ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evergreen

EH1 V ER0 G R IY2 N   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evergreen-, *evergreen*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evergreen[ADJ] ซึ่งเขียวชอุ่มตลอดปี, See also: (ต้นไม้) ซึ่งเขียวอยู่ตลอดปี
evergreen[N] ต้นไม้ที่เขียวชอุ่มตลอดปี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evergreen(เอฟ'เวอกรีน) adj.,n. (ต้นไม้) เขียวตลอดปี,ตลอดปี,ชั่วนิรันดร,สดใสตลอดกาล.

English-Thai: Nontri Dictionary
evergreen(adj) เขียวชอุ่มอยู่เสมอ,เขียวตลอดปี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
evergreen๑. ไม่ผลัดใบ๒. ไม้ไม่ผลัดใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
evergreen forestป่าดิบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
evergreen rain forest; easonal evergreen rain forest; rain forest; tropical rain forestป่าดิบชื้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Evergreen Forest ป่าไม่ผลัดใบ
ป่าที่มีใบเขียวชะอุ่มอยู่ตลอดปี เนื่องจากปริมาณฝนตกมาก หรือมีความชุ่มชื้นตลอดปี ในประเทศไทยมีป่าไม้ประเภทนี้เป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 30 เปอร์เซนต์ ของเนื้อที่ป่าของประเทศ แบ่งย่อยได้เป็น 4 ชนิด คือ Beach Forest, Coniferous Forest , Swamp Forest และ Tropical Evergreen Forest [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I tracked down that Evergreen ID and found the owner's nameชั้นตามรอย ID Evergreen แล้วก็เจอ ชื่อเจ้าของ Oldboy (2003)
Evergreen Press an online printing systemEvergreen Press an online printing system Oldboy (2003)
Evergreen Pasta and PizzaEvergreen Pasta and Pizza Oldboy (2003)
Evergreen Services specializing in security, parking, cleaningEvergreen Services specializing in security, parking, cleaning Oldboy (2003)
Evergreen Tree GardenEvergreen Tree Garden Oldboy (2003)
Evergreen Old BoyEvergreen Old Boy Oldboy (2003)
Evergreen Secret Diary Jung Sang rok's personal siteEvergreen Secret Diary Jung Sang rok's personal site Oldboy (2003)
Welcome to Evergreen Old Boysยินดีต้องรับ Evergreen Old Boys Oldboy (2003)
And Evergreen said he lives in a high towerและ Evergreen บอกว่า เขาอยู่ในหอคอยสูง Oldboy (2003)
But he was expelled from Evergreen stateเซ็กส์เหรอ? Cold Comfort (2009)
I would like some evergreen tree sap, please.ข้าขอยางไม้หน่อยค่ะ Kim Soo Ro (2010)
Evergreen Tree Sap-used as a tool in completing the crafting of a sword.ยางไม้ใช้เพื่อเคลือบดาบ Kim Soo Ro (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป่าดิบ[N] evergreen forest, See also: primary forest, virgin forest, Syn. ป่าดงดิบ, Example: ธนาคารโลกตั้งแผนงานบราซิลขึ้นมาเพื่อหาเงินมาสนับสนุนใด้ลดการทำลายป่าดิบในบราซิล, Count unit: แห่ง, ที่, ป่า, Thai definition: ป่าไม้ที่มีอยู่ทั่วไปในเขตร้อน ฝนชุก เป็นป่าไม้สีเขียวไม่ผลัดใบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป่าดิบ[n.] (pādip) EN: primary forest ; virgin forest ; evergreen forest   FR: forêt primaire [f] ; forêt vierge [f] ; jungle [f]
ป่าดิบชื้น [n. exp.] (pādip cheūn) EN: wet evergreen forest   
ป่าดิบเขา[n. exp.] (pādip khao) EN: hill evergreen forest   
ป่าดิบแล้ง[n. exp.] (pādip laēng) EN: dry evergreen forest   

CMU English Pronouncing Dictionary
EVERGREEN EH1 V ER0 G R IY2 N
EVERGREENS EH1 V ER0 G R IY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evergreen (n) ˈɛvəgriːn (e1 v @ g r ii n)
evergreens (n) ˈɛvəgriːnz (e1 v @ g r ii n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhēn, ㄓㄣ, / ] evergreen shrub, #46,187 [Add to Longdo]
常绿[cháng lǜ, ㄔㄤˊ ㄌㄩˋ, 绿 / ] evergreen, #51,241 [Add to Longdo]
苍松翠柏[cāng sōng cuì bǎi, ㄘㄤ ㄙㄨㄥ ㄘㄨㄟˋ ㄅㄞˇ, / ] evergreen pine and cypress (成语 saw); steadfast nobility, #87,067 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Waldbuschsänger {m} [ornith.]Evergreen Forest Warbler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
エバーグリーン[, eba-guri-n] (n) evergreen [Add to Longdo]
花茗荷[はなみょうが;ハナミョウガ, hanamyouga ; hanamyouga] (n) (uk) peppermint stick (species of perennial evergreen, Alpinia japonica) [Add to Longdo]
樫;橿;櫧(oK)[かし, kashi] (n) evergreen oak [Add to Longdo]
玉串;玉籤;玉ぐし[たまぐし;たまくし(玉串;玉籤)(ok), tamagushi ; tamakushi ( tama kushi ; tama kuji )(ok)] (n) (1) branch of a sacred tree (esp. sakaki) with paper or cotton strips attached (used as a Shinto offering); (2) (See 榊・1) sakaki (species of evergreen sacred to Shinto, Cleyera japonica) [Add to Longdo]
熊樫[くまがし;くまかし, kumagashi ; kumakashi] (n) (arch) large evergreen oak [Add to Longdo]
榊;賢木[さかき, sakaki] (n) (1) sakaki (species of evergreen sacred to Shinto, Cleyera japonica); (2) evergreen (esp. one planted or used at a shrine) [Add to Longdo]
松柏[しょうはく;まつかえ, shouhaku ; matsukae] (n) (1) evergreen tree; conifer; coniferous tree; (2) pine and cypress; (3) duty; constancy; faithfulness [Add to Longdo]
照葉樹林[しょうようじゅりん, shouyoujurin] (n) evergreen (glossy-leaved) forest [Add to Longdo]
常磐木[ときわぎ, tokiwagi] (n) evergreen tree [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Evergreen \Ev"er*green\, n.
   1. (Bot.) An evergreen plant.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. Twigs and branches of evergreen plants used for
    decoration. "The funeral evengreens entwine." --Keble.

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Evergreen \Ev"er*green\a. (Bot.)
   Remaining unwithered through the winter, or retaining
   unwithered leaves until the leaves of the next year are
   expanded, as pines cedars, hemlocks, and the like.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evergreen
   adj 1: (of plants and shrubs) bearing foliage throughout the
       year [ant: {deciduous}]
   n 1: a plant having foliage that persists and remains green
      throughout the year [syn: {evergreen}, {evergreen plant}]
      [ant: {deciduous plant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top