ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

class

K L AE1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -class-, *class*, clas
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
class(vt) จัดแบ่งหมวดหมู่, See also: จัดกลุ่ม, Syn. classify, categorize
class(n) ชนชั้น, Syn. caste, social rank, social stratum
class(n) ชั้นเรียน
class(adj) ที่ดีเยี่ยม
class(n) ประเภทหรือชนิด, Syn. category, division, group, kind, sort
classy(adj) ยอดเยี่ยม, See also: ชั้นเยี่ยม, ชั้นหนึ่ง, Syn. first-class, fine, elegant
classic(adj) ที่เป็นรูปแบบดั้งเดิม, Syn. classical
classic(adj) ที่มีคุณภาพสูง, Syn. excellent, superior, first-rate
classify(vt) จัดกลุ่ม
classical(adj) ที่เกี่ยวกับกรีกหรือโรมันโบราณ, Syn. classic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
class(คลาส) { classed, classing, classes } n. ชั้น, ชนชั้น, วรรณะ, ประเภท, ชนิด, จำพวก, ระดับ, ยอดเยี่ยม, ชั้นหนึ่ง, พวกชนชั้นสูง, ท่าทาง vt. จัดแบ่งออกเป็นชั้น ๆ vi. อยู่ในชั้นหนึ่งชั้นใด
class a/class bชั้นเอ/ชั้นบีเป็นการกำหนดคุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะกรรมการคมนาคมของรัฐบาลกลางสหรัฐ (Federal Communications Commission) ที่ใช้กำหนดระดับของพลังงานไฟฟ้าแรงสูงที่จะใช้ในคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็น Class A แปลว่า อนุญาตให้ใช้ในที่ทำงานได้ ถ้าเป็น Class B หมายความว่า ใช้ในที่ทำงานก็ได้ ที่บ้านก็ได้ (ถ้าหากนำคอมพิวเตอร์ Class A มาใช้ที่บ้านอาจไปรบกวนการรับวิทยุหรือภาพทางโทรทัศน์ของบ้านอื่น)
classic(แคลส'ซิค) adj. ยอดเยี่ยม, ดีเด่น, ชั้นหนึ่ง, ชั้นเอก, ดีถึงขนาด, อมตะ, เป็นพื้นฐาน, เป็นหลัก, มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์หรือวรรณคดี, เป็นแบบอย่าง, เป็นประเพณี, เกี่ยวกับภาษากรีกและลาติน, แบบกรีกและโรมัน, เกี่ยวกับเอกลักษณ์หรือลีลาโบราณ. n. นักเขียนชั้นหนึ่ง, นักวรรณค
classical(แคลส'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับแบบกรีกและโรมันโบราณ, ชั้นหนึ่ง, ดีเด่น, เป็นแนวหน้า, เกี่ยวกับวรรณคดีสมัยคลาสซิค, ชื่อเสียงโด่งดัง, เป็นมรดกตกทอดแต่โบราณ, เป็นแบบฉบับที่เชื่อถือได้, See also: classicality, classicalness n. -Conf. classic
classicalismn. ดูclassicism
classicismn. ลัทธิคลาสซิค, กฎเกณฑ์และลักษณะของคลาสซิค, Syn. classicalism
classicist(แคลส'ซิซิสทฺ) n. ผู้เลื่อมใสและยึดถือเอกลักษณ์ของคลาสซิค, ผู้ศึกษาเกี่ยวกับคลาสซิค., See also: classicistic adj. ดูclassicist, Syn. classicalist
classification(แคลสซิฟิเค'เชิน) n. การแบ่งออกเป็นหมวดหมู่., See also: classificatory adj. -al adj.
