ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

very

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -very-, *very*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
very(adv) อย่างมากมาย, See also: อย่างมาก, มาก, Syn. extremely
very(adv) เหมือนกัน, See also: คล้ายกัน, Syn. exactly the same
very(adj) แท้จริง, Syn. actual
very(adj) เฉพาะ, See also: เท่านั้น, Syn. mere
very thing(idm) สิ่งจำเป็นที่ต้องการ
very low frequency(n) คลื่นวิทยุช่วงความถี่ 3-30 กิโลเฮิรตซ์
very high frequency(n) คลื่นวิทยุช่วงความถี่ 30-300 เมกกะเฮิรตซ์, See also: ใช้ส่งสัญญาณคลื่นวิทยุระบบ F.M.และคลื่นโทรทัศน์, Syn. VHF

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
very(เว'รี) adv. มาก, มาก ๆ , อย่างยิ่ง, แท้จริง, เหลือเกิน. adj. แท้จริง, จริง, โดยเฉพาะ, แน่แท้, โดยสิ้นเชิง, เต็มที่, เพียงเท่านั้น, Syn. extremely, greatly, exactly, absolute, suitable
very large scale integratvery large scale integration วงจรรวมความจุสูงมากใช้ตัวย่อว่า VLSI (อ่านว่า วีแอลเอสไอ) หมายถึงการสร้างชิป (chip) โดยสามารถนำประตู (gate) มารวมกันได้ถึง 100, 000 ประตูหรือมากกว่านั้น แล้วนำมาใช้เป็นตัวประมวลผล ทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงได้มาก ในปัจจุบัน มีการสร้างชิปที่มีประตูมากยิ่งไปกว่านั้น เรียกว่า ULSI (ultra large scale integraton ที่แปลว่า วงจรรวมความจุสูงยิ่ง)
breech deliveryการคลอดลูกที่ทารกในครรภ์เอาก้นนำออก
cash on deliveryn. จ่ายสดเมื่อของถึง ใช้อักษรย่อว่า C.O.D.
collect on deliveryn. เก็บเงินเมื่อของถึง, เก็บเงินเมื่อได้รับของ
delivery(ดิลิฟ'เวอรี) n. การส่ง, การนำส่ง, การกล่าว, การกล่าวสุนทรพจน์, การโยน (ลูกบอล) , สิ่งที่นำส่ง, การคลอดบุตร, การส่งสินค้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ, Syn. transfer
delivery roomn. ห้องคลอด
discovery(ดิสคัฟ'เวอรี) n. การค้นพบ, สิ่งที่ค้นพบ, การเปิดเผย, การแสดงตัว, Syn. finding
discovery dayn. ดูColumbus Day
every(เอฟว'รี) adj. ทุก ๆ , แต่ละ, ทั้งหมด. -Phr. (every now and then บางครั้งบางคราว) -Phr. (every other day วันเว้นวัน), Syn. each, all possible

