ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

degree

D IH0 G R IY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -degree-, *degree*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
degree(n) ความเข้มข้น, See also: ความแตกต่าง, Syn. gradation, shade, variation
degree(n) ปริญญา, Syn. title, qualification
degree(n) ระดับ, See also: ขั้น, ลำดับ, ฐานะ, ช่วง, Syn. rank, order, grade, step, tier
degree(n) องศา (หน่วยวัดมุมทางเราขาคณิต)
degree(n) องศา (หน่วยวัดอุณหภูมิ) (ทางฟิสิกส์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
degree(ดีกรี') n. ปริญญา, ขั้น, ระดับ, ขีด, ขั้น, องศา, ความหนักเบา, ฐานะ, Syn. order
master's degreen. ปริญญามหาบัณฑิต
pass degreen. ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในอังกฤษ
third-degreevt. ทำให้อยู่ในอันดับสาม, ใช้วิธีสอบสวนอย่างขู่เข็ญหรือเคร่งครัด

English-Thai: Nontri Dictionary
degree(n) ระดับ, ขั้น, ปริญญา, องศา, ขนาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
degreeดีกรี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
degreeปริญญา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
degree๑. องศา๒. ระดับขั้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
degree of a differential equationระดับขั้นสมการเชิงอนุพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
degree of a nodeระดับขั้นบัพ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
degree of an algebraic curveระดับขั้นเส้นโค้งทางพีชคณิต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
degree of consanguinityระดับชั้นการร่วมสายโลหิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
degree of crimeขั้นความหนักเบาแห่งความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
degree of crowdingระดับความแออัด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
degree of freedomองศาเสรี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Degreeระดับ, ขนาดของความรุนแรง [การแพทย์]
Degreeองศา [การแพทย์]
degreedegree, องศา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
degreeองศา, หน่วยของอุณหภูมิตามชนิดของเทอร์มอมิเตอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิ  เช่น อุณหภูมิร่างกายคนปกติเท่ากับ 37 องศาเซลเซียส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
degreeดีกรี, ดีกรี (degree) ของจุดยอด v ในกราฟ คือ จำนวนครั้งทั้งหมดที่เส้นเชื่อมเกิดกับจุดยอด v [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Degree of Consanquinityระดับความสัมพันธ์ทางสายเลือด, Example: เป็นการกำหนดระดับความสัมพันธ์ทางสายเลือด ระดับหนึ่งที่บางสังคมจะห้ามมิให้บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายเลือดใกล้ชิดกันในระดับนี้ทำการสมรสกัน [สิ่งแวดล้อม]
Degree of Crowdingระดับของความแออัด, Example: เป็นสัดส่วนของขนาดของที่อยู่อาศัยต่อจำนวนผู้ อยู่อาศัย [สิ่งแวดล้อม]
Degree of Relationshipระดับความสัมพันธ์, Example: มักจะนับจากลำดับชั้นจากบรรพบุรุษคนที่สามารถ อ้างอิงถึงได้ [สิ่งแวดล้อม]
Degree of Freedomจำนวนตัวแปรที่อิสระ, ลำดับชั้นแห่งความอิสระ [การแพทย์]
Degree of Freedom, Modifiedขั้นแห่งความอิสระที่ปรับให้เหมาะสม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Has a degree in woodwork.ฉันถามคุณ Help! (1965)
- Haven't you a degree in Eastern?ทางตะวันออก คุณยังไม่ได้ปริญญา ในภาคตะวันออก? ฉันไม่คิดอย่างนั้น Help! (1965)
Five degrees port.หันช้ายห้าองศา Jaws (1975)
Five degrees port now.หันช้ายห้าองศา Jaws (1975)
Put down 30 degrees of flap.ลดปีก 30 องศา Airplane! (1980)
you don't feel a certain degree of urgent pressure on the inner wall of your bladder now right at this moment?- ไม่ ไม่รู้สึกถึงแรงดัน ในกระเพาะปัสสาวะ ตอนนี้เหรอ? Spies Like Us (1985)
It's 90 KLAM degrees and getting hotter.ที่นี่ 90 องศา เค.แอล.เอ.เอ็ม. และกำลังร้อนขึ้น Stand by Me (1986)
Room 1 0, 1 48 degrees Kelvin.ห้องที่ 10, ค่าเคลวินระดับ 148 Akira (1988)
Room 9, 118 degrees Kelvin. Fluctuation tolerance, check.ห้องที่ 9, ค่าเคลวินระดับ 118 ค่าความต้านทานผกผัน ตรวจสอบแล้ว Akira (1988)
Room 1 is at 0.0005 degrees Kelvin. It's within tolerances.ห้องที่ 1 ค่าเคลวินอยู่ที่ 0.0005 มันมีค่าการต้านทาน Akira (1988)
