ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

receive

R AH0 S IY1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -receive-, *receive*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: Longdo Dictionary
receive(vi, vt) รับ, ได้รับ, รับรู้, ประสบ, ค้ำจุน, กำจัดวง, บรรจุ, ระงับ, ทักทาย, ต้อนรับ, เล็งเห็น, Syn. get

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
receive(vt) รับ, See also: ได้รับ, Syn. acquire, get, obtain
receive(vi) รับ, See also: ได้รับ, Syn. acquire, get, obtain
receive(vt) รับและแปลงสัญญาณไฟฟ้า
receive(vi) รับและแปลงสัญญาณไฟฟ้า
receive(vt) ต้อนรับ, See also: ให้การต้อนรับ, Syn. greet, welcome
receive(vt) ยอมรับ, Syn. admit, acknowledge
received(adj) เป็นที่ยอมรับว่าถูกต้องโดยคนจำนวนมาก
receiver(n) เครื่องรับโทรศัพท์, Syn. telephone
receiver(n) อุปกรณ์รับสัญญาณเสียงหรือภาพ, See also: เครื่องรับโทรทัศน์
receiver(n) ผู้รักษาทรัพย์ (ตามคำสั่งศาล), See also: เจ้ากรมรักษาทรัพย์, ผู้พิทักษ์ทรัพย์, Syn. liquidator, treasurer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
receive(รีซีฟว') vt. รับ, ได้มาซึ่ง, รับ, ต้อนรับ, ประสบ, ประสบการณ์, รับภาระ, รับเข้ามา, รับน้ำหนัก, ต้านไว้, รับฟัง, รับพิจารณา, ยอมรับความจริง, ยอมรับว่าถูกต้อง vi. รับ, ยอมรับ, ต้อนรับ, Syn. hold, contain, Ant. reject, tell avoid
receiver(รีซี'เวอะ) n. ผู้รับ, เครื่องรับวิทยุ, ภาชนะ, หม้อรับไอน้ำ
receivership(รีซี'เวอะชิพ) n. การเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์, การเป็นผู้รับ, ฐานะการเป็นผู้รับ
send receive setชุดรับ/ส่งใช้ตัวย่อว่า ASR (เอเอสอาร์) หมายถึงเครื่องโทรพิมพ์ ซึ่งสามารถเจาะและอ่านบัตร และสามารถส่งข้อมูลจากแป้นพิมพ์ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
receive(vt) ต้อนรับ, ได้รับ, ยอมรับ, ประสบ, รับฟัง
receiver(n) เครื่องรับ, ผู้รับ, ผู้รักษาทรัพย์, คนรับของโจร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
receiveได้รับ, รับไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
receiverเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
receiverตัวรับรังสีรวม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
receiverเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
receiver๑. เครื่องรับ๒. ผู้รับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
receiver; liquid refrigerant receiveถังพักสารทำความเย็นเหลว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
receivershipการสั่งพิทักษ์ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Receiverผู้รับสาร [การจัดการความรู้]
receiverผู้รับ, คนหรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรับข้อมูล/ข่าวสารที่ทางผู้ส่งข้อมูลส่งให้ ซึ่งอาจเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Receiversเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ [TU Subject Heading]
Receivershipการสั่งพิทักษ์ทรัพย์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
receive with open armsยอมรับ, Syn. To welcome cordially
Received byผู้ชื่อรับเงิน, ให้กรอกชื่อผู้ที่รับเงิน, ผู้ที่ได้รับเอกสาร พัสดุ ฯลฯ, ผู้ที่ได้รับของ
receiverผู้พิทักษ์ทรัพย์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Each man will receive a pudding.ทุกคนจะได้ พุดดิ้ง. The Great Dictator (1940)
The Kapo has his own room, where he can hoard supplies and receive his young favourites in the evening.พวกคาโปว มีห้องนอนเป็นของตัวเอง มีที่เก็บของมีค่า และสำราญใจในยามเย็นได้ Night and Fog (1956)
