Search result for

approve

(72 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -approve-, *approve*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
approve[VT] เห็นด้วย, See also: เห็นควร, เห็นสมควร, เห็นพ้อง, เห็นชอบ, เห็นดีเห็นชอบ, Syn. affirm, support, ratify, Ant. refect, veto
approve[VT] อนุมัติ, Syn. sanction, authorize, Ant. prohibit
approved[ADJ] ที่อนุมัติ, Syn. authorized, passed
approve of[PHRV] เห็นชอบกับ (ปกติใช้รูป simple tenses), See also: เห็นด้วยกับ, Ant. disapprove of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
approve(อะพรูฟว') vt.,vi. เห็นด้วย,ยืนยันด้วย,ให้สัตยาบัน,พอใจ. -approver n.
disapprove(ดิสอะพรูฟว') vt. ไม่เห็นด้วย,ไม่พอใจ,รังเกียจ,ไม่อนุญาต., See also: disapprover n. ดูdisapprove, Syn. criticize

English-Thai: Nontri Dictionary
approve(vt) เห็นด้วย,เห็นชอบ,ยินยอม,อนุมัติ,อนุญาต,พอใจ,ถูกใจ
disapprove(vt) ไม่พอใจ,ไม่ชอบ,ไม่อนุญาต,รังเกียจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
approveอนุมัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
approved schoolโรงเรียนสำหรับเด็กที่กระทำผิดอาญา, สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
approved (adj ) ได้รับการรับรองแล้ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hope you approve the new decoration of these rooms, madam?ฉันหวังว่าคุณจะเห็นด้วย กับการตกแต่งใหม่ของห้องนี้นะคะ Rebecca (1940)
I'd like to know if you approve of the menu.ฉันอยากได้รับความเห็นชอบจากคุณเรื่องเมนูก่อน Rebecca (1940)
He doesn't exactly approve of me.เขาไม่ค่อยชอบพอผมเท่าไหร่ Rebecca (1940)
Use of unnecessary violence... in the apprehension of the Blues Brothers has been approved.การใช้ความรุนแรงที่ไม่จำเป็น ในการจับกุม เตอะบลุสบรัเดอสได้รับการอนุมัติ The Blues Brothers (1980)
I'm sure your führer would approve.ฉันเชื่อว่าฟิเรลของคุณคงอนุญาติ. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I don't approve of murder, but it seems to me you've done the world a public service by ridding it of an appalling blackmailer and his disgusting informers.ผมไม่เห็นด้วยกับการฆาตกรรม แต่มันดูเหมือนว่าคุณได้ทำ เหมือนเป็นบริการ โดยการจัดการคนแบล็กเมล์ แล้วผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา Clue (1985)
You don't approve of me, do you?คุณไม่พอใจฉัน The Bodyguard (1992)
I don't know how you did it, but I approve.ฉันไม่รู้ว่าเธอทำได้ยังไง แต่ต้องขอชมเชย The Lawnmower Man (1992)
Hunt knew the Major did not approve of his maverick ways.หัวหน้ายังไม่ปล่อยให้เขาเป็นอิสระ The Cement Garden (1993)
stockpile the Expectane for when the F.D.A. does approve clinical trials.เราเก็บสะสมเอ็กซ์เพกเทนเผื่อเวลา อ.ย.อนุมัติ ให้คลีนิกทดลอง Junior (1994)
I can't say I approve of this.ฉันไม่สามารถบอกว่าผมเห็นด้วยกับการนี​​้ The Shawshank Redemption (1994)
"We've judged it best that my niece should be married from this house. I hope you approve.""พวกเราลงความเห็นที่ดีที่สุดว่าให้หลานได้แต่งงานกัน จากที่บ้านนี้เลย ฉันหวังว่านายจะยอมรับ" Episode #1.5 (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
approveA famous Japanese poet does not approve of any fixed doctrine in haiku.
approveAll of us approved of the plan.
approveAs far as I'm concerned, I will not approve of the plan.
approveAs for me, I will not approve of the plan.
approveCould you approve my proposal?
approveDid your parents approve of your marriage?
approveDo you approve of Jill's new hairstyle?
approveEven after being approved, difficulties might arise in the actual construction of the line.
approveFather will never approve of my marriage.
approveGranting that you are right, we still can't approve of your plan.
approveHe could not approve of my going there.
approveHe didn't approve of wasting time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนุมัติ[V] approve, See also: allow, Ant. ไม่อนุมัติ, Example: สหรัฐฯ ได้อนุมัติเงินจำนวน 33 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับโครงการวิจัยโครงข่ายระบบประสาทมาให้ประเทศไทย, Thai definition: ให้อำนาจกระทำการตามระเบียบที่กำหนดไว้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เห็นชอบ[V] approve of, See also: agree to, consent to, assent to, endorse, Syn. เห็นดีเห็นชอบ, เห็นด้วย, เห็นดีเห็นงาม, Example: คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร
เห็นดี[V] approve of, See also: favour, concur, agree with, Syn. เห็นชอบ, เห็นดีเห็นชอบ, เห็นดีเห็นงาม, Example: ประชาชนหลายๆ ฝ่ายเห็นดีด้วยกับการกระทำของรัฐบาล, Thai definition: รู้สึกมีความเห็นเข้าข้างตามไปด้วย
เห็นดีเห็นชอบ[V] approve of, See also: favour, concur, agree with, Syn. เห็นดี, เห็นดีเห็นงาม, เห็นชอบ, Example: ราษฎรเห็นดีเห็นชอบกับการทำงานของรัฐบาล, Thai definition: รู้สึกมีความเห็นเข้าข้างตามไปด้วย
ไม่รังเกียจ[V] do not mind, See also: approve

