ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เล่นๆ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เล่นๆ-, *เล่นๆ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Blackmail is not so pure, nor so simple. It can bring a lot of trouble to a great many people.การเเบล็คเมล์ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ มันก่อปัญหามากมายให้กับหลายคนได้ Rebecca (1940)
You screw around with these tanks, and they're going to blow up.ทําเป็นเล่นๆ กับถังพวกนี่ เดี๋ยวมันก็ระเบิดหรอก Jaws (1975)
It may be a marlin or a stingray but it's definitely a game fish.สงสัยจะปลามาสินหรือไม่ก็กระเบน... เเต่เป็นพวกปลาตกเล่นๆ เเน่ Jaws (1975)
Gaming fish?ปลาตกเล่นๆ เหรอ Jaws (1975)
Dearest Lizzy, since writing the above, something has occurred of a most unexpected and serious nature.ลิซซี่ที่รักยิ่ง ตั้งแต่เขียนจดหมายฉบับที่แล้ว บางสิ่งได้เกิดขึ้น โดยที่ไม่ได้นึกฝันและเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ Episode #1.5 (1995)
No more shenanigans.ต้องเลิกทำเล่นๆ Good Will Hunting (1997)
- A little bit. - Oh, just for fun?เรียนเล่นๆ เหรอ Good Will Hunting (1997)
- Yeah, for kicks.ใช่ เล่นๆ Good Will Hunting (1997)
Yeah, it's so much fun studying organic chemistry. Are you mad?เหรอ เรียนชีวเคมีเนี่ยนะเล่นๆ เพี้ยนหรือเปล่า Good Will Hunting (1997)
Spirit house is not for wish. Spirit house not joke.ศาลพระภูมิไม่ได้มีไว้ขอพร ศาลพระภูมิไม่ใช่เรื่องเล่นๆ Brokedown Palace (1999)
- This I'm gonna do for fun.- แต่ยัยนี่ขอฟันเล่นๆ 10 Things I Hate About You (1999)
Merkin ain´t jerking´. He´s workin´, OK?เมอร์กิน นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ นะ/ เขาทำงานนะ โอเค๊? Never Been Kissed (1999)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flip[ADJ] ไม่จริงจัง, See also: เล่นๆ, ตลกคะนอง, Syn. flippant, glib, Ant. serious
tongue-in-cheek[IDM] เล่นๆ สนุกๆ ไม่จริงจัง, See also: ไม่จริงใจ
trivial[ADJ] ไม่เอาจริงเอาจัง, See also: เล่นๆ
yeasty[ADJ] ไม่จริงจัง, See also: เล่นๆ, เหลาะแหละ

English-Thai: Nontri Dictionary
dally(vt) เล่นสนุก,ล้อเล่น,ฆ่าเวลา,พูดเล่นลิ้น,เกี้ยวเล่นๆ
flirt(n) การเกี้ยวเล่น,การจีบ,การรักเล่นๆ
flirt(vt) เกี้ยวเล่น,ทำเจ้าชู้,ทำเล่นๆ,จีบ,สะบัด,ทิ้ง
frivolous(adj) เหลาะแหละ,ไม่สำคัญ,ไม่เอาจริงเอาจัง,เล่นๆ
light(adj) สว่าง,อ่อนๆ,ง่าย,เบา,เล่นๆ,คล่องแคล่ว,นิดหน่อย
mimic(adj) ไม่จริงจัง,ชอบล้อเลียน,เล่นๆ
troll(vi) ร้องประสานเสียง,ร้องเพลงเล่นๆ,ตกปลา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top