ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

title

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -title-, *title*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
title(n) ชื่อเรื่อง, See also: ชื่อหนังสือ, ชื่อเรียก, Syn. name
title(n) หัวเรื่อง
title(n) คำนำหน้าชื่อ (เช่น ตำแหน่ง ยศ บรรดาศักดิ์)
title(n) ตำแหน่งชนะเลิศ, See also: ตำแหน่งแชมป์, Syn. championship
title(n) กรรมสิทธิ์, See also: สิทธิครอบครอง, สิทธิการเป็นเจ้าของ, Syn. ownership, right
title(vt) ทำให้มีชื่อเรื่อง, See also: ตั้งชื่อเรื่อง, ตั้งหัวข้อ, Syn. entitle
title(vt) เรียกบุคคลด้วยคำนำหน้าชื่อ
titled(adj) ซึ่งมียศตำแหน่ง
titles(n) คำบรรยายข้างใต้ของภาพยนตร์
title deed(n) โฉนดที่ดิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
title(ไท'เทิล) n. หัวข้อ, ชื่อเรื่อง, ชื่อหนังสือ, คำเรียก, ชื่อเรียก, ยศฐาบรรดาศักดิ์, กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์, หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์สิทธิ, ปกในของหนังสือ, ตำแหน่งชนะเลิศ, คำบรรยายข้างใต้ของภาพยนตร์หรือโทรทัศน์, ความบริสุทธิ์ของทองคำ, ความเหมาะสม. vt. ทำให้มีหัวข้อ
title barแถบชื่อ (แฟ้มข้อมูล) หมายถึง แถบยาวที่ส่วนบนของวินโดว์ เป็นที่ใช้บอกชื่อแฟ้มข้อมูลที่อยู่ในวินโดว์นั้นหรือชื่อของงานที่เราสร้างขึ้น ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดชื่อให้ไว้ แถบชื่อเรื่องนั้นจะพิมพ์คำว่า Untitled เอาไว้ให้รู้ว่ายังไม่ได้กำหนดชื่อใด ๆ ให้ และจะต้องตั้งชื่อเมื่อต้องการบันทึกลงในแฟ้มข้อมูลภายหลัง
title deedn. เอกสารสิทธิครอบครอง, โฉนดที่ดิน
title matchn. การแข่งขันชิงตำแหน่งชนะเลิศ
title pagen. ปกในของหนังสือ, แผ่นปะหน้าของหนังสือ
titled(ไท'เทิลดฺ) adj.มีบรรดาศักดิ์, มียศฐาบรรดาศักดิ์
titleholder(ไทเทิลโฮล'เดอะ) n. ผู้มีตำแหน่ง, ผู้มีบรรดาศักดิ์, ผู้มียศฐาบรรดาศักดิ์, ผู้ครองตำ-แหน่งชนะเลิศ (หรือtitlist)
entitle(เอนไท'เทิล) vt. ให้ชื่อ, ตั้งชื่อ, ให้หัวข้อ, ให้สิทธิ., See also: entitlement n. ดูentitle, Syn. intitle
subtitle(ซับไท'เทิล) n., vt. (บรรยายเป็น) หัวข่าวรอง, หัวข่าวเล็ก, หัวข้อเล็ก, หัวข้อย่อย, ข้อย่อย, ชื่อย่อย, ภาพคำอธิบายข้างใต้ของภาพยนตร์ (มักเป็นคำแปล) , ชื่อหนังสือรอง., See also: subtitular adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
title(n) ชื่อ, สิทธิความเป็นเจ้าของ, ตำแหน่ง, บรรดาศักดิ์, ชื่อเรื่อง
title(vt) ตั้งชื่อ, จ่าหน้า
entitle(vt) ให้สิทธิ์, ให้ชื่อ, ขนานนาม, ตั้งชื่อ, ให้ตำแหน่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
title๑. ฐานันดรศักดิ์, บรรดาศักดิ์๒. ชื่อกฎหมาย, ชื่อเรื่อง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
title๑. กรรมสิทธิ์๒. ลักษณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
title by invention๑. การมีกรรมสิทธิ์โดยการประดิษฐ์๒. การมีกรรมสิทธิ์โดยการต้นคิดประดิษฐ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
title deedโฉนดที่ดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
title deedsโฉนดที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
title documentเอกสารสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
title insuranceการประกันภัยกรรมสิทธิ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
title to landกรรมสิทธิ์ในที่ดิน [ ดู land title ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
title, longชื่อเต็มของกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
title, shortชื่อย่อ (ของกฎหมาย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Titleชื่อเรื่อง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Titleชื่อเรื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Titleชื่อเรื่องสิทธิบัตรการประดิษฐ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
titleชื่อเรื่อง, ข้อความที่บอกให้ทราบว่าตารางสถิตินั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไร  (ดู statistical table ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Title cardบัตรชื่อเรื่อง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Title cardบัตรชื่อเรื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Title indexดรรชนีชื่อเรื่อง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Title indexดรรชนีชื่อเรื่อง, Example: <p>เป็นการทำดรรชนีโดยการนำชื่อเรื่องของหนังสือ บทความ และเอกสารอื่นๆ มาลงรายการดรรชนีเป็นรายการหลัก และปรากฏอยู่ที่ท้ายเล่มของดรรชนีของหนังสือ ดรรชนีวารสาร และดรรชนีหนังสือพิมพ์ หรือปัจจุบันมีการทำดรรชนีชื่อเรื่องให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วย <p>ตัวอย่าง ดรรชนีชื่อเรื่อง ของวารสารประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p><p><img src="http://www.thaiglossary.org/sites/default/files/20120416-Pop-Ti-Index.jpg" width="640" higth="200" alt="Population Science Title Index"> <p>ตัวอย่าง การให้บริการดรรชนีชื่อเรื่องทางอินเทอร์เน็ตของ TDRI <p><img src="http://www.thaiglossary.org/sites/default/files/20120416-TDRI-Ti2.jpg" width="640" higth="200" alt="TDRI Title Index"> <p>การทำดรรชนีชื่อเรื่องเป็นลักษณะฐานข้อมูลและให้บริการทางอินเทอร์เน็ตนั้น เอื้ออำนวยเป็นอย่างมากในการเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลโดยตรง <p><img src="http://www.thaiglossary.org/sites/default/files/20120416-TDRI-Ti-Full-Text.jpg" width="640" higth="200" alt="TDRI Title Index Full Text"> [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Title of Designชื่อเรื่องสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Title pageหน้าปกใน [เทคโนโลยีการศึกษา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Title to Sharesกรรมสิทธิ์ในหุ้น

