Search result for

เสีย

(152 entries)
(0.0228 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสีย-, *เสีย*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Mormon[มอรมอน(อ่านออกเสียง มอร์-มอน)] (n org ) มอรมอน หรือ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุดสุดท้าย
See also: S. LDS Church,

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ผู้มีส่วนได้เสีย (n ) Interested person
เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา (phrase ) Without further ado

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสีย[ADV] really, See also: definitely, Example: กินเสีย จะได้รีบไป, Thai definition: คำประกอบท้ายคำที่เป็นกริยาหรือวิเศษณ์ เพื่อให้เน้นความหมายหรือให้เสร็จไป
เสีย[V] lose, Syn. สูญเสีย, Example: ผมเสียเงินมามากพอแล้ว คราวนี้ขอเอาคืนบ้าง, Thai definition: สิ้นสิ่งที่เคยอยู่ในครอบครอง
เสีย[V] be rotten, See also: be bad, Syn. เน่า, บูด, Example: ลองดมดูสิว่าเสียหรือยัง ถ้าเสียก็ทิ้งไปไม่ต้องกินแล้ว, Thai definition: คุณภาพเลวหรือเลวลงจนใช้การไม่ได้
เสีย[N] voice, See also: opinion, view, Syn. ความเห็น, Example: เรื่องนี้ฉันขอไม่ออกเสียง
เสีย[N] vote, See also: ballot, Syn. คะแนนเสียง, Example: เขาชนะเพราะได้เสียงข้างมาก
เสีย[V] crowd (into), See also: cram (into), Example: เสียงในหัวตะเบ็งเสียดขึ้นมา, Thai definition: แทรกเข้าไป
เสีย[V] pack, See also: crowd, Example: เขาลูกหนึ่งยอดสูงเสียดเมฆ ยังไม่มีผู้ใดพิชิตความสูงของมันได้, Thai definition: เบียดกัน
เสีย[V] thrust into painfully, See also: penetrate painfully, Example: หวูดรถไฟส่งเสียงแหลมเสียดรูหู บอกสัญญาณว่า รถกำลังจะเคลื่อนออกจากตัวสถานี, Thai definition: เจ็บแทงเข้าไปในเนื้อ
เสีย[V] stab, See also: insert, prick, pierce, Syn. แทง, ทิ่ม, Example: แม่ค้าเสียบลูกชิ้นเข้ากับไม้ปิ้ง เพื่อเตรียมไว้ปิ้งขาย, Thai definition: เอาของดันลงบนปลายสิ่งที่แหลมๆ
เสีย[V] insert, See also: put in, Syn. เหน็บ, Example: เขาเสียบปากกาที่ขอบกระเป๋าเสื้อเชิ๊ต, Thai definition: สอดไว้ในที่บังคับ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสียก. เสื่อมลงไป, ทำให้เลวลงไป, เช่น เสียเกียรติ เสียศักดิ์ศรี เสียชื่อ
เสียสูญไป, หมดไป, สิ้นไป, เช่น เสียแขน เสียชีวิต เสียทรัพย์
เสียชำรุด เช่น ถนนเสีย ทางเสีย
เสียใช้ไม่ได้ เช่น เครื่องไฟฟ้าเสียหมดทุกอย่าง รถเสียกลางทาง
เสียยับเยิน, ย่อยยับ, เช่น ปีนี้ฝนแล้งจัดเรือกสวนไร่นาเสียหมด, เสียหาย ก็ว่า
เสียบูด เช่น แกงหม้อนี้เสียหมดทั้งหม้อ, เน่า เช่น ผลไม้เข่งนี้เสียแล้ว
เสียไม่ดี เช่น ราขึ้น ขนมปังจึงเสียหมดทั้งแถว เธอดัดผมบ่อยเกินไป ทำให้ผมเสีย
เสียจ่ายเงิน, ชำระเงิน, เช่น เสียภาษี เสียค่าโทรศัพท์
เสียหมดทรัพย์สินไปเพราะการพนัน เช่น เสียไพ่ เสียม้า
เสียตาย เช่น เขาเสียไปหลายปีแล้ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carry costsเสียค่าฤชาธรรมเนียมแทนคู่ความฝ่ายที่ชนะคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
phon(o)-เสีย[แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phon(o)-เสีย[แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phoneเสีย[สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
voiceเสียง(พูด) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
voiceเสียง(พูด) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crepitationเสียงกรอบแกรบ [มีความหมายเหมือนกับ crepitus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
succussion sound; sound, hippocratic; sound, shaking; sound, splashingเสียงกระฉอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sound, hippocratic; sound, shaking; sound, splashing; sound, succussionเสียงกระฉอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sound, shaking; sound, hippocratic; sound, splashing; sound, succussionเสียงกระฉอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
hi-endคุณภาพระดับสูงสุด, เสียงที่ออกมาจากเครื่องเสียง เขียนว่า ไฮ เอ็นด์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Impulse (Impulsive Noise)เสียงกระทบ
เสียงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีระดับเสียงสูงกว่าระดับเสียงทั่วไปอย่างมีนัยสำคัญ และในแต่ละครั้งที่เกิดเสียงมีช่วงเวลาน้อยกว่า 1 วินาที [สิ่งแวดล้อม]
Echoเสียงสะท้อนกลับ [TU Subject Heading]
Hoarsenessเสียงแหบ [TU Subject Heading]
Industrial noiseเสียงรบกวนจากอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Motion picture soundtracksเสียงประกอบในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Noiseเสียงรบกวน [TU Subject Heading]
Soundเสียง (ฟิสิกส์) [TU Subject Heading]
Soundsเสีย[TU Subject Heading]
Traffic noiseเสียงรบกวนจากการจราจร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Take your bow.ออกไปรับเสียงปรบมือเถอะค่ะ The Serena Also Rises (2008)
- Good to hear your voice, too, dad.ดีใจที่ได้ยินเสียงพ่อจังครับ The Serena Also Rises (2008)
I'm sorry. But the good news is that I convinced them both to leave town.- เสียใจด้วยนะ แต่ข่าวดีคือ ฉันตกลงกับพวกเขาให้ออกจากเมืองนี้ไป The Ex-Files (2008)
Look, I'm sorry that I cut school and that I lied.พ่อคะ หนูเสียใจที่หนูไม่ไปเรียนและหนูโกหก The Serena Also Rises (2008)
Sound the trumpets, strumpets.เสียงทรัมเปตและนางโลมดังขึ้นแล้ว The Ex-Files (2008)
It's a blessing she was hauled off to rehab for stealing her son's Ritalin.มันจะเป็นการช่วยกู้ชื่อเสียงที่หายไปของRitalin The Serena Also Rises (2008)
I'm sorry, Lily. You made your choice to be Mrs. Bass.ผมเสียใจ ลิลี่ คุณเลือกที่จะเป็นภรรยาแบสแล้ว The Serena Also Rises (2008)
The casualties of war.ความเสียหายจากสงครามน่ะ The Ex-Files (2008)
You'll regret it for the rest of your lives. Do you understand?เธอจะต้องเสียใจจนวันตาย เข้าใจมั้ย The Ex-Files (2008)
I'm so sorry, Blair.ฉันเสียใจนะแบลร์ The Ex-Files (2008)
I'm not g gonna give that up.ฉันจะไม่ยอมเสียให้ใคร The Dark Night (2008)
You're gonna sacrifice it every day for the rest of your life.เธอจะยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อให้ได้อยู่กับมัน The Dark Night (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสีย[v.] (sīa) EN: deteriorate ; spoil ; become corrupt ; decay ; be rotten ; be bad ; go bad ; be void ; addle ; go haywire   FR: se détériorer ; s'abîmer ; se détraquer ; se gâter ; pourrir
เสีย[v.] (sīa) EN: be inoperative ; break down ; be not working ; be out of order   FR: tomber en panne ; être hors d'usage
เสีย[v.] (sīa) EN: lose   FR: perdre
เสีย[v.] (sīa) EN: spend ; pay ; expend ; defray   FR: dépenser ; payer
เสีย[v.] (sīa) EN: waste ; use up   FR: gaspiller
เสีย[adj.] (sīa) EN: spoiled ; broken ; not working ; out of order   FR: en panne ; cassé
เสีย[adj.] (sīa) EN: rotten   FR: gâté
เสีย[X] (sīa) EN: [a word placed after a verb or at the end of a sentence to add emphasis or indicate a command]   
เสีย-[pref.] (sīa-) EN: un- (pref.)   FR: dé- (préf.)
เสียก่อน[X] (sīakøn) FR: d'abord ; avant tout