So I receive 30% for finance, political influence and legal protection?ดังนั้นผมจึงได้รับ 30% สำหรับเงินทุน อิทธิพลทางการเมืองและการป้องกันกฎหมายหรือไม่ The Godfather (1972)
And you'll receive fair treatment.และคุณจะได้รับความเป็นธรรม First Blood (1982)
Remain indoors until you receive further instructions.ยังคงอยู่ในบ้านจนกว่าคุณจะได้รับคำแนะนำเพิ่มเติม First Blood (1982)
But we will receive them.แต่จะรับมัน Gandhi (1982)
If you don't go back to the lab and receive proper treatment, you may die.ถ้านายไม่ยอมกลับไปที่ห้องแล็บ และ ได้รับการรักษา นายอาจตายได้ Akira (1988)
Only then can one receive the gifts of strength, knowledge and peace.เท่านั้นจากนั้นหนึ่งจะได้รับ ... ... ของขวัญของความแข็งแรงความรู้และความสงบสุข Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
We receive this child into the congregation of Christ's flock, and assign him to the sign of the cross, in token that, hereafter, he shall not be ashamed to confess the faith of Christ crucified, เราขอต้อนรับเด็กนี้ เข้าสู่กลุ่ม ของชาวคริสต์ และมอบเขา ต่อหน้าไม้กางเขน Wuthering Heights (1992)
he may be found acceptable in Thy sight, and receive that blessing, as Thy well-beloved son...เพื่อเขาจะได้รับการต้อนรับ สู่แสงสว่างแห่งท่าน และได้รับพร ในฐานะบุตรอันเป็นที่รัก Wuthering Heights (1992)
TheJews themselves receive nothing.พวกยิวเองจะไม่ได้อะไรเลย Schindler's List (1993)
They should be pitied, not punished. They should receive treatment. This is as real as typhus.เป็นเรื่องเงินรึเปล่า Schindler's List (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
receiveA bonus was received.
receiveAccording to the vice president, the company has yet to receive a contract from a foreign company.
receiveAll of these abilities are passed on to us by genetic transmission; we receive them by way of the genes that we inherit from our parents.
receiveA man can receive only what is given to him from heaven.
receiveAnd the tokens he received as wages could only be spent at that shop.
receiveA politician must always be able to account for money he receives.
receiveAs I checked your delivery that I received, I found it included a T-shirt which I did not order.
receiveAside from his salary, he receives money from investments.
receiveAt last I have time to reply to mail that I have received these 3 weeks.
receiveAt the winter festival, Beth received an award for dancing the best.
receiveBecause there are a lot of volcanos, it is easy for Japan to receive an earthquake.
receiveBudget items that received priority are education, social security and other fields that are closely related to people's lives.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รับ(n) receiver, See also: recipient, Syn. คนรับ, Ant. ผู้ให้, คนให้, Example: เราควรจะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ, Count Unit: คน
หูฟัง(n) earpiece, See also: receiver
รับ(v) receive, See also: get, accept, obtain, acquire, take, be given, Example: เขารับองค์พระจากหลวงพี่ที่ปลุกเสกแล้วอย่างระมัดระวัง, Thai Definition: ยื่นมือออกถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นส่งให้
รับได้(v) receive, See also: obtain, get, Example: จอบางรุ่นรับได้เพียงสองความถี่, Thai Definition: มีความสามารถหรือประสิทธิภาพในการรับสภาพต่างๆ ได้
