ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

receive

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -receive-, *receive*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
receive(vi, vt) รับ, ได้รับ, รับรู้, ประสบ, ค้ำจุน, กำจัดวง, บรรจุ, ระงับ, ทักทาย, ต้อนรับ, เล็งเห็น, Syn. get

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
receive(vt) รับ, See also: ได้รับ, Syn. acquire, get, obtain
receive(vi) รับ, See also: ได้รับ, Syn. acquire, get, obtain
receive(vt) รับและแปลงสัญญาณไฟฟ้า
receive(vi) รับและแปลงสัญญาณไฟฟ้า
receive(vt) ต้อนรับ, See also: ให้การต้อนรับ, Syn. greet, welcome
receive(vt) ยอมรับ, Syn. admit, acknowledge
received(adj) เป็นที่ยอมรับว่าถูกต้องโดยคนจำนวนมาก
receiver(n) เครื่องรับโทรศัพท์, Syn. telephone
receiver(n) อุปกรณ์รับสัญญาณเสียงหรือภาพ, See also: เครื่องรับโทรทัศน์
receiver(n) ผู้รักษาทรัพย์ (ตามคำสั่งศาล), See also: เจ้ากรมรักษาทรัพย์, ผู้พิทักษ์ทรัพย์, Syn. liquidator, treasurer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
receive(รีซีฟว') vt. รับ, ได้มาซึ่ง, รับ, ต้อนรับ, ประสบ, ประสบการณ์, รับภาระ, รับเข้ามา, รับน้ำหนัก, ต้านไว้, รับฟัง, รับพิจารณา, ยอมรับความจริง, ยอมรับว่าถูกต้อง vi. รับ, ยอมรับ, ต้อนรับ, Syn. hold, contain, Ant. reject, tell avoid
receiver(รีซี'เวอะ) n. ผู้รับ, เครื่องรับวิทยุ, ภาชนะ, หม้อรับไอน้ำ
receivership(รีซี'เวอะชิพ) n. การเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์, การเป็นผู้รับ, ฐานะการเป็นผู้รับ
send receive setชุดรับ/ส่งใช้ตัวย่อว่า ASR (เอเอสอาร์) หมายถึงเครื่องโทรพิมพ์ ซึ่งสามารถเจาะและอ่านบัตร และสามารถส่งข้อมูลจากแป้นพิมพ์ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
receive(vt) ต้อนรับ, ได้รับ, ยอมรับ, ประสบ, รับฟัง
receiver(n) เครื่องรับ, ผู้รับ, ผู้รักษาทรัพย์, คนรับของโจร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
receiveได้รับ, รับไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
receiverเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
receiverตัวรับรังสีรวม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
receiverเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
receiver๑. เครื่องรับ๒. ผู้รับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
receiver; liquid refrigerant receiveถังพักสารทำความเย็นเหลว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
receivershipการสั่งพิทักษ์ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Receiverผู้รับสาร [การจัดการความรู้]
receiverผู้รับ, คนหรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรับข้อมูล/ข่าวสารที่ทางผู้ส่งข้อมูลส่งให้ ซึ่งอาจเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Receiversเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ [TU Subject Heading]
Receivershipการสั่งพิทักษ์ทรัพย์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
receive with open armsยอมรับ, Syn. To welcome cordially
Received byผู้ชื่อรับเงิน, ให้กรอกชื่อผู้ที่รับเงิน, ผู้ที่ได้รับเอกสาร พัสดุ ฯลฯ, ผู้ที่ได้รับของ
receiverผู้พิทักษ์ทรัพย์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He got over it, turned into one hell of a wide receiver.เขาก์ทำได้.. กลายเป็นปีกที่เก่งกาจ The Bodyguard (1992)
We receive this child into the congregation of Christ's flock, and assign him to the sign of the cross, in token that, hereafter, he shall not be ashamed to confess the faith of Christ crucified, เราขอต้อนรับเด็กนี้ เข้าสู่กลุ่ม ของชาวคริสต์ และมอบเขา ต่อหน้าไม้กางเขน Wuthering Heights (1992)
he may be found acceptable in Thy sight, and receive that blessing, as Thy well-beloved son...เพื่อเขาจะได้รับการต้อนรับ สู่แสงสว่างแห่งท่าน และได้รับพร ในฐานะบุตรอันเป็นที่รัก Wuthering Heights (1992)
They should be pitied, not punished. They should receive treatment. This is as real as typhus.เป็นเรื่องเงินรึเปล่า Schindler's List (1993)
You'll receive special treatment.คำนี้คงไม่ได้แปลอย่างนั้นนะ Schindler's List (1993)
What is it ? We received an angry complaint from the Armaments Board.เกราะรถถัง Schindler's List (1993)
I know you have received orders from our Commandant, which he has received from his superiors, to dispose of the population of this camp.กำจัดคนงานยิวให้เกลี้ยง จะทำก็ทำซะ... พวกเขาอยู่ที่นี่แล้ว Schindler's List (1993)
You saw the photos in there. Budahas received a presidential commendation.คุณเห็นรูปนั่นไหม Budahas ได้รับคำชมเชยจากประธานาธิบดี Squeeze (1993)
I haven't received any complaints.ฉันไม่ได้รับการร้องเรียนอะไรเลย Léon: The Professional (1994)
[ Receiver Hangs Up ][ รับค้าง Up ] Pulp Fiction (1994)
Here you'll receive both.ที่นี่คุณจะได้รับทั้ง The Shawshank Redemption (1994)
