ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quite

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
/K W AY1 T//kwˈaɪt/
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quite-, *quite*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quite(adv) ทั้งหมด
quite(adv) ค่อนข้างจะ
quite(adv) อย่างแท้จริง
quite a bit(idm) มาก
quite a few(idm) มาก
quite a lot(idm) มาก
quite a number(idm) มาก
quite something(idm) เยี่ยมมาก, See also: น่าทึ่ง, ยอดเยี่ยม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quite(ไควทฺ) adv. ทีเดียว, โดยสมบูรณ์, ทั้งหมด, จริง ๆ , โดยแท้จริง, มากมาย, Syn. entirely
requite(รีไควทฺ') vt. ชดเชย, ตอบแทน, ตอบสนอง, โต้ตอบ, แก้แค้น, See also: requitable adj. requitement n. requiter n., Syn. repay
unrequited(อันรีควิท'ทิด) adj. ไม่มีค่าตอบแทน, ไม่มีการตอบแทน

English-Thai: Nontri Dictionary
quite(adv) แท้ๆ, ทีเดียว, ทั้งหมด, ทั้งสิ้น
requite(vt) แก้แค้น, ตอบแทน, ตอบสนอง, ชดเชย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I really feel quite happy now.ฉันรู้สึกมีความสุขมากใน ขณะนี้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Supper's not quite ready.อาหารค่ำไม่พร้อม Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh, we'll be quite comfortable down here in...in...โอ้เราจะค่อนข้างสะดวกสบาย ลงที่นี่ในใน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Quite a scholar, I see.ค่อนข้างนักวิชาการที่ฉันเห็น Pinocchio (1940)
I suppose he was in love with me and wasn't quite sure of himself.ฉันคิดว่าเขาคงเเอบหลงรักฉัน เเต่อายไม่กล้าสู้หน้า Rebecca (1940)
Your effort to enter the conversation quite embarrassed me, and I'm sure it did him.พยายามเข้ามาเเทรกบทสนทนาน่ะ ทําให้ฉันขายหน้า ฉันว่าเขาก็รู้สึกเช่นกัน Rebecca (1940)
Well, I must say you're quite different from what I expected.ขอบอกว่าคุณต่างจากที่ฉันวาดภาพเอาไว้มาก Rebecca (1940)
Well, I... I've never met anyone quite like her before.ฉันไม่เคยพบใครเหมือนกับหล่อนเลยค่ะ Rebecca (1940)
- Quite well, thank you, madam.- สบายดีครับ ขอบคุณ Rebecca (1940)
Oh, I liked her very much, but she kept saying that I was quite different from what she expected.- ฉันชอบหล่อนมากเลยค่ะ แต่หล่อนเอาแต่พูดว่า ฉันไม่เหมือนอย่างที่หล่อนคาดไว้ Rebecca (1940)
Oh, yes, it must have been Ben. Excuse me. He's quite harmless.อ๋อ คงจะเป็นเบน เขาไม่มีพิษมีภัยหรอกครับ Rebecca (1940)
I'll be at the inquest tomorrow, Maxim, quite unofficially, you know.แม็กซิม พรุ่งนี้ผมจะไปร่วมคณะสืบสวนด้วย อย่างไม่เป็นทางการน่ะ Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quiteAccess to the resort is quite easy.
quiteA meter is not quite equivalent to a yard.
quiteAnd like many small towns in England, it has quite a long history.
quiteAre you quite certain about it?
quiteAre you quite satisfied with your new house?
quiteAs a matter or course, he is quite right.
quiteBeing written in great haste, this letter has quite a few mistakes.
quiteBe quite, Mie, said Mother.
quiteBoth my parents are quite well.
quiteBusiness is quite slow.
quiteClara is doing quite a job.
quiteCruelty is quite alien to his nature.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นานโข(adv) quite long (time), See also: so long (time), very long (time), Syn. นานมาก, Example: โทรศัพท์ดังอยู่นานโขแล้วแต่ไม่มีใครไปรับสาย
ย่อม(adj) quite small, See also: rather light, suited, suitable, good enough, Syn. เล็ก, กะทัดรัด, พอดี, Example: แม่อยากได้กระเป๋าใบขนาดย่อม เอาไว้ใส่ยาประจำตัวเวลาเดินทางไปไหนมาไหน, Thai Definition: ที่มีขนาดค่อนข้างเล็กหรือมีน้ำหนักเบา
นั่นซี(int) yes, See also: quite so, exactly, Example: นั่นซี ผมก็เห็นด้วยว่าเราต้องรีบทำ, Thai Definition: บอกการยอมรับ
นั่นน่ะซี(int) yes, See also: quite so, exactly, Example: นั่นนะซี ผมถึงว่าทำไมเขาถึงรีบร้อนแท้, Thai Definition: เห็นคล้อยตาม
ไม่ใช่หยอก(adv) quite, See also: not a little, really, very, Syn. ใช่เล่น, ไม่น้อย, Example: เงินที่เขาต้องการมีจำนวนมากไม่ใช่หยอก
พอดู(adv) moderately, See also: quite, Syn. พอสมควร, พอประมาณ, สมควร, Example: หนู เชิญยิ้ม หายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปนานพอดู
พอแรง(adv) much, See also: quite, very, Syn. เต็มแรง, มาก, Example: การที่บีบีซีปล่อยกู้ในธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง ถือเป็นเรื่องแปลกพอแรง
ไพรชน(n) quite place, See also: peaceful place, tranquil place, secluded place, Syn. ไพชน, Thai Definition: ที่เงียบ, ที่สงัด, ที่ปราศจากผู้คน
ครามครัน(adv) quite, See also: fairly, utterly, Syn. มาก, หลาย, นัก, Example: ฉันยังหวาดกลัวเขาอยู่ครามครัน
เทียว(adv) absolutely, See also: quite (certain), right (now), Syn. ทีเดียว, เชียว, Example: อย่าไปที่นั่นเทียว, Thai Definition: คำที่ใช้ประกอบกริยาหรือวิเศษณ์ เพื่อบังคับหรือเน้นความให้มีความหมายหนักแน่นยิ่งขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบราณวัตถุ[bōrānnawatthu = bōrānwatthu] (n) EN: antiques ; relics ; ruins ; archaeological finds  FR: antiquité [ f ] ; ruine [ f ] ; relique [ f ]
เชียว[chīo] (adv) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite  FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
ได้กำไรงาม[dāi kamrai ngām] (v, exp) EN: be quite profitable
โดยแท้[dōi thaē] (adv) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; quite
จัง[jang] (adv) EN: greatly ; squarely ; quite ; extremely ; really ; truly ; indeed  FR: vraiment ; totalement ; tout à fait ; tellement ; terriblement ; très
ของเก่า[khøngkao] (n) EN: antique  FR: antiquité [ f ] ; vieillerie [ f ] (vx)
ครามครัน[khrāmkhran] (adv) EN: quite ; fairly ; utterly
ความเอียง[khwām īeng] (n) EN: slope  FR: obliquité [ f ]
กระเดียด[kradīet] (x) EN: quite ; rather ; enclined  FR: plutôt
แหละ[lae] (adv) EN: quite ; really ; quite so ; just that ; that is [ end particle ]  FR: vraiment ; exactement [ particule finale ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
QUITE

