ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tangibly

T AE1 N JH AH0 B L IY0   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tangibly-, *tangibly*, tangib
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นตัวเป็นตน[ADV] tangibly, See also: apparently, evidently, vividly, clearly, visibly, Syn. ปรากฏชัด, เป็นหลักฐาน, เป็นที่เปิดเผย, Example: แม้ว่าเขาจะมีภรรยาเป็นตัวเป็นตนแล้ว ยังไม่วายทำเจ้าชู้กับสาวคนอื่น
เป็นชิ้นเป็นอัน[ADV] substantially, See also: tangibly, considerably, Syn. เป็นล่ำเป็นสัน, เป็นจริงเป็นจัง, เป็นเรื่องเป็นราว, Example: เขาไม่ได้เรียนจบอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมาเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นชิ้นเป็นอัน[adv.] (pen chin pen an) EN: substantially ; tangibly ; considerably   
เป็นตัวเป็นตน[adv.] (pen tūa pen ton) EN: tangibly ; apparently ; evidently ; vividly ; clearly ; visibly   

CMU English Pronouncing Dictionary
TANGIBLY T AE1 N JH AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tangibly (a) tˈænʤəbliː (t a1 n jh @ b l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tangible \Tan"gi*ble\, a. [L. tangibilis, fr. tangere to touch:
   cf. F. tangible. See {Tangent}.]
   1. Perceptible to the touch; tactile; palpable. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Capable of being possessed or realized; readily
    apprehensible by the mind; real; substantial; evident. "A
    tangible blunder." --Byron.
    [1913 Webster]
 
       Direct and tangible benefit to ourselves and others.
                          --Southey.
    [1913 Webster] -- {Tan"gi*ble*ness}, n. -- {Tan"gi*bly},
    adv.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tangibly
   adv 1: in a tangible manner; "virtue is tangibly rewarded"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top