Search result for

receive

(111 entries)
(0.0048 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -receive-, *receive*.
English-Thai: Longdo Dictionary
receive(vi vt) รับ, ได้รับ, รับรู้, ประสบ, ค้ำจุน, กำจัดวง, บรรจุ, ระงับ, ทักทาย, ต้อนรับ, เล็งเห็น, S. get,

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
receive with open arms ( ) ยอมรับ
See also: S. To welcome cordially,
Received byผู้ชื่อรับเงิน, ให้กรอกชื่อผู้ที่รับเงิน, ผู้ที่ได้รับเอกสาร พัสดุ ฯลฯ, ผู้ที่ได้รับของ
receiverผู้พิทักษ์ทรัพย์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
receive    [VT] รับ, See also: ได้รับ, Syn. acquire, get, obtain
receive    [VI] รับ, See also: ได้รับ, Syn. acquire, get, obtain
receive    [VT] รับและแปลงสัญญาณไฟฟ้า
receive    [VI] รับและแปลงสัญญาณไฟฟ้า
receive    [VT] ต้อนรับ, See also: ให้การต้อนรับ, Syn. greet, welcome
receive    [VT] ยอมรับ, Syn. admit, acknowledge
received    [ADJ] เป็นที่ยอมรับว่าถูกต้องโดยคนจำนวนมาก
receiver    [N] เครื่องรับโทรศัพท์, Syn. telephone
receiver    [N] อุปกรณ์รับสัญญาณเสียงหรือภาพ, See also: เครื่องรับโทรทัศน์
receiver    [N] ผู้รักษาทรัพย์ (ตามคำสั่งศาล), See also: เจ้ากรมรักษาทรัพย์, ผู้พิทักษ์ทรัพย์, Syn. liquidator, treasurer

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
receiveได้รับ, รับไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
receiverเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
receiverตัวรับรังสีรวม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
receiverเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
receiver๑. เครื่องรับ๒. ผู้รับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
receiver; liquid refrigerant receiveถังพักสารทำความเย็นเหลว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
receivershipการสั่งพิทักษ์ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Receiverผู้รับสาร [การจัดการความรู้]
receiverผู้รับ, คนหรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรับข้อมูล/ข่าวสารที่ทางผู้ส่งข้อมูลส่งให้ ซึ่งอาจเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Receiversเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ [TU Subject Heading]
Receivershipการสั่งพิทักษ์ทรัพย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
receiveHe received a good education in England.
receiveHe received a ticket in return for the money.
receiveHe hurried to his parents as soon as he received the letter.
receiveHe is entitled to receive the reward.
receiveHe received a pair of shoes for nothing.
receiveHe received a large sum of money in for his injury.
receiveHe has received a commission as a naval officer.
receiveHe received an honorable discharge from the army.
receiveHe received a good many letters this morning.
receiveHe received me cordially.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
receive(รีซีฟว') vt. รับ,ได้มาซึ่ง,รับ,ต้อนรับ,ประสบ,ประสบการณ์,รับภาระ,รับเข้ามา,รับน้ำหนัก,ต้านไว้,รับฟัง,รับพิจารณา,ยอมรับความจริง,ยอมรับว่าถูกต้อง vi. รับ,ยอมรับ,ต้อนรับ, Syn. hold,contain ###A. reject,tell avoid
receiver(รีซี'เวอะ) n. ผู้รับ,เครื่องรับวิทยุ,ภาชนะ,หม้อรับไอน้ำ
receivership(รีซี'เวอะชิพ) n. การเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์,การเป็นผู้รับ,ฐานะการเป็นผู้รับ
send receive setชุดรับ/ส่งใช้ตัวย่อว่า ASR (เอเอสอาร์) หมายถึงเครื่องโทรพิมพ์ ซึ่งสามารถเจาะและอ่านบัตร และสามารถส่งข้อมูลจากแป้นพิมพ์ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
receive(vt) ต้อนรับ,ได้รับ,ยอมรับ,ประสบ,รับฟัง
receiver(n) เครื่องรับ,ผู้รับ,ผู้รักษาทรัพย์,คนรับของโจร

