Search result for

completely

(76 entries)
(0.0249 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -completely-, *completely*, complete
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
completely[ADV] อย่างทั้งหมด, Syn. entirely, totally, wholly
completely[ADV] อย่างเสร็จสมบูรณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
completely(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างพร้อมมูล,อย่างครบถ้วน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Completely Automated Public Turing Computer and Humans Apartการทดสอบด้วยวิธีอัตโนมัติเพื่อแยกแยะว่าการป้อนข้อมูลกระทำโดยมนุษย์หรือเครื่องจักร
กลไกที่เจ้าของเว็บไซต์ใช้ป้องกันการนำเข้าข้อมูลขยะจำนวนมาก โดยผู้ซึ่งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นทำการป้อนข้อมูลเสมือนเป็นมนุษย์ วิธีการที่มักใช้ในการทดสอบคือการให้ผู้ป้อนข้อมูลดูภาพหรือฟังเสียงอ่าน และป้อนคำตอบที่เห็นหรือได้ยิน เพื่อยืนยันความเป็นมนุษย์ CAPTCHA มักนำไปใช้ในการตรวจสอบข้อคิดเห็นต่างๆ ในเว็บบอร์ด หรือในบลอก (blog) หรือการสมัครขอใช้บริการออนไลน์ต่างๆ [Assistive Technology]
Completely Stirred Tank Reactor, CSTR ถังปฏิกรณ์กวนสมบูรณ์, ซีเอสทีอาร์
ถังปฏิกรณ์หรือถังปฏิกิริยาที่มีการกวนรุนแรง ทำให้มีการผสมอย่างสมบูรณ์ ความเข้มข้น ณ จุดใด ๆ ในถังมีค่าเท่ากันเสมอ [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
completely (adv ) ในทางที่เป็นไปได้, อย่างสมบรูณ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Or--or completely outside of the realm of possibility,แต่มันเป็นเรื่องที่สุดจะคาดคิดได้ต่างหาก The Dark Night (2008)
That was completely, completely unprofessional,นั่นมัน.. ไม่เป็นมืออาชีพมากๆเลย The Dark Night (2008)
Well, not completely.ยังไม่หมดซะทีเดียว The Dark Night (2008)
And then called to cancel. That's completely different.แล้วก็โทรมายกเลิกแล้ว มันไม่เหมือนกันหรอก The Dark Night (2008)
None of it makes any difference to me, because nothing will change the fact that despite your best efforts-- which are completely transparent, by the way--ไม่มีเรื่องอะไรที่ทำให้มันต่างไปจากเดิม สำหรับฉีนหรอก เพราะว่าไม่มีอะไรจะเปลี่ยนความจริงที่แสดงถึงความพยายามของเธอ Never Been Marcused (2008)
But I just find it hard to believe that you opened up to one of the book club ladies and told them we're completely broke.ผมไม่อยากเชื่อแลยว่าแม่บอกเรื่องนี้ให้คนอื่นรู้ ในชมรมหนังสือสตรีและยังบอกอีกว่าเราถังแตกแล้ว Never Been Marcused (2008)
Not to mention, she's completely got my father's ear.นี่ยังไม่รวมที่เธอ ทำให้พ่อผมเชื่อได้ทุกเรื่องนะ Never Been Marcused (2008)
Completely.ได้ผลเลยละ Never Been Marcused (2008)
What about all those rumors I heard about you and Nate? Completely untrue.แล้วข่าวลือที่ฉันได้ยินเกี่ยวกับ เธอและ เนตละ มันไม่จริงเลย Never Been Marcused (2008)
I know I'm probably being completely neurotic,ฉันรู้ว่า ฉันเริ่มจะเพี้ยน The Magnificent Archibalds (2008)
Which would be completely romantic and amazing,มันเป็นอะไรที่โรแมนติกและน่าตื่นเต้นมาก The Magnificent Archibalds (2008)
- so I've completely severed all ties with her. - I'm glad to hear it.ดังนั้นฉันพร้อมที่จะยุติความสัมพันธ์กับเธอ ฉันดีใจที่ได้ยินอย่างนั้นนะ Bonfire of the Vanity (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
completelyAfter running up so many flights of steps, she was completely out of breath.
