ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

regression

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -regression-, *regression*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
regression(n) การเสื่อมถอย, See also: การถอยกลับ, Syn. relapse, reversion

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
regression๑. การถดถอย, การถอยกลับ, การกลับคืน, การถอยหลัง๒. การทุเลา [ มีความหมายเหมือนกับ abatement; subsidence ๒ ]๓. การเสื่อม [ มีความหมายเหมือนกับ degeneration; depravation; deterioration; retrogression ]๔. การฝ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
regressionการถอยกลับของทะเล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
regressionการถดถอย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Regression analysisการวิเคราะห์การถดถอย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Regression analysisการวิเคราะห์การถดถอย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Algernon's regression doesn't prove it will happen to Charly.แอลจะโนน ถดถอย ไม่ได้พิสูจน์ว่ามันจะเกิดขึ้นกับ ชาลี Sex Trek: Charly XXX (2007)
I'll be your dad if you feel a bit of regression coming on.เป็นพ่อนายก็ได้ถ้านายอยากกลับไปเป็นเด็กอีก RocknRolla (2008)
Personality matrix suggests a 78.3% chance of... regression to old behavior patterns, grand theft auto...เมทริกซ์บุคลิกภาพ ชี้ให้เห็นโอกาส 78.3% of ... ถดถอยไปสู่​​พฤติกรรมที่เก่า รูปแบบการขโมยอัตโนมัติแกรนด์ ... Elysium (2013)
He's our regression therapist.เขาเป็นหมอด้านอาการหดหู่ของเรา Fae-de to Black (2013)
I'm thrilled to be joining everyone here at the Better Way, but I have to admit, I'm a little rusty on my regression therapy.ฉันตื่นเต้นมากที่จะได้ ร่วมงานที่ทางที่ดีกว่า แต่บอกตรงๆ ว่าฉันลืมเรื่อง บำบัดคนไข้หดหู่ไปแล้ว Fae-de to Black (2013)
Dr. Palmer hypnotizes patients during his regression therapy.ดร.ปลามเมอร์สะกดจิตคนไข้บำบัด Fae-de to Black (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
regression
regressions

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
regression
regressions

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
回视[huí shì, ㄏㄨㄟˊ ㄕˋ,   /  ] regression [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Regressionskoeffizient { m } [ math. ]regression coefficient [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リグレッションテスト[riguresshontesuto] (n) { comp } regression test [Add to Longdo]
回帰テスト[かいきテスト, kaiki tesuto] (n) { comp } regression test [Add to Longdo]
回帰モデル[かいきモデル, kaiki moderu] (n) regression model [Add to Longdo]
回帰式[かいきしき, kaikishiki] (n) regression equation [Add to Longdo]
回帰分析[かいきぶんせき, kaikibunseki] (n) { math } regression analysis [Add to Longdo]
回帰分析解析[かいきぶんせきかいせき, kaikibunsekikaiseki] (n) { math } regression analysis [Add to Longdo]
海退[かいたい, kaitai] (n) coastline regression [Add to Longdo]
重回帰[じゅうかいき, juukaiki] (n) { comp } multiple regression [Add to Longdo]
前世療法[ぜんせいりょうほう, zenseiryouhou] (n) past life therapy; past life regression [Add to Longdo]
多項回帰[たこうかいき, takoukaiki] (n) { comp } polynomial regression [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
回帰[かいき, kaiki] revolution, recurrence, regression [Add to Longdo]
回帰分析(解析)[かいきぶんせき(かいせき), kaikibunseki ( kaiseki )] regression analysis [Add to Longdo]
重回帰[じょうかいき, joukaiki] multiple regression [Add to Longdo]
多項回帰[たこうかいき, takoukaiki] polynomial regression [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Regression \Re*gres"sion\ (r?*gr?sh"?n), n. [L. regressio: cf.
   F. r['e]gression.]
   The act of passing back or returning; retrogression;
   retrogradation. --Sir T. Browne.
   [1913 Webster]
 
   {Edge of regression} (of a surface) (Geom.), the line along
    which a surface turns back upon itself; -- called also a
    {cuspidal edge}.
 
   {Regression point} (Geom.), a cusp.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 regression
   n 1: an abnormal state in which development has stopped
      prematurely [syn: {arrested development}, {fixation},
      {infantile fixation}, {regression}]
   2: (psychiatry) a defense mechanism in which you flee from
     reality by assuming a more infantile state
   3: the relation between selected values of x and observed values
     of y (from which the most probable value of y can be
     predicted for any value of x) [syn: {regression}, {simple
     regression}, {regression toward the mean}, {statistical
     regression}]
   4: returning to a former state [syn: {regression}, {regress},
     {reversion}, {retrogression}, {retroversion}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top