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รับ    [N] receiver, See also: recipient, Syn. คนรับ, Ant. ผู้ให้, คนให้, Example: เราควรจะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ, Count unit: คน
หูฟัง    [N] earpiece, See also: receiver
รับ    [V] receive, See also: get, accept, obtain, acquire, take, be given, Example: เขารับองค์พระจากหลวงพี่ที่ปลุกเสกแล้วอย่างระมัดระวัง, Thai definition: ยื่นมือออกถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นส่งให้
รับได้    [V] receive, See also: obtain, get, Example: จอบางรุ่นรับได้เพียงสองความถี่, Thai definition: มีความสามารถหรือประสิทธิภาพในการรับสภาพต่างๆ ได้
รับฝาก    [V] accept taking care of, See also: receive or undertake for delivery, Example: กรมไปรษณีย์ฯ ได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่เยาวราชขึ้น เพื่อรับฝากไปรษณียภัณฑ์ไปประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่
รับหน้า    [V] welcome, See also: receive, Syn. ต้อนรับ, Example: ห้องโถงชั้นล่างตกแต่งไว้อย่างสวยงามเพื่อรับหน้าแขกที่มาในงาน
รับแขก    [V] receive visitors, See also: receive guests, act as host, welcome guests, entertain guests/visitors, Syn. ต้อนรับแขก, รับรองแขก, Example: ทุกวันอาทิตย์ท่านมักรับแขกชาวต่างประเทศ, Thai definition: ต้อนรับผู้มาหา
เครื่องรับ    [N] receiver, See also: radio-receiver, radio, Ant. เครื่องส่ง, Example: ในสถานีวิทยุมีทั้งเครื่องรับและเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ, Count unit: เครื่อง
เครื่องรับวิทยุ    [N] receiver, See also: radio-receiver, radio, Count unit: เครื่อง
ได้รับ [V] receive, See also: take, obtain, gain, get, acquire, Syn. ได้มา, ครอบครอง, มีกรรมสิทธิ์, มีสิทธิ์, ถือสิทธิ์, Example: เขาได้รับเงินรางวัลจำนวนมากมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิณฑบาต[v.] (binthabāt) EN: go about with a bowl to receive food ; ask for as a gift ; beg alms ; receive food offerings   FR: demander l'aumône
ได้[v.] (dāi = dai) EN: get ; obtain ; acquire ; receive ; earn ; gain ; win ; attain   FR: avoir ; obtenir ; produire ; gagner
ได้รับ[v.] (dāirap) EN: receive ; obtain ; gain ; get ; take ; acquire ; garner   FR: recevoir ; obtenir ; récolter ; gagner ; remporter ; décrocher (fig. - fam.)
หูโทรศัพท์[n.] (hū thōrasap) EN: receiver ; telephone receiver   FR: combiné (téléphonique)
เครื่องรับวิทยุ[n. exp.] (khreūang rap witthayu) EN: receiver ; radio-receiver ; radio   FR: poste de radio [m] ; radio [f] ; poste récepteur [m] ; récepteur radiophonique [m] ; transistor [m]
ผู้พิทักษ์[n.] (phūphithak) EN: defender ; guard ; protector ; guardian ; curator ; trustee ; receiver   FR: gardien [m]
ผู้พิทักษ์ทรัพย์[n. exp.] (phūphithak sap) EN: official receiver ; receiver in bankruptcy ; receiver ; liquidator ; trustee ; custodian   FR: liquidateur [m]
ผู้รับ[n.] (phūrap) EN: receiver ; recipient ; addressee ; grantee   FR: destinataire [m] ; bénéficiaire [m] ; accepteur [m]
ผู้รับของโจร[n. exp.] (phūrap khøng jōn) EN: receiver of stolen goods   FR: receleur [m] ; receleuse [f] ; recéleur [m] ; recéleuse [f]
รับ[v.] (rap) EN: receive ; accept ; get ; obtain ; acquire ; take ; pick up ; be given   FR: recevoir ; accueillir ; accepter ; prendre ; réceptionner ; récolter ; recueillir

