หรือคุณหมายถึง greedineß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

greediness

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -greediness-, *greediness*, greedines
English-Thai: Nontri Dictionary
greediness(n) ความตะกละ,ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have never showed any greediness towards other people's thingsฉันไม่เคยอยากได้ของ ของคนอื่น My Lovely Sam-Soon (2005)
I'll find out what dirty greediness is behind that face!เบื้องหลังความโลภอันแสนสกปรก ที่แอบซ่อนอยู่ภายใต้ใบหน้าของแก! Episode #1.12 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเหนียวแน่น[N] stinginess, See also: greediness, miserliness, niggardliness, Syn. ความตระหนี่, Example: เขาเป็นคนตระหนี่ เขาใช้เงินของเขาด้วยความเหนี่ยวแน่นและตระหนี่, Thai definition: การระมัดระวังในการใช้จ่าย
ความเค็ม[N] greediness, See also: meanness, miserliness, Syn. ความตระหนี่, ความขี้เหนียว, ความงก, Example: ดาราหญิงคนนี้เรื่องความเค็มในการใช้จ่ายไม่เป็นรองใคร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความตระหนี่[n.] (khwām tranī) EN: greediness   FR: avarice [f] ; lésine [f] (vx - litt.)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
greediness    (n) grˈiːdɪnəs (g r ii1 d i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
熊手性[くまでしょう, kumadeshou] (n) (arch) greediness; avariciousness [Add to Longdo]
欲気[よくけ, yokuke] (n) extreme greediness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Greediness \Greed"i*ness\, n. [AS gr[=ae]dignes.]
   The quality of being greedy; vehement and selfish desire.
   [1913 Webster]
 
      Fox in stealth, wolf in greediness.   --Shak.
 
   Syn: Ravenousness; voracity; eagerness; avidity.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 greediness
   n 1: an excessive desire for food [syn: {greediness},
      {hoggishness}, {piggishness}]
   2: an excessive desire for wealth (usually in large amounts);
     "the greediness of lawyers" [syn: {greediness},
     {voraciousness}, {rapaciousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top