ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -誉-, *誉*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[誉, yù, ㄩˋ] fame, reputation; to praise
Radical: Decomposition: 兴 (xìng ㄒㄧㄥˋ)  言 (yán ㄧㄢˊ) 
Etymology: [ideographic] Word 言 of one's success 兴,  Rank: 1,676

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄩˋ, / ] reputation, #13,814 [Add to Longdo]
[róng yù, ㄖㄨㄥˊ ㄩˋ, / ] honor; emeritus, #4,518 [Add to Longdo]
[xìn yù, ㄒㄧㄣˋ ㄩˋ, / ] prestige; distinction; reputation; trust, #7,619 [Add to Longdo]
[míng yù, ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ, / ] fame; reputation; honor; honorary; emeritus (of retired professor), #9,640 [Add to Longdo]
[shēng yù, ㄕㄥ ㄩˋ, / ] fame, #11,007 [Add to Longdo]
[měi yù, ㄇㄟˇ ㄩˋ, / ] fame; good reputation; famous for sth, #14,230 [Add to Longdo]
[zàn yù, ㄗㄢˋ ㄩˋ, / ] to praise; recognition, #17,948 [Add to Longdo]
[xiǎng yù, ㄒㄧㄤˇ ㄩˋ, / ] to enjoy a reputation, #23,191 [Add to Longdo]
[shèng yù, ㄕㄥˋ ㄩˋ, / ] flourishing reputation, #36,558 [Add to Longdo]
军人[róng yù jūn rén, ㄖㄨㄥˊ ㄩˋ ㄐㄩㄣ ㄖㄣˊ, / ] disabled soldier, #111,302 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほまれ, homare] (n) honour; honor; (P) [Add to Longdo]
[よぼう, yobou] (n) honor; honour [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That kind of behaviour affects your honour.ああいう行動は君の名にかかわる。 [M]
For all his wealth and fame, he is unhappy.あれほど金と名があるのに、彼は幸せでない。
Winning the Grand Prix was a feather in the cap of the famous drivers.グランプリに勝つことは有名なレーサーにとっては名であった。
The problem affects the honor of our school.これは我が校の名にかかわる問題だ。
Silvia had a stern father who never praised her.シルビアはめてくれる事のない厳格な父親を持っていた。
Making such a large sale is a feather in the salesman's cap.そのように売り上げが大きいとは、セールスマンにとって名である。
The actress proceeded against the magazine for libel.その女優は雑誌を名き損で訴えた。
The boy is a credit to our school.その少年は我が校の名だ。
There was no one that did not admire the boy.その少年をめない人はひとりもいなかった。
A good student like Tom brings honor to our class.トムのようなよい生徒はわがクラスの名だ。
Why do American parents praise their children?なぜアメリカ人の両親は自分の子供をめるのか。
Everyone admires the pictures painted by him.みんなが彼の描く絵をめているね。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You two were clashing. Why does he praise you so much?[JA] 前と違って あなたをめてるわ Purple Noon (1960)
Nothing could tempt me to forego the honour... of participating in the revolution![CN] 什么也不能让我放弃 参加革命的荣 Baltic Deputy (1937)
He has the most terrible reputation.[CN] 他的声坏透了 Gone with the Wind (1939)
I cannot stay here. Think of your reputation![CN] 我不能继续呆在这儿了 会有损您名 The Blue Angel (1930)
And Pierre pictured all men as such soldiers trying to find a refuge from life, some in ambition, some in cards, some in framing laws, some in women, some in games, some in horses, some in politics, some in sport, some in wine,[JA] 結局それは 現実からの逃避であり すべての人間の姿なのだ 名を追求する者 法律を作る者 War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
Don't look so glum. It's an honourable profession.[JA] しかめっ面するなよ これはとても名ある仕事なんだぞ Grand Prix (1966)
And that's what I promised to love, honor, and obey.[CN] 这就是我承诺的爱 荣和遵从 Bordertown (1935)
"decided to honour your family by selecting your daughter...[CN] 决定给你的家族予荣 选择你的女儿 The Scarlet Empress (1934)
What do you want?[CN] 再跳的话我就名尽毁了 Gone with the Wind (1939)
And she knew it too.[CN] 赞声中她也颇为自得 Taki no shiraito (1933)
What are you doing, old geezer?[JA] 見てみろ俺様は名ある コサック連隊の兵士だぞ Tikhiy Don II (1958)
An illegitimate son, without name and without fortune.[JA] 名も富もない 一介の私生児にすぎん War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ほまれ, homare] Ruhm, Ehre [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top