Snow. You don't have any. It's 900 degrees out there.หิมะ ซึ่งนายไม่มี มัน 400 องศาข้างนอกนั่น Cool Runnings (1993)
I was worried about the Austrian team's safety in that last big 180 degree whiparound.ผมเป็นห่วงความปลอดภัยของทีมออสเตรีย ในโค้งสุดท้าย ที่ต้องเลี้ยว 180 องศา Cool Runnings (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
degreeA high degree of specialization is required in that company.
degreeAn angle of 90 degrees is called a right angle.
degreeA right angle has ninety degrees.
degreeAt first I didn't like ballet, but I've come to like it by degrees.
degreeBy degrees the friendship between him and her grew into love.
degreeBy degrees their friendship grew into love.
degreeCan she get the law degree?
degreeDistance per degree of longitude at equator.
degreeEach is good in its degree.
degreeHe got a master's degree in law.
degreeHe has a doctor's degree in psychology.
degreeHe has turned 180 degrees around.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระดับชั้น(n) degree, See also: level, class, Example: การประเมินผลการสอนมีหลายระดับชั้น, Count Unit: ระดับ
องศาเซลเซียส(n) degree Celsius, Example: อุณหภูมิบนยอดดอยสุเทพในฤดูหนาวอาจลดต่ำลงจนถึงศูนย์องศาเซลเซียส, Thai Definition: หน่วยในการวัดอุณหภูมิ
องศา(clas) degree, Example: จอภาพคอมพิวเตอร์ควรอยู่ต่ำกว่าระดับสายตาของคุณลงไป 20 องศา, Thai Definition: หน่วยในการวัดขนาดของมุม โดยกำหนดให้มุมที่รองรับโค้ง 1 ใน 360 ส่วนของเส้นรอบวง มีขนาด 1 องศา และ 90 องศา เป็น 1 มุมฉาก., Notes: (สันสกฤต)
ปริญญา(n) degree, See also: academic degree, Example: วินัยมีวุฒิปริญญาทางเกษตรกรรม, Thai Definition: นักศึกษาทุกคนที่จบเป็นบัณฑิตต้องขึ้นรับพระราชทานปริญญาที่นี่
ปริญญาบัตร(n) degree, See also: testimonial, Example: พิธีพระราชทานปริญญาบัตรจะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้, Count Unit: ใบ
ดีกรี(n) degree, See also: class, Syn. ขั้น, ชั้น, ระดับ, Example: แม่ได้รับความเชื่อถือเพราะแม่เรียนเก่งมีดีกรีดอกเตอร์จากต่างประเทศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีกรี[dīkrī] (n) EN: degree ; class
ดุษฎีบัณฑิต[dutsadībandit] (n) EN: doctor ; doctor's degree
ขั้น[khan] (n) EN: step ; rung ; grade ; degree ; gradation ; stage ; rank ; level  FR: échelon [ m ] ; degré [ m ] ; barreau [ m ] ; gradation [ f ] ; niveau [ m ] ; phase [ f ] ; étape [ f ] ; pas [ m ]
มหา[mahā] (n) EN: third degree graduate in Buddhist theology
มหาบัณฑิต[mahābandit] (n) EN: holder of a master's degree ; Master (of science, engineering, medicine)
องศา[ongsā] (n) EN: degree ; °  FR: degré [ m ] ; degré Celsius [ m ] ; °
องศาฟาเรนไฮต์[ongsā Fārenhāi] (n, exp) EN: degree Fahrenheit  FR: degré Fahrenheit [ m ]
องศาเคลวิน[ongsā Kēlwin] (n, exp) EN: degree kelvin  FR: degré Kelvin [ m ]
องศาเซลเซียส[ongsā Selsīes] (n, exp) EN: degree Celsius  FR: degré Celsius [ m ]
ปริญญา[parinyā] (n) EN: academic degree ; degree  FR: diplôme universitaire [ m ] ; titre universitaire [ m ] ; maîtrise [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEGREE D IH0 G R IY1
DEGREED D IH0 G R IY1 D
DEGREES D IH0 G R IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
degree (n) dˈɪgrˈiː (d i1 g r ii1)
degrees (n) dˈɪgrˈiːz (d i1 g r ii1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
程度[chéng dù, ㄔㄥˊ ㄉㄨˋ,  ] degree (level or extent); level #759 [Add to Longdo]
等级[děng jí, ㄉㄥˇ ㄐㄧˊ,   /  ] degree; rate #3,076 [Add to Longdo]
摄氏度[shè shì dù, ㄕㄜˋ ㄕˋ ㄉㄨˋ,    /   ] degrees centigrade #10,549 [Add to Longdo]
可信度[kě xìn dù, ㄎㄜˇ ㄒㄧㄣˋ ㄉㄨˋ,   ] degree of credibility; reliability #26,249 [Add to Longdo]
度数[dù shù, ㄉㄨˋ ㄕㄨˋ,   /  ] degree #27,897 [Add to Longdo]
份儿[fèn r, ㄈㄣˋ ㄦ˙,   /  ] degree; extent; allotted share #28,631 [Add to Longdo]
震级[zhèn jí, ㄓㄣˋ ㄐㄧˊ,   /  ] degree of earthquake (on magnitude scale) #45,367 [Add to Longdo]
病势[bìng shì, ㄅㄧㄥˋ ㄕˋ,   /  ] degree of seriousness of an illness; patient's condition #66,289 [Add to Longdo]
