Search result for

quite

(81 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quite-, *quite*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quite[ADV] ทั้งหมด
quite[ADV] ค่อนข้างจะ
quite[ADV] อย่างแท้จริง
quite a bit[IDM] มาก
quite a few[IDM] มาก
quite a lot[IDM] มาก
quite a number[IDM] มาก
quite something[IDM] เยี่ยมมาก, See also: น่าทึ่ง, ยอดเยี่ยม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quite(ไควทฺ) adv. ทีเดียว,โดยสมบูรณ์,ทั้งหมด,จริง ๆ ,โดยแท้จริง,มากมาย, Syn. entirely
requite(รีไควทฺ') vt. ชดเชย,ตอบแทน,ตอบสนอง,โต้ตอบ,แก้แค้น, See also: requitable adj. requitement n. requiter n., Syn. repay
unrequited(อันรีควิท'ทิด) adj. ไม่มีค่าตอบแทน,ไม่มีการตอบแทน

English-Thai: Nontri Dictionary
quite(adv) แท้ๆ,ทีเดียว,ทั้งหมด,ทั้งสิ้น
requite(vt) แก้แค้น,ตอบแทน,ตอบสนอง,ชดเชย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Quite.QuiteAnna and the King (1999)
Quite.- ใช่ Spectre (2015)
That's quite right, miss, uh...ใช่แล้วล่ะ คุณ... New Haven Can Wait (2008)
It's quite a dress.ชุดนี้สวยจริงๆนะ New Haven Can Wait (2008)
There's nothing quite like autumn in new york,ไม่มีที่ไหนจะเหมือนฤดูใบไม้ร่วงที่นิวยอร์ก Chuck in Real Life (2008)
Not quite.ไม่เชิง Chuck in Real Life (2008)
It's really quite simple.ถ้าพวกคุณพูดแต่ความจริง Committed (2008)
I realize Mr. Luthor gave you quite a bit of journalistic rope, knowing you'd eventually hang yourself.ฉันรู้มาว่า คุณลูเธอร์เอ็นดูเธออย่างมาก ้แม้จะรู้ว่าเธอชอบแส่หาเรื่อง Odyssey (2008)
- You had my cable disconnected! - That's quite a leap.คุณตัดเคเบิลทีวีผม ต่อมันกลับ Dying Changes Everything (2008)
- Quite certain.ค่อนข้างแน่ใจ The Labyrinth of Gedref (2008)
R2, are you quite certain the ship is in this direction?อาร์ทู แน่ใจนะว่าทางนี้จะนำเราไปยานน่ะ? Destroy Malevolence (2008)
That's quite a cocktail, isn't it?อย่างกับกินงานเลี้ยงค็อกเทลเลยสินะ And How Does That Make You Kill? (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quiteAccess to the resort is quite easy.
quiteA meter is not quite equivalent to a yard.
quiteAnd like many small towns in England, it has quite a long history.
quiteAre you quite certain about it?
quiteAre you quite satisfied with your new house?
quiteAs a matter or course, he is quite right.
quiteBeing written in great haste, this letter has quite a few mistakes.
quiteBe quite, Mie, said Mother.
quiteBoth my parents are quite well.
quiteBusiness is quite slow.
quiteClara is doing quite a job.
quiteCruelty is quite alien to his nature.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นานโข[ADV] quite long (time), See also: so long (time), very long (time), Syn. นานมาก, Example: โทรศัพท์ดังอยู่นานโขแล้วแต่ไม่มีใครไปรับสาย
ย่อม[ADJ] quite small, See also: rather light, suited, suitable, good enough, Syn. เล็ก, กะทัดรัด, พอดี, Example: แม่อยากได้กระเป๋าใบขนาดย่อม เอาไว้ใส่ยาประจำตัวเวลาเดินทางไปไหนมาไหน, Thai definition: ที่มีขนาดค่อนข้างเล็กหรือมีน้ำหนักเบา
นั่นซี[INT] yes, See also: quite so, exactly, Example: นั่นซี ผมก็เห็นด้วยว่าเราต้องรีบทำ, Thai definition: บอกการยอมรับ
นั่นน่ะซี[INT] yes, See also: quite so, exactly, Example: นั่นนะซี ผมถึงว่าทำไมเขาถึงรีบร้อนแท้, Thai definition: เห็นคล้อยตาม
ไม่ใช่หยอก[ADV] quite, See also: not a little, really, very, Syn. ใช่เล่น, ไม่น้อย, Example: เงินที่เขาต้องการมีจำนวนมากไม่ใช่หยอก
พอดู[ADV] moderately, See also: quite, Syn. พอสมควร, พอประมาณ, สมควร, Example: หนู เชิญยิ้ม หายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปนานพอดู
พอแรง[ADV] much, See also: quite, very, Syn. เต็มแรง, มาก, Example: การที่บีบีซีปล่อยกู้ในธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง ถือเป็นเรื่องแปลกพอแรง
ไพรชน[N] quite place, See also: peaceful place, tranquil place, secluded place, Syn. ไพชน, Thai definition: ที่เงียบ, ที่สงัด, ที่ปราศจากผู้คน
ครามครัน[ADV] quite, See also: fairly, utterly, Syn. มาก, หลาย, นัก, Example: ฉันยังหวาดกลัวเขาอยู่ครามครัน
เทียว[ADV] absolutely, See also: quite (certain), right (now), Syn. ทีเดียว, เชียว, Example: อย่าไปที่นั่นเทียว, Thai definition: คำที่ใช้ประกอบกริยาหรือวิเศษณ์ เพื่อบังคับหรือเน้นความให้มีความหมายหนักแน่นยิ่งขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบราณวัตถุ[n.] (bōrānnawatthu = bōrānwatthu) EN: antiques ; relics ; ruins ; archaeological finds   FR: antiquité [f] ; ruine [f] ; relique [f]
เชียว[adv.] (chīo) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite   FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
ได้กำไรงาม[v. exp.] (dāi kamrai ngām) EN: be quite profitable   
โดยแท้[adv.] (dōi thaē) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; quite   
จัง[adv.] (jang) EN: greatly ; squarely ; quite ; extremely ; really ; truly ; indeed   FR: vraiment ; totalement ; tout à fait ; tellement ; terriblement ; très
ของเก่า[n.] (khøngkao) EN: antique   FR: antiquité [f] ; vieillerie [f] (vx)
ครามครัน[adv.] (khrāmkhran) EN: quite ; fairly ; utterly   
ความเอียง[n.] (khwām īeng) EN: slope   FR: obliquité [f]
กระเดียด[X] (kradīet) EN: quite ; rather ; enclined   FR: plutôt
แหละ[adv.] (lae) EN: quite ; really ; quite so ; just that ; that is [end particle]   FR: vraiment ; exactement [particule finale]

