ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

allow

AH0 L AW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -allow-, *allow*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allow(vt) แบ่งสรร, Syn. allot
allow(vt) ยอมรับ, See also: รับ
allow(vt) สำรอง, See also: กันไว้, สงวน
allow(vt) ให้เงิน, See also: ให้ยืมเงิน
allow(vt) อนุญาต, See also: ยินยอม, ปล่อย, ยอม, Syn. permit, let, grant
allow in(phrv) ยอมให้เข้ามา, See also: อนุญาตให้เข้า, Syn. permit in
allow of(phrv) ยอมให้เกิดขึ้น, See also: ยอมให้มี, Syn. admit of, permit of
allow to(phrv) ยินยอมให้ตามกฎหมาย (มักเป็นเงิน), See also: ยอมให้, อนุญาตให้
allow up(phrv) ยินยอมให้ลุกจากเตียง (คนป่วย), See also: ยอมให้, อนุญาตให้, Syn. permit up
allow for(phrv) ีจ่ายให้ (มักเป็นทางกฎหมาย เกี่ยวกับการให้เงิน), See also: ยกให้, มอบให้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allow(อะเลา') vt., vi. ยอมให้, อนุญาตให้, จ่ายให้, ยกให้, พิจารณา, คิด, ให้อภัย, เพื่อให้, Syn. permit, confess, Ant. refuse, deny, withhold
allowable(อะเลา' อะเบิล) adj. ซึ่งยอมได้, ซึ่งยินยอมได้. -allowableness n.
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา, การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment
allowedly(อะเลา' อิดลี) adv. ซึ่งยินยอมได้
allhallows(ออลแฮล' โลซฺ) All Saints' Day
allhallows eve(-อิฟว) Halloween, Syn. Allhallows Evening
callow(แคล'โล) adj. ไร้ประสบการณ์, อ่อนหัด, ยังบินไม่ได้ (นกตัวอ่อน) , ต่ำและเปียกชื้น n. สนามที่ต่ำและเปียกชื้น, Syn. youthful
disallow(ดิสอะเลา') vt. ไม่ยอม, ไม่ยอมให้มี, ไม่ยอมรับความจริง, ปฏิเสธ, ไม่อนุญาต, See also: disallowable adj. disallowance n.
fallow(แฟล'โล) adj. เกี่ยวกับที่ดินที่ไถคราดทิ้งไว้, ซึ่งยังไม่ได้เพาะปลูก. -n. ที่ดินดังกล่าว. vt. ไถคราด (ที่ดิน) ทิ้งไว้., See also: fallowness n.
gallows(แกล'โลซ) n. ตะแลงแกง, ที่แขวนคอประหารชีวิตนักโทษ, สิ่งที่เป็นหลักโครงสำหรับแขวนสิ่งอื่น -pl. gallowes, gallows

