ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

title

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -title-, *title*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A private man without wealth without property without official title or office.ชายสันโดษ ไร้ความมั่งคั่ง ปราศจากทรัพย์สิน และยศถาบรรดาศักดิ์ Gandhi (1982)
Won't the title of Number One be in danger for Quan Zhen Sect?ตำแหน่งอันดับหนึ่งของสำนักช้วนจินจะไม่สั่นคลอนรึ Return of the Condor Heroes (1983)
I need, uh... bigger than a bread box? I need, uh, uh... the title of a movie? animals and their natural habitats?ผมต้องการ เอ่อ... ผมต้องการ เอ่อ... สื่อนำไฟฟ้า เราทำได้! Spies Like Us (1985)
"was the title of a 1950s movie starring jayne mansfield?""เป็นชื่อภาพยนตร์ในปี 1950" "นำแสดงโดย Jayne Mansfield" Spies Like Us (1985)
English titles by Tadashi Shishido and Donald RichieSubthai โดย กัลยกร ผิดพลาดประการใดขอภัยมา ณ ที่นี้ 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
"Please make your suggestions for a title.""โปรดให้คำแนะนำของคุณสำหรับชื่อ". The Russia House (1990)
Well, wait a minute. Why is she in the title?เดี๋ยวก่อนนะ ทำไมเธออยู่ในชื่อล่ะ The One with the Sonogram at the End (1994)
You were born into this world of glittering jewels and fine titles.หลานเกิดมาในโลกแห่ง อัญมนีวาววับและยศศักดิ์สูง Anastasia (1997)
/Subtitle/ sync, fix: titler/Subtitle/ sync, fix: titleThe Education of Little Tree (1997)
It's got to have the right title though, something catchy likeแต่ว่ามันต้องมีชื่อ The Legend of 1900 (1998)
I, Josie geiler, will be at the state championship baseball game, where myfriends, the South glen Rams, are playing for the title.I, Josie GeIIer, wiII be at the state championship basebaII game, where myfriends, the South GIen Rams, Never Been Kissed (1999)
But, son, if you don't know the title, how can I help you?ปลูกเอาไว้ในใจฉัน ถ้าเธอไม่รู้รายละเอียดฉันจะช่วยได้ยังไง Malèna (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
titleA big title does not necessarily mean a high position.
titleHe bears the title of Sir.
titleHe got a shameful title.
titleHe has no title to this land.
titleHe mentioned a book the title of which I can't remember now.
titleHe still holds the heavyweight title.
titleHis official title at the company is assistant to the president.
titleHis official title is Director General of Environment Agency.
titleI failed to recall the song's title.
titleOi! The thread title's wrong.
titleShe sang a song, the title of which I did not know.
titleSince PlayStation 2 came out the game software store shelves have bloomed riotously with colorful new titles.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adelstitel {m}title (of nobility) [Add to Longdo]
Haupttitel {m}title proper [Add to Longdo]
Haupttitelseite {f}title page [Add to Longdo]
Name {m}; Titel {m}; Überschrift {f}; Bezeichnung {f} | Namen {pl}; Titel {pl}; Überschriften {pl}; Bezeichnungen {pl} | Bezeichnung der Erfindungtitle | titles | title of the invention [Add to Longdo]
Rückentitel {m}title on the spine [Add to Longdo]
Sachkatalog {m}title catalogue [Add to Longdo]
Stücktitel {m}title of a single item of a series [Add to Longdo]
Titel {m} | Titel {pl} | akademischer Titel | jdn. mit Titel ansprechen | einen titel tragentitle | titles | academic title | to address sb. by his/her title | to bear a title; to have a title [Add to Longdo]
Titelblatt {n} | Titelblätter {pl}title page | title pages [Add to Longdo]
Titelhalter {m}title holder [Add to Longdo]
Titelkampf {m} | Titelkämpfe {pl}title bout | title bouts [Add to Longdo]
Titelrolle {f}title role; main part [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Title \Ti"tle\ (t[imac]"t'l), n. [OF. title, F. titre, L.
   titulus an inscription, label, title, sign, token. Cf.
   {Tilde}, {Titrate}, {Titular}.]
   1. An inscription put over or upon anything as a name by
    which it is known.
    [1913 Webster]
 
   2. The inscription in the beginning of a book, usually
    containing the subject of the work, the author's and
    publisher's names, the date, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bookbindng) The panel for the name, between the bands of
    the back of a book.
    [1913 Webster]
 
   4. A section or division of a subject, as of a law, a book,
    specif. (Roman & Canon Laws), a chapter or division of a
    law book.
    [1913 Webster]
 
   5. An appellation of dignity, distinction, or preeminence
    (hereditary or acquired), given to persons, as duke
    marquis, honorable, esquire, etc.
    [1913 Webster]
 
       With his former title greet Macbeth. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. A name; an appellation; a designation.
    [1913 Webster]
 
   7. (Law)
    (a) That which constitutes a just cause of exclusive
      possession; that which is the foundation of ownership
      of property, real or personal; a right; as, a good
      title to an estate, or an imperfect title.
    (b) The instrument which is evidence of a right.
    (c) (Canon Law) That by which a beneficiary holds a
      benefice.
      [1913 Webster]
 
   8. (Anc. Church Records) A church to which a priest was
    ordained, and where he was to reside.
    [1913 Webster]
 
