ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จริง

   
96 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จริง-, *จริง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จริง[ADV] really, See also: truly, indeed, Syn. แน่แท้, แน่นอน, แท้จริง, จริงๆ, Ant. เท็จ, โกหก, หลอกลวง, Example: ภาพยนตร์เรื่องนี้วิเศษจริง แต่มันทำให้ชาวบ้านเข้าใจผิดคิดว่าคอมพิวเตอร์ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่าง, Thai definition: เป็นอย่างนั้นแน่แท้ ไม่กลับเป็นอย่างอื่น เช่น ข้อนี้เป็นความจริง
จริง[ADJ] real, See also: true, actual, authentic, genuine, Syn. แท้, Ant. ปลอม, Example: ถึงแม้จะเป็นซีพียูจำลองก็ต้องกำหนดให้เหมือนของจริง
จริง[ADV] really, See also: truly, indeed, Syn. จริง, แน่ๆ, แน่นอน, Ant. เล่นๆ, Example: การฉายรังสีบริเวณมดลูกขณะตั้งครรภ์ ควรกระทำเมื่อแพทย์เห็นว่าจำเป็นจริงๆ เท่านั้น
จริงใจ[V] be sincere, See also: be frank, be candid, be honest, Syn. บริสุทธิ์ใจ, สุจริตใจ, Ant. หลอกลวง, โกหก, ปลิ้นปล้อน, Example: ถ้าเราจริงใจกับคนอื่นเราก็หวังว่าคนอื่นจะจริงใจกับเรา
จริงจัง[ADV] seriously, See also: extremely, earnestly, Syn. จริงๆ, แท้จริง, แน่แท้, Ant. ล้อเล่น, เล่นๆ, Example: ตลาดแรงงานทางด้านซอฟต์แวร์ในประเทศไทยยังไม่ได้ถูกใช้งานอย่างจริงจัง
จริงจัง[V] be serious, See also: be earnest, Syn. แน่แท้, Ant. เล่นๆ, Example: เขาจริงจังกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต
จริงอยู่[ADV] in fact, See also: actually, Syn. ที่จริงแล้ว, จริงๆ แล้ว, Example: จริงอยู่ที่ทั้งคู่เป็นเพื่อนกัน แต่เรื่องจีบสาวก็ตัวใครตัวมัน, Thai definition: คำที่ใช้ขึ้นต้นประโยค แสดงความยืนยันข้อความที่กล่าวมาแล้วข้างหน้า, ถ้าใช้ลงท้ายประโยคและมีคำว่าแต่ตามมา เป็น จริงอยู่…แต่ แสดงว่ามีข้อความขัดแย้งกับประโยคหลัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จริง, จริง(จิง) ว. แน่ เช่น ทำจริง ชอบจริง
จริง, จริงแท้, ไม่ปลอม, เช่น ของจริงไม่ใช่ของเทียม
จริง, จริงเป็นอย่างนั้นแน่แท้ ไม่กลับเป็นอย่างอื่น เช่น ข้อนี้เป็นความจริง, ไม่เท็จ, ไม่โกหก, ไม่หลอกลวง, เช่น เรื่องจริง พูดจริง, เป็นไปตามนั้น เช่น ความฝันกลายเป็นความจริง.
จริงจังว. แน่แท้ เช่น เชื่อถืออย่างจริงจัง, ไม่เป็นการเล่น เช่น ทำงานอย่างจริงจัง.
จริงอยู่แต่, จริงอยู่...แต่สัน. ใช้แสดงความยืนยันข้อความที่กล่าวมาแล้วข้างหน้า และแสดงว่ามีข้อความขัดแย้งตามมาข้างหลัง.
จริงใจว. บริสุทธิ์ใจ, สุจริตใจ.
ดิกจริง ๆ ในคำว่า กลมดิก ตรงดิก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Damn.บ้าจริง Labyrinth (1986)
Right.จริง Never Been Kissed (1999)
I am!จริงๆนะ! Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Really?จริงหรอ? Princess Hours (2006)
Damn!บ้าจริงBad Day at Black Rock (2007)
Really?จริงเหรอ? A Good Day to Have an Affair (2007)
Really?จริงหรือ? Pilot (2008)
I'm so sorry.ผมขอโทษจริงๆ Minimal Loss (2008)
Yes,จริง We're So Happy You're So Happy (2008)
Really?จริงหรอคะ? Bonfire of the Vanity (2008)
Really?จริงหรือ? Excalibur (2008)
Damn it!บ้าจริงDeath Race (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จริง[adj.] (jing ) EN: real ; true ; actual ; genuine ; authentic   FR: vrai ; véridique ; réel ; authentique ; véritable
จริง[adv.] (jing ) EN: really ; truly ; indeed   FR: réellement ; vraimernt
จริง[adv.] (jing-jing) EN: really ; truly ; actually   FR: réellement ; vraiment ; tout à fait
จริง ๆ หรือ[adv.] (jing-jing reū) EN: really ?   FR: vraiment ?
จริง ๆ เหรอ[adv.] (jing-jing roē) EN: really ?   FR: vraiment ?
จริง ๆ แล้ว[conj.] (jing-jing laēo) EN: indeed   
จริงจัง[adj.] (jingjang) EN: serious ; earnest   FR: sérieux ; sincère
จริงจัง[adv.] (jingjang) EN: seriously ; extremely ; earnestly   FR: sérieusement
จริงด้วย[xp] (jing dūay) EN: that's right ; yes, it is   FR: c'est vrai
จริงหรือ[X] (jing reū) EN: really ?   FR: vraiment ?

