ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exceptional

IH0 K S EH1 P SH AH0 N AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exceptional-, *exceptional*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exceptional(adj) ยอดเยี่ยม, See also: ดีเป็นพิเศษ, พิเศษ, ดีเด่น, Syn. outstanding, uncommon

English-Thai: Nontri Dictionary
exceptional(adj) ผิดปกติ, ผิดธรรมดา, เป็นพิเศษ, เป็นข้อยกเว้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exceptional circumstanceพฤติการณ์พิเศษ [ ดู extraordinary circumstance ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exceptional circumstances clauseข้อกำหนดสภาวะพิเศษ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exceptional childrenเด็กพิเศษ [TU Subject Heading]
Exceptional visibilityทัศนวัสัยนอกเกณฑ์ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Private Second Class Bartolo, Pierre of the 34th infantry, was an exceptional soldier.สิบตรี บาร์โตโล่ ปิแอร์ จากราบที่ 34 เป็นทหารพิเศษ Wild Reeds (1994)
Yours just happens to be an exceptional example.คุณเกิดมาเพื่อเป็นตัวอย่างแห่งข้อยกเว้น Gattaca (1997)
Your cultural unit has done exceptional work.หน่วยงานวัฒนธรรมของท่าน ได้สร้างผลงานชิ้นเอก The Red Violin (1998)
Do-Chi's swordsmen are exceptional but they can't fight with Dae-So's soldiers.นักฆ่าของโดชินั้นมีฝีมือ แต่พวกเขาไม่สามารถสู้ทหารของแดโซได้ Episode #1.41 (2006)
And that you are something exceptional either way.และนั้นคือบางอย่าง ที่เธอต้องยอมรับมันให้ได้ทั้งคู่ Peaceful Warrior (2006)
I was born rich, certainly, but I remain rich by virtue of exceptional conduct.ฉันเกิดมาร่ำรวยแต่ยังมั่งมีอยู่ได้ เพราะมีศีลธรรมอันดี Becoming Jane (2007)
If we let you carry on running round town, you'll continue to be exceptional and we can't have that.ถ้าเรายังให้คุณอยู่บริเวณแถวนี้ คุณก็จะยังเป็นเจ้าหน้าที่ดีเด่น และเราไม่มีสิ่งนั้น Hot Fuzz (2007)
And Sergeant Popwell was an exceptional officer, truly exceptional.ทั้งที่จ่าพ๊อพเวลล์เป็นคนที่เก่งมาก Hot Fuzz (2007)
Nicholas, you're an exceptional officer. But I've seen this before.นิโคลัส, คุณเป็นคนเก่ง แต่ผมไม่เคยพบเรื่องแบบนี้มาก่อน Hot Fuzz (2007)
Sandford's hardly a fitting place for such an exceptional officer.ที่สแตนฟอร์ดเนี่ย มันไม่เหมาะกับตำรวจเจ๋งๆอย่างนายหรอก Hot Fuzz (2007)
Well, Casey and I decided that your exceptional field service ought to count for something and Stanford agreed.ก็, เคสซี่กับฉันตัดสินใจว่า เราได้รับจากช่วยเหลือจากคุณมาก และคุณ ควรจะได้รับการพิจารณา เพื่ออะไรบางอย่าง Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
I know of your exceptional skillsเจ้ามีทักษะความสามารถชั้นเลิศ Portrait of a Beauty (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exceptionalA very handsome prince met an exceptionally beautiful princess.
exceptionalHe showed exceptional ability in mathematics.
exceptionalIt was exceptionally cold last summer, and the rice crop was the worst in 10 years.
exceptionalThis is an exceptional case.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัจฉริยะ[atchariya] (adj) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted  FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
เจ๋ง[jeng] (x) EN: great ; cool ; smart ; excellent ; outstanding ; exceptional ; fantastic  FR: fantastique ; remarquable ; excellent
พิเศษ[phisēt] (adj) EN: special ; particular ; peculiar ; extraordinary ; distinctive ; extra ; exceptional ; unusual ; singular  FR: spécial ; particulier ; exceptionnel ; remarquable ; inhabituel ; singulier ; extra (inv.)
ผิดธรรมดา[phitthammadā] (adj) EN: unusual ; exceptional ; abnormal ; extraordinary ; out of the ordinary ; strange ; offbeat ; uncommon ; irregular ; preposterous  FR: inhabituel ; exceptionnel ; unique ; hors du commun ; peu commun ; anormal