This plot of earth at the summit of Ffynnon Garw is duly consecrated to receive the mortal remains of our dear friend and spiritual leader the Reverend Robert Jones.ผืนดินตรงจุดนี้ ณ. ยอดเขาแห่งฟินาฮ่อนการู The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
receiveA bonus was received.
receiveAccording to the vice president, the company has yet to receive a contract from a foreign company.
receiveAll of these abilities are passed on to us by genetic transmission; we receive them by way of the genes that we inherit from our parents.
receiveA man can receive only what is given to him from heaven.
receiveAnd the tokens he received as wages could only be spent at that shop.
receiveA politician must always be able to account for money he receives.
receiveAs I checked your delivery that I received, I found it included a T-shirt which I did not order.
receiveAside from his salary, he receives money from investments.
receiveAt last I have time to reply to mail that I have received these 3 weeks.
receiveAt the winter festival, Beth received an award for dancing the best.
receiveBecause there are a lot of volcanos, it is easy for Japan to receive an earthquake.
receiveBudget items that received priority are education, social security and other fields that are closely related to people's lives.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รับ(n) receiver, See also: recipient, Syn. คนรับ, Ant. ผู้ให้, คนให้, Example: เราควรจะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ, Count Unit: คน
หูฟัง(n) earpiece, See also: receiver
รับ(v) receive, See also: get, accept, obtain, acquire, take, be given, Example: เขารับองค์พระจากหลวงพี่ที่ปลุกเสกแล้วอย่างระมัดระวัง, Thai Definition: ยื่นมือออกถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นส่งให้
รับได้(v) receive, See also: obtain, get, Example: จอบางรุ่นรับได้เพียงสองความถี่, Thai Definition: มีความสามารถหรือประสิทธิภาพในการรับสภาพต่างๆ ได้
รับฝาก(v) accept taking care of, See also: receive or undertake for delivery, Example: กรมไปรษณีย์ฯ ได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่เยาวราชขึ้น เพื่อรับฝากไปรษณียภัณฑ์ไปประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่
รับหน้า(v) welcome, See also: receive, Syn. ต้อนรับ, Example: ห้องโถงชั้นล่างตกแต่งไว้อย่างสวยงามเพื่อรับหน้าแขกที่มาในงาน
รับแขก(v) receive visitors, See also: receive guests, act as host, welcome guests, entertain guests/visitors, Syn. ต้อนรับแขก, รับรองแขก, Example: ทุกวันอาทิตย์ท่านมักรับแขกชาวต่างประเทศ, Thai Definition: ต้อนรับผู้มาหา
เครื่องรับ(n) receiver, See also: radio-receiver, radio, Ant. เครื่องส่ง, Example: ในสถานีวิทยุมีทั้งเครื่องรับและเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ, Count Unit: เครื่อง
เครื่องรับวิทยุ(n) receiver, See also: radio-receiver, radio, Count Unit: เครื่อง
ได้รับ(v) receive, See also: take, obtain, gain, get, acquire, Syn. ได้มา, ครอบครอง, มีกรรมสิทธิ์, มีสิทธิ์, ถือสิทธิ์, Example: เขาได้รับเงินรางวัลจำนวนมากมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิณฑบาต[binthabāt] (v) EN: go about with a bowl to receive food ; ask for as a gift ; beg alms ; receive food offerings  FR: demander l'aumône
ได้[dāi = dai] (v) EN: get ; obtain ; acquire ; receive ; earn ; gain ; win ; attain  FR: avoir ; obtenir ; produire ; gagner
ได้รับ[dāirap] (v) EN: receive ; obtain ; gain ; get ; take ; acquire ; garner  FR: recevoir ; obtenir ; récolter ; gagner ; remporter ; décrocher (fig. - fam.)
หูโทรศัพท์[hū thōrasap] (n) EN: receiver ; telephone receiver  FR: combiné (téléphonique)
เครื่องรับวิทยุ[khreūang rap witthayu] (n, exp) EN: receiver ; radio-receiver ; radio  FR: poste de radio [ m ] ; radio [ f ] ; poste récepteur [ m ] ; récepteur radiophonique [ m ] ; transistor [ m ]
ผู้พิทักษ์[phūphithak] (n) EN: defender ; guard ; protector ; guardian ; curator ; trustee ; receiver  FR: gardien [ m ]
ผู้พิทักษ์ทรัพย์[phūphithak sap] (n, exp) EN: official receiver ; receiver in bankruptcy ; receiver ; liquidator ; trustee ; custodian  FR: liquidateur [ m ]
ผู้รับ[phūrap] (n) EN: receiver ; recipient ; addressee ; grantee  FR: destinataire [ m ] ; bénéficiaire [ m ] ; accepteur [ m ]
ผู้รับของโจร[phūrap khøng jōn] (n, exp) EN: receiver of stolen goods  FR: receleur [ m ] ; receleuse [ f ] ; recéleur [ m ] ; recéleuse [ f ]
รับ[rap] (v) EN: receive ; accept ; get ; obtain ; acquire ; take ; pick up ; be given  FR: recevoir ; accueillir ; accepter ; prendre ; réceptionner ; récolter ; recueillir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
receive
receive
receive
received
received
received
receiver
receiver
receiver
receives

