ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*really*

R IH1 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: really, -really-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
really(adv) โดยแท้จริง, See also: โดยแท้, โดยความเป็นจริง, Syn. actually, certainly, truly
corporeally(adv) อย่างที่เกี่ยวกับร่างกาย, Syn. physically
marmoreally(adv) อย่างหินอ่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
really(เรียล'ลิ) adv. โดยแท้, โดยแท้จริง, โดยความเป็นจริง, จริง ๆ , โดยจริงใจ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความโกรธหรืออื่น ๆ, Syn. truly, genuinely, verily, quite

English-Thai: Nontri Dictionary
really(adv) โดยแท้จริง, ตามความจริง, โดยจริงใจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Really Simple Syndication( RSS)อาร์เอสเอส, เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เป็นประจำได้แบบอัตโนมัติ โดยผู้ใช้ต้องขอรับบริการ ผู้ใช้ไม่ต้องเข้าไปยังเว็บไซต์ที่สนใจต่างๆ โดยตรง เพื่ออ่านข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงในแต่ละวันด้วยตนเองทีละเว็บไซต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Really?(phrase) จะจริงหรือ?, จะใช่หรือ?

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Really?-really? The One with Monica's Thunder (2000)
I really liked your hands.Ich really liked Ihren Händen. The One with Monica's Thunder (2000)
You were really good at the stuff too.Sie waren gut im really Sachen zu. The One with Monica's Thunder (2000)
I'm sure it would be amazing but I really don't think it would be a good idea.Ich bin sicher, dass es would erstaunlich ... really ... aber ich glaube nicht, dass would es eine gute Idee sein. The One with Monica's Thunder (2000)
I really really don't.Ich really ... really ... Nicht. The One with Monica's Thunder (2000)
Come on, really.Komm, really. The One with Monica's Thunder (2000)
I really wanted to, but I couldn't...Ich really wollte, aber ich couIdn't - The One with Monica's Thunder (2000)
- Really? !-really! The One with Monica's Thunder (2000)
- Really?-really? The One with Monica's Thunder (2000)
You know, I don't really need their permission.Sie wissen, ich nicht really Notwendigkeit deren Zustimmung. The One with Monica's Thunder (2000)
♪ I really need you tonight!I really need you tonight!" Bandits (2001)
♪ Don't stop ♪ Just walk on byNow you really gotta keep on... Bandits (2001)
# I wanna go inside every corner Girl, you really turn me on? "l wanna go inside every corner" Girl, you really turn me on Dr. Dolittle 2 (2001)
So if you really love me say yes# So if you really love me, say yes Tortilla Soup (2001)
Why you always hit me? QuietI really hate when you hit me! Killer Tattoo (2001)
I give you half.Really? ! Yes. Killer Tattoo (2001)
Really? YesReally? Killer Tattoo (2001)
Come to the 22th block Moss hospital.I really need you tonight!" (Bonnie Tyler: Dave Matthews Band: The Videos 1994-2001 (2001)
We really got it to...We really got it to... In Search of Barry White (2001)
Baby, you're the one That I really missBaby, you're the one That I really miss Judge Ling (2001)
It really makes you wonder, doesn't it?Es macht really Sie sich fragen, nicht wahr? The One Where They're Up All Night (2001)
really?really? The One Where They're Up All Night (2001)
-I'm just really relieved that this whoIe---Ich bin nur really reIieved dass diese whole - The One Where They're Up All Night (2001)
-Oh, really?-Oh, really? The One Where They're Up All Night (2001)
I really hurt my ankle!Ich really verletzt meine Ankie! The One Where They're Up All Night (2001)
That really was some of your best work.Das war really einige Ihrer besten Arbeiten. The One Where They're Up All Night (2001)
really?really? The One Where They're Up All Night (2001)
really?really? The One with Chandler's Dad (2001)
really?really? The One with Chandler's Dad (2001)
The silk feels really good.Die Siik feels really gut. The One with Chandler's Dad (2001)
really?really? The One with Chandler's Dad (2001)
really?really? The One with Chandler's Dad (2001)
really?really? The One with Chandler's Dad (2001)
really?really? The One with Chandler's Dad (2001)
I'm sorry, but that's really not my problem.Es tut mir leid, aber das ist really nicht meine problem. The One with Joey's Award (2001)
Really?really? The One with Joey's Award (2001)
- Oh, my God, he's really cute!-Oh, mein Gott, er ist really niedlich! The One with Joey's Award (2001)
- I did, but that was really fun.-Ich, aber das war really Spaß. The One with Joey's Award (2001)
- Really?-really? The One with Joey's Award (2001)
- Really?-really? The One with Joey's Award (2001)
I really wanted it.Ich really wollte. The One with Joey's Award (2001)
I've never really been married.Ich habe noch nie really verheiratet. The One with Joey's Award (2001)
They're really big.-Art. Sie sind really groß. The One with Joey's Award (2001)
- Really?-really? The One with Joey's Award (2001)
-It's really heavy.-Es ist really schwer. The One with the Cheap Wedding Dress (2001)
It was with this really hot girl who just moved in right across the street.Es war mit diesem heißen really Giri die gerade in quer über die Straße bewegt. The One with the Cheap Wedding Dress (2001)
-really?-really? The One with the Cheap Wedding Dress (2001)
really?really? The One with the Cheap Wedding Dress (2001)
really?really? The One with the Cheap Wedding Dress (2001)
Because it doesn't really fit.Weil es nicht really Passform. The One with the Cheap Wedding Dress (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reallyAdolfo likes his new school, but really remembers his friends at his old school.