English-Thai: Longdo Dictionary
down-to-earth(adj) เป็นจริง, ไม่เพ้อฝัน, อยู่ในโลกแห่งความจริง, S. practical, A. idealistic, unrealistic,
to twiddle one's thumbsเสียเวลาจริงๆ เช่น I was twiddling my thumbs., S. to waste one's time,
artificially(adv) ปลอมๆ, ทำขึ้น, ไม่ใช่ของจริง
take in(vi.) หลงเชื่อ เช่น At first he was completely taken in, but then he realized it was a hoax. ตอนแรกเขาเชื้อสนิทเลย แต่ต่อมาก็ค่อยรู้ว่ามันเป็นเรื่องไม่จริง
nerd(n jargon) nerd เป็นคำเรียกบุคคลที่มีระดับสติปัญญาสูงซึ่งมีความสนใจในการเรียนหรือ การศึกษาเรื่องบางเรื่องที่เขาสนใจ คนภายนอกจะมองว่าพวกนี้เป็นพวกที่ไม่เข้าสังคม แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าพวกนี้ไม่สนใจและไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าต่างหาก (ความหมายโดยชาว Nerd)
tell the truthพูดความจริง, กล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ เช่น I wasn't sure if Bobby was telling the truth.
Verwirklichung(n) |die, pl. Verwirklichungen| การทำให้เป็นจริง, S. realization,
overrated(adj) ที่ถูกตีค่าสูงเกินจริง, ไม่เก่งจริง, ไม่ดีจริง เช่น It's completely overrated. The beach itself is a real disappointment. It has a rocky shelf and the water is murky at best.
virtual organization(n) องค์การเสมือนจริง, เครือข่ายขององค์การซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนทักษะ ทรัพยากร สินค้า บริการ การเข้าถึงตลาด และเพื่อลดต้นทุน
black box riskความเสี่ยงจากการไม่รู้จริงในสิ่งที่ลงทุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
as a matter of fact[IDM] อันที่จริง, See also: จริงๆแล้ว, ตามความจริง, Syn. actually
bent[ADJ] แน่วแน่, See also: จริงจัง
bona fide[ADJ] จริงใจ, See also: ซื่อตรง, Syn. honest, sincere
be past a joke[IDM] จริงจังเกินไป, See also: เลิกเล่นตลก, เลิกสนุกสนาน, Syn. be beyond a joke, go beyond
devout[ADJ] จริงใจ
earnest[ADJ] เอาจริงเอาจัง, See also: จริงจัง, เเรงกล้า, Syn. determined, sincere
frank[ADJ] ด้วยใจจริง, See also: จริงใจ, Syn. honest, open, sincere, Ant. dishonest, insincere
get past[PHRV] เลิกเล่นสนุก, See also: จริงจัง, เอาจริงเอาจัง, Syn. be beyond, go past
heart-whole[ADJ] จริงใจ, See also: เต็มใจ, Syn. earnest, sincere, wholehearted
hearty[ADJ] จริงใจ, See also: เต็มใจ, กระตือรือร้น, Syn. enthusiastic, wholehearted

