ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -譽-, *譽*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[譽, yù, ㄩˋ] fame, reputation; to praise
Radical: Decomposition: 與 (yǔ ㄩˇ)  言 (yán ㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 8,168

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yù, ㄩˋ, / ] reputation, #13,814 [Add to Longdo]
荣誉[róng yù, ㄖㄨㄥˊ ㄩˋ, / ] honor; emeritus, #4,518 [Add to Longdo]
信誉[xìn yù, ㄒㄧㄣˋ ㄩˋ, / ] prestige; distinction; reputation; trust, #7,619 [Add to Longdo]
名誉[míng yù, ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ, / ] fame; reputation; honor; honorary; emeritus (of retired professor), #9,640 [Add to Longdo]
声誉[shēng yù, ㄕㄥ ㄩˋ, / ] fame, #11,007 [Add to Longdo]
美誉[měi yù, ㄇㄟˇ ㄩˋ, / ] fame; good reputation; famous for sth, #14,230 [Add to Longdo]
赞誉[zàn yù, ㄗㄢˋ ㄩˋ, / ] to praise; recognition, #17,948 [Add to Longdo]
享誉[xiǎng yù, ㄒㄧㄤˇ ㄩˋ, / ] to enjoy a reputation, #23,191 [Add to Longdo]
盛誉[shèng yù, ㄕㄥˋ ㄩˋ, / ] flourishing reputation, #36,558 [Add to Longdo]
荣誉军人[róng yù jūn rén, ㄖㄨㄥˊ ㄩˋ ㄐㄩㄣ ㄖㄣˊ, / ] disabled soldier, #111,302 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We told you we were honour-bound.[CN] 我告訴過你,我們注重榮 Hands Over the City (1963)
He's going to give you a lot of gas about duty and honor.[CN] 他會給你吹風 那些關於職責和榮 Ride the Pink Horse (1947)
Your brother's honor is entwined with this armlet. It never should be seen again by human eyes![CN] 這手鐲關係到你兄長的名 千萬不要再讓別人看到它了 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
You don't want to live off your past credits, do you?[CN] 你不想靠以前的榮 和名望生活,對吧? Courage for Every Day (1964)
Daini, I did such thing in your house it'll damage your reputation[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}黛妮,我在你家裏做出這樣的事 {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}真是影響你的名 Dai lü nian hua (1957)
Reputation? I never have a good reputation[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}名 Dai lü nian hua (1957)
The buyer, himself a notable art collector...[CN] 而買家,是同樣 享全球的藝術品收藏家... . How to Steal a Million (1966)
There was a time when I would have resented such impertinence... particularly from a doctor whose conduct leaves so much to be desired.[CN] 曾經我很厭惡這樣的魯莽 特別是聲如此之高的醫生 The Uninvited (1944)
They're rats! Men without honour.[CN] 他們是一群耗子 沒有榮感的傢伙 Hands Over the City (1963)
You owe your newfound majority to us.[CN] 你剛剛獲得的榮要歸功於我們 Hands Over the City (1963)
Well, it's your reputation that's at stake and not mine.[CN] 好吧,就算毀也是毀你的聲 不是我的 Corridors of Blood (1958)
I've done a lot of shameless things and kept it secret from you[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}我一直瞞著你做些不名的事 Dai lü nian hua (1957)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top