หรือคุณหมายถึง egreß?
Search result for

egress

(40 entries)
(0.132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -egress-, *egress*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
egress    [N] การออกไปข้างนอก (คำทางการ), Syn. emergence, escape
egress    [N] ทางออก, Syn. doorway, passage
egress    [N] สิทธิในการออกไปข้างนอก (คำทางการ)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
egress๑. สิทธิที่จะออกไป๒. ทางออก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
egressive airstreamกระแสลมออก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
egress(อี'เกรส) n. การออกไปข้างนอก,ลัทธิในการออก vi. (อิเกรส') ออก,ออกไป, See also: egression n.
degression(ดิเกรส'เชิน) n. การเคลื่อนลง,การลดลง,การลดลงตามขั้น, Syn. decline
degressive(ดิเกรส'ซิฟว) adj. ซึ่งลดลง,ซึ่งลดลงตามขั้น
negress(นี'กริส) n. หญิงนิโกร
regress(รี'เกรส) n. การถอยหลัง,การถอยกลับ,การถอยหลังเข้าคลอง,การเสื่อมถอย vi. (รีเกรส') ถอยหลัง,ถอยกลับ,เสื่อมถอย,หวนกลับสู่ภาวะเดิม, See also: regression n. regressor n.
regressive(รีเกรส'ซิฟว) adj. ถอยหลัง (อัตราภาษี) ลดน้อยตามสั่ดส่วนของฐานภาษีที่เพิ่มขึ้น.

English-Thai: Nontri Dictionary
Negress(n) หญิงนิโกร
regress(vi) ออก,ถดถอย,เสื่อมถอย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความรื่นเริง [n.] (khwām reūnroēng) FR: allégresse [f]
นิโกร[n. prop.] (Nikrō) EN: Negro   FR: Noir [m] ; Noire [f] ; Nègre [m] (péj. - vx) ; Négresse [f] (péj. - vx)
ภาษีอัตราถดถอย[n. exp.] (phāsī attrā thotthøi) EN: regressive tax   
ถอยกลับ[v. exp.] (thøi klap) EN: retreat   FR: rétrograder ; régresser
ถอยหลัง[v.] (thøilang) EN: go backwards ; back ; go into reverse ; make sternway ; back up ; regress   FR: faire marche arrière ; reculer ; rétrograder ; aller en arrière ; aller à reculons
ถดถอย[v.] (thotthøi) EN: lessen ; weaken ; fade ; recede ; retreat ; be in recession ; regress ; deteriorate   

CMU English Pronouncing Dictionary
EGRESS    IH0 G R EH1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
egress    (n) (ii1 g r e s)
egresses    (n) (ii1 g r e s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausgang {m} | Ausgänge {m}egress | egresses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リグレッションテスト[, riguresshontesuto] (n) {comp} regression test [Add to Longdo]
回帰テスト[かいきテスト, kaiki tesuto] (n) {comp} regression test [Add to Longdo]
回帰モデル[かいきモデル, kaiki moderu] (n) regression model [Add to Longdo]
回帰式[かいきしき, kaikishiki] (n) regression equation [Add to Longdo]
回帰分析[かいきぶんせき, kaikibunseki] (n) {math} regression analysis [Add to Longdo]
回帰分析解析[かいきぶんせきかいせき, kaikibunsekikaiseki] (n) {math} regression analysis [Add to Longdo]
海退[かいたい, kaitai] (n) coastline regression [Add to Longdo]
逆進税[ぎゃくしんぜい, gyakushinzei] (n) regressive tax [Add to Longdo]
後退的論証[こうたいてきろんしょう, koutaitekironshou] (n) (obsc) regressive probation [Add to Longdo]
重回帰[じゅうかいき, juukaiki] (n) {comp} multiple regression [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
回帰[かいき, kaiki] revolution, recurrence, regression [Add to Longdo]
回帰分析(解析)[かいきぶんせき(かいせき), kaikibunseki ( kaiseki )] regression analysis [Add to Longdo]
重回帰[じょうかいき, joukaiki] multiple regression [Add to Longdo]
多項回帰[たこうかいき, takoukaiki] polynomial regression [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Egress \E"gress\, n. [L. egressus, fr. egredi to go out; e out +
   gradi to go. See {Grade}.]
   1. The act of going out or leaving, or the power to leave;
    departure.
    [1913 Webster]
 
       Embarred from all egress and regress. --Holland.
    [1913 Webster]
 
       Gates of burning adamant,
       Barred over us, prohibit all egress. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Astron.) The passing off from the sun's disk of an
    inferior planet, in a transit.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Egress \E*gress"\, v. i.
   To go out; to depart; to leave.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 egress
   n 1: (astronomy) the reappearance of a celestial body after an
      eclipse [syn: {egress}, {emersion}] [ant: {immersion},
      {ingress}]
   2: the becoming visible; "not a day's difference between the
     emergence of the andrenas and the opening of the willow
     catkins" [syn: {emergence}, {egress}, {issue}]
   3: the act of coming (or going) out; becoming apparent [syn:
     {egress}, {egression}, {emergence}]
   v 1: come out of; "Water issued from the hole in the wall"; "The
      words seemed to come out by themselves" [syn: {issue},
      {emerge}, {come out}, {come forth}, {go forth}, {egress}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top