   {Title deeds} (Law), the muniments or evidences of ownership;
    as, the title deeds to an estate.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Epithet; name; appellation; denomination. See {epithet},
     and {Name}.
     [1913 Webster]
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Title \Ti"tle\, v. t. [imp. & p. p. {Titled}; p. pr. & vb. n.
   {Titling}.] [Cf. L. titulare, F. titrer. See {Title}, n.]
   To call by a title; to name; to entitle.
   [1913 Webster]
 
      Hadrian, having quieted the island, took it for honor
      to be titled on his coin, "The Restorer of Britain."
                          --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cloud \Cloud\ (kloud), n. [Prob. fr. AS. cl[=u]d a rock or
   hillock, the application arising from the frequent
   resemblance of clouds to rocks or hillocks in the sky or
   air.]
   1. A collection of visible vapor, or watery particles,
    suspended in the upper atmosphere.
    [1913 Webster]
 
       I do set my bow in the cloud.     --Gen. ix. 13.
    [1913 Webster]
 
   Note: A classification of clouds according to their chief
      forms was first proposed by the meteorologist Howard,
      and this is still substantially employed. The following
      varieties and subvarieties are recognized:
    (a) {Cirrus}. This is the most elevated of all the forms
      of clouds; is thin, long-drawn, sometimes looking like
      carded wool or hair, sometimes like a brush or room,
      sometimes in curl-like or fleecelike patches. It is
      the cat's-tail of the sailor, and the mare's-tail of
      the landsman.
    (b) {Cumulus}. This form appears in large masses of a
      hemispherical form, or nearly so, above, but flat
      below, one often piled above another, forming great
      clouds, common in the summer, and presenting the
      appearance of gigantic mountains crowned with snow. It
      often affords rain and thunder gusts.
    (c) {Stratus}. This form appears in layers or bands
      extending horizontally.
    (d) {Nimbus}. This form is characterized by its uniform
      gray tint and ragged edges; it covers the sky in
      seasons of continued rain, as in easterly storms, and
      is the proper rain cloud. The name is sometimes used
      to denote a raining cumulus, or cumulostratus.
    (e) {Cirro-cumulus}. This form consists, like the cirrus,
      of thin, broken, fleecelice clouds, but the parts are
      more or less rounded and regulary grouped. It is
      popularly called mackerel sky.
    (f) {Cirro-stratus}. In this form the patches of cirrus
      coalesce in long strata, between cirrus and stratus.
    (g) {Cumulo-stratus}. A form between cumulus and stratus,
      often assuming at the horizon a black or bluish tint.
      -- {Fog}, cloud, motionless, or nearly so, lying near
      or in contact with the earth's surface. -- {Storm
      scud}, cloud lying quite low, without form, and driven
      rapidly with the wind.
      [1913 Webster]
 
   2. A mass or volume of smoke, or flying dust, resembling
    vapor. "A thick cloud of incense." --Ezek. viii. 11.
    [1913 Webster]
 
   3. A dark vein or spot on a lighter material, as in marble;
    hence, a blemish or defect; as, a cloud upon one's
    reputation; a cloud on a title.
    [1913 Webster]
 
   4. That which has a dark, lowering, or threatening aspect;
    that which temporarily overshadows, obscures, or
    depresses; as, a cloud of sorrow; a cloud of war; a cloud
    upon the intellect.
    [1913 Webster]
 
   5. A great crowd or multitude; a vast collection. "So great a
    cloud of witnesses." --Heb. xii. 1.
    [1913 Webster]
 
   6. A large, loosely-knitted scarf, worn by women about the
    head.
    [1913 Webster]
 
   {Cloud on a} (or the) {title} (Law), a defect of title,
    usually superficial and capable of removal by release,
    decision in equity, or legislation.
 
   {To be under a cloud}, to be under suspicion or in disgrace;
    to be in disfavor.
 
   {In the clouds}, in the realm of facy and imagination; beyond
    reason; visionary.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 title
   n 1: a heading that names a statute or legislative bill; may
      give a brief summary of the matters it deals with; "Title 8
      provided federal help for schools" [syn: {title}, {statute
      title}, {rubric}]
   2: the name of a work of art or literary composition etc.; "he
     looked for books with the word `jazz' in the title"; "he
     refused to give titles to his paintings"; "I can never
     remember movie titles"
   3: a general or descriptive heading for a section of a written
     work; "the novel had chapter titles"
   4: the status of being a champion; "he held the title for two
     years" [syn: {championship}, {title}]
   5: a legal document signed and sealed and delivered to effect a
     transfer of property and to show the legal right to possess
     it; "he signed the deed"; "he kept the title to his car in
     the glove compartment" [syn: {deed}, {deed of conveyance},
     {title}]
   6: an identifying appellation signifying status or function:
     e.g. `Mr.' or `General'; "the professor didn't like his
     friends to use his formal title" [syn: {title}, {title of
     respect}, {form of address}]
   7: an established or recognized right; "a strong legal claim to
     the property"; "he had no documents confirming his title to
     his father's estate"; "he staked his claim" [syn: {title},
     {claim}]
   8: (usually plural) written material introduced into a movie or
     TV show to give credits or represent dialogue or explain an
     action; "the titles go by faster than I can read"
   9: an appellation signifying nobility; "`your majesty' is the
     appropriate title to use in addressing a king"
   10: an informal right to something; "his claim on her
     attentions"; "his title to fame" [syn: {claim}, {title}]
   v 1: give a title to [syn: {entitle}, {title}]
   2: designate by an identifying term; "They styled their nation
     `The Confederate States'" [syn: {style}, {title}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top