reallyAfter swimming a glass of orange juice really fills the bill.
reallyA-hahaha, you really are bad at keeping secrets.
really"Ah ... I'm just not feeling so well" "Really? Are you OK?" "Heh-heh. Actually I'm skiving off."
reallyA really perceptive person can figure out a whole situation with just a few clues. That's the kind of person I want you to become.
reallyArnold teaches us to see the object as it really is.
reallyAs the proverb goes, time is really money.
reallyAt Christmas he went out of his way to buy me a really nice model plane.
reallyAt Christmas she went out of her way to buy me a really nice model plane.
reallyAt his final exam, Bob was really put through the wringer; the test covered everything that was in the course.
reallyAt that time I really understood that gorillas have feelings.
reallyBill is really fighting the battle of the bulge.
reallyBill really drinks like a fish.
reallyBob is really a brown noser.
reallyBob's really chip off the old block.
reallyBoy I, I really must have passed out.
reallyBoy, that hamburger really hit the spot.
reallyBut I think they really are playing, which is why we kids are not playing. [ F ]
reallyBut not really.
reallyCan I really have it at this price?
reallyCan it really be mine?
reallyCan't you really swim?
reallyChildren are really looking forward to summer vacation.
reallyComputers are really selling like hotcakes.
reallyDammit, that pest Nagisa, she really went and snitched on me to the teachers.
reallyDean can really put away the food.
reallyDespite having lazed around without having touched my work I'm frightened at heart that "Ooh-er, this time I might really not get done in time!?"
really"Did I really sigh?" "While giving out an aura of unhappiness."
reallyDid Jerry really win a lottery?
reallyDid the accident really come to pass last year?
reallyDid the world really act as fast as possible to meet the threat to the environment?
reallyDid you really bake the pie by yourself?
reallyDid you really expect him to tell you the truth?
reallyDid you really fly the plane?
reallyDoctors' bills really cut into our saving.
really"Does your back hurt?" "No, not really" "Oh, that's something then, isn't it?"
reallyDo ghosts really exist?
really"Do I really have that good a personality?" "Impossible. After all, there's this time as well, but in middle school you sold off girl's pants all over to bring in the money."
reallyDo Japanese children really paint the sun red?
reallyDon't tell me it was really a demand for money from debt collectors?
really"Do you have anything to do?" "No, not really."
reallyDo you know what it is like to be really hungry?
reallyDo you really believe in ghosts?
reallyDo you really love me?
reallyDo you really mean it?
reallyDo you really want it?
really"Do you really wish that?" asked the little white rabbit.
reallyDo you think he will really give up?
reallyDo you think real neurotics really go and call themselves such?
