ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -卑-, *卑*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[卑, bēi, ㄅㄟ] humble, low, inferior; to despise
Radical: Decomposition: 白 (bái ㄅㄞˊ)  十 (shí ㄕˊ) 
Etymology: [ideographic] A hand 又(altered) holding an empty shell 甲 (altered),  Rank: 2,059

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bēi, ㄅㄟ, ] low; base; vulgar; inferior; humble, #17,047 [Add to Longdo]
[zì bēi, ㄗˋ ㄅㄟ, ] feeling inferior, #10,711 [Add to Longdo]
[bēi wēi, ㄅㄟ ㄨㄟ, ] petty and low, #11,633 [Add to Longdo]
[bēi bǐ, ㄅㄟ ㄅㄧˇ, ] base; mean; contemptible; despicable, #17,782 [Add to Longdo]
[Xiān bēi, ㄒㄧㄢ ㄅㄟ, / ] Xianbei or Xianbi, group of northern nomadic peoples, #25,500 [Add to Longdo]
[qiān bēi, ㄑㄧㄢ ㄅㄟ, / ] humble, #31,508 [Add to Longdo]
[bēi liè, ㄅㄟ ㄌㄧㄝˋ, ] base; mean; despicable, #33,119 [Add to Longdo]
[bēi jiàn, ㄅㄟ ㄐㄧㄢˋ, / ] lowly; mean and low, #36,474 [Add to Longdo]
不亢[bù bēi bù kàng, ㄅㄨˋ ㄅㄟ ㄅㄨˋ ㄎㄤˋ, ] (saying) neither servile nor overbearing; neither obsequious nor supercilious, #36,982 [Add to Longdo]
阿尔斯山[Ā ěr bēi sī shān, ㄚ ㄦˇ ㄅㄟ ㄙ ㄕㄢ, / ] Alps, mountain range bordering Switzerland, #45,815 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しい(P);賤しい[いやしい, iyashii] (adj-i) (1) lowborn; humble; lowly; (2) vulgar; coarse; crude; mean; base; vile; (3) shabby; (4) greedy; gluttonous; avaricious; (P) [Add to Longdo]
しい生まれ[いやしいうまれ, iyashiiumare] (exp,adj-no) lowborn; of humble birth [Add to Longdo]
しからぬ[いやしからぬ, iyashikaranu] (exp) respectable; decent [Add to Longdo]
しみ[いやしみ, iyashimi] (n) contempt [Add to Longdo]
しむ;賤しむ(oK)[いやしむ, iyashimu] (v5m) to despise; to disdain; to scorn [Add to Longdo]
しむべき;賤しむべき[いやしむべき, iyashimubeki] (exp) despicable [Add to Longdo]
しめる[いやしめる, iyashimeru] (v1,vt) to despise; to abase (oneself) [Add to Longdo]
しん坊[いやしんぼう, iyashinbou] (n) greedy person [Add to Longdo]
[ひげ, hige] (n,vs,adj-no) self-abasement; humility; self-depreciation [Add to Longdo]
下自慢[ひげじまん, higejiman] (exp) (id) Too much humility is pride [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It is mean of him to deceive an elderly lady.おばあさんをだますなんて彼は劣だ。
It is mean of you to tell a lie about it.そのことでうそをつくなんて君は劣だ。 [M]
It's mean of you to talk that way.そんなふうに言うなんて怯だ。
What a mean fellow!なんと劣な奴だ。
You must be above such a mean conduct.君はそのような劣な行いなど出来るような人ではないはずだ。 [M]
His pride wouldn't allow him to do such a mean thing.誇りがあるから、彼はそんなにしい事は出来ない。
I took for granted that he was above such meanness.私はかれがそんな劣なことをしない人だと当然思っていた。
I have no patience to hear her out.私は怯者には我慢ならない。
Reject all its lies and vulgarity.新聞のさまざまな虚偽や俗さにも関わらず。
Take a mean advantage of a person.人の弱味に劣にもつけ込む。
Two nasty guys robbed me of my jewels and ran away.二人の劣な男が私から宝飾品を奪って逃走した。
Defeat and failure make people too humble.敗北や失敗は人間を非常に屈にする。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know this looks bad, but those patio doors are going to completely revolutionise the flow from their downstairs to their garden.[JA] 劣に見えるが 庭への出入りは格段に変わる Salesmen Are Like Vampires (2017)
[Seth] Sneaking in the back door?[JA] 劣だな Episode #1.10 (2016)
Because it's just not fair.[JA] だって 怯(ひきょう)じゃない Reason (2017)
You ran into me, you little wanker![CN] 想敲诈我 你这鄙小人 LB (2012)
Your professor, while a very nice man, is a sneaky son of a bitch.[CN] 尊敬的教授,尽管你看起来光鲜靓丽 但也只是个鄙的贱人 Stuck in Love (2012)
Please do not speak slanderous words.[CN] {\fn楷體\fs14\pos(10,280)\fscx110\an1}他天生就很 Queen In-hyun's Man (2012)
is despicable.[CN] 也太鄙了 Gloves Come Off (2012)
I've never had any power.[JA] 私は賤の身です King Arthur: Legend of the Sword (2017)
That was mean and horrible...[JA] それは、劣で、 ぞっとするほど恐ろしかった ... Falling (2016)
The king of all England himself has made the effort to visit a commoner.[JA] イングランドの王が 賤の平民を King Arthur: Legend of the Sword (2017)
How many times you done this, you motherfucker?[JA] " 暗闇が怖いか?" これを何回繰り返した? 怯者 The Wall (2017)
But say you're my friend and shoot me in the back, the only angle I see is a fucking snake.[JA] だが友人だと言い 背中から撃つ 俺の見てるのは 怯者だけだ The Wall (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
しい[いやしい, iyashii] -einfach, bescheiden, niedrig, vulgaer, -roh [Add to Longdo]
しむ[いやしむ, iyashimu] verachten, herabblicken [Add to Longdo]
しめる[いやしめる, iyashimeru] verachten, herabblicken [Add to Longdo]
[ひぞく, hizoku] gemein, unanstaendig [Add to Longdo]
劣漢[ひれつかん, hiretsukan] gemeiner_Kerl, Schurke [Add to Longdo]
[ひくつ, hikutsu] Sklavengeist, Kriecherei [Add to Longdo]
[ひご, higo] vulgaerer_Ausdruck, Slang [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top