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
receive
received
receiver
receives
receivers
receivership
receiverships

WordNet (3.0)
receive(v) get something; come into possession of, Syn. have
receive(v) receive a specified treatment (abstract), Syn. incur, find, get, obtain
receive(v) express willingness to have in one's home or environs, Syn. invite, take in
receive(v) accept as true or valid
receive(v) convert into sounds or pictures
receive(v) have or give a reception
receive(v) partake of the Holy Eucharist sacrament
receive(v) regard favorably or with disapproval
receiver(n) set that receives radio or tv signals, Syn. receiving system
receiver(n) the tennis player who receives the serve

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Receive

v. t. [ imp. & p. p. Received p. pr. & vb. n. Receiving. ] [ OF. receveir, recevoir, F. recevoir, fr. L. recipere; pref. re- re- + capere to take, seize. See Capable, Heave, and cf. Receipt, Reception, Recipe. ] 1. To take, as something that is offered, given, committed, sent, paid, or the like; to accept; as, to receive money offered in payment of a debt; to receive a gift, a message, or a letter. [ 1913 Webster ]

Receyven all in gree that God us sent. Chaucer. [ 1913 Webster ]

2. Hence: To gain the knowledge of; to take into the mind by assent to; to give admission to; to accept, as an opinion, notion, etc.; to embrace. [ 1913 Webster ]

Our hearts receive your warnings. Shak. [ 1913 Webster ]

The idea of solidity we receive by our touch. Locke. [ 1913 Webster ]

3. To allow, as a custom, tradition, or the like; to give credence or acceptance to. [ 1913 Webster ]

Many other things there be which they have received to hold, as the washing of cups, and pots. Mark vii. 4. [ 1913 Webster ]

4. To give admittance to; to permit to enter, as into one's house, presence, company, and the like; as, to receive a lodger, visitor, ambassador, messenger, etc. [ 1913 Webster ]

They kindled a fire, and received us every one. Acts xxviii. 2. [ 1913 Webster ]

5. To admit; to take in; to hold; to contain; to have capacity for; to be able to take in. [ 1913 Webster ]

The brazen altar that was before the Lord was too little to receive the burnt offerings. 1 Kings viii. 64. [ 1913 Webster ]

6. To be affected by something; to suffer; to be subjected to; as, to receive pleasure or pain; to receive a wound or a blow; to receive damage. [ 1913 Webster ]

