ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แน่นอน

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แน่นอน-, *แน่นอน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แน่นอน(adv) certainly, See also: surely, definitely, Syn. แน่ๆ, เป็นแน่, Example: เรื่องเงินลงทุนไม่ต้องพูดถึง ต้องสูงถึงหลักล้านแน่นอน, Thai Definition: อย่างจริงแท้, อย่างเที่ยงแท้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แน่นอนว. เที่ยงแท้, จริงแท้.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Of course.-แน่นอน Safe Haven (2013)
Of course.แน่นอน Contact (1997)
Yeah, of course.แน่นอน Never Been Marcused (2008)
Of course.แน่นอน Joy (2008)
Of course.ใช่ๆ ผมไปแน่นอน Scandal Makers (2008)
Yes.แน่นอน Marley & Me (2008)
Of course.แน่นอนค่ะ Rufus Getting Married (2009)
Right.แน่นอน. Avatar (2009)
Of course.แน่นอน Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
Sure.แน่นอน Beauty and the Beast (2010)
Sure.แน่นอน Careful What U Wish 4 (2011)
Sure.แน่นอน Rise (2011)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Of course.-แน่นอน Safe Haven (2013)
Of course.แน่นอน Contact (1997)
Yeah, of course.แน่นอน Never Been Marcused (2008)
Of course.แน่นอน Joy (2008)
Of course.ใช่ๆ ผมไปแน่นอน Scandal Makers (2008)
Yes.แน่นอน Marley & Me (2008)
Of course.แน่นอนค่ะ Rufus Getting Married (2009)
Right.แน่นอน. Avatar (2009)
Of course.แน่นอน Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
Sure.แน่นอน Beauty and the Beast (2010)
Sure.แน่นอน Careful What U Wish 4 (2011)
Sure.แน่นอน Rise (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แน่นอน[naēnøn] (adj) EN: certain ; firm ; definite ; unchanged
แน่นอน[naēnøn] (adv) EN: certainly ; of course ; surely ; absolutely ; definitely ; for sure ; sure  FR: certainement ; sûrement ; absolument ; précisément ; bien sûr ; à coup sûr ; sûr et certain