English-Thai: Nontri Dictionary
allow(vt) อนุญาต, ให้, ยกให้, ให้อภัย
allowable(adj) ซึ่งอนุญาตได้, ซึ่งยอมได้, ซึ่งอภัยได้
allowance(n) การอนุญาต, การยินยอม, การให้อภัย, การลดราคา
callow(adj) ยังเล็ก, ยังหนุ่ม, ยังเด็ก, อ่อนหัด
disallow(vt) ไม่อนุญาต, ไม่ยอม, ปฏิเสธ
fallow(adj) ปล่อยให้รกร้าง, ไม่ได้เพาะปลูก, ซึ่งไถคราดไว้
fallow(n) ที่รกร้าง, ที่ว่างเปล่า
fallow(vt) ไม่ได้เพาะปลูก, ปล่อยทิ้งไว้
gallows(n) ตะแลงแกง, ที่แขวนคอนักโทษ
hallow(vt) ทำให้ศักดิ์สิทธิ์, สักการะบูชา, บูชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
allowanceเงินสงเคราะห์, เงินช่วยเหลือ, เบี้ยเลี้ยง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
allowance๑. ส่วนลด, ค่าเผื่อ๒. เงินช่วยเหลือ, ค่าเบี้ยเลี้ยง๓. ค่าลดหย่อน (ภาษี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
allowance๑. เงินช่วยเหลือ, เบี้ยเลี้ยง๒. ส่วนลด, ค่าลดหย่อน (ภาษี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
allowances for maintenanceค่าบำรุงรักษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
allowable depletionallowable depletion, ความชื้นในดินที่ยอมให้ลดลงได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
allowable soil moisture depletionallowable soil moisture depletion, ความชื้นในดินที่ยอมให้ลดลงได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Allowanceค่าเผื่อ [การบัญชี]
Allowance for bad debtsค่าเผื่อหนี้สูญ [การบัญชี]
Allowance for doubtful accountsค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Allow me.ผมอนุญาติ The Great Dictator (1940)
And I couldn't possibly allow you to change your sailing plans.ผมคงไม่บังอาจรบกวนให้คุณ เลื่อนเวลาการเดินเรือหรอกครับ Rebecca (1940)
No, no! Frank never allows anybody to help him.เเฟรงค์ไม่ยอมให้ใครมาเเย่งงานเขาหรอก Rebecca (1940)
Surely, Colonel Julyan, you're not going to allow this fellow to...ผู้พันจูเลี่ยนครับท่านคงไม่ยอมให้นายคนนี้-- Rebecca (1940)
- I know. Allow me. I'm a bit of a famous mimic.ให้ฉัน ฉันบิตของเลียนแบบที่มี ชื่อเสียง Help! (1965)
Gentlemen, let us not allow anger to rule the day.วันนี้อย่าโมโหโทโสไปเลย Blazing Saddles (1974)
- It's what The Fox said. - I'll tell you right now, you're not going to allow yourself to be poisoned.- หมาจิ้งจอกไม่ได้พูดอย่างนั้น The Little Prince (1974)
Allow me, Dukeยอมให้ฉัน, ท่านดยุค Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Appreciate the goodwill of these gentlemen who allow you to enjoy such a great privilege we will solemnize your marriageเห็นด้วย goodwill of these สุภาพบุรุษ... ...ผู้ซึ่งยอมให้คุณที่จะมีความสุข such a สิทธิพิเศษใหญ่... ...เราจะ solemnize การสมรสของคุณ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
We have decided, however, out of a sense of fairness and ecclesiastical curiosity to allow you to present us with certain evidence.เราตัดสินใจว่า เราควรจะยุติธรรมกับคุณ และด้วยเพราะความสงสัยของเรา เรายอมให้คุณนำหลักฐานมาแสดงกับเรา Oh, God! (1977)
You won't allow it?จะไม่ยอมรึ? Suspiria (1977)
I won't allow such talk, you understand?ฉันไม่ยอมแน่, เข้าใจมั๊ย? Suspiria (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
allowAllow an hour to get to the station.
allowAllow a person $100 for expenses.
allowAllow a student to be absent.
allowAllow me to introduce Mayuko to you.
allowAllow me to introduce Mr Kato to you.
allowAllow me to introduce myself.
allowAllow me to introduce my wife to you.
allowAllow me to introduce to you my friend Yamada.
allowAllow me to introduce you to Mr White.
allowAllow me to know in advance when you are coming up to Tokyo.
allowAllow the imagination full play.
