Search result for

many

(39 entries)
(0.0206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -many-, *many*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He'll have many surprises.เขาจะต้องประหลาดใจมาก The Great Dictator (1940)
- How many?- เท่าไหร่ The Great Dictator (1940)
How many were going to strike?ผู้ประท้วงมีเท่าไหร่ The Great Dictator (1940)
Never saw so many!ไม่เคยเห็นจำนวนมาก! Pinocchio (1940)
You're a capable child in many ways.เธอมันเก่งสารพัดนี่นา Rebecca (1940)
I suppose you've been at Manderley for many years, longer than anyone else.ฉันเดาว่าคุณคงจะอยู่ที่แมนเดอเลย์ มานานกว่าคนอื่นๆ Rebecca (1940)
Goodbye, my dear. Forgive me for asking you so many rude questions.ลาก่อนนะอภัยให้ฉันด้วย ที่ถามซอกแซกหลายเรื่อง Rebecca (1940)
Blackmail is not so pure, nor so simple. It can bring a lot of trouble to a great many people.การเเบล็คเมล์ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ มันก่อปัญหามากมายให้กับหลายคนได้ Rebecca (1940)
Many are too weak to defend their ration against thieves.จำนวนมากอ่อนแรงเกินกว่า จะมาสนใจว่าใครแย่งกิน Night and Fog (1956)
I've sat on many juries.ผมเคยนั่งอยู่บนคณะลูกขุนหลาย 12 Angry Men (1957)
This boy has been hit so many times that violence is practically...เด็กคนนี้ได้รับการตีหลายครั้งความรุนแรงที่เป็นจริง ... 12 Angry Men (1957)
It may have been two too many. Everyone has a breaking point.มันอาจจะเป็นสองมากเกินไป ทุกคนมีจุดแตกหัก 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
many1990 saw many incidents.
many2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
manyA big bomb fell, and a great many people lost their lives.
manyAbout how many days will it take to get there?
manyAcids act on many things including metals.
manyA clean river flows through our town, and we can see many carp swimming in it.
manyActors, artists, musicians, and writers may use many forms including spoken and written words, actions, colors and sounds.
manyActually there are many cases where it isn't 'have=object, done=causative verb'.
manyAfter being frightened for many hours, her mother finally saved her.
manyAfter business came to a halt, many bathhouses added new facilities, such as saunas and exercise equipment, in an effort to attract customers.
manyAfter having fought many hard battles we were able to bring home the bacon and set up a new government.
manyAfter many hardships, he now lives in comparative ease.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
um ein Vielfachesmany times over [Add to Longdo]
gar manchermany a person [Add to Longdo]
manche; mancher; manchesmany a [Add to Longdo]
die verschiedensten Sortenmany different kinds; all sorts [Add to Longdo]
viele Leute wurden verletztmany people were hurt [Add to Longdo]
Vielen Dank!Many thanks! [Add to Longdo]
Kleinvieh macht auch Mist. [übtr.]Many a mickle macks a muckle. [Add to Longdo]
Viele Hände machen bald ein Ende.Many hands make light work. [Add to Longdo]
Viele Hunde sind des Hasen Tod.Many hounds soon catch the hare. [Add to Longdo]
Viele küssen die Hand, die sie gerne abhacken würden.Many kiss the hand they wish to cut off. [Add to Longdo]
Manyarweber {m} [ornith.]Streaked Weaver [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Many \Ma"ny\, n. [See {Meine}, {Mansion}.]
   A retinue of servants; a household. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Many \Ma"ny\, a. & pron.
 
   Note: [It has no variation to express degrees of comparison;
      more and most, which are used for the comparative and
      superlative degrees, are from a different root.] [OE.
      mani, moni, AS. manig, m[ae]nig, monig; akin to D.
      menig, OS. & OHG. manag, G. manch, Dan. mange, Sw.
      m[*a]nge, Goth. manags, OSlav. mnog', Russ. mnogii; cf.
      Icel. margr, Prov. E. mort. [root]103.]
   Consisting of a great number; numerous; not few.
   [1913 Webster]
 
      Thou shalt be a father of many nations. --Gen. xvii.
                          4.
   [1913 Webster]
 
      Not many wise men after the flesh, not many mighty, not
      many noble, are called.         --1 Cor. i.
                          26.
   [1913 Webster]
 
   Note: Many is freely prefixed to participles, forming
      compounds which need no special explanation; as,
      many-angled, many-celled, many-eyed, many-footed,
      many-handed, many-leaved, many-lettered, many-named,
      many-peopled, many-petaled, many-seeded, many-syllabled
      (polysyllabic), many-tongued, many-voiced, many-wived,
      and the like. In such usage it is equivalent to
      {multi}. Comparison is often expressed by many with as
      or so. "As many as were willing hearted . . . brought
      bracelets." --Exod. xxxv. 22. "So many laws argue so
      many sins." --Milton. Many stands with a singular
      substantive with a or an.
      [1913 Webster]
 
   {Many a}, a large number taken distributively; each one of
    many. "For thy sake have I shed many a tear." --Shak.
    "Full many a gem of purest ray serene." --Gray.
 
   {Many one}, many a one; many persons. --Bk. of Com. Prayer.
 
   {The many}, the majority; -- opposed to {the few}. See
    {Many}, n.
 
   {Too many}, too numerous; hence, too powerful; as, they are
    too many for us. --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Numerous; multiplied; frequent; manifold; various;
     divers; sundry.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Many \Ma"ny\, n. [AS. menigeo, menigo, menio, multitude; akin to
   G. menge, OHG. manag[imac], menig[imac], Goth. managei. See
   {Many}, a.]
   1. The populace; the common people; the majority of people,
    or of a community.
    [1913 Webster]
 
       After him the rascal many ran.    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. A large or considerable number.
    [1913 Webster]
 
       A many of our bodies shall no doubt
       Find native graves.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Seeing a great many in rich gowns.  --Addison.
    [1913 Webster]
 
       It will be concluded by many that he lived like an
       honest man.              --Fielding.
    [1913 Webster]
 
   Note: In this sense, many is connected immediately with
      another substantive (without of) to show of what the
      many consists; as, a good many [of] people think so.
      [1913 Webster]
 
         He is liable to a great many inconveniences.
                          --Tillotson.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 many
   adj 1: a quantifier that can be used with count nouns and is
       often preceded by `as' or `too' or `so' or `that';
       amounting to a large but indefinite number; "many
       temptations"; "the temptations are many"; "a good many";
       "a great many"; "many directions"; "take as many apples
       as you like"; "too many clouds to see"; "never saw so
       many people" [ant: {few}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top