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXCEPTIONAL IH0 K S EH1 P SH AH0 N AH0 L
EXCEPTIONALLY IH0 K S EH1 P SH AH0 N AH0 L IY0
EXCEPTIONALLY IH0 K S EH1 P SH N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exceptional (j) ˈɪksˈɛpʃənl (i1 k s e1 p sh @ n l)
exceptionally (a) ˈɪksˈɛpʃənəliː (i1 k s e1 p sh @ n @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
异常[yì cháng, ㄧˋ ㄔㄤˊ, / ] exceptional; abnormal; an anomaly #2,267 [Add to Longdo]
优异[yōu yì, ㄧㄡ ㄧˋ, / ] exceptional; outstandingly good #9,107 [Add to Longdo]
特异[tè yì, ㄊㄜˋ ㄧˋ, / ] exceptionally good; excellent; clearly outstanding; distinctive; peculiar; unique #15,000 [Add to Longdo]
分外[fèn wài, ㄈㄣˋ ㄨㄞˋ, / ] exceptionally; not one's responsibility or job #17,861 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sonderstellung { f }exceptional position [Add to Longdo]
außergewöhnlich; ungewöhnlich; bemerkenswert; ungemein { adj } | außergewöhnlicher; ungewöhnlicher; bemerkenswerter | am außergewöhnlichsten; am ungewöhnlichsten; am bemerkenswertestenexceptional | more exceptional | most exceptional [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
抜群[ばつぐん, batsugun] (n) (1) preeminence; distinction; extraordinariness; (adj-no, adj-na) (2) outstanding; excellent; exceptional; surpassing; extraordinary; distinguished; (P) #8,907 [Add to Longdo]
異例[いれい, irei] (adj-na, n, adj-no) exception; illness; singular; exceptional; unprecedented; (P) #9,754 [Add to Longdo]
異な;殊な[けな, kena] (adj-pn) (arch) exceptional; praiseworthy; laudable [Add to Longdo]
異に[けに, keni] (adv) (arch) outstandingly; extraordinarily; exceptionally [Add to Longdo]
異数[いすう, isuu] (n, adj-no) unusual; exceptional; phenomenal [Add to Longdo]
臥龍;臥竜[がりゅう;がりょう, garyuu ; garyou] (n) (1) great man; exceptional person hidden among the masses; (2) reclining dragon [Add to Longdo]
格段[かくだん, kakudan] (adj-na, adv, n) special; exceptional; remarkable; (P) [Add to Longdo]
格別[かくべつ, kakubetsu] (adj-no, adj-na, n, n-adv) exceptional; (P) [Add to Longdo]
看板大関[かんばんおおぜき, kanban'oozeki] (n) physically exceptional sumo wrestler promoted straight to champion rank during Edo period [Add to Longdo]
企業戦士[きぎょうせんし, kigyousenshi] (n) corporate warrior (exceptionally dedicated and hard-working employee) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exceptional \Ex*cep"tion*al\, a. [Cf. F. exceptionnel.]
   Forming an exception; not ordinary; uncommon; rare; hence,
   better than the average; superior. --Lyell.
   [1913 Webster]
 
      This particular spot had exceptional advantages.
                          --Jowett (Th.
                          )
   -- {Ex*cep"tion*al*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exceptional
   adj 1: far beyond what is usual in magnitude or degree; "a night
       of exceeding darkness"; "an exceptional memory";
       "olympian efforts to save the city from bankruptcy"; "the
       young Mozart's prodigious talents" [syn: {exceeding},
       {exceptional}, {olympian}, {prodigious}, {surpassing}]
   2: surpassing what is common or usual or expected; "he paid
     especial attention to her"; "exceptional kindness"; "a matter
     of particular and unusual importance"; "a special occasion";
     "a special reason to confide in her"; "what's so special
     about the year 2000?" [syn: {especial(a)}, {exceptional},
     {particular(a)}, {special}]
   3: deviating widely from a norm of physical or mental ability;
     used especially of children below normal in intelligence;
     "special educational provisions for exceptional children"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top