allowAllow us to describe our products and our business operations.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนุมัติ(v) approve, See also: allow, Ant. ไม่อนุมัติ, Example: สหรัฐฯ ได้อนุมัติเงินจำนวน 33 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับโครงการวิจัยโครงข่ายระบบประสาทมาให้ประเทศไทย, Thai Definition: ให้อำนาจกระทำการตามระเบียบที่กำหนดไว้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ให้(v) permit, See also: allow, consent to, Syn. อนุญาต, ยอม, ยินยอม, Example: หมอให้เธอลุกจากเตียงได้หลังจากอาการป่วยดีขึ้น, Thai Definition: ยอมให้ทำ, ปล่อยให้ทำ
อนุญาต(v) allow, See also: permit, consent, give agreement or permission, Syn. ยินยอม, ยอมให้, ยอม, Ant. ห้าม, Example: สารกันเสียที่จะใช้ใส่อาหารได้นั้นจะต้องเป็นชนิดที่กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตและจะต้องใช้ในปริมาณที่วางมาตรฐานกำหนดไว้, Thai Definition: ยอมให้ตามที่ขอ
อนุโลม(v) allow to grant, See also: let, permit, Syn. ผ่อนปรน, ยินยอม, ยอม, ผ่อนผัน, Example: ถึงแม้ว่าภาษามาเลย์จะเป็นภาษาราชการก็ตามแต่ก็ได้อนุโลมให้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในบางกรณี, Thai Definition: ใช้แทนกันได้ตามความเหมาะสม, คล้อยตาม
ปล่อย(v) allow, Syn. อนุญาต, ยอม, Example: แม่จะปล่อยให้ลูกไปโรงเรียนเองเมื่อลูกโตพอที่จะรับผิดชอบตัวเองได้แล้ว
พาซื่อ(v) be innocent, See also: allow oneself to be led artsy, be trusting or credulous, be gullible, Example: เขากล่าวติเตียนเรา เราไม่รู้สึกเจ็บแค้นกลับพาซื่อคิดว่าเขาสรรเสริญเรา, Thai Definition: พลอยหลงเชื่อหรือหลงผิดตามไปด้วย
ไฟเขียว(v) permit, See also: allow, give a chance, Example: รายงานของซีเอ็นเอ็นระบุว่า สหรัฐไฟเขียวให้ใช้กำลังทหารโจมตีอิรักแล้ว, Thai Definition: อนุญาต, ให้โอกาส, Notes: (สำนวน)
ส่งเสริม(v) permit, See also: allow, Syn. สนับสนุน, Example: กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้เยาวชนหันมาศึกษาทดลองด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น, Thai Definition: เกื้อหนุน, สนับสนุนด้วยความเต็มใจ
เป็นใจ(v) permit, See also: allow, Syn. ส่งเสริม, เอื้ออำนวย, เปิดโอกาส, Example: ถ้าพรุ่งนี้อากาศเป็นใจ เราก็ไปเที่ยวข้างนอกได้
ผ่อนผัน(v) indulgent, See also: allow, permit, Syn. ผ่อนปรน, ลดหย่อน, อนุโลม, Example: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานฯ กล่าวว่าไม่เห็นด้วยที่จะผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวได้ทำงานในเมืองไทยอีก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ง[aeng] (n) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake  FR: dépression [ f ] ; enfoncement [ m ]
แอ่นลม[aenlom] (n) EN: swallow  FR: hirondelle [ f ]
อำนวย[amnūay] (v) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant  FR: accorder ; permettre ; donner
อ่าง[āng] (n) EN: basin ; bowl ; tub ; shallow bowl  FR: bassine [ f ] ; bac [ m ] ; baquet [ m ] ; cuve [ f ] ; bassinet [ m ] ; auge [ f ] ; bassin [ m ] ; cuvette [ f ]
อนุมัติ[anumat] (v) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate  FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
อนุญาต[anuyāt] (v) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission  FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
อนุญาตให้ถ่ายรูป[anuyāt hai thāirūp] (v, exp) EN: be allowed to take a picture  FR: être autorisé à prendre des photos
บำเหน็จ[bamnet] (n) EN: pension ; retirement allowance  FR: pension [ f ]
เบี้ยเดินทาง[bīa doēnthāng] (n, exp) EN: traveling allowance ; travel expenses  FR: viatique [ m ] ; indemnité de voyage [ f ]
เบี้ยเลี้ยง[bīalīeng] (n) EN: expense allowance ; allowance ; daily allowance ; per diem (Am.) ; per diem allowance

