Search result for

terribly

(52 entries)
(0.0099 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -terribly-, *terribly*, terrib
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
terribly[ADV] อย่างเลวร้าย, Syn. horribly, frightfully, badly, fatally, fearfully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
terribly(เทอ'ระบลี) adv. อย่างน่ากลัว,สุดขีด,มหันต์

English-Thai: Nontri Dictionary
terribly(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างร้ายกาจ,อย่างมหันต์,อย่างสุดขีด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm losing it! You realize things can go terribly wrongไม่ไหวแล้ว รู้ใช่มั้ยมันอาจเกิดการผิดพลาดอย่างมหหันต์ได้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Yes, it dehydrates one terribly.ใช่ครับ ทำให้เสียเหงื่อได้ง่าย Frost/Nixon (2008)
How kind of you. How terribly, terribly kind of you.วิธีชนิดของคุณ วิธีชะมัดชะมัดชนิดของคุณ Revolutionary Road (2008)
This fool is terribly misinformed.ไอ้ซื่อบื้อนี่ ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- I'm terribly sorry.-ฉันต้องขอโทษจริงๆ Duplicity (2009)
I was just wondering, would you mind terribly blowing the smoke in another direction?would you mind terribly blowing the smoke in another direction? Did You Hear About the Morgans? (2009)
Something has gone terribly wrong.Something has gone terribly wrong. Did You Hear About the Morgans? (2009)
I'm terribly excited for you and... excited to be here and very grateful that you let me come.ตื่นเต้นมากที่ได้อยู่ที่นี่ ขอบคุณนะที่ให้ผมมาด้วย Sigh (2009)
Something is terribly wrong.เกิดเรื่องใหญ่แล้ว Episode #1.16 (2009)
Treated terribly, you know.ปฏิบัติกับผมอย่างโหดร้าย คุณรู้มั้ย Chuck Versus the Colonel (2009)
The moment I let Gu Jun Pyo go, I've been regretting it terribly.ฉันกำลังเสียใจกับการที่ปล่อยให้กูจุนพโยไป Episode #1.22 (2009)
How could you do something so terribly cruel to your fiancee?คุณทำสิ่งที่โหดร้ายอย่างนั้นกับคู่หมั้นของตัวเองได้ยังไง? Episode #1.3 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
terriblyAt that time the train was terribly crowded.
terriblyBeth will not allow Chris to kiss her because he is terribly dirty.
terriblyBruce was terribly upset when his girlfriend left him, but he soon got over it.
terriblyHe was terribly poor when he was young.
terriblyHe was treated terribly.
terriblyHis lectures are terribly boring.
terriblyI am terribly busy because the report deadline is near.
terriblyI am terribly hungry.
terriblyI felt the house shaking terribly.
terriblyI'm terribly sorry.
terriblyIt hurts terribly.
terriblyIt is terribly hot this morning.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างยิ่งยวด[ADV] extremely, See also: terribly, Syn. อย่างที่สุด, Example: ผมไม่เคยเห็นใครบ้าบิ่นอย่างยิ่งยวดเช่นเขามาก่อน
ไม่ดี[ADV] badly, See also: terribly, Syn. ไม่เข้าที, ไม่ใคร่ดี, Example: นางเอกใหม่แสดงได้ไม่ดีเท่าไหร่ดูแข็งๆ ไม่เป็นธรรมชาติ, Thai definition: อย่างไม่น่าพอใจ, อย่างขาดคุณสมบัติที่ดี
ไม่ได้ความ[ADV] terribly, See also: bad, not as expected, Syn. ไม่ได้เรื่อง, ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราว, Example: เขาโทษว่าครูสอนไม่ได้ความเขาถึงสอบตก, Thai definition: ไม่ดีอย่างที่คาดหวังไว้
แย่[ADV] terribly, See also: badly, Syn. เลวร้าย, Example: เวลานี้คุณคือคนที่ทำงานแย่ที่สุด, Thai definition: เกี่ยวกับลักษณะที่มีคุณสมบัติไม่น่าพอใจ
ตายห่า[ADV] extremely, See also: terribly, awfully, heavily, severely, Example: เขาบ่นกับเมียทันทีที่ถึงบ้านว่าทำงานทั้งวันเหนื่อยตายห่า, Thai definition: อย่างมีอาการเหนื่อยแทบตาย, เหนื่อยมาก
เหลือเข็ญ[ADV] exceedingly, See also: terribly, extremely, intolerably, Syn. แสนเข็ญ, ลำเค็ญ, Ant. สบาย, Example: ครอบครัวของเราได้รับความลำบากอย่างเหลือเข็ญ, Thai definition: ลำบากที่สุด, ลำบากมาก, ลำบากเหลือเกิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่าง[X] (chang) EN: indeed ; really ; truly ; very ; so ; terribly   FR: vraiment
แจ๊ด = แจด[adv.] (jaēt) EN: brightly ; strongly ; intensely ; glaringly ; terribly   
เหลือเกิน[adv.] (leūakoēn) EN: extremely ; very ; awfully ; exceedingly ; too much ; terribly   FR: trop ; extrêmement ; terriblement ; excessivement
ไม่ดี[adv.] (mai dī) EN: badly ; terribly   
เป็นบ้า[adv.] (pen bā) EN: very ; extremely ; awfully ; terribly   
เปรี้ยวแจ๊ด[adj.] (prīo jaēt) EN: terribly sour   
ร้อนเหลือเกิน[X] (røn leūakoēn) EN: terribly hot   FR: excessivement chaud
ตาย[adv.] (tāi) EN: to death, to a high degree ; very much ; extremely ; terribly ; awfully   FR: à mourir
แย่[adv.] (yaē) EN: terribly ; badly   
อย่างยิ่งยวด[adv.] (yāng yingyūat) EN: extremely ; terribly   