reallyDo you think that money really matters to me?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามความเป็นจริง(adv) actually, See also: indeed, really, truly, Syn. ตามจริง, Ant. โกหก, เท็จ, Example: กรุณากรอกรายการต่างๆ ตามความเป็นจริง
แท้ที่จริง(adv) as a matter of fact, See also: in fact, really, truly, Syn. อันที่จริง, ตามที่จริง, Example: สิ่งที่พวกเขากำลังใช้งานอยู่นั้น แท้ที่จริงมันก็คือปัญญาประดิษฐ์นั่นเอง
ไม่ใช่เล่น(adv) really, See also: not a little, very, Syn. จริงๆ, Example: ความอดทนของมนุษย์นี้ช่างสูงไม่ใช่เล่น
ไม่ใช่หยอก(adv) quite, See also: not a little, really, very, Syn. ใช่เล่น, ไม่น้อย, Example: เงินที่เขาต้องการมีจำนวนมากไม่ใช่หยอก
อย่างเป็นจริงเป็นจัง(adv) really, See also: actually, tangibly, substantially, Syn. จริงจัง, เป็นล่ำเป็นสัน, Example: รัฐบาลจะต้องมีมาตรการเสริมในเชิงประหยัดพลังงานต่างๆ อย่างเป็นจริงเป็นจังอีกครั้ง
แท้(adv) really, See also: actually, in fact, truly, surely, genuinely, certainly, Syn. จริงๆ, Example: เสื้อกระโปรงชุดนี้สมกับเธอแท้ๆ, Thai Definition: โดยความเป็นจริง, ตามความเป็นจริง
แท้จริง(conj) in fact, See also: really, truly, as a matter of fact, in reality, Syn. โดยความเป็นจริง, ตามที่เป็นจริง, Example: การชำระหนี้ภาคเอกชนของรัฐบาลนั้นนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าแท้จริงแล้วมาตรการดังกล่าวเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะปลายเหตุเท่านั้น
แท้จริง(adv) truly, See also: really, actually, genuinely, Syn. แท้ๆ, จริงๆ, Example: ประชาชนต้องการนักการเมืองที่มีความตั้งใจเข้ามาทำงานให้ชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง
เป็นแน่แท้(adv) really, See also: truly, certainly, actually, surely, Syn. จริง, แน่นอน, Example: เครื่องพิมพ์เลเซอร์ทำให้ได้ผลงานพิมพ์ที่ดูดีกว่าเครื่องพิมพ์ทั่วไปเป็นแน่แท้
เลย(adv) really, See also: indeed, Syn. จริงๆ, Example: การเยียวยารักษาคอมพิวเตอร์ที่ถูกไวรัสเล่นงานนี้ไม่ใช่เรื่องสนุกเลย, Thai Definition: ใช้ประกอบหลังคำอื่นเพื่อเน้นให้หนักแน่น
แล(adv) verily, See also: really, truly, Syn. จริง, ทีเดียว, Example: การแสวงหาทรัพย์สมบัตินี้แลที่เป็นเหตุให้ฝรั่งขาย อุดมการณ์ ให้คนในเอเชีย, Thai Definition: มักใช้ในที่สุดประโยค หรือในที่สุดสร้อยโคลง
โดยแท้(adv) really, See also: indeed, genuinely, virtually, truly, actually, Syn. โดยแท้จริง, จริงๆ, Example: เขาทำงานเพื่อส่วนรวมโดยแท้
โดยแท้จริง(adv) truly, See also: actually, really, indeed, genuinely, virtually, Syn. จริงๆ, โดยแท้, Example: คำว่าเศรษฐกิจฟองสบู่นั้นถูกบัญญัติขึ้นเพื่ออธิบายเศรษฐกิจญี่ปุ่นโดยแท้จริง
ทีเดียว(adv) very, See also: really, Syn. แท้จริง, Example: มณีรักเทพมากทีเดียว
ไม่เชิง(adv) not completely, See also: not really, not exactly, not quite, incompletely, partially, not fully, not thoroughly, Syn. ไม่ทีเดียว, Example: มีดปาดเนยลักษณะคล้ายมีดก็ไม่ใช่พายก็ไม่เชิง, Thai Definition: ไม่เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยแน่นอน
ช่าง(aux) indeed, See also: really, truly, very, so, terribly, Example: รูปภาพนี้ ฝีมือวาดช่างยอดเยี่ยมจริงๆ, Thai Definition: มีนิสัยชอบในทางใดทางหนึ่ง, มีลักษณะนิสัยโน้มไปในทางนั้นๆ
เชียว(adv) indeed, See also: really, truly, certainly, absolutely, quite, Syn. ทีเดียว, เทียว, Example: อาจารย์สอนภาษาคนใหม่ออกข้อสอบภาษาอังกฤษยากเชียว
ครัน(adv) very, See also: much, many, quite, really, Syn. นัก, แท้, ยิ่ง, จริง, Example: ผมหิวอยู่ครันๆ พอเธอชวนกินข้าวผมจึงไม่ปฏิเสธ