completelyAfter running up the hill, I was completely out of breath.
completelyA long hair was completely wet.
completelyAnd in the Indian Ocean, some islands of the Maldives will disappear completely beneath the water.
completelyAre you completely through with your homework?
completelyAsked to do her a favor, he completely ignored it.
completelyAt the meeting he monopolized the discussion and completely disrupted the proceeding.
completelyBeth was very impressed and content with his completely new clothes.
completelyBill is completely unlike his brother.
completelyBritish soccer fans sometimes get completely out of hand.
completelyBy the time we reached home, the sun had completely set.
completelyCompletely surrounded by our troops, the enemy finally gave in to us.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลืมสนิท[V] completely forget, Ant. จำได้แม่น, Example: เขาลืมสนิทเลยว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานของเขา, Thai definition: นึกไม่ออกเลย, หายไปจากความทรงจำ
ตายหยังเขียด[V] be completely dead, See also: completely die, Syn. ตาย, Example: เขาต้องตายหยังเขียดแน่ๆ ถ้าทำงานไม่สำเร็จ, Thai definition: ตายอย่างหมดท่าเหมือนตายอย่างเขียดนอนหงายท้องตาย
เนื้อๆ[ADV] completely, See also: fully, Syn. ล้วนๆ, เฉพาะ, Example: การนำก๊าซจากพม่ามาเป็นเชื้อเพลิงงานนี้ทำให้ทางรัฐบาลได้รับกำไรเนื้อๆ, Notes: (สแลง)
สมบูรณ์[ADV] perfectly, See also: completely, Syn. บริบูรณ์
สิ้นเชิง[ADV] absolutely, See also: completely, unconditionally, Syn. ทั้งหมด, ทั้งมวล
หายขาด[V] completely cured, See also: entirely cured, Syn. หายสนิท, Ant. เรื้อรัง, Example: โรคของเธอไม่มีวันหายขาด
อย่างถ่องแท้[ADV] clearly, See also: completely, perfectly, Syn. อย่างครบถ้วน, อย่างแท้จริง, Ant. อย่างคร่าวๆ, Example: บางคนยังไม่เข้าใจเรื่องโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างถ่องแท้
อย่างครบถ้วน[ADV] completely, See also: entirely, Syn. อย่างสมบูรณ์, Example: สตรีมีครรภ์ควรได้รับสารอาหารที่สำคัญอย่างครบถ้วน
มิดชิด[ADV] completely, See also: thoroughly, entirely, Example: ความมืดมักจะซ่อนเร้นสิ่งต่างๆ ได้อย่างมิดชิด, Thai definition: มองไม่เห็น
ครบบริบูรณ์[ADV] completely, See also: fully, wholly, entirely, Syn. ครบถ้วน, ครบถ้วนบริบูรณ์, Ant. ขาดเหลือ, Example: หลังจากมนุษย์ได้รับความปลอดภัยและความรักครบบริบูรณ์แล้ว ก็จะแสวงหาความต้องการขั้นสูงต่อไป, Thai definition: เต็มจำนวนที่กำหนดไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ็ดเสร็จ[adv.] (betset) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely   
บอบ[v.] (bøp) EN: be completely disabled ; beat to pieces ; pulp   FR: être crevé ; être épuisé
บูรณะใหม่[v. exp.] (būrana mai) EN: be completely renovated   FR: être complétement restauré
โดยสิ้นเชิง[adv.] (dōi sinchoēng) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; vastly   FR: totalement
หายขาด[v.] (hāikhāt) EN: be completely cured ; be entirely cured   FR: être complètement rétabli ; être guéri
จบบริบูรณ์[adj.] (jop børibūn) EN: completely ended   
ครึ่ง ๆ กลาง ๆ[adv.] (khreung-khreung klāng-klāng) EN: partially ; unfinished ; incompletely   
ครบ[adv.] (khrop) EN: fully ; completely ; in full ; to the full ; all ; altogether ; wholly   FR: complétement ; totalement
ครบครัน[adv.] (khropkhran) EN: completely ; fully ; wholly ; adequately   
ครบถ้วน[adv.] (khropthūan) EN: completely ; all ; entirely ; fully ; wholly ; entirely ; thoroughly   FR: complètement ; intégralement ; entièrement