รับฝาก(v) accept taking care of, See also: receive or undertake for delivery, Example: กรมไปรษณีย์ฯ ได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่เยาวราชขึ้น เพื่อรับฝากไปรษณียภัณฑ์ไปประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่
รับหน้า(v) welcome, See also: receive, Syn. ต้อนรับ, Example: ห้องโถงชั้นล่างตกแต่งไว้อย่างสวยงามเพื่อรับหน้าแขกที่มาในงาน
รับแขก(v) receive visitors, See also: receive guests, act as host, welcome guests, entertain guests/visitors, Syn. ต้อนรับแขก, รับรองแขก, Example: ทุกวันอาทิตย์ท่านมักรับแขกชาวต่างประเทศ, Thai Definition: ต้อนรับผู้มาหา
เครื่องรับ(n) receiver, See also: radio-receiver, radio, Ant. เครื่องส่ง, Example: ในสถานีวิทยุมีทั้งเครื่องรับและเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ, Count Unit: เครื่อง
เครื่องรับวิทยุ(n) receiver, See also: radio-receiver, radio, Count Unit: เครื่อง
ได้รับ(v) receive, See also: take, obtain, gain, get, acquire, Syn. ได้มา, ครอบครอง, มีกรรมสิทธิ์, มีสิทธิ์, ถือสิทธิ์, Example: เขาได้รับเงินรางวัลจำนวนมากมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิณฑบาต[binthabāt] (v) EN: go about with a bowl to receive food ; ask for as a gift ; beg alms ; receive food offerings  FR: demander l'aumône
ได้[dāi = dai] (v) EN: get ; obtain ; acquire ; receive ; earn ; gain ; win ; attain  FR: avoir ; obtenir ; produire ; gagner
ได้รับ[dāirap] (v) EN: receive ; obtain ; gain ; get ; take ; acquire ; garner  FR: recevoir ; obtenir ; récolter ; gagner ; remporter ; décrocher (fig. - fam.)
หูโทรศัพท์[hū thōrasap] (n) EN: receiver ; telephone receiver  FR: combiné (téléphonique)
เครื่องรับวิทยุ[khreūang rap witthayu] (n, exp) EN: receiver ; radio-receiver ; radio  FR: poste de radio [ m ] ; radio [ f ] ; poste récepteur [ m ] ; récepteur radiophonique [ m ] ; transistor [ m ]
ผู้พิทักษ์[phūphithak] (n) EN: defender ; guard ; protector ; guardian ; curator ; trustee ; receiver  FR: gardien [ m ]
ผู้พิทักษ์ทรัพย์[phūphithak sap] (n, exp) EN: official receiver ; receiver in bankruptcy ; receiver ; liquidator ; trustee ; custodian  FR: liquidateur [ m ]
ผู้รับ[phūrap] (n) EN: receiver ; recipient ; addressee ; grantee  FR: destinataire [ m ] ; bénéficiaire [ m ] ; accepteur [ m ]
ผู้รับของโจร[phūrap khøng jōn] (n, exp) EN: receiver of stolen goods  FR: receleur [ m ] ; receleuse [ f ] ; recéleur [ m ] ; recéleuse [ f ]
รับ[rap] (v) EN: receive ; accept ; get ; obtain ; acquire ; take ; pick up ; be given  FR: recevoir ; accueillir ; accepter ; prendre ; réceptionner ; récolter ; recueillir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RECEIVE R AH0 S IY1 V
RECEIVE R IH0 S IY1 V
RECEIVES R IH0 S IY1 V Z
RECEIVER R IH0 S IY1 V ER0
RECEIVER R AH0 S IY1 V ER0
RECEIVES R AH0 S IY1 V Z
RECEIVED R IH0 S IY1 V D
RECEIVED R AH0 S IY1 V D
RECEIVERS R AH0 S IY1 V ER0 Z
RECEIVERS R IH0 S IY1 V ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
receive (v) rˈɪsˈiːv (r i1 s ii1 v)
received (v) rˈɪsˈiːvd (r i1 s ii1 v d)
receiver (n) rˈɪsˈiːvər (r i1 s ii1 v @ r)
receives (v) rˈɪsˈiːvz (r i1 s ii1 v z)
receivers (n) rˈɪsˈiːvəz (r i1 s ii1 v @ z)
receivership (n) rˈɪsˈiːvəʃɪp (r i1 s ii1 v @ sh i p)
receiverships (n) rˈɪsˈiːvəʃɪps (r i1 s ii1 v @ sh i p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