WordNet (3.0)
title(n) a heading that names a statute or legislative bill; may give a brief summary of the matters it deals with, Syn. statute title, rubric
title(n) the name of a work of art or literary composition etc.
title(n) a general or descriptive heading for a section of a written work
title(n) an identifying appellation signifying status or function: e.g. `Mr.' or `General', Syn. form of address, title of respect
title(n) an established or recognized right, Syn. claim
title(n) (usually plural) written material introduced into a movie or TV show to give credits or represent dialogue or explain an action
title(n) an appellation signifying nobility
championship(n) the status of being a champion, Syn. title
claim(n) an informal right to something, Syn. title
deed(n) a legal document signed and sealed and delivered to effect a transfer of property and to show the legal right to possess it, Syn. title, deed of conveyance

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Title

n. [ OF. title, F. titre, L. titulus an inscription, label, title, sign, token. Cf. Tilde, Titrate, Titular. ] 1. An inscription put over or upon anything as a name by which it is known. [ 1913 Webster ]

2. The inscription in the beginning of a book, usually containing the subject of the work, the author's and publisher's names, the date, etc. [ 1913 Webster ]

3. (Bookbindng) The panel for the name, between the bands of the back of a book. [ 1913 Webster ]

4. A section or division of a subject, as of a law, a book, specif. (Roman & Canon Laws), a chapter or division of a law book. [ 1913 Webster ]

5. An appellation of dignity, distinction, or preeminence (hereditary or acquired), given to persons, as duke marquis, honorable, esquire, etc. [ 1913 Webster ]

With his former title greet Macbeth. Shak. [ 1913 Webster ]

6. A name; an appellation; a designation. [ 1913 Webster ]

7. (Law) (a) That which constitutes a just cause of exclusive possession; that which is the foundation of ownership of property, real or personal; a right; as, a good title to an estate, or an imperfect title. (b) The instrument which is evidence of a right. (c) (Canon Law) That by which a beneficiary holds a benefice. [ 1913 Webster ]

8. (Anc. Church Records) A church to which a priest was ordained, and where he was to reside. [ 1913 Webster ]


Title deeds (Law), the muniments or evidences of ownership; as, the title deeds to an estate.
[ 1913 Webster ]

Syn. -- Epithet; name; appellation; denomination. See epithet, and Name. [ 1913 Webster ]

[ 1913 Webster ]

Title

v. t. [ imp. & p. p. Titled p. pr. & vb. n. Titling ] [ Cf. L. titulare, F. titrer. See Title, n. ] To call by a title; to name; to entitle. [ 1913 Webster ]