English-Thai: Nontri Dictionary
very(adj) แท้, อย่างเดียวกัน, เท่านั้น
very(adv) มาก, แท้จริง, ทีเดียว, อย่างยิ่ง
antislavery(n) การต่อต้านระบบทาส
bravery(n) ความกล้าหาญ, ความกล้า, ความอาจหาญ, ความไม่เกรงกลัว
DELIVERY delivery room(n) ห้องคลอด
delivery(n) การพูดจา, การกล่าวสุนทรพจน์, การส่งมอบ, การคลอดลูก
discovery(n) การค้นพบ, การพบ, การเปิดเผย, สิ่งที่ค้นพบ
every(adj) ทุกๆ, แต่ละ, ทั้งหมด
everybody(n) ทุกคน
everyday(adj) ทุกวัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
very commonค่อนข้างมาก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
very high frequency (VHF)ความถี่สูงมาก (วีเอชเอฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
very large scale integration (VLSI)วงจรรวมความจุสูงมาก (วีแอลเอสไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
very large scale integration (VLSI)วงจรรวมความจุสูงมาก (วีแอลเอสไอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
very small aperture terminal (VSAT)จานรับส่งสัญญาณดาวเทียมขนาดเล็ก (วีแซต) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
very-high-speed ADSL (VDSL)เอดีเอสแอลความเร็วสูงมาก (วีดีเอสแอล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Very cloudy skyท้องฟ้ามีเมฆมาก หรือมีเมฆคลุ้มมาก [อุตุนิยมวิทยา]
Very Coldอากาศหนาวจัด, Example: อากาศที่มีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง 0 - 7 องศาเซลเซียส [สิ่งแวดล้อม]
Very coldอากาศหนาวจัด [อุตุนิยมวิทยา]
Very Detailed Surveyการสำรวจดินแบบละเอียดมาก, Example: การสำรวจดินที่ใช้แผนที่มาตราส่วนระหว่าง 1 : 2, 000 ถึง 1 : 10, 000 เป็นแผนที่พื้นฐานในการสำรวจในสนามเจาะสำรวจดินจำนวน 1 หลุม ต่อพื้นที่ 3-10 ไร่ เพื่อทำเป็นแผนที่ดินมาตราส่วนระหว่าง 1 : 5, 000 ถึง 1 : 10, 000 แผนที่ดินแบบนี้นำไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัย งานวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำระดับไร่นา [สิ่งแวดล้อม]
Very heavy rainฝนหนักมาก [อุตุนิยมวิทยา]
Very high radiation areaบริเวณรังสีสูงมาก, บริเวณที่มีการแผ่รังสีปริมาณสูงมากซึ่งอาจทำให้ผู้ที่เข้าไปปฏิบัติงานในบริเวณนั้นที่ระยะห่าง 1 เมตร จากต้นกำเนิดรังสี หรือ พื้นผิวที่รังสีทะลุผ่านได้รับปริมาณรังสีดูดกลืนเกิน 5 เกรย์ ในเวลา 1 ชั่วโมง การรับรังสีปริมาณสูงมากมักจะวัดในหน่วยของปริมาณรังสีดูดกลืน เนื่องจากให้ค่าการวัดที่แม่นยำกว่าการวัดปริมาณรังสีสมมูล, Example: [นิวเคลียร์]
Very Hotอากาศร้อนจัด, Example: อากาศที่มีอุณหภูมิสูงสุดกว่า 40 องศาเซลเซียส ขึ้นไป [สิ่งแวดล้อม]
Very hotอากาศร้อนจัด [อุตุนิยมวิทยา]

WordNet (3.0)
very(adj) precisely as stated
very(adv) used as intensifiers; `real' is sometimes used informally for `really'; `rattling' is informal, Syn. really, real, rattling
very(adv) precisely so
identical(adj) being the exact same one; not any other:, Syn. selfsame, very

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Very

a. [ Compar. Verier superl. Veriest. ] [ OE. verai, verray, OF. verai, vrai, F. vrai, (assumed) LL. veracus, for L. verax true, veracious, fr. verus true; akin to OHG. & OS. wār, G. wahr, D. waar; perhaps originally, that is or exists, and akin to E. was. Cf. Aver, v. t., Veracious, Verdict, Verity. ] True; real; actual; veritable. [ 1913 Webster ]

Whether thou be my very son Esau or not. Gen. xxvii. 21. [ 1913 Webster ]

He that covereth a transgression seeketh love; but he that repeateth a matter separateth very friends. Prov. xvii. 9. [ 1913 Webster ]

The very essence of truth is plainness and brightness. Milton. [ 1913 Webster ]

I looked on the consideration of public service or public ornament to be real and very justice. Burke. [ 1913 Webster ]

☞ Very is sometimes used to make the word with which it is connected emphatic, and may then be paraphrased by same, self-same, itself, and the like. “The very hand, the very words.” Shak. “The very rats instinctively have quit it.” Shak. “Yea, there where very desolation dwells.” Milton. Very is used occasionally in the comparative degree, and more frequently in the superlative. “Was not my lord the verier wag of the two?” Shak. “The veriest hermit in the nation.” Pope. “He had spoken the very truth, and transformed it into the veriest falsehood.” Hawthorne. [ 1913 Webster ]