收到[shōu dào, ㄕㄡ ㄉㄠˋ, ] receive, #1,653 [Add to Longdo]
领取[lǐng qǔ, ㄌㄧㄥˇ ㄑㄩˇ, / ] receive; draw; get, #3,686 [Add to Longdo]
接收机[jiē shōu jī, ㄐㄧㄝ ㄕㄡ ㄐㄧ, / ] receiver, #36,036 [Add to Longdo]
会客[huì kè, ㄏㄨㄟˋ ㄎㄜˋ, / ] receive a visitor, #46,540 [Add to Longdo]
[yà, ㄧㄚˋ, ] receive (as a guest), #65,056 [Add to Longdo]
两讫[liǎng qì, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧˋ, / ] received and paid for (business term); the goods delivered and the bill settled, #145,727 [Add to Longdo]
[jú, ㄐㄩˊ, ] receive with both hands [Add to Longdo]
接到[jiē dào, ㄐㄧㄝ ㄉㄠˋ, ] receive (letter etc) [Add to Longdo]
接收器[jiē shōu qì, ㄐㄧㄝ ㄕㄡ ㄑㄧˋ, ] receiver [Add to Longdo]
接收器灵敏度[jiē shōu qì líng mǐn dù, ㄐㄧㄝ ㄕㄡ ㄑㄧˋ ㄌㄧㄥˊ ㄇㄧㄣˇ ㄉㄨˋ, / ] receiver sensitivity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お持たせ;御持たせ[おもたせ, omotase] (n) (hon) (uk) (abbr) (See 御持たせ物) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift) [Add to Longdo]
お持たせ物;御持たせ物[おもたせもの, omotasemono] (n) (hon) (See お持たせ) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift) [Add to Longdo]
お世話になる;御世話になる[おせわになる, osewaninaru] (exp, v5r) (See 世話になる) to receive favor (favour); to be much obliged to someone; to be indebted; to be grateful [Add to Longdo]
ご恩;御恩[ごおん, goon] (n) (hon) (See 恩) (received) favor, kindness or blessing (favour) [Add to Longdo]
オールウエーブ[o-ruue-bu] (n) all-wave (receiver) [Add to Longdo]
ガチャン;がちゃん;ガチン;がちん[gachan ; gachan ; gachin ; gachin] (adv-to, n) (on-mim) (with a) slamming noise (door, telephone receiver); (with a) banging noise; (with a) clash (broken dish); (with a) clank; (with a) bang [Add to Longdo]
スーパー受信機[スーパーじゅしんき, su-pa-jushinki] (n) superheterodyne receiver [Add to Longdo]
パスレシーバー[pasureshi-ba-] (n) pass receiver [Add to Longdo]
マジックアイ[majikkuai] (n) magic eye (in radio receivers, etc.) [Add to Longdo]
ミツグ君[ミツグくん, mitsugu kun] (n) (sl) (See 貢ぐ) man who is easily compelled into giving a woman gifts; a man only used to receive gifts from [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
レシーバ[れしーば, reshi-ba] receiver [Add to Longdo]
受け取る[うけとる, uketoru] to receive, to get, to accept [Add to Longdo]
受信[じゅしん, jushin] receipt (vs), receive [Add to Longdo]
受信アンテナ[じゅしんアンテナ, jushin antena] receiver antenna [Add to Longdo]
受信バッファ[じゅしんバッファ, jushin baffa] receive buffer [Add to Longdo]
受信機[じゅしんき, jushinki] (television, radio, etc.) receiver [Add to Longdo]
受信装置[じゅしんそうち, jushinsouchi] receiver [Add to Longdo]
受信側[じゅしんがわ, jushingawa] receiving entity, receiver [Add to Longdo]
受信側エンティティ[じゅしんがわエンティティ, jushingawa enteitei] receiving entity, receiver [Add to Longdo]
送受信[そうじゅしん, soujushin] transceiver (send & receive) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Receive \Re*ceive"\ (r[-e]*s[=e]v"), v. t. [imp. & p. p.
   {Received} (r[-e]*s[=e]vd"); p. pr. & vb. n. {Receiving}.]
   [OF. receveir, recevoir, F. recevoir, fr. L. recipere; pref.
   re- re- + capere to take, seize. See {Capable}, {Heave}, and
   cf. {Receipt}, {Reception}, {Recipe}.]
   1. To take, as something that is offered, given, committed,
    sent, paid, or the like; to accept; as, to receive money
    offered in payment of a debt; to receive a gift, a
    message, or a letter.
    [1913 Webster]
 