Hadrian, having quieted the island, took it for honor to be titled on his coin, “The Restorer of Britain.” Milton. [ 1913 Webster ]

Titled

a. Having or bearing a title. [ 1913 Webster ]

Titleless

a. Not having a title or name; without legitimate title. “A titleless tyrant.” Chaucer. [ 1913 Webster ]

Title-page

n. The page of a book which contains it title. [ 1913 Webster ]

The world's all title-page; there's no contents. Young. [ 1913 Webster ]

Titler

n. A large truncated cone of refined sugar. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, wait a minute. Why is she in the title?เดี๋ยวก่อนนะ ทำไมเธออยู่ในชื่อล่ะ The One with the Sonogram at the End (1994)
A private man without wealth without property without official title or office.ชายสันโดษ ไร้ความมั่งคั่ง ปราศจากทรัพย์สิน และยศถาบรรดาศักดิ์ Gandhi (1982)
Won't the title of Number One be in danger for Quan Zhen Sect?ตำแหน่งอันดับหนึ่งของสำนักช้วนจินจะไม่สั่นคลอนรึ Return of the Condor Heroes (1983)
I need, uh... bigger than a bread box? I need, uh, uh... the title of a movie? animals and their natural habitats?ผมต้องการ เอ่อ... ผมต้องการ เอ่อ... สื่อนำไฟฟ้า เราทำได้! Spies Like Us (1985)
"was the title of a 1950s movie starring jayne mansfield?""เป็นชื่อภาพยนตร์ในปี 1950" "นำแสดงโดย Jayne Mansfield" Spies Like Us (1985)
English titles by Tadashi Shishido and Donald RichieSubthai โดย กัลยกร ผิดพลาดประการใดขอภัยมา ณ ที่นี้ 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
"Please make your suggestions for a title.""โปรดให้คำแนะนำของคุณสำหรับชื่อ". The Russia House (1990)
It's got to have the right title though, something catchy likeแต่ว่ามันต้องมีชื่อ The Legend of 1900 (1998)
I, Josie geiler, will be at the state championship baseball game, where myfriends, the South glen Rams, are playing for the title.I, Josie GeIIer, wiII be at the state championship basebaII game, where myfriends, the South GIen Rams, Never Been Kissed (1999)
But, son, if you don't know the title, how can I help you?ปลูกเอาไว้ในใจฉัน ถ้าเธอไม่รู้รายละเอียดฉันจะช่วยได้ยังไง Malèna (2000)
No title, no band name. Could be heavy. What do you think?ไม่รู้สิ Rock Star (2001)
Here's the title.นี่คือชื่อ. Visitor Q (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
titleA big title does not necessarily mean a high position.
titleHe bears the title of Sir.
titleHe got a shameful title.
titleHe has no title to this land.
titleHe mentioned a book the title of which I can't remember now.
titleHe still holds the heavyweight title.
titleHis official title at the company is assistant to the president.
titleHis official title is Director General of Environment Agency.
titleI failed to recall the song's title.
titleOi! The thread title's wrong.
titleShe sang a song, the title of which I did not know.
titleSince PlayStation 2 came out the game software store shelves have bloomed riotously with colorful new titles.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฐานันดรศักดิ์(n) rank of nobility, See also: title, Syn. ยศ, บรรดาศักดิ์, Example: หม่อมเจ้าพันธุ์สวลีได้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์ เมื่อทำการสมรสกับผู้มิได้มีศักดิ์เป็นเจ้า, Thai Definition: ลำดับในการกำหนดชั้นบุคคล
มหา(n) title confered on Buddhist monk who passed the third grade in Buddhist theology, See also: graduate in Buddhist theology who passes at least the third grade out of nine grades in al, Example: ท่านดีใจที่มหาฉ่ำได้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตก่อนตาย, Thai Definition: สมณศักดิ์ที่ใช้นำหน้าชื่อภิกษุผู้ที่สอบไล่ได้ตั้งแต่เปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไป
หลวง(n) title of respect shown to elderly relatives while in the Buddhist monkhood, Example: หลวงพี่นุ่งเหลืองห่มเหลืองกำลังเดินอุ้มบาตรมาจวนจะถึงหน้าบ้าน, Thai Definition: คำเรียกพระภิกษุโดยความเคารพ เช่น หลวงพี่ หลวงน้า, เป็นคำเรียกพระจีน พระญวน ว่า หลวงจีน หลวงญวน
ยศ(n) rank, See also: title, Syn. ตำแหน่ง, ฐานะ, ขั้น, ฐานันดร, Example: เขามียศเป็นถึงพลโท ใครๆ ก็กลัวเกรงเขาทั้งนั้น, Thai Definition: เครื่องกำหนดหมายฐานะหรือชั้นของบุคคล
พระนามาภิไธย(n) title, See also: designation, Example: พระพุทธรูปทองประดับพระนามาภิไธยย่อส.ก. ทาบเหนือพระอังสาซ้าย, Thai Definition: ชื่อ (ใช้เฉพาะพระราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และสมเด็จพระบรมราชกุมาร) เช่น ทรงลงพระนามาภิไธย
ขุน(n) titled official, See also: nobleman, Example: อีกไม่นานเขาก็จะเปลี่ยนจากขุนเป็นหลวงแล้ว, Thai Definition: ตำแหน่งบรรดาศักดิ์รองหลวงลงมา
คำนำหน้า(n) title, Example: ชาวอังกฤษคนหนึ่งในกรุงเทพฯ ไม่ชอบให้ใครเรียกชื่อเขาโดยมีคำนำหน้าว่า นาย
ราชทินนาม(n) title conferred by the king, Example: ตอนปลายสมัยรัชกาลที่ 4 มีการเพิ่มกรมตำแหน่งเปลี่ยนแปลงราชทินนาม และยศศักดิ์เป็นการใหญ่, Thai Definition: นามต่อท้ายบรรดาศักดิ์หรือสมณศักดิ์ชั้นสัญญาบัตรที่พระมหากษัตริย์พระราชทาน
ยศศักดิ์(n) rank, See also: title, status, prestige, splendour, station, position, distinction, nobility, class, caste, Syn. ยศถาบรรดาศักดิ์, บรรดาศักดิ์, Example: ท่านได้รับการแต่งตั้งเลื่อนยศศักดิ์เป็นเจ้าพระยา, Notes: (บาลีและสันสกฤต)
โฉนด(n) title deed, See also: title deed to a piece of land, Example: ไม่มีใครรู้ว่าพ่อซ่อนโฉนดที่ดินของคุณปู่ไว้ที่ไหน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฉนด[chanōt] (n) EN: title deed  FR: titre de propriété [ m ]
โฉนดที่ดิน[chanōt thīdin] (n, exp) EN: title deed
ชื่อหนังสือ[cheū nangseū] (n, exp) EN: title  FR: titre [ m ] ; titre d'un livre [ m ] ; titre d'un ouvrage [ m ]
ชื่อเรื่อง[cheūreūang] (n) EN: title ; heading  FR: titre [ m ]
ดรรชนีชื่อหนังสือ[datchanī cheū nangseū] (n, exp) EN: title index  FR: bibliographie [ f ]
เอกสารสิทธิ์[ēkkasān sit] (n, exp) EN: title deed ; certificate of ownership ; document of title  FR: titre de propriété [ m ]
หัวเรื่อง[hūareūang] (n) EN: topic ; subject ; head ; headline ; title  FR: sujet [ m ] ; titre [ m ] ; en-tête [ m ]
เจ้าของกิจการ[jaokhøng kitjakān] (n, exp) EN: proprietor ; owner ; title-holder
กรรมสิทธิ์[kammasit] (n) EN: right of ownership ; proprietary right ; title ; ownership
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน[kammasit nai thīdin] (n, exp) EN: land title