CMU English Pronouncing Dictionary
TERRIBLY    T EH1 R AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
terribly    (a) (t e1 r @ b l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
さんざ[, sanza] (adv) (abbr) (See 散々) severely; harshly; utterly; terribly [Add to Longdo]
しょ難しい[しょむずかしい, shomuzukashii] (adj-i) (obsc) terribly difficult [Add to Longdo]
ヘロヘロ;へろへろ[, herohero ; herohero] (adj-na,adv-to,vs) completely exhausted; dog-tired; dreadfully weary; terribly frustrated; limp; weak; flimsy [Add to Longdo]
嫌に;厭に[いやに, iyani] (adv) (uk) awfully; terribly [Add to Longdo]
竦み上がる;すくみ上がる[すくみあがる, sukumiagaru] (v5r) to cringe with fear; to cower with fright; to be terribly afraid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Terrible \Ter"ri*ble\, a. [F., fr. L. terribilis, fr. terrere to
   frighten. See {Terror}.]
   1. Adapted or likely to excite terror, awe, or dread;
    dreadful; formidable.
    [1913 Webster]
 
       Prudent in peace, and terrible in war. --Prior.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt not be affrighted at them; for the Lord
       thy God is among you, a mighty God and terrible.
                          --Deut. vii.
                          21.
    [1913 Webster]
 
   2. Excessive; extreme; severe. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       The terrible coldness of the season. --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Terrific; fearful; frightful; formidable; dreadful;
     horrible; shocking; awful.
     [1913 Webster] -- {Ter"ri*ble*ness}, n. -- {Ter"ri*bly},
     adv.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 terribly
   adv 1: used as intensifiers; "terribly interesting"; "I'm awful
       sorry" [syn: {terribly}, {awfully}, {awful},
       {frightfully}]
   2: in a terrible manner; "she sings terribly" [syn: {terribly},
     {atrociously}, {awfully}, {abominably}, {abysmally},
     {rottenly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top