       Receyven all in gree that God us sent. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: To gain the knowledge of; to take into the mind by
    assent to; to give admission to; to accept, as an opinion,
    notion, etc.; to embrace.
    [1913 Webster]
 
       Our hearts receive your warnings.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The idea of solidity we receive by our touch.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. To allow, as a custom, tradition, or the like; to give
    credence or acceptance to.
    [1913 Webster]
 
       Many other things there be which they have received
       to hold, as the washing of cups, and pots. --Mark
                          vii. 4.
    [1913 Webster]
 
   4. To give admittance to; to permit to enter, as into one's
    house, presence, company, and the like; as, to receive a
    lodger, visitor, ambassador, messenger, etc.
    [1913 Webster]
 
       They kindled a fire, and received us every one.
                          --Acts xxviii.
                          2.
    [1913 Webster]
 
   5. To admit; to take in; to hold; to contain; to have
    capacity for; to be able to take in.
    [1913 Webster]
 
       The brazen altar that was before the Lord was too
       little to receive the burnt offerings. --1 Kings
                          viii. 64.
    [1913 Webster]
 
   6. To be affected by something; to suffer; to be subjected
    to; as, to receive pleasure or pain; to receive a wound or
    a blow; to receive damage.
    [1913 Webster]
 
       Against his will he can receive no harm. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   7. To take from a thief, as goods known to be stolen.
    [1913 Webster]
 
   8. (Lawn Tennis) To bat back (the ball) when served.
    [1913 Webster]
 
   {Receiving ship}, one on board of which newly recruited
    sailors are received, and kept till drafted for service.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To accept; take; allow; hold; retain; admit.
 
   Usage: {Receive}, {Accept}. To receive describes simply the
      act of taking. To accept denotes the taking with
      approval, or for the purposes for which a thing is
      offered. Thus, we receive a letter when it comes to
      hand; we receive news when it reaches us; we accept a
      present when it is offered; we accept an invitation to
      dine with a friend.
      [1913 Webster]
 
         Who, if we knew
         What we receive, would either not accept
         Life offered, or soon beg to lay it down.
                          --Milton.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Receive \Re*ceive"\ (r[-e]*s[=e]v"), v. i.
   1. To receive visitors; to be at home to receive calls; as,
    she receives on Tuesdays.
    [1913 Webster]
 
   2. (Lawn Tennis) To return, or bat back, the ball when
    served; as, it is your turn to receive.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 receive
   v 1: get something; come into possession of; "receive payment";
      "receive a gift"; "receive letters from the front" [syn:
      {receive}, {have}]
   2: receive a specified treatment (abstract); "These aspects of
     civilization do not find expression or receive an
     interpretation"; "His movie received a good review"; "I got
     nothing but trouble for my good intentions" [syn: {receive},
     {get}, {find}, {obtain}, {incur}]
   3: register (perceptual input); "pick up a signal" [syn: {pick
     up}, {receive}]
   4: go through (mental or physical states or experiences); "get
     an idea"; "experience vertigo"; "get nauseous"; "receive
     injuries"; "have a feeling" [syn: {experience}, {receive},
     {have}, {get}]
   5: express willingness to have in one's home or environs; "The
     community warmly received the refugees" [syn: {receive},
     {take in}, {invite}]
   6: accept as true or valid; "He received Christ"
   7: bid welcome to; greet upon arrival [syn: {welcome},
     {receive}] [ant: {say farewell}]
   8: convert into sounds or pictures; "receive the incoming radio
     signals"
   9: experience as a reaction; "My proposal met with much
     opposition" [syn: {meet}, {encounter}, {receive}]
   10: have or give a reception; "The lady is receiving Sunday
     morning"
   11: receive as a retribution or punishment; "He got 5 years in
     prison" [syn: {get}, {receive}]
   12: partake of the Holy Eucharist sacrament
   13: regard favorably or with disapproval; "Her new collection of
     poems was not well received"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top