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
title
titled
titles
titleholder

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
title
titled
titles
title-deed
title-page
title-role
title-deeds
title-pages
title-roles

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
标题[biāo tí, ㄅㄧㄠ ㄊㄧˊ,   /  ] title; heading; headline; caption; subject #9,172 [Add to Longdo]
称谓[chēng wèi, ㄔㄥ ㄨㄟˋ,   /  ] title; appellation; form of address #19,326 [Add to Longdo]
王位[wáng wèi, ㄨㄤˊ ㄨㄟˋ,  ] title of king; kingship #27,739 [Add to Longdo]
国号[guó hào, ㄍㄨㄛˊ ㄏㄠˋ,   /  ] title of current dynasty (as the name of China), such as Tang or Ming; name of a country (such as People's Republic of China 中華人民共和國|中华人民共和国 or Republic of China 中華民國|中华民国) #51,787 [Add to Longdo]
徽号[huī hào, ㄏㄨㄟ ㄏㄠˋ,   /  ] title of honor; term of respect #120,532 [Add to Longdo]
题花[tí huā, ㄊㄧˊ ㄏㄨㄚ,   /  ] title design #199,948 [Add to Longdo]
尊师爱徒[zūn shī ài tú, ㄗㄨㄣ ㄕ ㄞˋ ㄊㄨˊ,     /    ] title of a Daoist priest; revered master #216,919 [Add to Longdo]
官称[guān chēng, ㄍㄨㄢ ㄔㄥ,   /  ] title; official appellation [Add to Longdo]
房产证[fáng chǎn zhèng, ㄈㄤˊ ㄔㄢˇ ㄓㄥˋ,    /   ] title deeds; certificate of property ownership [Add to Longdo]
汗位[Hàn wèi, ㄏㄢˋ ㄨㄟˋ,  ] title of Khan (King in Persian, Mongol and Manchu) [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
タイトル[たいとる, taitoru] TH: ชื่อเรื่อง(ภาพยนตร์หรือผลงาน)  EN: title