Against his will he can receive no harm. Milton. [ 1913 Webster ]

7. To take from a thief, as goods known to be stolen. [ 1913 Webster ]

8. (Lawn Tennis) To bat back (the ball) when served. [ 1913 Webster ]


Receiving ship, one on board of which newly recruited sailors are received, and kept till drafted for service.
[ 1913 Webster ]

Syn. -- To accept; take; allow; hold; retain; admit. -- Receive, Accept. To receive describes simply the act of taking. To accept denotes the taking with approval, or for the purposes for which a thing is offered. Thus, we receive a letter when it comes to hand; we receive news when it reaches us; we accept a present when it is offered; we accept an invitation to dine with a friend. [ 1913 Webster ]

Who, if we knew
What we receive, would either not accept
Life offered, or soon beg to lay it down. Milton. [ 1913 Webster ]

Receive

v. i. 1. To receive visitors; to be at home to receive calls; as, she receives on Tuesdays. [ 1913 Webster ]

2. (Lawn Tennis) To return, or bat back, the ball when served; as, it is your turn to receive. [ 1913 Webster ]

Receivedness

n. The state or quality of being received, accepted, or current; as, the receivedness of an opinion. Boyle. [ 1913 Webster ]

Receiver

n. [ Cf. F. receveur. ] 1. One who takes or receives in any manner. [ 1913 Webster ]

2. (Law) A person appointed, ordinarily by a court, to receive, and hold in trust, money or other property which is the subject of litigation, pending the suit; a person appointed to take charge of the estate and effects of a corporation, and to do other acts necessary to winding up its affairs, in certain cases. Bouvier. [ 1913 Webster ]

3. One who takes or buys stolen goods from a thief, knowing them to be stolen. Blackstone. [ 1913 Webster ]

4. (Chem.) (a) A vessel connected with an alembic, a retort, or the like, for receiving and condensing the product of distillation. (b) A vessel for receiving and containing gases. [ 1913 Webster ]

5. (Pneumatics) The glass vessel in which the vacuum is produced, and the objects of experiment are put, in experiments with an air pump. Cf. Bell jar, and see Illust. of Air pump. [ 1913 Webster ]

6. (Steam Engine) (a) A vessel for receiving the exhaust steam from the high-pressure cylinder before it enters the low-pressure cylinder, in a compound engine. (b) A capacious vessel for receiving steam from a distant boiler, and supplying it dry to an engine. [ 1913 Webster ]

7. That portion of a telephonic apparatus, or similar system, at which the message is received and made audible; -- opposed to transmitter. [ 1913 Webster ]

8. (Firearms) In portable breech-loading firearms, the steel frame screwed to the breech end of the barrel, which receives the bolt or block, gives means of securing for firing, facilitates loading, and holds the ejector, cut-off, etc. [ Webster 1913 Suppl. ]


Exhausted receiver (Physics), a receiver, as that used with the air pump, from which the air has been withdrawn; a vessel the interior of which is a more or less complete vacuum.
[ 1913 Webster ]

Receiver's certificate

An acknowledgement of indebtedness made by a receiver under order of court to obtain funds for the preservation of the assets held by him, as for operating a railroad. Receivers' certificates are ordinarily a first lien on the assets, prior to that of bonds or other securities. [ Webster 1913 Suppl. ]