classified(แคลส'ซิไฟดฺ) adj. ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทหรือหมวดหมู่, สำหรับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น, เป็นความลับ. n. แจ้งความเล็ก ๆ ในหน้าหนังสือพิมพ์, Syn. confidential
classify(แคลส'ซิไฟ) ฐclassified, classifying, classifies } vt. แยกประเภท, แยกหมวดหมู่, จัดให้เป็นประเภทความลับ., See also: classifiable adj. ดูclassify

English-Thai: Nontri Dictionary
class(n) ประเภท, ขั้น, จำพวก, วรรณะ, ชนิด, ชั้นเรียน, ท่าทาง
class(vt) แบ่งประเภท, จัดพวก, แบ่งชั้น
classic(adj) เกี่ยวกับงานศิลปะแบบคลาสสิค
classic(n) งานทางศิลปะแบบคลาสสิค
classical(adj) เกี่ยวกับงานศิลปะแบบคลาสสิค
classification(n) การแบ่งประเภท, การจัดหมวดหมู่, การแยกประเภท
classify(vt) แบ่งประเภท, จัดหมวดหมู่, จัดประเภท, แยกประเภท, แบ่งชั้น
classmate(n) เพื่อนร่วมชั้น
classroom(n) ห้องเรียน
FIRST-first-class(adj) ดีเยี่ยม, ชั้นหนึ่ง, เลิศ, ชั้นเลิศ, ชั้นเยี่ยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
classคลาส [ ใช้ในภาษาเชิงวัตถุ ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
classชั้น, ชั้นชน, กลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
classรุ่น, กลุ่ม, ชั้นชน, ชั้นเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
classชั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
classชั้นชน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
classชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
classคลาส, ชั้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
class actionการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
class consciousnessความสำนึกเรื่องชั้นชน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
class differenceความแตกต่างทางชั้นชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Classการจัดชั้นเรียน [การแพทย์]
classคลาส, ลำดับหนึ่งในการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต (ดู kingdom ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
class A panclass A pan, ถาดวัดการระเหย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Class actions (Civil procedure)การฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล (วิธีพิจารณาความแพ่ง) [TU Subject Heading]
Class Frequenciesความถี่ของชั้น [การแพทย์]
Class Hexapodaชั้นเฮกซาโปดา [การแพทย์]
class intervalอันตรภาคชั้น, ช่วงของค่าที่เป็นไปได้ของข้อมูลสถิติในตารางแจกแจงความถี่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Class Interval Sizeช่วงกว้างของชั้น [การแพทย์]
Class Intervalsช่องกว้างของชั้น, อันตรภาคชั้น [การแพทย์]
Class Intervals, Open Endตารางแจกแจงความถี่เป็นแบบชั้นเปิด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
classified advertisement(n, phrase) โฆษณาย่อย
classifying(n) การจำแนกประเภท

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come on. Out with it! Tell me, what else would a woman of her class be doing in a dump like this?โธ่เอ้ย บอกมาเถอะ ว่าผู้หญิงมีระดับ อย่างหล่อนจะมาทำอะไรในที่กระจอกๆ แบบนี้ Rebecca (1940)
Yes, I want it first class and in three days.ใช่ฉันต้องการชั้นแรก ฉันต้องการในสามวัน แต่นั่นไม่ได้ทำให้คุณมีเวลา มากไม่ได้ How I Won the War (1967)
Along comes Mr. Whitey, and when he's finished with that net it looks like a kiddies' scissors class has cut it up for a paper doll.พอฉลามขาวมา เเล้วมันเสร็จธุระกับเเหนั่น... มันก็เหมือนเด็กฝึกใช้กรรไกร ที่ตัดขาดเละเทะไปหมด Jaws (1975)
Excuse me, miss Tanner, But which class do I attend this morning?ขอโทษค่ะ คุณ แทนเนอร์ , หนูจะเข้าห้องเรียนไหนคะ เช้านี้? Suspiria (1977)
The second-year class in the red room.ที่ห้องเรียนชั้นปีสอง ห้องสีแดง. Suspiria (1977)
Just move your black ass back to third class or I'll have you thrown off at the next station.กลับไปนั่งชั้นสามซะ ไม่งั้นถูกโยนออกสถานีหน้า Gandhi (1982)
A cheap idea that only low class humans would think of.ไอเดียโง่ๆ เท่าที่มนุษย์จะคิดได้ Vampire Hunter D (1985)
You are the evil consequence of a low class woman and a Count!เจ้ามันก็แค่ผลผลิตโสโครก ของเคานท์กับผู้หญิงชั้นต่ำ! Vampire Hunter D (1985)
He is trying to invite a low class girl into our noble Lee family.เขาพยายามพาสาวต่ำสกุล เข้าร่วมราชสกุลแห่งลี Vampire Hunter D (1985)
But you can't change your low class identity.แต่เจ้าไม่มีวันเปลี่ยน ตัวตนต่ำสกุล ของเจ้าได้หรอก Vampire Hunter D (1985)
Our aristocrats have slept with lower class women for fun.ราชวงศ์ของเราบางคน ไปมีความสัมพันธ์กับหญิงชั้นต่ำ เพื่อความสำราญ Vampire Hunter D (1985)
If you let that low class girl into our family...ถ้าพ่อให้นังผู้หญิงต่ำนั้น เข้ามาในครอบครัวของเรา... Vampire Hunter D (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
classA bad cold prevented her from attending the class.