จ๋อย(adv) really, See also: extremely, exceedingly, Syn. มาก, จริงๆ, Example: ความรักของหนุ่มสาวคู่นี้กำลังหวานจ๋อย, Thai Definition: คำแต่งคำ เหลือง หรือ หวาน ให้รู้ว่าเหลืองหรือหวานจริงๆ
ดิก(adv) exactly, See also: perfectly, absolutely, dead, really, completely, Syn. จริงๆ, Example: เด็กฝาแฝดเหมือนกันดิก
ทีเล่นทีจริง(adv) half-seriously, See also: half playfully and half really, in the kidding manner
แท้(adv) really, See also: actually, truly, indeed, in fact, certainly, genuinely, Syn. นัก, ยิ่ง, จริง, Example: เรื่องนี้ผมเห็นสมควรแท้ให้มีการปรับเปลี่ยน, Thai Definition: อย่างเป็นความจริง
เสีย(adv) really, See also: definitely, Example: กินเสีย จะได้รีบไป, Thai Definition: คำประกอบท้ายคำที่เป็นกริยาหรือวิเศษณ์ เพื่อให้เน้นความหมายหรือให้เสร็จไป
จริง(adv) really, See also: truly, indeed, Syn. แน่แท้, แน่นอน, แท้จริง, จริงๆ, Ant. เท็จ, โกหก, หลอกลวง, Example: ภาพยนตร์เรื่องนี้วิเศษจริง แต่มันทำให้ชาวบ้านเข้าใจผิดคิดว่าคอมพิวเตอร์ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่าง, Thai Definition: เป็นอย่างนั้นแน่แท้ ไม่กลับเป็นอย่างอื่น เช่น ข้อนี้เป็นความจริง
จริงๆ(adv) really, See also: truly, indeed, Syn. จริง, แน่ๆ, แน่นอน, Ant. เล่นๆ, Example: การฉายรังสีบริเวณมดลูกขณะตั้งครรภ์ ควรกระทำเมื่อแพทย์เห็นว่าจำเป็นจริงๆ เท่านั้น
ด้วยใจจริง(adv) sincerely, See also: heartily, wholeheartedly, actually, really, Example: ด้วยใจจริงแล้วเขาก็ไม่อยากจะไปร่วมงาน แต่ก็จำใจต้องไป
ด้วยใจจริง(adv) sincerely, See also: heartily, wholeheartedly, actually, really, Example: ด้วยใจจริงแล้วเขาก็ไม่อยากจะไปร่วมงาน แต่ก็จำใจต้องไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่าง[chang] (x) EN: indeed ; really ; truly ; very ; so ; terribly  FR: vraiment
เชียว[chīo] (adv) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite  FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
เชียว[chīo] (adv) EN: indeed ; really ; truly ; certainly ; absolutely
เด็ดดวง[detdūang] (adj) EN: smashing ; fantastic ; really great
โดยแท้[dōi thaē] (adv) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; quite
ใจจริง[jaijing] (adv) EN: really ; sincerily ; truly  FR: franchement ; sincérement ; vraiment ; réellement
จัง[jang] (adv) EN: greatly ; squarely ; quite ; extremely ; really ; truly ; indeed  FR: vraiment ; totalement ; tout à fait ; tellement ; terriblement ; très
จังเลย[jang loēi] (adv) EN: really  FR: vraiment
จริง[jing] (adv) EN: really ; truly ; indeed  FR: réellement ; vraimernt
จริง ๆ[jing-jing] (adv) EN: really ; truly ; actually  FR: réellement ; vraiment ; tout à fait
จริง ๆ หรือ[jing-jing reū] (adv) EN: really ?  FR: vraiment ?
จริง ๆ เหรอ[jing-jing roē] (adv) EN: really ?  FR: vraiment ?
จริงหรือ[jing reū] (x) EN: really ?   FR: vraiment ?
จริงเหรอ[jing roē] (x) EN: really ?   FR: vraiment ?
แหละ[lae] (adv) EN: quite ; really ; quite so ; just that ; that is [ end particle ]  FR: vraiment ; exactement [ particule finale ]
แล้วกัน[laēokan] (interj) EN: what nuisance! ; really ; for Pete's sake  FR: bah ! ; ha ! ; bon !
ไม่ใช่เล่น[mai chai len] (adv) EN: really
ไม่เป็นไร[mai penrai] (v, exp) EN: Don't mention it ! ; Never mind ; It doesn't matter ; That's all right ; Don't worry about it ; You're welcome ; There's no need to worry about it ; It does not really matter ; It is not a problem  FR: ce n'est rien ; de rien ; ne vous en faites pas ; ce n'est pas grave ; il n'y a pas de quoi
เหรอ[roē] (x) EN: isn't it ? ; ah ! ; really ?  FR: n'est-ce pas ? ; ah ! ; vraiment ? ; hein ? (fam.)