CMU English Pronouncing Dictionary
RECEIVE    R AH0 S IY1 V
RECEIVE    R IY0 S IY1 V
RECEIVES    R AH0 S IY1 V Z
RECEIVES    R IY0 S IY1 V Z
RECEIVER    R IY0 S IY1 V ER0
RECEIVER    R AH0 S IY1 V ER0
RECEIVED    R IY0 S IY1 V D
RECEIVED    R AH0 S IY1 V D
RECEIVERS    R IY0 S IY1 V ER0 Z
RECEIVERS    R AH0 S IY1 V ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
receive    (v) (r i1 s ii1 v)
received    (v) (r i1 s ii1 v d)
receiver    (n) (r i1 s ii1 v @ r)
receives    (v) (r i1 s ii1 v z)
receivers    (n) (r i1 s ii1 v @ z)
receivership    (n) (r i1 s ii1 v @ sh i p)
receiverships    (n) (r i1 s ii1 v @ sh i p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お持たせ;御持たせ[おもたせ, omotase] (n) (hon) (uk) (abbr) (See 御持たせ物) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift) [Add to Longdo]
お持たせ物;御持たせ物[おもたせもの, omotasemono] (n) (hon) (See お持たせ) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift) [Add to Longdo]
お世話になる;御世話になる[おせわになる, osewaninaru] (exp,v5r) (See 世話になる) to receive favor (favour); to be much obliged to someone; to be indebted; to be grateful [Add to Longdo]
ご恩;御恩[ごおん, goon] (n) (hon) (See 恩) (received) favor, kindness or blessing (favour) [Add to Longdo]
オールウエーブ[, o-ruue-bu] (n) all-wave (receiver) [Add to Longdo]
ガチャン;がちゃん;ガチン;がちん[, gachan ; gachan ; gachin ; gachin] (adv-to,n) (on-mim) (with a) slamming noise (door, telephone receiver); (with a) banging noise; (with a) clash (broken dish); (with a) clank; (with a) bang [Add to Longdo]
スーパー受信機[スーパーじゅしんき, su-pa-jushinki] (n) superheterodyne receiver [Add to Longdo]
パスレシーバー[, pasureshi-ba-] (n) pass receiver [Add to Longdo]
マジックアイ[, majikkuai] (n) magic eye (in radio receivers, etc.) [Add to Longdo]
ミツグ君[ミツグくん, mitsugu kun] (n) (sl) (See 貢ぐ) man who is easily compelled into giving a woman gifts; a man only used to receive gifts from [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
两讫[liǎng qì, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧˋ, / ] received and paid for (business term); the goods delivered and the bill settled [Add to Longdo]
[jú, ㄐㄩˊ, ] receive with both hands [Add to Longdo]
接到[jiē dào, ㄐㄧㄝ ㄉㄠˋ, ] receive (letter etc) [Add to Longdo]
接收器[jiē shōu qì, ㄐㄧㄝ ㄕㄡ ㄑㄧˋ, ] receiver [Add to Longdo]
接收器灵敏度[jiē shōu qì líng mǐn dù, ㄐㄧㄝ ㄕㄡ ㄑㄧˋ ㄌㄧㄥˊ ㄇㄧㄣˇ ㄉㄨˋ, / ] receiver sensitivity [Add to Longdo]
接收机[jiē shōu jī, ㄐㄧㄝ ㄕㄡ ㄐㄧ, / ] receiver [Add to Longdo]
收到[shōu dào, ㄕㄡ ㄉㄠˋ, ] receive [Add to Longdo]
会客[huì kè, ㄏㄨㄟˋ ㄎㄜˋ, / ] receive a visitor [Add to Longdo]
无线电接收机[wú xiàn diàn jiē shōu jī, ˊ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧㄝ ㄕㄡ ㄐㄧ, 线 / ] receiver (radio) [Add to Longdo]
[yà, ㄧㄚˋ, ] receive (as a guest) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
レシーバ[れしーば, reshi-ba] receiver [Add to Longdo]
受け取る[うけとる, uketoru] to receive, to get, to accept [Add to Longdo]
受信[じゅしん, jushin] receipt (vs), receive [Add to Longdo]
受信アンテナ[じゅしんアンテナ, jushin antena] receiver antenna [Add to Longdo]
受信バッファ[じゅしんバッファ, jushin baffa] receive buffer [Add to Longdo]
受信機[じゅしんき, jushinki] (television, radio, etc.) receiver [Add to Longdo]
受信装置[じゅしんそうち, jushinsouchi] receiver [Add to Longdo]
受信側[じゅしんがわ, jushingawa] receiving entity, receiver [Add to Longdo]
受信側エンティティ[じゅしんがわエンティティ, jushingawa enteitei] receiving entity, receiver [Add to Longdo]
送受信[そうじゅしん, soujushin] transceiver (send & receive) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Receive \Re*ceive"\ (r[-e]*s[=e]v"), v. t. [imp. & p. p.
   {Received} (r[-e]*s[=e]vd"); p. pr. & vb. n. {Receiving}.]
   [OF. receveir, recevoir, F. recevoir, fr. L. recipere; pref.
   re- re- + capere to take, seize. See {Capable}, {Heave}, and
   cf. {Receipt}, {Reception}, {Recipe}.]
   1. To take, as something that is offered, given, committed,
    sent, paid, or the like; to accept; as, to receive money
    offered in payment of a debt; to receive a gift, a
    message, or a letter.
    [1913 Webster]
 