classAbout the same time as he entered the classroom and arrived at his seat the chime to announce class rings across the school.
classAfter lunch we have two more classes.
classAfter school we play baseball with our classmates.
classA girl from America is in our class.
classA good student like Tom brings honor to our class.
classAll books may be divided into two classes.
classAll my class are hardworking.
classAll of the classmates waited for Takeshi.
classAll the boys in class worked hard.
classAll the class are present once a week.
classAll the class waited for the new teacher.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลาสสิก(adj) classical, Thai Definition: งานที่มีท่วงทีแบบเก่าชั้นเยี่ยม, งานที่เป็นต้นแบบ หาคนที่ทำเสมอไม่ได้, Notes: (ปาก)
คลาสสิก(n) classic, Example: วรรณคดีมีรูปเป็นคลาสสิกแต่มีการแสดงออกเป็นโรแมนติก, Thai Definition: งานศิลปะแบบกรีก-โรมัน, โดยปริยายหมายถึงงานชั้นสูงหรืองานชั้นมาตรฐาน
เพลงคลาสสิค(n) classical music, Example: เขาเปิดเพลงคลาสสิคควบคู่ไปกับการทานอาหารใต้แสงเทียน, Count Unit: เพลง, Thai Definition: เพลงที่ดีเด่นตามแบบฉบับ และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีทุกยุคทุกสมัยซึ่งตกทอดมานาน
โฆษณาย่อย(n) classified, See also: classified ad, Example: หากสนใจลงโฆษณาย่อย สามารถติดต่อได้ทุกวันอาทิตย์, Thai Definition: ประกาศข้อความเล็กๆ ในหน้าหนังสือพิมพ์
ส่วนขยาย(n) classifier, Syn. บทเสริม, ส่วนเสริม, ส่วนเพิ่มเติม, Ant. ส่วนสรุป, บทสรุป
จำแนกประเภท(v) classify, See also: divide, group, sort, categorize, Syn. แยกประเภท, แบ่งประเภท, จำแนก, จัดประเภท, แยกชนิด, แบ่งพวก, Ant. รวมประเภท, Example: เราจำแนกประเภทฐานข้อมูล โดยคำนึงถึงการใช้งานเป็นหลัก, Thai Definition: แบ่งแยกออกเป็นชนิด หมู่ หรือเหล่า
หมวดหมู่(n) classification, See also: category, grouping, sort, type, Syn. พวก, หมู่, หมวด, Example: นักภาษาศาสตร์ทำการแบ่งภาษาต่างๆ ในโลกออกเป็นหมวดหมู่ตามโซนและต้นตระกูลภาษา
เพื่อนร่วมชั้น(n) classmate, Syn. เพื่อนร่วมห้อง, Example: ตรงลานโล่ง เลยสนามเด็กเล่นไปหน่อย เคยเป็นเวทีชกต่อยกับเพื่อนร่วมชั้นมาแล้ว, Count Unit: คน
ห้องเรียน(n) classroom, Example: เมื่อจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นทำให้ต้องเพิ่มบุคลากร อาคาร ห้องเรียน และงบประมาณ, Count Unit: ห้อง
เภท(n) kind, See also: class, type, sort, category, Syn. ชนิด, อย่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรกลาง[aksøn klāng] (n, exp) EN: medium tone consonant ; middle-class letters  FR: consonne moyenne [ f ]
อักษรสามหมู่[aksøn sām mū] (n, exp) FR: les trois classes de consonnes [ fpl ] ; les trois classes consonantiques [ fpl ]
อักษรเสียงกลาง[aksøn sīeng klāng] (n, exp) EN: medium tone consonant ; middle-class letters  FR: consonne moyenne [ f ]
อักษรเสียงสูง[aksøn sīeng sūng] (n, exp) EN: high-level consonant ; high-class letter  FR: consonne haute [ f ]
อักษรเสียงต่ำ[aksøn sīeng tam] (n, exp) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant  FR: consonne basse [ f ]
อักษรสูง[aksøn sūng] (n, exp) EN: high-level consonant ; high-class letter  FR: consonne haute [ f ]
อักษรต่ำ[aksøn tam] (n, exp) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant  FR: consonne basse [ f ]