Receivership

n. The state or office of a receiver. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
收到[shōu dào, ㄕㄡ ㄉㄠˋ,  ] receive #1,653 [Add to Longdo]
领取[lǐng qǔ, ㄌㄧㄥˇ ㄑㄩˇ,   /  ] receive; draw; get #3,686 [Add to Longdo]
接收机[jiē shōu jī, ㄐㄧㄝ ㄕㄡ ㄐㄧ,    /   ] receiver #36,036 [Add to Longdo]
会客[huì kè, ㄏㄨㄟˋ ㄎㄜˋ,   /  ] receive a visitor #46,540 [Add to Longdo]
[yà, ㄧㄚˋ, ] receive (as a guest) #65,056 [Add to Longdo]
两讫[liǎng qì, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧˋ,   /  ] received and paid for (business term); the goods delivered and the bill settled #145,727 [Add to Longdo]
[jú, ㄐㄩˊ, ] receive with both hands [Add to Longdo]
接到[jiē dào, ㄐㄧㄝ ㄉㄠˋ,  ] receive (letter etc) [Add to Longdo]
接收器[jiē shōu qì, ㄐㄧㄝ ㄕㄡ ㄑㄧˋ,   ] receiver [Add to Longdo]
接收器灵敏度[jiē shōu qì líng mǐn dù, ㄐㄧㄝ ㄕㄡ ㄑㄧˋ ㄌㄧㄥˊ ㄇㄧㄣˇ ㄉㄨˋ,       /      ] receiver sensitivity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
受け(P);請け;承け[うけ, uke] (n) (1) popularity; favour; favor; reception; (2) defense; defence; reputation; (3) agreement; (4) receiver of technique (e.g. in martial arts); (5) (uk) (col) (See 猫・6, 攻め・2) submissive partner of a homosexual relationship; (P) #371 [Add to Longdo]
受ける(P);請ける(P);承ける;享ける[うける, ukeru] (v1, vt) (1) to receive; to get; (2) to catch (e.g. a ball); (3) to be struck by (wind, waves, sunlight, etc.); (4) to sustain (damage); to incur (a loss); to suffer (an injury); to feel (influence); (5) to undergo (e.g. surgery); to take (a test); to accept (a challenge); (6) (esp. 受ける, 享ける) to be given (e.g. life, talent); (7) (esp. 受ける, 享ける) to follow; to succeed; to be descended from; (8) to face (south, etc.); (9) { ling } (esp. 受ける, 承ける) to be modified by; (10) (esp. 請ける, now primarily used in compound words) (See 請け出す・1) to obtain (a pawned item, etc.) by paying a fee; (v1, vi) (11) to be well-received; to become popular; to go down well; (P) #1,784 [Add to Longdo]
[しん, shin] (adv, n) (1) honesty; fidelity; (2) trust; reliance; (3) (religious) faith; (ctr) (4) counter for received messages; (P) #1,828 [Add to Longdo]
迎える(P);邀える[むかえる, mukaeru] (v1, vt) (1) to go out to meet; (2) to receive; to welcome; (3) to accept (e.g. as a member of a group or family); (4) to call for; to summon; to invite; (5) to approach (a certain time, a point in one's life, etc.); (P) #6,614 [Add to Longdo]
接する[せっする, sessuru] (vs-s) (1) to come in contact with; to touch; to connect (with); (2) to attend (to); (3) to receive (visitors); (P) #7,254 [Add to Longdo]
頂(P);頂き;戴き[いただき, itadaki] (n) (1) (esp. 頂) crown (of head); summit (of mountain); spire; (2) (頂き, 戴き) easy win for one; (3) (頂き, 戴き) something received; (P) #8,239 [Add to Longdo]
頂ける;戴ける[いただける, itadakeru] (v1, vi) (1) (uk) (See 頂く) to receive (potential); (2) to be pretty good; to be exquisite; to be approvable #9,436 [Add to Longdo]
受け取る(P);受けとる;受取る;請け取る;請取る;うけ取る[うけとる, uketoru] (v5r, vt) (1) to receive; to get; to accept; (2) to take; to interpret; to understand; (P) #10,579 [Add to Longdo]
受け入れる(P);受入れる;受け容れる;受けいれる;受容れる[うけいれる, ukeireru] (v1, vt) to accept; to receive; to agree; (P) #11,356 [Add to Longdo]
寄せる[よせる, yoseru] (v1, vt) (1) to come near; to let someone approach; (2) to collect; to gather; to receive; (3) to add; (4) to put aside; (P) #17,656 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
レシーバ[れしーば, reshi-ba] receiver [Add to Longdo]
受け取る[うけとる, uketoru] to receive, to get, to accept [Add to Longdo]
受信[じゅしん, jushin] receipt (vs), receive [Add to Longdo]
受信アンテナ[じゅしんアンテナ, jushin antena] receiver antenna [Add to Longdo]
受信バッファ[じゅしんバッファ, jushin baffa] receive buffer [Add to Longdo]
受信機[じゅしんき, jushinki] (television, radio, etc.) receiver [Add to Longdo]
受信装置[じゅしんそうち, jushinsouchi] receiver [Add to Longdo]
受信側[じゅしんがわ, jushingawa] receiving entity, receiver [Add to Longdo]
受信側エンティティ[じゅしんがわエンティティ, jushingawa enteitei] receiving entity, receiver [Add to Longdo]
送受信[そうじゅしん, soujushin] transceiver (send & receive) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top