       Receyven all in gree that God us sent. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: To gain the knowledge of; to take into the mind by
    assent to; to give admission to; to accept, as an opinion,
    notion, etc.; to embrace.
    [1913 Webster]
 
       Our hearts receive your warnings.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The idea of solidity we receive by our touch.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. To allow, as a custom, tradition, or the like; to give
    credence or acceptance to.
    [1913 Webster]
 
       Many other things there be which they have received
       to hold, as the washing of cups, and pots. --Mark
                          vii. 4.
    [1913 Webster]
 
   4. To give admittance to; to permit to enter, as into one's
    house, presence, company, and the like; as, to receive a
    lodger, visitor, ambassador, messenger, etc.
    [1913 Webster]
 
       They kindled a fire, and received us every one.
                          --Acts xxviii.
                          2.
    [1913 Webster]
 
   5. To admit; to take in; to hold; to contain; to have
    capacity for; to be able to take in.
    [1913 Webster]
 
       The brazen altar that was before the Lord was too
       little to receive the burnt offerings. --1 Kings
                          viii. 64.
    [1913 Webster]
 
   6. To be affected by something; to suffer; to be subjected
    to; as, to receive pleasure or pain; to receive a wound or
    a blow; to receive damage.
    [1913 Webster]
 
       Against his will he can receive no harm. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   7. To take from a thief, as goods known to be stolen.
    [1913 Webster]
 
   8. (Lawn Tennis) To bat back (the ball) when served.
    [1913 Webster]
 
   {Receiving ship}, one on board of which newly recruited
    sailors are received, and kept till drafted for service.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To accept; take; allow; hold; retain; admit.
 
   Usage: {Receive}, {Accept}. To receive describes simply the
      act of taking. To accept denotes the taking with
      approval, or for the purposes for which a thing is
      offered. Thus, we receive a letter when it comes to
      hand; we receive news when it reaches us; we accept a
      present when it is offered; we accept an invitation to
      dine with a friend.
      [1913 Webster]
 
         Who, if we knew
         What we receive, would either not accept
         Life offered, or soon beg to lay it down.
                          --Milton.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Receive \Re*ceive"\ (r[-e]*s[=e]v"), v. i.
   1. To receive visitors; to be at home to receive calls; as,
    she receives on Tuesdays.
    [1913 Webster]
 
   2. (Lawn Tennis) To return, or bat back, the ball when
    served; as, it is your turn to receive.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 receive
   v 1: get something; come into possession of; "receive payment";
      "receive a gift"; "receive letters from the front" [syn:
      {receive}, {have}]
   2: receive a specified treatment (abstract); "These aspects of
     civilization do not find expression or receive an
     interpretation"; "His movie received a good review"; "I got
     nothing but trouble for my good intentions" [syn: {receive},
     {get}, {find}, {obtain}, {incur}]
   3: register (perceptual input); "pick up a signal" [syn: {pick
     up}, {receive}]
   4: go through (mental or physical states or experiences); "get
     an idea"; "experience vertigo"; "get nauseous"; "receive
     injuries"; "have a feeling" [syn: {experience}, {receive},
     {have}, {get}]
   5: express willingness to have in one's home or environs; "The
     community warmly received the refugees" [syn: {receive},
     {take in}, {invite}]
   6: accept as true or valid; "He received Christ"
   7: bid welcome to; greet upon arrival [syn: {welcome},
     {receive}] [ant: {say farewell}]
   8: convert into sounds or pictures; "receive the incoming radio
     signals"
   9: experience as a reaction; "My proposal met with much
     opposition" [syn: {meet}, {encounter}, {receive}]
   10: have or give a reception; "The lady is receiving Sunday
     morning"
   11: receive as a retribution or punishment; "He got 5 years in
     prison" [syn: {get}, {receive}]
   12: partake of the Holy Eucharist sacrament
   13: regard favorably or with disapproval; "Her new collection of
     poems was not well received"

Are you satisfied with the result?

Go to Top