Very Reverend. See the Note under Reverend.
[ 1913 Webster ]

Very

adv. In a high degree; to no small extent; exceedingly; excessively; extremely; as, a very great mountain; a very bright sun; a very cold day; the river flows very rapidly; he was very much hurt. [ 1913 Webster ]

Very night signals

{ or } [ After Lieut. Samuel W. Very, who invented the system in 1877. ] (Naut.) A system of signaling in which balls of red and green fire are fired from a pistol, the arrangement in groups denoting numbers having a code significance. The pistol used to fire the signal flare is called a
Very pistol. [ Webster 1913 Suppl. +PJC ]

Variants: Very's night signals

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Very good.ดีมาก. 2010: The Year We Make Contact (1984)
Very well.ดีมาก The Labyrinth of Gedref (2008)
Very good.ดีมาก Warrior Baek Dong-soo (2011)
Very good.ดีมาก Ninja Assassin (2009)
Very good.- ดีมาก Strain (2011)
Very good.ดีมากๆครับ The Great Dictator (1940)
I'm really very sorry.ข้าเสียใจมากๆเลย Aladdin (1992)
Hmm, tell him that's very sweet.อืมม บอกเขาว่า นั่นไพเราะจัง Aladdin (1992)
Here he comes, And what better way to make your grand entrance on the streets of Agrabah, than... riding your very own brand new... camel!ขี่ ยี่ห้อใหม่ของท่าน อูฐ ระวังนะ มันถมน้ำลายด้วย Aladdin (1992)
This is a very impressive youth.เจ้าเป็นหนุ่มที่น่าประทับใจ และก็เป็นเจ้าชายด้วย Aladdin (1992)
You're very... -Wonderful, magnificent, glorious, punctual!สวย งดงาม มีชื่อเสียง เป็นจุดๆ Aladdin (1992)
You're very observant.คุณช่างสังเกตุจริงๆ Basic Instinct (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
veryA blind person's hearing is often very acute.
veryAbout 27, 000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.
veryAccording to their opinions, that boy is very good.
veryA child is very sensitive to its mother's love.
veryA company that stifles innovation can't hope to grow very much.
veryA computer can calculate very rapidly.
veryA dachshund is a dog from Germany with a very long body and short legs.
veryAdmittedly your plan makes sense, but I still think it will be very hard to carry out.
veryA dollar does not go very far these days.
veryA formula is very convenient, because you need not think about it.
veryA friend I went with on our first trip abroad had his wallet pickpocketed. I don't think it left a very good impression.