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adelstitel { m }title (of nobility) [Add to Longdo]
Haupttitel { m }title proper [Add to Longdo]
Haupttitelseite { f }title page [Add to Longdo]
Name { m }; Titel { m }; Überschrift { f }; Bezeichnung { f } | Namen { pl }; Titel { pl }; Überschriften { pl }; Bezeichnungen { pl } | Bezeichnung der Erfindungtitle | titles | title of the invention [Add to Longdo]
Rückentitel { m }title on the spine [Add to Longdo]
Sachkatalog { m }title catalogue [Add to Longdo]
Stücktitel { m }title of a single item of a series [Add to Longdo]
Titel { m } | Titel { pl } | akademischer Titel | jdn. mit Titel ansprechen | einen titel tragentitle | titles | academic title | to address sb. by his/her title | to bear a title; to have a title [Add to Longdo]
Titelblatt { n } | Titelblätter { pl }title page | title pages [Add to Longdo]
Titelhalter { m }title holder [Add to Longdo]
Titelkampf { m } | Titelkämpfe { pl }title bout | title bouts [Add to Longdo]
Titelrolle { f }title role; main part [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さん[san] (suf) (1) Mr, Mrs, Miss or Ms; (2) honorific used with occupational titles; (P) #77 [Add to Longdo]
[わけ, wake] (n) (arch) (See 姓・かばね) lord (hereditary title for imperial descendants in outlying regions) #249 [Add to Longdo]
選手権[せんしゅけん, senshuken] (n) championship; title (of champion); (P) #301 [Add to Longdo]
[だい, dai] (n, n-suf) (1) charge; cost; price; (2) (See 台・だい・6) generation; age; reign; (3) (geological) era; (4) (after someone's name or title) a representative of; on behalf of; for (someone); (5) (See 代表電話番号) used after a phone number to indicate that it is a switchboard number; (ctr) (6) (See 台・だい・6) counter for decades of ages, eras, etc.; (7) counter for generations (of inheritors to a throne, etc.); (8) (abbr) (See 代理申請会社) proxy application company #376 [Add to Longdo]
名称[めいしょう, meishou] (n, adj-no) name; title; (P) #429 [Add to Longdo]
タイトル[taitoru] (n) title; (P) #601 [Add to Longdo]
スーパー(P);スーパ[su-pa-(P); su-pa] (n) (1) super; (2) (abbr) supermarket; (3) (abbr) superimpose; (4) (abbr) superheterodyne; (5) (film with) subtitles; (P) #888 [Add to Longdo]
博士[はかせ(P);はくし(P), hakase (P); hakushi (P)] (n, n-suf, adj-no) (1) (usu. はくし) doctorate; PhD; Dr (as a title); (n) (2) (usu. はかせ) expert; learned person; (P) #1,243 [Add to Longdo]
直;費;費直[あたい;あたえ(直;費);あたいえ(直)(ok), atai ; atae ( choku ; hi ); ataie ( choku )(ok)] (n) (See 国造, 姓・かばね) Atai (post-Taika hereditary title often given to regional administrators) #1,785 [Add to Longdo]
[むち, muchi] (n, n-suf) (hon) (arch) lord; god; goddess; honorific title for deities (and high-ranking people) #2,288 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キータイトル[きーたいとる, ki-taitoru] key title [Add to Longdo]
グローバル名称[グローバルめいしょう, guro-baru meishou] global-title [Add to Longdo]
システム名称[システムめいしょう, shisutemu meishou] system-title [Add to Longdo]
タイトリージョン[たいとりーじょん, taitori-jon] title-region [Add to Longdo]
タイトル[たいとる, taitoru] title [Add to Longdo]
タイトルバー[たいとるばー, taitoruba-] title bar [Add to Longdo]
ローカル名称[ローカルめいしょう, ro-karu meishou] local-title [Add to Longdo]
見出し[みだし, midashi] heading, caption, subtitle, index [Add to Longdo]
見出し語[みだしご, midashigo] title word, keyword [Add to Longdo]
標題誌[ひょうだいし, hyoudaishi] title page [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top