,   /  ] progress step by step; gradual progress; to move forward (slowly) #24,162 [Add to Longdo]
眉目[méi mu, ㄇㄟˊ ㄇㄨ˙,  ] progress; prospect of solution; sign of positive outcome #31,585 [Add to Longdo]
逐行[zhú xíng, ㄓㄨˊ ㄒㄧㄥˊ,  ] progressive [Add to Longdo]
进步号[jìn bù hào, ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ ㄏㄠˋ,    /   ] Progress (name of Russian spaceship) [Add to Longdo]
进行性失语[jìn xíng xìng shī yǔ, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄕ ㄩˇ,      /     ] progressive aphasia; gradual loss of speech [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baufortschritt { m }progress of the construction works [Add to Longdo]
Erfahrungsbericht { m }progress report [Add to Longdo]
Fortschritt { m }; Fortgang { m } | Fortschritte { pl } | technischer Fortschritt | Fortschritte machen | gute Fortschritte machenprogress | progress | progress of the art; technical progress | to progress | to make good progress [Add to Longdo]
Fortschrittsbericht { m }progress report [Add to Longdo]
progressiv; fortschreitend { adj } | progressiver | am progressivsten | nicht progressivprogressive | more progressive | most progressive | nonprogressive [Add to Longdo]
progressive Leistungsprämie { f }accelerated premium pay [Add to Longdo]
Progressivität { f }progressivity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
進出[しんしゅつ, shinshutsu] (n, vs) advance (into a new market or stage of progress); launching (a new career or venture); expanding (into a new market); stepping forward; emerging; (P) #1,838 [Add to Longdo]
進行[しんこう, shinkou] (n, vs) advance; progress; (P) #1,930 [Add to Longdo]
向上[こうじょう, koujou] (n, vs) elevation; rise; improvement; advancement; progress; (P) #2,425 [Add to Longdo]
経過[けいか, keika] (n, vs) passage; expiration; progress; transition; (P) #2,694 [Add to Longdo]
積極[せっきょく, sekkyoku] (n) positive; progressive; (P) #3,035 [Add to Longdo]
進化[しんか, shinka] (n, vs) evolution; progress; (P) #3,312 [Add to Longdo]
進む[すすむ, susumu] (v5m, vi) (1) to advance; to go forward; (2) to precede; to go ahead (of); (3) to make progress; to improve; (4) to deepen; to heighten; (5) (See 進んで) to do of one's own free will; (P) #4,338 [Add to Longdo]
次第に[しだいに, shidaini] (adv) (1) gradually (progress into a state); (2) in sequence; in order; in turn; (P) #5,158 [Add to Longdo]
進み[すすみ, susumi] (n) progress; (P) #5,995 [Add to Longdo]
急速[きゅうそく, kyuusoku] (adj-na, n) rapid (e.g. progress); (P) #6,724 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
行の進む方向[ぎょうのすすむほうこう, gyounosusumuhoukou] line progression [Add to Longdo]
行進行方向[ぎょうしんこうほうこう, gyoushinkouhoukou] line progression [Add to Longdo]
線進行方向[せんしんこうほうこう, senshinkouhoukou] line progression [Add to Longdo]
操作進行状況[そうさしんこうじょうきょう, sousashinkoujoukyou] operation progress [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Progress \Pro*gress"\ (?; formerly pronounced like {Progress},
   n.), v. i. [imp. & p. p. {Progressed}; p. pr. & vb. n.
   {Progressing}.]
   [1913 Webster]
   1. To make progress; to move forward in space; to continue
    onward in course; to proceed; to advance; to go on; as,
    railroads are progressing. "As his recovery progressed."
    --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
       Let me wipe off this honorable dew,
       That silverly doth progress on thy checks. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       They progress in that style in proportion as their
       pieces are treated with contempt.   --Washington.
    [1913 Webster]
 
       The war had progressed for some time. --Marshall.
    [1913 Webster]
 
   2. To make improvement; to advance. --Bayard.
    [1913 Webster]
 
       If man progresses, art must progress too. --Caird.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Progress \Prog"ress\ (?; 277), n. [L. progressus, from progredi,
   p. p. progressus, to go forth or forward; pro forward + gradi
   to step, go: cf. F. progr[`e]s. See {Grade}.]
   [1913 Webster]
   1. A moving or going forward; a proceeding onward; an
    advance; specifically:
    (a) In actual space, as the progress of a ship, carriage,
      etc.
    (b) In the growth of an animal or plant; increase.
    (c) In business of any kind; as, the progress of a
      negotiation; the progress of art.
    (d) In knowledge; in proficiency; as, the progress of a
      child at school.
    (e) Toward ideal completeness or perfection in respect of
      quality or condition; -- applied to individuals,
      communities, or the race; as, social, moral,
      religious, or political progress.
      [1913 Webster]
 
   2. A journey of state; a circuit; especially, one made by a
    sovereign through parts of his own dominions.
    [1913 Webster]
 
       The king being returned from his progresse.
                          --Evelyn.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Progress \Prog"ress\ (?; see {Progress}, v. i.), v. t.
   To make progress in; to pass through. [Obs.] --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 progress
   n 1: gradual improvement or growth or development; "advancement
      of knowledge"; "great progress in the arts" [syn:
      {advancement}, {progress}]
   2: the act of moving forward (as toward a goal) [syn:
     {progress}, {progression}, {procession}, {advance},
     {advancement}, {forward motion}, {onward motion}] [ant:
     {retreat}]
   3: a movement forward; "he listened for the progress of the
     troops" [syn: {progress}, {progression}, {advance}]
   v 1: develop in a positive way; "He progressed well in school";
      "My plants are coming along"; "Plans are shaping up" [syn:
      {progress}, {come on}, {come along}, {advance}, {get on},
      {get along}, {shape up}] [ant: {regress}, {retrograde},
      {retrogress}]
   2: move forward, also in the metaphorical sense; "Time marches
     on" [syn: {advance}, {progress}, {pass on}, {move on}, {march
     on}, {go on}] [ant: {draw back}, {move back}, {pull away},
     {pull back}, {recede}, {retire}, {retreat}, {withdraw}]
   3: form or accumulate steadily; "Resistance to the manager's
     plan built up quickly"; "Pressure is building up at the
     Indian-Pakistani border" [syn: {build up}, {work up},
     {build}, {progress}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top