สำคัญจริง ๆ[samkhan jing-jing] (adj) EN: really important  FR: vraiment important ; réellement important
ตามความเป็นจริง[tām khwām pen jing] (adv) EN: actually ; indeed ; really ; truly  FR: réellement
แท้จริง[thaējing] (adv) EN: truly ; really ; actually ; genuinely ; in reality  FR: vraiment ; réellement
ถามจริง ๆ[thām jing-jing] (xp) EN: I really want to know
ทีเดียว[thīdīo] (adv) EN: very ; really ; absolutely ; quite ; very  FR: tout à fait ; absolument ; vraiment

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REALLY R IH1 L IY0
REALLY R IY1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
really (a) rˈɪəʳliː (r i@1 l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dí, ㄉㄧˊ, ] really and truly #2 [Add to Longdo]
[zhēn, ㄓㄣ, ] really; truly; indeed; real; true; genuine #102 [Add to Longdo]
其实[qí shí, ㄑㄧˊ ㄕˊ, / ] actually; that is not the case; in fact; really #337 [Add to Longdo]
确实[què shí, ㄑㄩㄝˋ ㄕˊ, / ] indeed; really; reliable; real; true #1,263 [Add to Longdo]
[shí, ㄕˊ, / ] real; true; honest; really; solid; fruit; seed #1,427 [Add to Longdo]
实在[shí zài, ㄕˊ ㄗㄞˋ, / ] in reality; honestly; really; verily; concrete #1,777 [Add to Longdo]
果然[guǒ rán, ㄍㄨㄛˇ ㄖㄢˊ, ] really; sure enough; as expected #1,886 [Add to Longdo]
的确[dí què, ㄉㄧˊ ㄑㄩㄝˋ, / ] really; indeed #2,114 [Add to Longdo]
并非[bìng fēi, ㄅㄧㄥˋ ㄈㄟ, / ] really isn't #2,419 [Add to Longdo]
着力[zhuó lì, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄧˋ, / ] to put effort into sth; to try really hard #6,751 [Add to Longdo]
当真[dāng zhēn, ㄉㄤ ㄓㄣ, / ] to take seriously; serious; No joking, really! #9,795 [Add to Longdo]
果真[guǒ zhēn, ㄍㄨㄛˇ ㄓㄣ, ] really; indeed #11,276 [Add to Longdo]
如实[rú shí, ㄖㄨˊ ㄕˊ, / ] as things really are; realistic #13,923 [Add to Longdo]
真真[zhēn zhēn, ㄓㄣ ㄓㄣ, ] really; in fact #13,934 [Add to Longdo]
真是的[zhēn shi de, ㄓㄣ ㄕ˙ ㄉㄜ˙, ] Really! (interj. of annoyance or frustration) #18,245 [Add to Longdo]
卖力[mài lì, ㄇㄞˋ ㄌㄧˋ, / ] really put out energy for #19,612 [Add to Longdo]
忙活[máng huo, ㄇㄤˊ ㄏㄨㄛ˙, ] to be really busy #19,823 [Add to Longdo]
吓坏[xià huài, ㄒㄧㄚˋ ㄏㄨㄞˋ, / ] to be really frightened #20,181 [Add to Longdo]
口风[kǒu fēng, ㄎㄡˇ ㄈㄥ, / ] meaning behind the words; what sb really means to say; one's intentions as revealed in one's words; tone of speech #40,501 [Add to Longdo]
良苦用心[liáng kǔ yòng xīn, ㄌㄧㄤˊ ㄎㄨˇ ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ, ] (set phrase) cudgel one's brain, have really given a lot of thought to the matter #41,882 [Add to Longdo]
火冒三丈[huǒ mào sān zhàng, ㄏㄨㄛˇ ㄇㄠˋ ㄙㄢ ㄓㄤˋ, ] to get really angry #44,268 [Add to Longdo]
不含糊[bù hán hu, ㄅㄨˋ ㄏㄢˊ ㄏㄨ˙, ] unambiguous; unequivocal; explicit; prudent; cautious; not negligent; unafraid; unhesitating; really good; extraordinary #46,036 [Add to Longdo]
心有余而力不足[xīn yǒu yú ér lì bù zú, ㄒㄧㄣ ㄧㄡˇ ㄩˊ ㄦˊ ㄌㄧˋ ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ, / ] The will is there, but not the strength (成语 saw, from Confucian Analects).; I really want to do it, but don't have the resources.; The spirit is willing but the flesh is weak. #48,642 [Add to Longdo]
能说会道[néng shuō huì dào, ㄋㄥˊ ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄟˋ ㄉㄠˋ, / ] can talk really well (成语 saw); the gift of the gab #56,006 [Add to Longdo]
没说的[méi shuō de, ㄇㄟˊ ㄕㄨㄛ ㄉㄜ˙, / ] really good #62,052 [Add to Longdo]
失陪[shī péi, ㄕ ㄆㄟˊ, ] Excuse me, I really must go.; (modest set phrase on taking leave) #79,696 [Add to Longdo]
[shí, ㄕˊ, ] really; solid #209,011 [Add to Longdo]
大勇若怯[dà yǒng ruò qiè, ㄉㄚˋ ㄩㄥˇ ㄖㄨㄛˋ ㄑㄧㄝˋ, ] a great hero may appear timid (成语 saw); the really brave person remains level-headed #414,792 [Add to Longdo]
并不在乎[bìng bù zài hu, ㄅㄧㄥˋ ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄏㄨ˙, / ] really does not care [Add to Longdo]