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate   FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
อนุมัติงบประมาณ[v. exp.] (anumat ngoppramān) EN: approve the budget   
เห็นชอบ[v. exp.] (henchøp) EN: be in vavour of ; approve of ; agree to ; consent to ; assent to ; endorse   FR: approuver ; être en faveur de
เห็นด้วย[v.] (hendūay) EN: agree (with) ; go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; approve   FR: être d'accord ; approuver ; partager l'avis de qqn ; abonder dans le sens de qqn.
ครหา[v.] (kharahā) EN: criticize ; blame ; condemn ; censure ; reproach ; disapprove   FR: critiquer ; blâmer ; comdamner ; diffamer
ไม่ยอมรับ[v. exp.] (mai yømrap) EN: refuse to admit ; refuse to acknowledge ; refuse ; reject ; disapprove   FR: refuser d'admettre ; refuser de reconnaître ; refuser d'accepter
หมั่นไส้[v.] (mansai) EN: dislike ; despise ; detest ; hate ; disapprove ; loathe ; be repelled by   FR: être dégoûté ; être écoeuré
ผ่านการเห็นชอบ[v. exp.] (phān kān henchøp) EN: be approved   
พอใจ [v.] (phøjai) EN: satisfy ; be pleased ; be content ; be satisfied ; approve   FR: être satisfait ; être content
รับ[v.] (rap) EN: accept ; agree to ; admit ; approve ; consent to ; concur with   FR: accepter ; admettre

CMU English Pronouncing Dictionary
APPROVE    AH0 P R UW1 V
APPROVED    AH0 P R UW1 V D
APPROVES    AH0 P R UW1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
approve    (v) (@1 p r uu1 v)
approved    (v) (@1 p r uu1 v d)
approves    (v) (@1 p r uu1 v z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手盛り;御手盛り[おてもり, otemori] (n) making arbitrary decisions which benefit oneself; self-approved plan [Add to Longdo]
アプルーブ[, apuru-bu] (vs) to approve [Add to Longdo]
可とする[かとする, katosuru] (exp,vs-i) to approve (of); to be in favor of; to be in favour of [Add to Longdo]
我が意を得る[わがいをえる, wagaiwoeru] (exp,v1) (See 我が意を得たり) to approve of [Add to Longdo]
許す(P);赦す;聴す[ゆるす, yurusu] (v5s,vt) (1) to permit; to allow; to approve; (2) to exempt (from fine); to excuse (from); to pardon; to forgive; to release; to let off; (3) to confide in; (4) to give up; to yield; (P) [Add to Longdo]
検定済み;検定済(io)[けんていずみ, kenteizumi] (adj-no) authorized; approved [Add to Longdo]
賛する;讃する[さんする, sansuru] (vs-s) (1) to approve; to agree; to assent; to endorse; to support; to back; (2) to inscribe; (3) to praise; to laud [Add to Longdo]
指導要領[しどうようりょう, shidouyouryou] (n) government-approved curriculums; (educational) guidelines [Add to Longdo]
承認者[しょうにんしゃ, shouninsha] (n) {comp} approver; authorizer [Add to Longdo]
承認図[しょうにんず, shouninzu] (n) approved plan or drawing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赞成[zàn chéng, ㄗㄢˋ ㄔㄥˊ, / ] approve; endorse, #6,830 [Add to Longdo]
批件[pī jiàn, ㄆㄧ ㄐㄧㄢˋ, ] approved document; document with written instructions, #52,938 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
承認者[しょうにんしゃ, shouninsha] approver, authorizer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Approve \Ap*prove"\, v. t. [imp. & p. p. {Approved}; p. pr. &
   vb. n. {Approving}.] [OE. aproven, appreven, to prove, OF.
   aprover, F. approuver, to approve, fr. L. approbare; ad +
   probare to esteem as good, approve, prove. See {Prove}, and
   cf. {Approbate}.]
   1. To show to be real or true; to prove. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Wouldst thou approve thy constancy? Approve
       First thy obedience.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To make proof of; to demonstrate; to prove or show
    practically.
    [1913 Webster]
 
       Opportunities to approve . . . worth. --Emerson.
    [1913 Webster]
 
       He had approved himself a great warrior. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       'T is an old lesson; Time approves it true. --Byron.
    [1913 Webster]
 
       His account . . . approves him a man of thought.
                          --Parkman.
    [1913 Webster]
 
   3. To sanction officially; to ratify; to confirm; as, to
    approve the decision of a court-martial.
    [1913 Webster]
 
   4. To regard as good; to commend; to be pleased with; to
    think well of; as, we approve the measured of the
    administration.
    [1913 Webster]
 
   5. To make or show to be worthy of approbation or acceptance.
    [1913 Webster]
 
       The first care and concern must be to approve
       himself to God.            --Rogers.
    [1913 Webster]
 
   Note: This word, when it signifies to be pleased with, to
      think favorably (of), is often followed by of.
      [1913 Webster]
 
         They had not approved of the deposition of James.
                          --Macaulay.
      [1913 Webster]
 
         They approved of the political institutions. --W.
                          Black.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Approve \Ap*prove"\ ([a^]p*pr[=oo]v"), v. t. [OF. aprouer; a (L.
   ad) + a form apparently derived fr. the pro, prod, in L.
   prodest it is useful or profitable, properly the preposition
   pro for. Cf. {Improve}.] (Eng. Law)
   To make profit of; to convert to one's own profit; -- said
   esp. of waste or common land appropriated by the lord of the
   manor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 approve
   v 1: give sanction to; "I approve of his educational policies"
      [syn: {approve}, {O.K.}, {okay}, {sanction}] [ant:
      {disapprove}, {reject}]
   2: judge to be right or commendable; think well of [ant:
     {disapprove}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top