อัน[an] (classif, (n)) EN: [ classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers ]  FR: [ classificateur : petits objets ; choses en général ]
อันตรภาคชั้น[antaraphāk chan] (n, exp) EN: class interval
อันตรภาคชั้นเปิด[antaraphāk chan poēt] (n, exp) EN: open-ended class interval

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CLASS K L AE1 S
CLASSY K L AE1 S IY0
CLASSON K L AE1 S AH0 N
CLASSIC K L AE1 S IH0 K
CLASSES K L AE1 S IH0 Z
CLASSES K L AE1 S AH0 Z
CLASSEN K L AE1 S AH0 N
CLASSED K L AE1 S T
CLASS'S K L AE1 S IH0 Z
CLASSIER K L AE1 S IY0 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
class (v) klˈaːs (k l aa1 s)
classy (j) klˈaːsiː (k l aa1 s ii)
classed (v) klˈaːst (k l aa1 s t)
classes (v) klˈaːsɪz (k l aa1 s i z)
classic (n) klˈæsɪk (k l a1 s i k)
Classics (n) klˈæsɪks (k l a1 s i k s)
classics (n) klˈæsɪks (k l a1 s i k s)
classier (j) klˈaːsɪəʳr (k l aa1 s i@ r)
classify (v) klˈæsɪfaɪ (k l a1 s i f ai)
classing (v) klˈaːsɪŋ (k l aa1 s i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[děng, ㄉㄥˇ, ] class; rank; grade; equal to; same as; wait for; await; et cetera; and so on; et al. (and other authors); after; as soon as; once #38 [Add to Longdo]
[zhī, ㄓ, / ] classifier for birds and certain animals, one of a pair, some utensils, vessels etc #136 [Add to Longdo]
[jīng, ㄐㄧㄥ, / ] classics; sacred book; scripture; to pass through; to undergo; warp; longitude; abbr. for economics 經濟|经济; surname Jing #507 [Add to Longdo]
[liàng, ㄌㄧㄤˋ, / ] classifier for vehicles #853 [Add to Longdo]
[kē, ㄎㄜ, / ] classifier for small spheres, pearls, corn grains, hearts, satellites etc #1,604 [Add to Longdo]
[mǔ, ㄇㄨˇ, / ] classifier for fields; unit of area equal to one fifteenth of a hectare #1,737 [Add to Longdo]
[méi, ㄇㄟˊ, ] classifier for coins, rings, badges, pearls, sporting medals, rockets, satellites etc #2,233 [Add to Longdo]
[huì, ㄏㄨㄟˋ, / ] class; collection #2,700 [Add to Longdo]
[sōu, ㄙㄡ, ] classifier for ships; Taiwan pr. sao1 #3,301 [Add to Longdo]
分类[fēn lèi, ㄈㄣ ㄌㄟˋ, / ] classification #4,064 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[くみ, kumi] TH: คำเรียกระดับชั้นเรียน  EN: class

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beförderungsklasse { f }class of carriage [Add to Longdo]
Benutzerklasse { f }class of service [Add to Longdo]
Klasse { f } | Klassen { pl } | obere Kallseclass | classes | top class [Add to Longdo]
Klassenarbeit { f }class test [Add to Longdo]
Klassenbewusstsein { n }class consciousness [Add to Longdo]
Klassengesellschaft { f }class society [Add to Longdo]
Klassenkampf { m }class conflict [Add to Longdo]
Klassenlehrer { m }class teacher [Add to Longdo]
Klassensprecher { m }class representative [Add to Longdo]
Klassentreffen { n }class reunion [Add to Longdo]
Sammelklage { f }; Gemeinschaftsklage { f } [ jur. ]class action lawsuit; class-action suit [Add to Longdo]
Schulbuch { n }class book [Add to Longdo]
Schulraum { m }class room [Add to Longdo]
Standesunterschied { m }class distinction [Add to Longdo]