CMU English Pronouncing Dictionary
QUITE    K W AY1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quite    (a) (k w ai1 t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eine ganze Menge Leutequite a number of people [Add to Longdo]
ein recht anständiges Essenquite a decent dinner [Add to Longdo]
ganz rechtquite so [Add to Longdo]
unbedenklich; ungefährlich {adv}quite safely; without coming to any harm [Add to Longdo]
ziemlich vielequite a few [Add to Longdo]
Wohl wahr, aber ....Quite true but ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっけらかんと[, akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on [Add to Longdo]
あと一歩;後一歩[あといっぽ, atoippo] (adv,adj-na) (See 今一つ) one more; another; the other; not quite; not very good [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
からっきし;からきし[, karakkishi ; karakishi] (adv) quite; utterly; (not) at all; completely [Add to Longdo]
がら空き;がら明き[がらあき, garaaki] (adj-no) virtually empty; quite empty [Add to Longdo]
さあっと[, saatto] (n) (1) (See さっと) relatively quickly (esp. actions); (2) quite suddenly (esp. wind, rain, etc.) [Add to Longdo]
ずんぐりむっくり[, zungurimukkuri] (adv,vs) (See ずんぐり) very short and stout; small but quite wide around [Add to Longdo]
その通り[そのとおり, sonotoori] (exp) just like that; quite so; I agree [Add to Longdo]
たんまり[, tanmari] (adv) quite a lot [Add to Longdo]
つい[, tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好久[hǎo jiǔ, ㄏㄠˇ ㄐㄧㄡˇ, ] quite a while [Add to Longdo]
熟稔[shú rěn, ㄕㄨˊ ㄖㄣˇ, ] quite familiar with sth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quite \Quite\ (kw[imac]t), v. t. & i.
   See {Quit}. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quite \Quite\ (kw[imac]t), adv. [F. quitte discharged, free,
   clear; cf. OF. quitement freely, frankly, entirely. See
   {Quit}, a.]
   [1913 Webster]
   1. Completely; wholly; entirely; totally; perfectly; as, the
    work is not quite done; the object is quite accomplished;
    to be quite mistaken.
    [1913 Webster]
 
       Man shall not quite be lost, but saved who will.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The same actions may be aimed at different ends, and
       arise from quite contrary principles. --Spectator.
    [1913 Webster]
 
   2. To a great extent or degree; very; very much;
    considerably. "Quite amusing." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       He really looks quite concerned.   --Landor.
    [1913 Webster]
 
       The island stretches along the land and is quite
       close to it.             --Jowett
                          (Thucyd. ).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quite
   adv 1: to a degree (not used with a negative); "quite tasty";
       "quite soon"; "quite ill"; "quite rich" [syn: {quite},
       {rather}]
   2: to the greatest extent; completely; "you're quite right";
     "she was quite alone"; "was quite mistaken"; "quite the
     opposite"; "not quite finished"; "did not quite make it"
   3: of an unusually noticeable or exceptional or remarkable kind
     (not used with a negative); "her victory was quite
     something"; "she's quite a girl"; "quite a film"; "quite a
     walk"; "we've had quite an afternoon" [syn: {quite}, {quite
     a}, {quite an}]
   4: actually or truly or to an extreme; "was quite a sudden
     change"; "it's quite the thing to do"; "quite the rage";
     "Quite so!"

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 quite
   even; paid up; paid‐up
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top