ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -,-, *,*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My dear Mr Bennet, have you heard?[CN] 我的好老爷班纳特你听说了吗? Pride & Prejudice (2005)
- You must, Papa![CN] - 你一定要去爸爸! Pride & Prejudice (2005)
- Couple days, or until we murder each other, whichever comes first.[JA] - 23日だ もしくはお互い殺しあうまでか どっちが先かな The Covenant (2017)
- No, they are far too easy to judge.[CN] - 不它们太亲率以至于没有判断力 Pride & Prejudice (2005)
Oh, Mr Bennet, how can you tease me so?[CN] 噢班纳特老爷 你怎么能够这样戏弄我们? Pride & Prejudice (2005)
A few weeks ago, you told Rob and me about a situation in the Berlin station.[JA] 23週間前に ロブと私に ベルリン駅での話をしたでしょ Sock Puppets (2017)
It'll only be a couple of days.[JA] 23日だから Casus Belli (2017)
A Mr Bingley, apparently. Kitty![CN] 彬格莱先生显然 吉蒂! Pride & Prejudice (2005)
I want to shoot this guy, Rone.[JA] ローンあいつを撃ちたい 13 Hours (2016)
You know he must marry one of them.[CN] 告诉你吧他一定会娶 我们女儿中的一个当太太 Pride & Prejudice (2005)
Seven. Six. Five.[JA] 7 The Legend of Tarzan (2016)
You mistake me, my dear. I have the highest respect for them.[CN] 你错怪我了我的好太太 我非常尊重你的神经 Pride & Prejudice (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
ไอคิว[n.] (aikhiu) EN: IQ (intelligence quotient,)   FR: QI (quotient intellectuel) [m]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์[pr.] (ājān) EN: master   FR: maître (3è pers. sing, 2è pers. plur. forme polie)
อัญ-[X] (an-) EN: other, different (prefix)   FR: autre, différent (préfixe)
อนุ-[pref.] (anu-) EN: sub- , minor-, micro-, junior- (pref.)   FR: sous- , micro- , hypo-
อะไรจะเกิดก็จะเกิด[X] (arai ja koēt kø ja koēt) EN: what will be, will be   FR: advienne que pourra
อะไรนะ[X] (arai na) EN: pardon ? ; what did you say, please ? ; what ? ; what !   FR: pardon ? ; pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; qu'est-ce qu'il y a ? ; hein ? (fam.)
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament   FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อาร์ทิเซอรอดส์ จาริเย [n. exp.] (āthisoērødas jāriyē) EN: Articerodes jariyae, Articerodes Jariyae   FR: Articerodes jariyae, Articerodes Jariyae

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top