Unterrichtsstunde { f } | Unterrichtsstunde zum selbständigen Arbeitenclass hour; period; lesson | study period [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じょう, jou] (n-suf) (1) from the standpoint of; as a matter of (e.g. fact); in the field of; being of the type of; (2) aboard (a ship or vehicle); on top of; on; above; (n) (3) (See 下・げ・2) first volume (e.g. book); (n, pref) (4) superior quality; best; top; high class; (5) going up; (6) governmental; imperial; (7) presenting; showing; (pref) (8) ana- (medical, biol.); (P) #111 [Add to Longdo]
[くらい, kurai] (adv, suf) (1) (orig. from 座居, meaning "seat") throne; crown; (nobleman's) seat; (2) (See 位階) government position; court rank; (3) social standing; rank; class; echelon; rung; (n) (4) grade (of quality, etc.); level; tier; rank; (5) (See 桁・2) digit (e.g. the tens, the hundreds, etc.); place; (6) (See どの位) degree; extent; amount; (P) #116 [Add to Longdo]
なら(P);ならば(P)[nara (P); naraba (P)] (aux) (1) (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) if; in case; if it is the case that; if it is true that; (2) (なら only) as for; on the topic of; (conj) (3) (col) (abbr) (See それなら) if that's the case; if so; that being the case; (4) (ならば only) if possible; if circumstances allow; (P) #141 [Add to Longdo]
[つぼね, tsubone] (n) (1) court lady; lady-in-waiting (Heian period); (2) (See 曹司・1) separate room in a palace (esp. for a lady) (Heian period); (3) room for a very low class prostitute; (4) (See 局女郎) very low class prostitute #177 [Add to Longdo]
[ら, ra] (n, n-suf, ctr) (1) class; order; rank; (suf) (2) (See 等・など) et cetera (etc.); and the like; (pref) (3) equal #221 [Add to Longdo]
高等[こうとう, koutou] (adj-na, n, adj-no) high class; high grade; (P) #228 [Add to Longdo]
[きゅう, kyuu] (n, n-suf) class, grade, rank; school class, grade; (P) #403 [Add to Longdo]
歌(P);唄(P);詩[うた, uta] (n) (1) (歌, 唄 only) (唄 is primarily used for shamisen songs) song; (2) (歌 only) (See 短歌) classical Japanese poetry (esp. tanka); (3) (歌, 詩 only) modern poetry; (P) #610 [Add to Longdo]
組(P);組み(P)[くみ, kumi] (n) (1) (pronounced ぐみ as a suffix) set (of items); (2) group (of people); class (of students); company (esp. construction); family (i.e. mafia); team; (3) typesetting; composition; (P) #753 [Add to Longdo]
分類[ぶんるい, bunrui] (n, vs) classification; categorization; sorting; (P) #819 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クラス階層[クラスかいそう, kurasu kaisou] class hierarchy [Add to Longdo]
サービスクラス[さーびすくらす, sa-bisukurasu] service class [Add to Longdo]
サービス種別[サービスしゅべつ, sa-bisu shubetsu] service class [Add to Longdo]
サブクラス[さぶくらす, sabukurasu] subclass [Add to Longdo]
ファイルグループクラス[ふぁいるぐるーぷくらす, fairuguru-pukurasu] file group class [Add to Longdo]
ファイル所有者クラス[ファイルしょゆうしゃクラス, fairu shoyuusha kurasu] file owner class [Add to Longdo]
ファイル他者クラス[ファイルたしゃクラス, fairu tasha kurasu] file other class [Add to Longdo]
ファセット分類体系[ファセットぶんるいたいけい, fasetto bunruitaikei] faceted classification system [Add to Longdo]
ブジェクトクラス[ぶじえくとくらす, bujiekutokurasu] object class [Add to Longdo]
一段階層分類体系[いちだんかいそうぶんるいたいけい, ichidankaisoubunruitaikei] hierarchical classification system, monohiererchical classification system [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top