veryAfter a while the little black rabbit sat down, and looked very sad.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก๋ากึ๊ก(adj) very old, See also: antiquated, out of date, outdate, outmoded, Syn. เก่า, Ant. ใหม่เอี่ยม, Example: เจ้าพ่อถูกกำจัดในฐานะที่เป็นเจ้าพ่อรุ่นเก๋ากึ๊ก ที่ก้าวตามไม่ทันเศรษฐกิจและสังคมที่กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว, Thai Definition: เก่ามาก, Notes: (สแลง)
งั่ก(adv) very (old), Syn. แก่มาก, Example: คุณตาแก่งั่กขนาดนี้แต่ยังไม่ยอมหยุดทำงาน
ไม่เบา(adv) very, See also: extremely, Syn. มาก, Example: ไม่น่าเชื่อว่าเด็กอายุแค่นี้จะสามารถทำได้ เก่งไม่เบาเลยนะ
เร็วจี๋(adv) very fast, Syn. รีบด่วน, เร็วมาก, Ant. ช้า, เอื่อย, Example: เด็กหญิงวิ่งเร็วจี๋นำหน้าฝูงควายไป
วีเอสโอ(n) very superior old, See also: V.S.O., Syn. เก่าเป็นพิเศษ (เหล้า)
วีไอพี(n) very important person, See also: VIP, Syn. บุคคลสำคัญ
อย่างมากมาย(adv) very much, See also: plentifully, numerously, Syn. อย่างมาก, Example: ถ้าคนเราไม่ต้องนอน พฤติกรรมของมนุษย์ในโลกคงเปลี่ยนไปอย่างมากมาย
เพียบ(adv) numerously, See also: very many, copiously, infinitely, Syn. เยอะ, มาก, มากมาย, เต็ม, ท่วมท้น, Example: เธอเป็นสาวเนื้อหอมมีหนุ่มๆ รุมตอมเพียบ จนใครๆ พากันอิจฉา, Thai Definition: อย่างมีจำนวนมากมาย, Notes: (ปาก)
เย็นเจี๊ยบ(adj) ice-cold, See also: very cold, icy, frosty, Syn. เย็นเฉียบ, เย็นฉ่ำ, Example: ข้างถนนมีลำธารน้ำใสไหลเย็นเจี๊ยบ
เย็นฉ่ำ(adj) ice-cold, See also: very cold, icy, frosty, cool and luscious, Syn. เย็นเฉียบ, เย็นเจี๊ยบ, Example: แห้วเย็นฉ่ำช่วยบรรเทาอากาศร้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อร่อยจัง[arøi jang] (x) EN: very good ; delicious ; yummy  FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
อร่อยมาก[arøi māk] (adj) EN: delicious ; very good (in taste)  FR: très bon ; délicieux ; succulent
ใบสั่งปล่อยสินค้า[baisang plǿi sinkhā] (n, exp) EN: delivery order ; D/O
ใบส่งของ[bai song khøng] (n) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip  FR: facture [ f ] ; bon de livraison [ m ]
ใบส่งมอบสินค้า[bai songmøp] (n) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip  FR: facture [ f ] ; bon de livraison [ m ]
ใบส่งสินค้า[bai song sinkhā] (n, exp) EN: delivery order
ใบตราส่ง[baitrāsong] (n) EN: delivery order
เบ้อเร่อ[boēroē] (adj) EN: very big ; huge ; large ; gigantic ; enormous ; immense ; massive  FR: immense ; énorme; gigantesque
บ่อย ๆ[bǿi-bǿi] (x) EN: frequently ; very often ; often  FR: très souvent ; fréquemment
บริการจัดส่ง[børikān jat song] (n, exp) EN: delivery service  FR: service de livraison [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
very