English-Thai: Longdo Dictionary
of course(adv) อย่างแน่นอน
core value(n) ค่านิยมหรือความเชื่อหลัก (อันเป็นสิ่งที่ดีงาม) ขององค์การ หากไม่มีองค์การจะไม่สามารถคงอยู่ได้ เช่น core value ของธนาคาร คือ ความซื่อสัตย์ ถ้าขาดไปจะไม่มีลูกค้ามาใช้บริการอย่างแน่นอน, We conduct our business guided by the following core values to serve our customers.
no other than(phrase) ที่ไม่นอกเหนือไปจาก (เป็นสิ่งนี้แน่นอน ไม่ใช่สิ่งอื่น)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absolute(adj) แท้จริง, See also: แน่นอน
accurate(adj) ถูกต้อง, See also: แน่นอน, แม่นยำ, ไร้ข้อผิดพลาด, Syn. correct, precise
all right(adv) แน่นอน, See also: อย่างแน่นอน, Syn. certainly
altogether(adv) แน่นอน
by all means(idm) แน่นอน, See also: ได้เลย
certain(adj) แน่นอน, See also: แน่ใจ, มั่นใจ, Syn. confident, sure
cocksure(adj) แน่นอน, Syn. certain, sure
definite(adj) แน่นอน, See also: แน่ชัด, แจ่มแจ้ง, ชัดเจน, Syn. clear, obviou, accurate, Ant. indefinite, inexact, vaque
in the bag(idm) แน่นอน, See also: แน่ๆ
no doubt(idm) แน่นอน, See also: ไม่ต้องสงสัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abeyance(อะเบ' เอินซฺ) n. การหยุด, การยั้ง, การระงับชั่วคราว, ความไม่แน่นอน, Syn. inaction
accuracy(แอค' คิวราซี) n. ความแม่นยำ, ความถูกต้อง, ความเที่ยง, ความแน่นอน.
agnostic(แอกนอส' ทิค) n., adj. ผู้ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเพราะไม่มีใครที่รู้จริง, ผู้ไม่เชื่อว่า ความรู้เป็นสิ่งแน่นอนที่สุดในบาง อย่าง (ทฤษฎีอวิชชา)
algorism(แอล' กะริสซึม) n. ระบบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ของอาหรับ (โดยใช้ตัวเลข 1, 2, 3.......) วิธีการคำนวณด้วเลขอาหรับ, ลำดับขึ้นตอนที่แน่นอนซึ่งใช้ในการแก้ปัญหา, ขั้นตอนวิธี, ชุดของคำสั่งที่กำหนดไว้อย่างมีขั้นตอนเพื่อใช้แก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง -algorismic adj.
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้
alimony(แอลลิโม' นี) n. ค่าเลี้ยงดูภรรยาที่หย่าร้างกับสามี, ค่าครองชีพ. -alimonied adj.ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่แน่นอนของทั้งหมด, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่หารลงตัว. -n. ส่วนที่หารลงตัว
aliquot(แอล' ลิโควท) adj. เป็นตัวหารได้พอดี ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่แน่นอนชองทั้งหมด, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่หารลงด้วย. -n. ส่วนที่หารลงตัว
all rightปลอดภัย, ใช่, สบายดี, ซึ่งพอใจ, แน่นอน
amorphism(อะมอร์' ฟิสซึม) n. ภาวะหรือลักษณ์ที่ไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, ความไม่มีจุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน, ลักษณะอสัณฐาน
amorphous(อะมอร์' ฟัส) adj. ซึ่งไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, อสัณฐาน, ไร้จุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน. -amorphousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
absolute(adj) สมบูรณ์, จริง, แน่นอน, แท้, ล้วน, ครบถ้วน
absolutely(adv) โดยสมบูรณ์, อย่างครบถ้วน, อย่างแน่นอน
ALL all right(adj) ถูกต้อง, ใช่, ดีแล้ว, เป็นที่พอใจ, แน่นอน
assured(adj) แน่ใจ, แน่นอน, มั่นใจ
assuredly(adj) อย่างแน่ใจ, อย่างแน่นอน, เป็นแน่
caprice(n) การทำตามอำเภอใจ, ความไม่แน่นอน
capricious(adj) ไม่แน่นอน, เอาแต่ใจ, ตามอำเภอใจ
certain(adj) แน่ใจ, แน่ๆ, แน่นอน, เที่ยง
certainly(adv) อย่างแน่ใจ, อย่างแน่นอน, อย่างมั่นใจ
certainty(n) ความเชื่อมั่น, ความแน่นอน, ความมั่นใจ, ความแน่ใจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
you bet(colloq) แน่นอน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
勿論[もちろん, mochiron] (adv) แน่นอน, See also: S. Of course, Certainly, Naturally
[たしか, tashika] (adj, adv) แน่นอนว่า, ถ้าจำไม่ผิดคิดว่า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
正確[せいかく, seikaku] แน่นอน ถูกต้อง แม่นยำ เที่ยงตรง
確実[かくじつ, kakujitsu] (adj) แน่นอน, แน่ใจ, มั่นใจ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
決定的[けっていてき, ketteiteki] TH: แน่นอน  EN: definite

German-Thai: Longdo Dictionary
dennใช้เป็นคำเน้น ไม่มีความหมายที่แน่นอน ใช้เสริมในประโยคเพื่อให้ฟังดูนุ่มขึ้น อาจแปลเป็นไทยภาษาพูดว่า 'ล่ะ' เช่น Was machst du denn da? เธอทำอะไรอยู่หรือเนี่ย (ถ้าไม่มี denn ฟังดูห้วนคล้ายว่า เธอทำอะไรอยู่)
genau(adj, adv) ใช่เลย, ถูกต้อง, แน่นอน, โป๊ะเชะ เช่น die genaue Uhrzeit เวลาโมงยามที่แน่นอน, Syn. korrekt
natürlichอย่างแน่นอน, โดยธรรมชาติ
sicherแน่นอน
keineswegs(adv) ไม่มีทาง, ไม่แน่นอน
klar!(adj) แน่นอนอยู่แล้ว, See also: selbstverständlich
auf jeden Fallในทุกกรณี, ไม่ว่ากรณีใด, แน่นอน เช่น Auf jeden Fall komme ich mit dir zum Krankenhaus., See also: jedenfalls, in jedem Fall
auf keinen Fallไม่แน่นอน, ไม่มีกรณีใด, See also: keinesfalls
gewiss(adj, adv) แน่นอน, มั่นใจ, See also: sicherlich, selbstverständlich, Syn. sicher
ungenau(adj, adv) ไม่เที่ยงตรง, ไม่แน่นอน

French-Thai: Longdo Dictionary
mais bien sûr!(phrase) แต่ว่า (แหม) แน่นอนอยู่แล้ว!
aujourd'hui(adv) วันนี้ เช่น Aujourd'hui est lundi. Hier est dimanche. Et bien sûr, demain est mardi. วันนี้เป็นวันจันทร์ เมื่อวานคือวันอาทิตย์ และแน่นอนว่าพรุ่งนี้เป็นวันอังคาร

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top