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ALLOW AH0 L AW1
ALLOWS AH0 L AW1 Z
ALLOWAY AE1 L OW0 W EY2
ALLOWED AH0 L AW1 D
ALLOWING AH0 L AW1 IH0 NG
ALLOWABLE AH0 L AW1 AH0 B AH0 L
ALLOWANCE AH0 L AW1 AH0 N S
ALLOWANCES AH0 L AW1 AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
allow (v) ˈəlˈau (@1 l au1)
allows (v) ˈəlˈauz (@1 l au1 z)
allowed (v) ˈəlˈaud (@1 l au1 d)
allowing (v) ˈəlˈauɪŋ (@1 l au1 i ng)
allowable (j) ˈəlˈouəbl (@1 l ou1 @ b l)
allowance (n) ˈəlˈauəns (@1 l au1 @ n s)
allowances (n) ˈəlˈauənsɪz (@1 l au1 @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
津贴[jīn tiē, ㄐㄧㄣ ㄊㄧㄝ, / ] allowance #14,212 [Add to Longdo]
许嫁[xǔ jià, ㄒㄩˇ ㄐㄧㄚˋ, / ] allowed to marry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
なら(P);ならば(P)[nara (P); naraba (P)] (aux) (1) (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) if; in case; if it is the case that; if it is true that; (2) (なら only) as for; on the topic of; (conj) (3) (col) (abbr) (See それなら) if that's the case; if so; that being the case; (4) (ならば only) if possible; if circumstances allow; (P) #141 [Add to Longdo]
[ばん, ban] (n, n-suf) (1) disk; disc; record; clock face; (2) tray; shallow bowl; (3) grid; board (e.g. in shogi); (P) #972 [Add to Longdo]
付与[ふよ, fuyo] (n, vs) grant; allowance; endowment; bestowal; assignment; conferment; (P) #4,085 [Add to Longdo]
パス[pasu] (n) (1) path; (n, vs) (2) pass (e.g. skipping a move, passing an examination, ticket to allow entry, etc.); (P) #4,883 [Add to Longdo]
[あおい(P);アオイ, aoi (P); aoi] (n) (1) (uk) (See 銭葵, 冬葵) mallow (any plant of family Malvaceae); (2) (See 二葉葵) Asarum caulescens (species of wild ginger); (3) (hollyhocks (genus Alcea) are part of the mallow family) (See 立葵) hollyhock; (P) #4,978 [Add to Longdo]
[つばめ(P);つばくらめ(ok);つばくら(ok);つばくろ(ok);ツバメ(P), tsubame (P); tsubakurame (ok); tsubakura (ok); tsubakuro (ok); tsubame (P)] (n) (1) (uk) swallow (bird of the Hirundinidae family); martin; (2) barn swallow (Hirundo rustica); (3) (See 若い燕) younger man involved with an older woman; (P) #5,944 [Add to Longdo]
支給[しきゅう, shikyuu] (n, vs) provision; supply; payment; allowance; grant; (P) #9,228 [Add to Longdo]
高瀬[たかせ, takase] (n) shallows; (P) #9,496 [Add to Longdo]
カウンター(P);カウンタ[kaunta-(P); kaunta] (n) (1) counter; (2) service counter (e.g. at a bank); (3) counter (at a bar, cafe, etc.); (4) { comp } (See カウ, モニター・3) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems); (P) #9,622 [Add to Longdo]
余裕[よゆう, yoyuu] (n) surplus; composure; margin; room; time; allowance; flexibility; scope; rope; (P) #10,401 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
許容情報速度[きょようじょうほうそくど, kyoyoujouhousokudo] allowable information rate [Add to Longdo]
最大許容正規過電圧[さいだいきょようせいきかでんあつ, saidaikyoyouseikikaden'atsu] maximum allowable normal mode overvoltage [Add to Longdo]
最大許容同相過電圧[さいだいきょようどうそうかでんあつ, saidaikyoyoudousoukaden'atsu] maximum allowable common mode overvoltage [Add to Longdo]
代行受信者許可[だいこうじゅしんしゃきょか, daikoujushinshakyoka] alternate recipient allowed [Add to Longdo]
物理的回送許可[ぶつりてきかいそうきょか, butsuritekikaisoukyoka] physical forwarding allowed, PD PR [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Allow \Al*low"\, v. t. [imp. & p. p. {Allowed}; p. pr. & vb. n.
   {Allowing}.] [OE. alouen, OF. alouer, aloer, aluer, F.
   allouer, fr. LL. allocare to admit as proved, to place, use;
   confused with OF. aloer, fr. L. allaudare to extol; ad +
   laudare to praise. See {Local}, and cf. {Allocate}, {Laud}.]
   1. To praise; to approve of; hence, to sanction. [Obs. or
    Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Ye allow the deeds of your fathers.  --Luke xi. 48.
    [1913 Webster]
 