卑之,毋甚高论[bēi zhī, wu2 shen4 gao1 lun4, ㄅㄟ ㄓ, <span class='pronunc-pinyin'>wú shèn gāo lùn</span>, <span class="pronunc-zhuyin" style="font-size:smaller">ㄨˊ ㄕㄣˋ ㄍㄠ ㄌㄨㄣˋ</span>, / ] my opinion, nothing very involved (成语 saw, humble expression); my humble point is a familiar opinion; what I say is really nothing out of the ordinary [Add to Longdo]
卑之,无甚高论[bēi zhī, wu2 shen4 gao1 lun4, ㄅㄟ ㄓ, <span class='pronunc-pinyin'>wú shèn gāo lùn</span>, <span class="pronunc-zhuyin" style="font-size:smaller">ㄨˊ ㄕㄣˋ ㄍㄠ ㄌㄨㄣˋ</span>, / ] my opinion, nothing very involved (成语 saw, humble expression); my humble point is a familiar opinion; what I say is really nothing out of the ordinary [Add to Longdo]
咬人狗儿不露齿[yǎo rén gǒu r bù lù chǐ, ㄧㄠˇ ㄖㄣˊ ㄍㄡˇ ㄦ˙ ㄅㄨˋ ㄌㄨˋ ㄔˇ, 齿 / ] the dog that bites does not show its fangs (俗语 saying); fig. You can't tell the really dangerous enemy from his external appearance. [Add to Longdo]
心有余,力不足[xīn yǒu yú, li4 bu4 zu2, ㄒㄧㄣ ㄧㄡˇ ㄩˊ, <span class='pronunc-pinyin'>lì bù zú</span>, <span class="pronunc-zhuyin" style="font-size:smaller">ㄌㄧˋ ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ</span>, / ] The will is there, but not the strength (成语 saw, from Confucian Analects).; I really want to do it, but don't have the resources.; The spirit is willing but the flesh is weak. [Add to Longdo]
疼死[téng sǐ, ㄊㄥˊ ㄙˇ, ] to really hurt [Add to Longdo]
真个[zhēn gè, ㄓㄣ ㄍㄜˋ, / ] really; truly; indeed [Add to Longdo]
真棒[zhēn bàng, ㄓㄣ ㄅㄤˋ, ] super!; really great; wonderful [Add to Longdo]
真牛[zhēn niú, ㄓㄣ ㄋㄧㄡˊ, ] (slang) really cool, awesome [Add to Longdo]
着劲儿[zhuó jìn r, ㄓㄨㄛˊ ㄐㄧㄣˋ ㄦ˙, / ] to put effort into sth; to try really hard [Add to Longdo]
过誉[guò yù, ㄍㄨㄛˋ ㄩˋ, / ] to praise too much; I really don't deserve so much praise [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ätherisch { adv }ethereally [Add to Longdo]
düster { adv }funereally [Add to Longdo]
irreal { adv }unreally [Add to Longdo]
körperlich { adv }corporeally [Add to Longdo]
sich redlich bemühento try really hard [Add to Longdo]
traurig { adv }funereally [Add to Longdo]
unkörperlich { adv }incorporeally [Add to Longdo]
urgemütlich { adj }really comfortable; extremely cosy [Add to Longdo]
wirklich { adv }really [Add to Longdo]
Da habe ich einen groben Schnitzer gemacht.I really blew it. [Add to Longdo]
Daran wird sie zu kauen haben. [ übtr. ]That will really give her food for thought. [Add to Longdo]
Das Auto hat ganz schön was abbekommen.The car really copped it. [Add to Longdo]
Das freut mich.I'm really pleased. [Add to Longdo]
Das geht an die Substanz.That really takes it out of you. [Add to Longdo]
Das ist doch zu arg.That is really too bad. [Add to Longdo]
Das ist doch nicht möglich.That really isn't possible. [Add to Longdo]
Das ist ja wohl die Höhe!That really is the limit! [Add to Longdo]
Das ist wahrhaftig zu viel.That's really too much. [Add to Longdo]
Das war ein Schlag unter die Gürtellinie.That really was (hitting) below the belt. [Add to Longdo]
Das wäre mir wirklich sehr lieb.I would really appreciate that. [Add to Longdo]
Eigentlich dürfte ich dir ja nicht verzeihen!I really shouldn't forgive you! [Add to Longdo]
Er gerät ganz nach seinem Vater.He really takes after his father. [Add to Longdo]
Er hat es ihr angetan.She really fancies him. [Add to Longdo]
Er hat sich schön in die Nesseln gesetzt.He really got himself into hot water. [Add to Longdo]
Er hat wirklich das große Los gezogen.He has really hit the jackpot. [Add to Longdo]
Er ist scharf auf sie.He really fancies her. [Add to Longdo]
Er ist wirklich ein Pantoffelheld.He is really henpecked. [Add to Longdo]
Er ist wohl von allen guten Geistern verlassen.He has really taken leave of his senses. [Add to Longdo]
Es ist ja lächerlich.It is really ridiculous. [Add to Longdo]