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quite

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好久[hǎo jiǔ, ㄏㄠˇ ㄐㄧㄡˇ,  ] quite a while #3,385 [Add to Longdo]
熟稔[shú rěn, ㄕㄨˊ ㄖㄣˇ,  ] quite familiar with sth #64,073 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eine ganze Menge Leutequite a number of people [Add to Longdo]
ein recht anständiges Essenquite a decent dinner [Add to Longdo]
ganz rechtquite so [Add to Longdo]
unbedenklich; ungefährlich { adv }quite safely; without coming to any harm [Add to Longdo]
ziemlich vielequite a few [Add to Longdo]
Wohl wahr, aber ....Quite true but ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つい[tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P) #2,227 [Add to Longdo]
極(P);極く(io)[ごく, goku] (adv) (1) (uk) quite; very; (n) (2) (極 only) quindecillion (US); octillion (Europe); 10^48; (P) #3,696 [Add to Longdo]
どうも[doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P) #4,235 [Add to Longdo]
誠に(P);実に(P);真に;寔に;洵に;實に(oK)[まことに(P);じつに(実に)(P);げに(実に);しんに(真に), makotoni (P); jitsuni ( jitsuni )(P); geni ( jitsuni ); shinni ( makoto ni )] (adv) (実に is usu. じつに, and 誠に is usu. まことに) indeed; really; absolutely; truly; actually; very; quite; (P) #12,548 [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) #15,879 [Add to Longdo]
暫く(P);須臾;暫らく(io)[しばらく(P);しゅゆ(須臾);すゆ(須臾), shibaraku (P); shuyu ( shuyu ); suyu ( shuyu )] (adv, adj-no) (1) (uk) little while; short while; moment; instant; (2) a while; quite a time; (int) (3) it's been a long time; (P) #18,671 [Add to Longdo]
失恋[しつれん, shitsuren] (n, vs) disappointed love; broken heart; unrequited love; being lovelorn; (P) #18,786 [Add to Longdo]
あっけらかんと[akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on [Add to Longdo]
あと一歩;後一歩[あといっぽ, atoippo] (adv, adj-na) (See 今一つ) one more; another; the other; not quite; not very good [Add to Longdo]
からっきし;からきし[karakkishi ; karakishi] (adv) quite; utterly; (not) at all; completely [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quite \Quite\ (kw[imac]t), v. t. & i.
   See {Quit}. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quite \Quite\ (kw[imac]t), adv. [F. quitte discharged, free,
   clear; cf. OF. quitement freely, frankly, entirely. See
   {Quit}, a.]
   [1913 Webster]
   1. Completely; wholly; entirely; totally; perfectly; as, the
    work is not quite done; the object is quite accomplished;
    to be quite mistaken.
    [1913 Webster]
 
       Man shall not quite be lost, but saved who will.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The same actions may be aimed at different ends, and
       arise from quite contrary principles. --Spectator.
    [1913 Webster]
 
   2. To a great extent or degree; very; very much;
    considerably. "Quite amusing." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       He really looks quite concerned.   --Landor.
    [1913 Webster]
 
       The island stretches along the land and is quite
       close to it.             --Jowett
                          (Thucyd. ).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quite
   adv 1: to a degree (not used with a negative); "quite tasty";
       "quite soon"; "quite ill"; "quite rich" [syn: {quite},
       {rather}]
   2: to the greatest extent; completely; "you're quite right";
     "she was quite alone"; "was quite mistaken"; "quite the
     opposite"; "not quite finished"; "did not quite make it"
   3: of an unusually noticeable or exceptional or remarkable kind
     (not used with a negative); "her victory was quite
     something"; "she's quite a girl"; "quite a film"; "quite a
     walk"; "we've had quite an afternoon" [syn: {quite}, {quite
     a}, {quite an}]
   4: actually or truly or to an extreme; "was quite a sudden
     change"; "it's quite the thing to do"; "quite the rage";
     "Quite so!"

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 quite
  even; paid up; paid-up

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top