       We commend his pains, condemn his pride, allow his
       life, approve his learning.      --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. To like; to be suited or pleased with. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       How allow you the model of these clothes?
                          --Massinger.
    [1913 Webster]
 
   3. To sanction; to invest; to intrust. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt be . . . allowed with absolute power.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To grant, give, admit, accord, afford, or yield; to let
    one have; as, to allow a servant his liberty; to allow a
    free passage; to allow one day for rest.
    [1913 Webster]
 
       He was allowed about three hundred pounds a year.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. To own or acknowledge; to accept as true; to concede; to
    accede to an opinion; as, to allow a right; to allow a
    claim; to allow the truth of a proposition.
    [1913 Webster]
 
       I allow, with Mrs. Grundy and most moralists, that
       Miss Newcome's conduct . . . was highly
       reprehensible.            --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   6. To grant (something) as a deduction or an addition; esp.
    to abate or deduct; as, to allow a sum for leakage.
    [1913 Webster]
 
   7. To grant license to; to permit; to consent to; as, to
    allow a son to be absent.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To allot; assign; bestow; concede; admit; permit;
     suffer; tolerate. See {Permit}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Allow \Al*low"\, v. i.
   To admit; to concede; to make allowance or abatement.
   [1913 Webster]
 
      Allowing still for the different ways of making it.
                          --Addison.
   [1913 Webster]
 
   {To allow of}, to permit; to admit. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 allow
   v 1: make it possible through a specific action or lack of
      action for something to happen; "This permits the water to
      rush in"; "This sealed door won't allow the water come into
      the basement"; "This will permit the rain to run off" [syn:
      {let}, {allow}, {permit}] [ant: {keep}, {prevent}]
   2: consent to, give permission; "She permitted her son to visit
     her estranged husband"; "I won't let the police search her
     basement"; "I cannot allow you to see your exam" [syn:
     {permit}, {allow}, {let}, {countenance}] [ant: {disallow},
     {forbid}, {interdict}, {nix}, {prohibit}, {proscribe},
     {veto}]
   3: let have; "grant permission"; "Mandela was allowed few
     visitors in prison" [syn: {allow}, {grant}] [ant: {deny},
     {refuse}]
   4: give or assign a resource to a particular person or cause; "I
     will earmark this money for your research"; "She sets aside
     time for meditation every day" [syn: {allow}, {appropriate},
     {earmark}, {set aside}, {reserve}]
   5: make a possibility or provide opportunity for; permit to be
     attainable or cause to remain; "This leaves no room for
     improvement"; "The evidence allows only one conclusion";
     "allow for mistakes"; "leave lots of time for the trip";
     "This procedure provides for lots of leeway" [syn: {leave},
     {allow for}, {allow}, {provide}]
   6: allow or plan for a certain possibility; concede the truth or
     validity of something; "I allow for this possibility"; "The
     seamstress planned for 5% shrinkage after the first wash"
     [syn: {allow}, {take into account}]
   7: afford possibility; "This problem admits of no solution";
     "This short story allows of several different
     interpretations" [syn: {admit}, {allow}]
   8: allow the other (baseball) team to score; "give up a run"
     [syn: {give up}, {allow}]
   9: grant as a discount or in exchange; "The camera store owner
     allowed me $50 on my old camera"
   10: allow the presence of or allow (an activity) without
     opposing or prohibiting; "We don't allow dogs here";
     "Children are not permitted beyond this point"; "We cannot
     tolerate smoking in the hospital" [syn: {allow}, {permit},
     {tolerate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top