Es ist wirklich nicht sehr weit.It really isn't very far. [Add to Longdo]
Es tut mir wirklich Leid.I'm really sorry. [Add to Longdo]
Ich bin ganz schön ins Fettnäpfchen getreten.I really put my foot in it! [Add to Longdo]
Ich kann wirklich nichts dafür.I'm really not responsible for it. [Add to Longdo]
Mich hat es ganz schön erwischt.I really copped it. [Add to Longdo]
Seit damals geht es eigentlich immer nur abwärts.From that time on things really only got worse. [Add to Longdo]
Sie hat ihren Mann wirklich unter der Fuchtel.She really has her husband under her thumb. [Add to Longdo]
Die Dinge sind wirklich dumm gelaufen.TARFU : Things are really fucked up. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いと[ito] (adv) greatly; really [Add to Longdo]
そう[sou] (adv) (1) so; really; seeming; (adj-na, suf) (2) (after masu stem and adj-stem) appearing that; seeming that; looking like; having the appearance of; (P) [Add to Longdo]
どうも[doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P) [Add to Longdo]
へえ[hee] (int) oh, yes?; really? [Add to Longdo]
悪ぶる[わるぶる, waruburu] (v5r) to act tough; to act bad; to act worse than one really is [Add to Longdo]
遺憾に堪えない[いかんにたえない, ikannitaenai] (exp, adj-i) really regrettable [Add to Longdo]
[うそ, uso] (n) (1) lie; falsehood; incorrect fact; (2) (col) Really!; Unbelievable!; No way!; (P) [Add to Longdo]
何とも[なんとも(P);なにとも, nantomo (P); nanitomo] (adv) (1) quite; really; very; extremely; (2) (with neg. verb) nothing; not a bit; not at all; (P) [Add to Longdo]
果たして(P);果して[はたして, hatashite] (adv) (1) as was expected; just as one thought; sure enough; as a result; (2) really? (in questions); ever?; (P) [Add to Longdo]
堪えられない[こたえられない, kotaerarenai] (exp) really good; irresistible [Add to Longdo]
窮すれば通ず[きゅうすればつうず, kyuusurebatsuuzu] (exp) Necessity is the mother of invention; There is always some way out of a difficulty if you really look for one [Add to Longdo]
現に[げんに, genni] (adv) actually; really; (P) [Add to Longdo]
誇大広告[こだいこうこく, kodaikoukoku] (n) deceptive advertising; misleading advertisement (presenting one's product as being better or cheaper than it really is) [Add to Longdo]
熟(P);熟熟;熟々[つくづく(P);つくつく, tsukuduku (P); tsukutsuku] (adj-na, adv) (uk) (on-mim) completely; really; thoroughly; deeply; severely; intently; (P) [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n) (1) feelings; emotion; sentiment; (2) compassion; sympathy; (3) passion; affection; love; (4) the way things really are; the actual situation; (P) [Add to Longdo]
食い付く;食いつく;食らい付く;食付く[くいつく(食い付く;食いつく;食付く);くらいつく(食らい付く), kuitsuku ( kui tsuku ; kui tsuku ; shoku tsuku ); kuraitsuku ( kura i tsuku )] (v5k, vi) (1) to bite at; to snap at; to nibble; (2) to get one's teeth into (metaphorically); to get to grips with; to really get into [Add to Longdo]
心にも無い;心にもない[こころにもない, kokoronimonai] (exp) (something) one does not really mean; insincere [Add to Longdo]
誠に(P);実に(P);真に;寔に;洵に;實に(oK)[まことに(P);じつに(実に)(P);げに(実に);しんに(真に), makotoni (P); jitsuni ( jitsuni )(P); geni ( jitsuni ); shinni ( makoto ni )] (adv) (実に is usu. じつに, and 誠に is usu. まことに) indeed; really; absolutely; truly; actually; very; quite; (P) [Add to Longdo]
然も[さも, samo] (adv) (1) (uk) really; extremely; (2) (arch) in that way [Add to Longdo]
全く[まったく, mattaku] (adv) (1) really; truly; entirely; completely; wholly; perfectly; (2) indeed; (int) (3) (abbr) (See 全くもう) good grief (expression of exasperation); (P) [Add to Longdo]
多芸は無芸[たげいはむげい, tageihamugei] (exp) being multi-talented means never really being especially good at any one thing; jack of all trades, master of none [Add to Longdo]
[ちょう(P);チョー, chou (P); cho-] (n, n-suf, pref) (1) (uk) super-; ultra-; hyper-; very; really; (2) (after 割, percent, etc.) over; more than; (P) [Add to Longdo]