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPLETELY    K AH0 M P L IY1 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
completely    (a) (k @1 m p l ii1 t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
voller Ungereimtheitencompletely incongruous [Add to Longdo]
durch nichts zu begründencompletely unfounded; completely unjustified [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
からっきし;からきし[, karakkishi ; karakishi] (adv) quite; utterly; (not) at all; completely [Add to Longdo]
からっと;カラッと[, karatto ; karatsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) changing suddenly and completely; (2) crisp and dry (e.g. skies, weather, tempura, laundry, etc.) [Add to Longdo]
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
がらっと[, garatto] (adv) (1) (on-mim) to burst open; to open suddenly (of a door); (2) to change completely; to do a 180 [Add to Longdo]
がらり[, garari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) entirely; suddenly; completely; rudely; (n) (2) window louvre [Add to Longdo]
ぐったり(P);ぐたり[, guttari (P); gutari] (adv,adv-to,vs) (on-mim) completely exhausted; dead tired; limp; senseless; (P) [Add to Longdo]
けろっと[, kerotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See けろり・1) completely; entirely; (2) (See けろり・2) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
けろり[, kerori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See けろっと・1,すっかり) completely; entirely; (2) (See けろっと・2) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
ころり[, korori] (adv-to) (1) (on-mim) easily; effortlessly; suddenly; utterly; (2) changing completely; (n) (3) plink (sound of something light falling or rolling) [Add to Longdo]
ごっそり[, gossori] (adv) completely; entirely; wholly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全副[quán fù, ㄑㄩㄢˊ ㄈㄨˋ, ] completely [Add to Longdo]
全复[quán fù, ㄑㄩㄢˊ ㄈㄨˋ, / ] completely; totally recovered; healed [Add to Longdo]
全然[quán rán, ㄑㄩㄢˊ ㄖㄢˊ, ] completely [Add to Longdo]
十成[shí chéng, ㄕˊ ㄔㄥˊ, ] completely [Add to Longdo]
丧尽[sàng jìn, ㄙㄤˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] completely lose [Add to Longdo]
坏透[huài tòu, ㄏㄨㄞˋ ㄊㄡˋ, / ] completely bad [Add to Longdo]
夹七夹八[jiā qī jiā bā, ㄐㄧㄚ ㄑㄧ ㄐㄧㄚ ㄅㄚ, / ] completely mixed up; in a muddle [Add to Longdo]
完全兼容[wán quán jiān ròng, ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄥˋ, ] completely compatible [Add to Longdo]
径庭[jìng tíng, ㄐㄧㄥˋ ㄊㄧㄥˊ, / ] completely different [Add to Longdo]
截然[jié rán, ㄐㄧㄝˊ ㄖㄢˊ, ] completely; sharply (differing) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Completely \Com*plete"ly\, adv.
   In a complete manner; fully.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 completely
   adv 1: to a complete degree or to the full or entire extent
       (`whole' is often used informally for `wholly'); "he was
       wholly convinced"; "entirely satisfied with the meal";
       "it was completely different from what we expected"; "was
       completely at fault"; "a totally new situation"; "the
       directions were all wrong"; "it was not altogether her
       fault"; "an altogether new approach"; "a whole new idea"
       [syn: {wholly}, {entirely}, {completely}, {totally},
       {all}, {altogether}, {whole}] [ant: {part}, {partially},
       {partly}]
   2: so as to be complete; with everything necessary; "he had
     filled out the form completely"; "the apartment was
     completely furnished"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top