Search result for

เล่นๆ

(11 entries)
(0.3947 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เล่นๆ-, *เล่นๆ*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flip    [ADJ] ไม่จริงจัง, See also: เล่นๆ, ตลกคะนอง, Syn. flippant, glib, Ant. serious
tongue-in-cheek    [IDM] เล่นๆ สนุกๆ ไม่จริงจัง, See also: ไม่จริงใจ
trivial    [ADJ] ไม่เอาจริงเอาจัง, See also: เล่นๆ
yeasty    [ADJ] ไม่จริงจัง, See also: เล่นๆ, เหลาะแหละ

English-Thai: Nontri Dictionary
dally(vt) เล่นสนุก,ล้อเล่น,ฆ่าเวลา,พูดเล่นลิ้น,เกี้ยวเล่นๆ
flirt(n) การเกี้ยวเล่น,การจีบ,การรักเล่นๆ
flirt(vt) เกี้ยวเล่น,ทำเจ้าชู้,ทำเล่นๆ,จีบ,สะบัด,ทิ้ง
frivolous(adj) เหลาะแหละ,ไม่สำคัญ,ไม่เอาจริงเอาจัง,เล่นๆ
light(adj) สว่าง,อ่อนๆ,ง่าย,เบา,เล่นๆ,คล่องแคล่ว,นิดหน่อย
mimic(adj) ไม่จริงจัง,ชอบล้อเลียน,เล่นๆ
troll(vi) ร้องประสานเสียง,ร้องเพลงเล่นๆ,ตกปลา

Are you satisfied with the result?

Go to Top