华氏度[Huá shì dù, ㄏㄨㄚˊ ㄕˋ ㄉㄨˋ,    /   ] degrees Fahrenheit #86,825 [Add to Longdo]
支持度[zhī chí dù, ㄓ ㄔˊ ㄉㄨˋ,   ] degree of support; percentage of vote [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnutzungsgrad { m }degree of wear [Add to Longdo]
Bleichgrad { m }degree of bleaching [Add to Longdo]
Bogengrad { n } (Winkelmaß)degree (angular measure) [Add to Longdo]
Feuchtigkeitsgrad { m }degree of humidity [Add to Longdo]
Freiheitsgrad { m } [ math. ] | Freiheitsgrade { pl }; Anzahl der Freiheitsgradedegree of freedom | degrees of freedom [Add to Longdo]
Genauigkeitsgrad { m }degree of accuracy [Add to Longdo]
Grad Celsius | 35 Grad im Schatten | bei 10 Grad Kältedegree centigrade | 35 degrees in the shade | at 10 degrees below zero [Add to Longdo]
Hitzegrad { m } | Hitzegrade { pl }degree of heat | degrees of heat [Add to Longdo]
Kältegrad { m }degree of cold [Add to Longdo]
Schutzart { f }degree of protection [Add to Longdo]
Steigerungsstufe { f }degree of comparison [Add to Longdo]
Steigerungsgrad { m } | Steigerungsgrade { pl }degree of increase | degrees of increase [Add to Longdo]
Studienplan { m } | Studienpläne { pl }degree course scheme | degree course schemes [Add to Longdo]
Verdrehungsgrad { m }degree of rotation [Add to Longdo]
Verwandtschaftsgrad { m } | Verwandtschaftsgrade { pl }degree of relationship | degrees of relationship [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See さあ) come; come now; (P) #15 [Add to Longdo]
[くらい, kurai] (adv, suf) (1) (orig. from 座居, meaning "seat") throne; crown; (nobleman's) seat; (2) (See 位階) government position; court rank; (3) social standing; rank; class; echelon; rung; (n) (4) grade (of quality, etc.); level; tier; rank; (5) (See 桁・2) digit (e.g. the tens, the hundreds, etc.); place; (6) (See どの位) degree; extent; amount; (P) #116 [Add to Longdo]
[ぶん, bun] (n) (1) (See 文・もん・2) one-tenth; one percent (one-tenth of a wari); 3 mm (one-tenth of a sun); 2.4 mm (one-tenth of a mon, a traditional unit used to measure shoe sizes); 0.375 grams (one-tenth of a monme); 0.1 degree (one-tenth of a do, used to measure body temperature on any temperature scale); (2) one-quarter of a ryou (obsolete unit of currency); (3) thickness; (4) advantageous circumstances #146 [Add to Longdo]
[ぶん, bun] (n, n-suf, pref) (1) part; segment; share; ration; (2) rate; (3) (See 身分) degree; one's lot; one's status; relation; duty; kind; lot; (4) in proportion to; just as much as; (P) #146 [Add to Longdo]
[ど, do] (n, n-suf) (1) degree (angle, temperature, scale, etc.); (ctr) (2) counter for occurrences and times; (3) strength (of alcohol); (P) #340 [Add to Longdo]
[しも, shimo] (n) (1) lowness (of degree, value, etc.); inferiority; (2) second volume (of two); third volume (of three) #367 [Add to Longdo]
[じゅう, juu] (pref) greater degree; heavy; serious #833 [Add to Longdo]
程度[ていど, teido] (n, n-adv, n-suf) degree; amount; grade; standard; of the order of (following a number); (P) #1,176 [Add to Longdo]
限り[かぎり, kagiri] (n-adv, n) (1) limit; limits; bounds; (2) degree; extent; scope; (3) as far as possible; as much as possible; to the best of one's ability; (4) unless (after neg. verb); (5) the end; the last; (P) #1,323 [Add to Longdo]
一度(P);ひと度;一たび;一とたび(io)[いちど(一度)(P);ひとたび, ichido ( ichido )(P); hitotabi] (n-adv) (1) once; one time; on one occasion; (2) (ひとたび only) temporarily; for a moment; (3) (いちど only) one degree; one tone; one musical interval; (P) #1,501 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
自由度[じゆうど, jiyuudo] degree of freedom [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Degree \De*gree"\, n. [F. degr['e], OF. degret, fr. LL.
   degradare. See {Degrade}.]
   1. A step, stair, or staircase. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       By ladders, or else by degree.    --Rom. of R.
    [1913 Webster]
 
