ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -确-, *确*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[确, què, ㄑㄩㄝˋ] certain, sure; definite, exact; real, true
Radical: Decomposition: 石 (shí ㄕˊ)  角 (jiǎo ㄐㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] stone,  Rank: 331

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[què dìng, ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] definite; certain; fixed; to fix (on sth); to determine; to be sure; to ensure; to make certain; to ascertain; to clinch; to recognize; to confirm; OK (on computer dialog box), #940 [Add to Longdo]
[míng què, ㄇㄧㄥˊ ㄑㄩㄝˋ, / ] clear-cut; definite; make clear; clear, #978 [Add to Longdo]
[què shí, ㄑㄩㄝˋ ㄕˊ, / ] indeed; really; reliable; real; true, #1,263 [Add to Longdo]
[zhèng què, ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ, / ] correct; proper, #1,379 [Add to Longdo]
[què bǎo, ㄑㄩㄝˋ ㄅㄠˇ, / ] ensure; guarantee, #1,848 [Add to Longdo]
[dí què, ㄉㄧˊ ㄑㄩㄝˋ, / ] really; indeed, #2,114 [Add to Longdo]
[zhǔn què, ㄓㄨㄣˇ ㄑㄩㄝˋ, / ] accurate; exact; precise, #2,407 [Add to Longdo]
[què rèn, ㄑㄩㄝˋ ㄖㄣˋ, / ] confirm; verify, #2,710 [Add to Longdo]
[què, ㄑㄩㄝˋ, ] authenticated; solid; firm, #4,859 [Add to Longdo]
[què, ㄑㄩㄝˋ, / ] authenticated; solid; firm; real; true, #4,859 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You sure?[CN] 你定? Live Free or Die Hard (2007)
Sure?[CN] 定? A Man Escaped (1956)
CORRECT[CN] 正 Fermat's Room (2007)
Really?[CN] 的 Episode #1.2 (1995)
No.[CN] 您实... Alexander (2004)
No.[CN] 的 The Curse of King Tut's Tomb (2006)
Bingo[CN] -回答正 Kakuto (2002)
All right.[CN]  Pink Flamingos (1972)
- Yeah?[CN] 定? Manhattan (1979)
Absolutely.[CN]  Homecoming (2005)
You sure?[CN] 你定吗 The Basketball Diaries (1995)
- You sure?[CN] -你定? The Santa Clause 2 (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top