ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

terribly

T EH1 R AH0 B L IY0   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -terribly-, *terribly*, terrib
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
terribly[ADV] อย่างเลวร้าย, Syn. horribly, frightfully, badly, fatally, fearfully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
terribly(เทอ'ระบลี) adv. อย่างน่ากลัว,สุดขีด,มหันต์

English-Thai: Nontri Dictionary
terribly(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างร้ายกาจ,อย่างมหันต์,อย่างสุดขีด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, I'm terribly sorry.โอ้ฉันขอโทษชะมัด Pinocchio (1940)
Well, that's terribly nice of you.คุณนี่เป็นคนดีมากๆ เลย ทำไมไม่นั่งลงก่อนล่ะครับ Rebecca (1940)
We're happy, aren't we? Terribly happy?เรามีความสุขกันไม่ใช่หรือ สุขเหลือเกิน Rebecca (1940)
I have something terribly important to tell you. Rebecca. ""ฉันมีเรื่องสําคัญยิ่งจะบอกคุณจากรีเบคคา" Rebecca (1940)
No, it's just that they're terribly comfortable.เปล่าหรอก แค่รู้สึกสบายดี The Princess Bride (1987)
So terribly aloneคนเดียวด้วยชะมัด 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
I'm terribly sorry to call you here, but there's something you really must see.ผมต้องขออภัยอย่างสูงที่ต้องเรียกท่านมาที่นี่ แต่มีบางอย่าง ที่ท่านต้องดู Akira (1988)
Billy, I'm terribly sorry.บิลลี่ ผมเสียใจด้วยนะ Punchline (1988)
This is terribly uncomfortable.- นี่เป็น เรื่องที่น่ากลัวจิงๆ Hocus Pocus (1993)
He's young, not terribly bright.เขาเป็นคนหนุ่มสาวไม่สดใสชะมัด The Shawshank Redemption (1994)
And as you can see, we are terribly busy.และอย่างที่เห็นเรากำลังยุ่งมาก ๆ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Terribly bad taste, I find.ฉันว่าไร้มารยาทมากเลย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
terriblyAt that time the train was terribly crowded.
terriblyBeth will not allow Chris to kiss her because he is terribly dirty.
terriblyBruce was terribly upset when his girlfriend left him, but he soon got over it.
terriblyHe was terribly poor when he was young.
terriblyHe was treated terribly.
terriblyHis lectures are terribly boring.
terriblyI am terribly busy because the report deadline is near.
terriblyI am terribly hungry.
terriblyI felt the house shaking terribly.
terriblyI'm terribly sorry.
terriblyIt hurts terribly.
terriblyIt is terribly hot this morning.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างยิ่งยวด[ADV] extremely, See also: terribly, Syn. อย่างที่สุด, Example: ผมไม่เคยเห็นใครบ้าบิ่นอย่างยิ่งยวดเช่นเขามาก่อน
ไม่ดี[ADV] badly, See also: terribly, Syn. ไม่เข้าที, ไม่ใคร่ดี, Example: นางเอกใหม่แสดงได้ไม่ดีเท่าไหร่ดูแข็งๆ ไม่เป็นธรรมชาติ, Thai definition: อย่างไม่น่าพอใจ, อย่างขาดคุณสมบัติที่ดี
ไม่ได้ความ[ADV] terribly, See also: bad, not as expected, Syn. ไม่ได้เรื่อง, ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราว, Example: เขาโทษว่าครูสอนไม่ได้ความเขาถึงสอบตก, Thai definition: ไม่ดีอย่างที่คาดหวังไว้
แย่[ADV] terribly, See also: badly, Syn. เลวร้าย, Example: เวลานี้คุณคือคนที่ทำงานแย่ที่สุด, Thai definition: เกี่ยวกับลักษณะที่มีคุณสมบัติไม่น่าพอใจ
ตายห่า[ADV] extremely, See also: terribly, awfully, heavily, severely, Example: เขาบ่นกับเมียทันทีที่ถึงบ้านว่าทำงานทั้งวันเหนื่อยตายห่า, Thai definition: อย่างมีอาการเหนื่อยแทบตาย, เหนื่อยมาก
เหลือเข็ญ[ADV] exceedingly, See also: terribly, extremely, intolerably, Syn. แสนเข็ญ, ลำเค็ญ, Ant. สบาย, Example: ครอบครัวของเราได้รับความลำบากอย่างเหลือเข็ญ, Thai definition: ลำบากที่สุด, ลำบากมาก, ลำบากเหลือเกิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่าง[X] (chang) EN: indeed ; really ; truly ; very ; so ; terribly   FR: vraiment
แจ๊ด = แจด[adv.] (jaēt) EN: brightly ; strongly ; intensely ; glaringly ; terribly   
เหลือเกิน[adv.] (leūakoēn) EN: extremely ; very ; awfully ; exceedingly ; too much ; terribly   FR: trop ; extrêmement ; terriblement ; excessivement
ไม่ดี[adv.] (mai dī) EN: badly ; terribly   
เป็นบ้า[adv.] (pen bā) EN: very ; extremely ; awfully ; terribly   
เปรี้ยวแจ๊ด[adj.] (prīo jaēt) EN: terribly sour   
ร้อนเหลือเกิน[X] (røn leūakoēn) EN: terribly hot   FR: excessivement chaud
ตาย[adv.] (tāi) EN: to death, to a high degree ; very much ; extremely ; terribly ; awfully   FR: à mourir
แย่[adv.] (yaē) EN: terribly ; badly   
อย่างยิ่งยวด[adv.] (yāng yingyūat) EN: extremely ; terribly   

CMU English Pronouncing Dictionary
TERRIBLY T EH1 R AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
terribly (a) tˈɛrəbliː (t e1 r @ b l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
さんざ[, sanza] (adv) (abbr) (See 散々) severely; harshly; utterly; terribly [Add to Longdo]
しょ難しい[しょむずかしい, shomuzukashii] (adj-i) (obsc) terribly difficult [Add to Longdo]
ヘロヘロ;へろへろ[, herohero ; herohero] (adj-na,adv-to,vs) completely exhausted; dog-tired; dreadfully weary; terribly frustrated; limp; weak; flimsy [Add to Longdo]
嫌に;厭に[いやに, iyani] (adv) (uk) awfully; terribly [Add to Longdo]
竦み上がる;すくみ上がる[すくみあがる, sukumiagaru] (v5r) to cringe with fear; to cower with fright; to be terribly afraid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Terrible \Ter"ri*ble\, a. [F., fr. L. terribilis, fr. terrere to
   frighten. See {Terror}.]
   1. Adapted or likely to excite terror, awe, or dread;
    dreadful; formidable.
    [1913 Webster]
 
       Prudent in peace, and terrible in war. --Prior.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt not be affrighted at them; for the Lord
       thy God is among you, a mighty God and terrible.
                          --Deut. vii.
                          21.
    [1913 Webster]
 
   2. Excessive; extreme; severe. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       The terrible coldness of the season. --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Terrific; fearful; frightful; formidable; dreadful;
     horrible; shocking; awful.
     [1913 Webster] -- {Ter"ri*ble*ness}, n. -- {Ter"ri*bly},
     adv.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 terribly
   adv 1: used as intensifiers; "terribly interesting"; "I'm awful
       sorry" [syn: {terribly}, {awfully}, {awful},
       {frightfully}]
   2: in a terrible manner; "she sings terribly" [syn: {terribly},
     {atrociously}, {awfully}, {abominably}, {abysmally},
     {rottenly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top