   2. One of a series of progressive steps upward or downward,
    in quality, rank, acquirement, and the like; a stage in
    progression; grade; gradation; as, degrees of vice and
    virtue; to advance by slow degrees; degree of comparison.
    [1913 Webster]
 
   3. The point or step of progression to which a person has
    arrived; rank or station in life; position. "A dame of
    high degree." --Dryden. "A knight is your degree." --Shak.
    "Lord or lady of high degree." --Lowell.
    [1913 Webster]
 
   4. Measure of advancement; quality; extent; as, tastes differ
    in kind as well as in degree.
    [1913 Webster]
 
       The degree of excellence which proclaims genius, is
       different in different times and different places.
                          --Sir. J.
                          Reynolds.
    [1913 Webster]
 
   5. Grade or rank to which scholars are admitted by a college
    or university, in recognition of their attainments; also,
    (informal) the diploma provided by an educational
    institution attesting to the achievement of that rank; as,
    the degree of bachelor of arts, master, doctor, etc.; to
    hang one's degrees on the office wall.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Note: In the United States diplomas are usually given as the
      evidence of a degree conferred. In the humanities the
      first degree is that of {bachelor of arts} (B. A. or A.
      B.); the second that of {master of arts} (M. A. or A.
      M.). The degree of bachelor (of arts, science,
      divinity, law, etc.) is conferred upon those who
      complete a prescribed course of undergraduate study.
      The first degree in medicine is that of {doctor of
      medicine} (M. D.). The degrees of master and doctor are
      also conferred, in course, upon those who have
      completed certain prescribed postgraduate studies, as
      {doctor of philosophy} (Ph. D.); the degree of doctor
      is also conferred as a complimentary recognition of
      eminent services in science or letters, or for public
      services or distinction (as {doctor of laws} (LL. D.)
      or {doctor of divinity} (D. D.), when they are called
      {honorary degrees}.
      [1913 Webster]
 