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Very
very

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
很多[hěn duō, ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ,  ] very many; very much; great (quantity) #265 [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, ] very large; huge; tremendous; gigantic #2,145 [Add to Longdo]
很少[hěn shǎo, ㄏㄣˇ ㄕㄠˇ,  ] very little; seldom #2,440 [Add to Longdo]
[shèn, ㄕㄣˋ, ] very; extremely; more (than) #2,656 [Add to Longdo]
深夜[shēn yè, ㄕㄣ ㄧㄝˋ,  ] very late at night #6,066 [Add to Longdo]
漫长[màn cháng, ㄇㄢˋ ㄔㄤˊ,   /  ] very long; endless #6,735 [Add to Longdo]
好不容易[hǎo bù róng yì, ㄏㄠˇ ㄅㄨˋ ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ,    ] very difficult; after all the trouble #7,648 [Add to Longdo]
万分[wàn fēn, ㄨㄢˋ ㄈㄣ,   /  ] very much; extremely; one ten thousandth part #8,383 [Add to Longdo]
飞快[fēi kuài, ㄈㄟ ㄎㄨㄞˋ,   /  ] very fast; at lightning speed #11,895 [Add to Longdo]
大吉[dà jí, ㄉㄚˋ ㄐㄧˊ,  ] very auspicious; extremely lucky #12,531 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Supertanker { m }; Rohöltanker { m } | Riesentanker { m }; sehr großer Rohöltankervery large crude carrier (VLCC) | ultra large crude carrier (ULCC) [Add to Longdo]
akribisch { adj }very painstakingly; with the utmost care [Add to Longdo]
allerletztvery last [Add to Longdo]
allermeistvery most [Add to Longdo]
allernächstvery next [Add to Longdo]
allerneustvery latest [Add to Longdo]
bitterböse { adj }very angry [Add to Longdo]
haarscharf { adj }very precise [Add to Longdo]
heiterhellvery bright [Add to Longdo]
hoch zufrieden; hochzufrieden [ alt ] { adj }very satisfied [Add to Longdo]
lebensgefährlich (Krankheit) { adj }very serious; life-threatening [Add to Longdo]
lebensgefährlich verletztvery seriously hurt [Add to Longdo]
minimal { adj }very small; very low; marginal [Add to Longdo]
preiswert; preisgünstigvery reasonable [Add to Longdo]
seelenfrohvery happy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[つぼね, tsubone] (n) (1) court lady; lady-in-waiting (Heian period); (2) (See 曹司・1) separate room in a palace (esp. for a lady) (Heian period); (3) room for a very low class prostitute; (4) (See 局女郎) very low class prostitute #177 [Add to Longdo]
とき[toki] (n) regular (stops at every station) Jouetsu-line Shinkansen #186 [Add to Longdo]
万(P);萬(oK)[まん(P);よろず, man (P); yorozu] (num) (1) (萬 is sometimes used in legal documents) 10, 000; ten thousand; (n, adj-no) (2) myriad; (n-adv) (3) (よろず only) everything; all; (n, adj-no) (4) (よろず only) (arch) various; (P) #245 [Add to Longdo]
[かく, kaku] (pref) each; every; all; (P) #383 [Add to Longdo]
[ちょう(P);チョー, chou (P); cho-] (n, n-suf, pref) (1) (uk) super-; ultra-; hyper-; very; really; (2) (after 割, percent, etc.) over; more than; (P) #681 [Add to Longdo]
配信[はいしん, haishin] (n, vs) distribution; delivery; transmission; provision; (P) #699 [Add to Longdo]
発見[はっけん, hakken] (n, vs) discovery; detection; finding; (P) #985 [Add to Longdo]
普通[ふつう, futsuu] (adj-no) (1) general; ordinary; usual; (adv) (2) normally; generally; usually; (3) (abbr) (See 普通列車) train that stops at every station; (P) #1,198 [Add to Longdo]
[ぶ, bu] (n) (1) (arch) the art of war; martial arts; military arts; (2) military force; the sword; (3) valor; bravery; (4) military officer; military man #1,371 [Add to Longdo]
人々(P);人人[ひとびと(P);にんにん, hitobito (P); ninnin] (n, adj-no) each person; people; men; human; everybody; (P) #1,628 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エラー回復[エラーかいふく, era-kaifuku] error recovery [Add to Longdo]
エラー回復ルーチン[エラーかいふくルーチン, era-kaifuku ru-chin] error recovery routine [Add to Longdo]
キーリカバリー[きーりかばりー, ki-rikabari-] key recovery [Add to Longdo]
ジョブ回復制御ファイル[じょぶかいふくせいぎょファイル, jobukaifukuseigyo fairu] backup file, job-recovery control file [Add to Longdo]
ダイアログ回復[ダイアログかいふく, daiarogu kaifuku] dialogue recovery [Add to Longdo]
トランザクション回復[とらんざくしょんかいふく, toranzakushonkaifuku] transaction recovery [Add to Longdo]
バックアップファイル[ばっくあっぷふぁいる, bakkuappufairu] backup file, job-recovery control file [Add to Longdo]
バックワード回復[バックワードかいふく, bakkuwa-do kaifuku] backward recovery [Add to Longdo]
ビューロファックスサービスによる配達[ビューロファックスサービスによるはいたつ, byu-rofakkususa-bisu niyoruhaitatsu] delivery via bureaufax service, PD PR [Add to Longdo]
ファイルの修復[ファイルのしゅうふく, fairu noshuufuku] file recovery [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top