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abomasum(แอบบะเม' ซัม) n., (pl. abomasa) กระเพาะจริงหรือกระเพาะที่สี่ของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
absolute(แอบ' โซลูท) adj. สมบูรณ์, เด็ดขาด, เผด็จการ, อย่างแท้จริง, ล้วน, สุทธิ,จริง
acknowledge(แอคนอล' เลจฺ) vt. ยอมรับ (เป็นความจริง) , รับรอง, แจ้งว่าได้รับ,เห็นคุณค่า. -acknowledgeable adj., -acknowledgment, -acknowledgement n.
activism(แอค' ทิฟวิซึม) n. ทฤษฎีที่ว่าความจริงคือการดำเนินการที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะทางจิต, ทฤษฎีที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตและวัตถุ การดำเนินการหรือขบวนการของจิต, ลัทธิดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง (essence of reality)
actual(แอค'ชวล) adj. ตามความเป็นจริง, ซึ่งเป็นอยู่ปัจจุบัน, จริง สภาพปัจจุบัน, Syn. positive)
actualise(แอค' ซวลไลซ) vt. ทำให้เป็นจริง, ดำเนินการ (make actual)
actualism(แอค' ซวลลิสซึม) n. ความเชื่อที่ว่าความจริงทั้งหมดนั้นเปนสิ่งมีตัวตน. -actualistic adj. -actualist n.
actually(แอค' ชวลลี) adv. ตามความเป็นจริง, Syn. really)
admission(แอคมิช' เชิน) n. การรับเข้า, การยอมรับรอง, การรับสารภาพ, สิทธหรือวิธีการเข้าไป, ราคาสำหรับเข้าไป, การยอมรับข้อกล่าวหาหรือความจริง, Syn. allowance,admittance)
aeriform(อา' ริฟอร์ม, เอเออ' ริฟอร์ม) ซึ่งมีรูปแบบหรือลักษณะของอากาศ , ไม่มีรูปร่าง, ไม่เป็นจริง

English-Thai: Nontri Dictionary
absolute(adj) สมบูรณ์,จริง,แน่นอน,แท้,ล้วน,ครบถ้วน
actual(adj) ที่จริง,ตามความเป็นจริง
actuality(n) ความจริง,ความเป็นจริง
actualize(vt) ดำเนินการ,ทำให้เป็นจริง
actually(adv) ตามจริง
affirm(vi,vt) รับว่าจริง,ยืนยัน,รับรอง,เห็นพ้อง
authentic(adj) จริง,แน่,น่าเชื่อถือ,แท้จริง
authenticity(n) ความจริง,ของแท้,ความแน่แท้,ความน่าเชื่อถือ
aver(vt) ยืนยัน,รับรองว่าจริง
axiom(n) ความจริง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
legit (adv ) จริงๆ
Obviouslyจริงๆแล้ว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
まじ[まじ, maji] (adj adv slang) จริง, See also: Related: 本当に、本気
本当に[ほんとうに, hontouni] (adv phrase) จริงๆ เหรอ?

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
本気[ほんき, honki] (adj adv) จริงจัง, เอาจริง, ไม่ล้อเล่น

German-Thai: Longdo Dictionary
Es ist doch gut.มันก็ดีออกนี่ หรือ แต่มันดีนะ(ดีจริง ไม่ประชด), doch ใช้เสริมเพื่อขัดกับประโยคหรือบทสนทนาก่อนหน้านั้น อาจแปลว่า แต่
eigentlich(Adj. Adv.) เดิมทีแล้ว, จริงๆ แล้ว, โดยเนื้อแท้ เช่น Wer macht eigentlich diese Arbeit? จริงๆ แล้วใครเป็นคนทำงานชิ้นนี้
sogarจริงๆ แล้ว
tatsächlichที่จริงแล้ว, จริงๆ แล้ว, จริง
wirklichจริงๆ, อย่างแท้จริง
zwarที่จริงแล้ว
tatsächlich(adj) จริงๆ, โดยความเป็นจริง, แท้จริงแล้ว, See also: wirklich, wahr
stimmen(vt) |stimmte, hat gestimmt| ถูกต้อง เป็นจริง
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นในประโยคคำถามที่ผู้ถามไม่แน่ใจว่าจริง เช่น Kannst du überhaupt kochen? เธอทำอาหารได้จริงหรือ
in Erfüllung gehenกลายเป็นจริง, สมหวัง เช่น Ich wünsche dir, dass all deine Wünsche in Erfüllung gehen., See also: verwirklichen, gelingen

French-Thai: Longdo Dictionary
vrai(adj) จริง, แท้ เช่น une histoire vraie, See also: Related: vraiment
vraiment(adv) จริงๆ, อย่างแท้จริง เช่น Elle plaît vraiment., See also: Related: vrai
ouvrir les yeux(phrase) มองเห็นความเป็นจริงในสิ่งนั้นๆ
consacrer(vt) |je consacre, tu consacres, il consacre, nous consacrons, vous consacrez, ils consacrent| อุทิศตัว, ทุ่มเทอย่างจริงจัง, See also: S. dédicacer
fisc(n) |m| กรมสรรพากร เช่น Il a fait une fausse déclaration d'impôts, mais ça lui coûtera cher d'avoir voulu frauder le fisc. = เขาได้ประเมินอากรผิดจากความจริง แต่เรื่องนี้จะแพงสำหรับเขาในการโกงสรรพากร (มาจากพจนานุกรมดวงกมล); agent du fisc เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top