ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

definitely

D EH1 F AH0 N AH0 T L IY0   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -definitely-, *definitely*, definite
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
definitely[ADV] อย่างแน่นอน, See also: อย่างชัดเจน, อย่างแจ่มแจ้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I definitely wanted to murder her.ผมอยากจะฆ่าเธอจริง ๆ Confrontation (2017)
-You're definitely drunk.- เมาแล้วแน่ ๆ Appeal (2017)
It was definitely all worth it, but all today is... is just basically me getting back to where I left off.มันคุ้มค่าแน่ๆ อยู่แล้ว แต่ทุกอย่างในวันนี้ ที่จริงมันคือการที่ผม กลับมาถึงจุดที่ทิ้งเอาไว้ CounterPunch (2017)
Yeah, it was definitely Ronnie. He had his face.แน่สิ เป็นรอนนี่แน่นอน หน้าตาใช่เขาเลยแหละ The Secret of Sales (2017)
And by rod you definitely mean knife for his back?และเหล็กที่ว่านี่ นายหมายถึง มีดที่เสียบอยู่บนหลังเขาน่ะเหรอ The Secret of Sales (2017)
It definitely smells like something died in here.ได้กลิ่นเหมือนมีอะไรตาย ในนี้จริง ๆ ด้วย Smell the Weakness (2017)
Agreed. It's definitely not your fault.เห็นด้วยเลย ไม่ใช่ความผิดของลูกแน่นอน Smell the Weakness (2017)
I'm definitely not bringing you back a pint.อะไรก็ได้ที่ทำให้หายเครียด The Widow Maker (2017)
Although I'm definitely going to insist he does exactly that.แต่ผมจะยืนกรานให้เขาทำแบบนั้นแน่ Close Encounters (2017)
There definitely was something.ไม่นานผมก็กลับสู่ชนบท Sexy Rollercoasters (2017)
No, it's definitely a lump of plastic.ไม่ มันก้อนพลาสติกแน่ ๆ Salesmen Are Like Vampires (2017)
Being in the industry, being heavily tattooed definitely changed the course of my life.การอยู่ในวงการนี้ การมีรอยสักมากมาย เปลี่ยนเส้นทางชีวิตฉันอย่างชัดเจน After Porn Ends 2 (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
definitelyDefinitely!
definitelyHe's definitely the right guy for the job. Let him fiddle with a computer and he perks right up.
definitelyThe horse and buggy is now definitely out of date.
definitelyThe position of women, over the years, has definitely changed for the better.
definitelyThis is definitely, 'The good you do for others is good you do yourself'! It's a reward because I was helpful!
definitelyYour idea is definitely worth thinking about.
definitelyYou should definitely ask him out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขาดลอย[ADV] definitely, See also: overwhelmingly, absolutely, Syn. เด็ดขาด, Example: คราวนี้ผมเอาชนะคู่แข่งทุกคนอย่างขาดลอย, Thai definition: อย่างเด็ดขาด, อย่างทิ้งห่างคู่ต่อสู้
เป็นอันขาด[ADV] absolutely, See also: definitely, surely, certainly, Syn. เด็ดขาด, Example: พนักงานทุกคนได้รับคำสั่งห้ามแพร่งพรายเรื่องนี้ให้คนภายนอกรู้เป็นอันขาด, Thai definition: อย่างเด็ดขาด (ใช้กับประโยคปฏิเสธ)
กระจ่าง[ADV] clearly, See also: definitely, distinctly, evidently, obviously, apparently, Syn. ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, แจ่มชัด, Ant. คลุมเครือ, เคลือบแคลง, Example: นักศึกษารู้กระจ่างขึ้นหลังจากครูอธิบายรอบที่สอง
ขี้คร้าน[ADV] surely, See also: definitely, Syn. แน่นอน, Example: เธอลองทำดีกับเขาหน่อยซิ ขี้คร้านเขาจะตามใจเธอ
เสีย[ADV] really, See also: definitely, Example: กินเสีย จะได้รีบไป, Thai definition: คำประกอบท้ายคำที่เป็นกริยาหรือวิเศษณ์ เพื่อให้เน้นความหมายหรือให้เสร็จไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็ดขาด[adv.] (detkhāt) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively   FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement
ขาดลอย[adv.] (khātløi) EN: definitely ; overwhelmingly ; absolutely   FR: absolument
กระจ่าง[adv.] (krajāng) EN: clearly ; definitely ; distinctly ; evidently ; obviously ; apparently   FR: clairement ; distinctement
เลย[adv.] (loēi) EN: too much ; at all ; definitely ; completely ; entirely ; utterly   FR: tout à fait ; complétement ; absolument ; directement ; du tout
แน่ ๆ[adv.] (naē-naē) EN: certainly ; surely ; definitely   FR: certainement ; assurément
แน่นอน[adv.] (naēnøn) EN: certainly ; of course ; surely ; absolutely ; definitely ; for sure ; sure   FR: certainement ; sûrement ; absolument ; précisément ; bien sûr ; à coup sûr ; sûr et certain
หนักแน่น[adv.] (naknaen) EN: surely ; fixedly ; readily ; certainly ; definitely ; absolutely   
เป๊ะ[adv.] (pe) EN: accurately ; exactly ; correctly ; precisely ; definitely   FR: exactement ; précisément ; justement
เป็นอันขาด[adv.] (pen-ankhāt) EN: absolutely ; definitely ; surely ; certainly ; under any circumstances   FR: absolument ; certainement ; sans faute

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFINITELY    D EH1 F AH0 N AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
definitely    (a) dˈɛfɪnətliː (d e1 f i n @ t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
もち[, mochi] (adv) (abbr) (col) (See 勿論・もちろん) of course; for sure; definitely [Add to Longdo]
何時までも(P);何時迄も[いつまでも, itsumademo] (adv) (uk) forever; for good; eternally; as long as one likes; indefinitely; no matter what; (P) [Add to Longdo]
何時何時までも;何時何時迄も[いついつまでも, itsuitsumademo] (exp) indefinitely; for a long time [Add to Longdo]
敢えて(P);敢て(io)[あえて, aete] (adv) (uk) dare (to do something); venture (often overcoming reluctance, or in the face of probable failure); take upon oneself; challenge; presume; (there is no) need to; (don't) go as far as; definitely (not); (P) [Add to Longdo]
断然[だんぜん, danzen] (n,adj-t,adv-to) firmly; absolutely; definitely; (P) [Add to Longdo]
必ずや[かならずや, kanarazuya] (adv) certainly; surely; definitely [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Definitely \Def"i*nite*ly\, adv.
   In a definite manner; with precision; precisely;
   determinately.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 definitely
   adv 1: without question and beyond doubt; "it was decidedly too
       expensive"; "she told him off in spades"; "by all odds
       they should win" [syn: {decidedly}, {unquestionably},
       {emphatically}, {definitely}, {in spades}, {by all odds}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top