         The youth attained his bachelor's degree, and
         left the university.        --Macaulay.
      [1913 Webster]
 
   6. (Genealogy) A certain distance or remove in the line of
    descent, determining the proximity of blood; one remove in
    the chain of relationship; as, a relation in the third or
    fourth degree.
    [1913 Webster]
 
       In the 11th century an opinion began to gain ground
       in Italy, that third cousins might marry, being in
       the seventh degree according to the civil law.
                          --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   7. (Arith.) Three figures taken together in numeration; thus,
    140 is one degree, 222,140 two degrees.
    [1913 Webster]
 
   8. (Algebra) State as indicated by sum of exponents; more
    particularly, the degree of a term is indicated by the sum
    of the exponents of its literal factors; thus, a^{2}b^{3}c
    is a term of the sixth degree. The degree of a power, or
    radical, is denoted by its index, that of an equation by
    the greatest sum of the exponents of the unknown
    quantities in any term; thus, ax^{4} + bx^{2} = c, and
    mx^{2}y^{2} + nyx = p, are both equations of the fourth
    degree.
    [1913 Webster]
 
   9. (Trig.) A 360th part of the circumference of a circle,
    which part is taken as the principal unit of measure for
    arcs and angles. The degree is divided into 60 minutes and
    the minute into 60 seconds.
    [1913 Webster]
 
   10. A division, space, or interval, marked on a mathematical
     or other instrument, as on a thermometer.
 
   11. (Mus.) A line or space of the staff.
     [1913 Webster]
 
   Note: The short lines and their spaces are added degrees.
      [1913 Webster]
 
   {Accumulation of degrees}. (Eng. Univ.) See under
    {Accumulation}.
 
   {By degrees}, step by step; by little and little; by moderate
    advances. "I'll leave it by degrees." --Shak.
 
   {Degree of a curve} or {Degree of a surface} (Geom.), the
    number which expresses the degree of the equation of the
    curve or surface in rectilinear coordinates. A straight
    line will, in general, meet the curve or surface in a
    number of points equal to the degree of the curve or
    surface and no more.
 
   {Degree of latitude} (Geog.), on the earth, the distance on a
    meridian between two parallels of latitude whose latitudes
    differ from each other by one degree. This distance is not
    the same on different parts of a meridian, on account of
    the flattened figure of the earth, being 68.702 statute
    miles at the equator, and 69.396 at the poles.
 
   {Degree of longitude}, the distance on a parallel of latitude
    between two meridians that make an angle of one degree
    with each other at the poles -- a distance which varies as
    the cosine of the latitude, being at the equator 69.16
    statute miles.
 
   {To a degree}, to an extreme; exceedingly; as, mendacious to
    a degree.
    [1913 Webster]
 
       It has been said that Scotsmen . . . are . . . grave
       to a degree on occasions when races more favored by
       nature are gladsome to excess.    --Prof.
                          Wilson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 degree
   n 1: a position on a scale of intensity or amount or quality; "a
      moderate grade of intelligence"; "a high level of care is
      required"; "it is all a matter of degree" [syn: {degree},
      {grade}, {level}]
   2: a specific identifiable position in a continuum or series or
     especially in a process; "a remarkable degree of frankness";
     "at what stage are the social sciences?" [syn: {degree},
     {level}, {stage}, {point}]
   3: an award conferred by a college or university signifying that
     the recipient has satisfactorily completed a course of study;
     "he earned his degree at Princeton summa cum laude" [syn:
     {academic degree}, {degree}]
   4: a measure for arcs and angles; "there are 360 degrees in a
     circle" [syn: {degree}, {arcdegree}]
   5: the highest power of a term or variable
   6: a unit of temperature on a specified scale; "the game was
     played in spite of the 40-degree temperature"
   7: the seriousness of something (e.g., a burn or crime); "murder
     in the second degree"; "a second degree burn"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top