独り相撲;一人相撲[ひとりずもう, hitorizumou] (exp) (1) fighting (tilting at) windmills; working oneself up even though there really isn't anything to fight at; (2) single-person mimicking a wrestling match [Add to Longdo]
如何にも[どうにも, dounimo] (adv, int) (uk) indeed; really; phrase meaning agreement; (P) [Add to Longdo]
猫に小判[ねこにこばん, nekonikoban] (exp) (to cast) pearls before swine; really big waste of resources [Add to Longdo]
補す;輔す[ふす, fusu] (v5s) (arch) (not really v5s) to appoint; to designate [Add to Longdo]
殆;幾[ほとほと, hotohoto] (adv) (uk) quite (usu. negative connotation); utterly; really [Add to Longdo]
本当に[ほんとうに(P);ほんとに(ik), hontouni (P); hontoni (ik)] (adv) really; truly; (P) [Add to Longdo]
本領を発揮[ほんりょうをはっき, honryouwohakki] (exp, vs) to display one's real ability; to show one's real ability; to show one's stuff; to show oneself at one's best; to really shine; to come into one's own; to find one's feet (legs); to hit (strike) one's stride [Add to Longdo]
無生忍[むしょうにん, mushounin] (n) (abbr) { Buddh } (See 無生法忍) anutpattika-dharma-ksanti (recognition that nothing really arises or perishes) [Add to Longdo]
無生法忍[むしょうほうにん, mushouhounin] (n) { Buddh } anutpattika-dharma-ksanti (recognition that nothing really arises or perishes) [Add to Longdo]
無念千万[むねんせんばん, munensenban] (n, adj-na) being really disappointed; feeling utterly mortified; being deeply vexed [Add to Longdo]
目を三角にして怒る[めをさんかくにしておこる, mewosankakunishiteokoru] (exp, v5r) to be really angry [Add to Longdo]
尤なる[ゆうなる, yuunaru] (exp) (really a なり adjective) superb; outstanding [Add to Longdo]
遼東の豕[りょうとうのいのこ, ryoutounoinoko] (n) someone so ignorant of the outside world that he thinks of himself as one-in-a-million (when really it's more like one-in-five) (lit [Add to Longdo]
露悪趣味[ろあくしゅみ, roakushumi] (n) being apt to make a show of one's faults; penchant for boasting of one's faults; pretending to be worse than one really is [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Re-ally \Re"-al*ly"\ (-l[imac]"), v. t. [Pref. re- + ally, v.
   t.]
   To bring together again; to compose or form anew. --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Really \Re"al*ly`\ (r[=a]"[aum]l*l[=e]`), adv.
   Royally. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Really \Re"al*ly\ (r[=e]"al*l[y^]), adv.
   In a real manner; with or in reality; actually; in truth.
   [1913 Webster]
 
      Whose anger is really but a short fit of madness.
                          --Swift.
   [1913 Webster]
 
   Note: Really is often used familiarly as a slight
      corroboration of an opinion or a declaration.
      [1913 Webster]
 
         Why, really, sixty-five is somewhat old. --Young.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 really
   adv 1: in accordance with truth or fact or reality; "she was now
       truly American"; "a genuinely open society"; "they don't
       really listen to us" [syn: {truly}, {genuinely},
       {really}]
   2: in actual fact; "to be nominally but not actually
     independent"; "no one actually saw the shark"; "large
     meteorites actually come from the asteroid belt" [syn:
     {actually}, {really}]
   3: in fact (used as intensifiers or sentence modifiers); "in
     truth, moral decay hastened the decline of the Roman Empire";
     "really, you shouldn't have done it"; "a truly awful book"
     [syn: {in truth}, {really}, {truly}]
   4: used as intensifiers; `real' is sometimes used informally for
     `really'; `rattling' is informal; "she was very gifted"; "he
     played very well"; "a really enjoyable evening"; "I'm real
     sorry about it"; "a rattling good yarn" [syn: {very},
     {really}, {real}, {rattling}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top