ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

greenhorn

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -greenhorn-, *greenhorn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
greenhorn[N] คนอ่อนหัด, See also: คนด้อยประสบการณ์, Syn. apprentice, beginner, Ant. expert

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
greenhornn. คนที่อ่อนหัด,คนที่ไม่มีประสบการณ์., Syn. greenhand

English-Thai: Nontri Dictionary
greenhorn(n) คนอ่อนหัด,คนหน้าใหม่,มือใหม่,คนหนุ่ม,คนด้อยประสบการณ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He avoids getting caught by making the greenhorns deliver the dope.มันหลบหนีการจับกุมมาได้ โดยใช้รูปปั้นเป็นตัวกำบัง Gokusen: The Movie (2009)
I must be early. Or you're the only greenhorn dumb enough to go chasing after a ghost.ผมคงมาเร็วไปหน่อย หรือไม่นายไก่อ่อนก็เป็นคนเดียว ที่โง่พอ Frontierland (2011)
So, he is a greenhorn in every way.เขาเป็นคนที่ไร้ประสบการณ์ในทุกด้าน The Princess' Man (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนอ่อนหัด[N] greenhorn, Syn. ไก่อ่อน, Example: บริษัทของเราไม่มีนโยบายรับคนอ่อนหัดเข้ามาทำงาน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ไม่มีความชำนาญหรือไม่มีความสามารถในเรื่องนั้น
ไก่อ่อน[N] greenhorn, See also: tenderfoot, inexperienced person, Syn. คนอ่อนหัด, Ant. ผู้ชำนาญ, Example: เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับพี่ แต่ไม่ธรรมดาสำหรับไก่อ่อนผู้ไร้ประสบการณ์เช่นเธอ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ยังไม่ชำนาญ, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไก่อ่อน[n. exp.] (kai øn) EN: greenhorn ; tenderfoot ; inexperienced person   FR: débutant [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
greenhorn (n) grˈiːnhɔːn (g r ii1 n h oo n)
greenhorns (n) grˈiːnhɔːnz (g r ii1 n h oo n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
へぼ[, hebo] (adj-na,n) (See 下手・へた,平凡) bungler; greenhorn; clumsy; poor hand [Add to Longdo]
黄口[こうこう, koukou] (n) greenhorn (lit. "yellow mouth", in ref. to the beak of a chick); youthfulness and lack of experience [Add to Longdo]
若造[わかぞう, wakazou] (n) greenhorn; youngster [Add to Longdo]
埴猪口[へなちょこ, henachoko] (n) (uk) (derog) novice; greenhorn [Add to Longdo]
青二才;青二歳(iK)[あおにさい, aonisai] (n) (derog) green youth; immature youth; novice; greenhorn [Add to Longdo]
乳臭児[にゅうしゅうじ, nyuushuuji] (n) greenhorn; fledgling [Add to Longdo]
豎子;孺子;竪子(iK)[じゅし, jushi] (n) (1) child; young lad; (2) stripling; greenhorn; inexperienced person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Greenhorn \Green"horn`\, n.
   A raw, inexperienced person; one easily imposed upon. --W.
   Irving.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 greenhorn
   n 1: an awkward and inexperienced youth [syn: {cub},
      {greenhorn}, {rookie}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top