English-Thai: Longdo Dictionary
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, SWF, USM
Ultra Sonic Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Canon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร USM, USM, SWF
NPL(abbrev) หนี้เสีย (Non Performance Loan)
NPL(abbrev) หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือหนี้เสีย ย่อมาจาก Non-Performing Loan, Non-Performing Loan
nonfunctional(adj) เสีย, ไม่ทำงาน, ใช้การไม่ได้
doraemon(n) ชื่อการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง, ตัวเอกของเรื่องเป็นหุ่นยนต์แมวจากโลกอนาคต
Image:
Sound: <bgsound src=/cache/sound/106596152926649.wav>
death toll(n) ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติภัยหรือเหตุการณ์ต่างๆ
to twiddle one's thumbsเสียเวลาจริงๆ เช่น I was twiddling my thumbs., S. to waste one's time,
effluent(n) ของเสียที่ปล่อยออกมา เช่นจากโรงงาน ออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html, S. tidal wave

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acclaim[N] เสียงโห่ร้อง, See also: เสียงแซ่ซ้อง, เสียงตะโกนด้วยความชื่นชม
affricate[N] เสียงกักเสียดแทรก (สัทศาสตร์), See also: เสียงที่เกิดจากการออกเสียงในลักษณะที่เริ่มด้วยฐานกรณ์ปิดสนิทแล้วค่อยๆเปิดออก ทำให้ลม
alarm[N] สัญญาณเตือนภัย, See also: เสียงเตือน, สัญญาณบอกเหตุ, Syn. siren, horn, signal
alt[N] เสียงสูง, See also: ทำนองสูง
alto[N] เสียงร้องเพลงระดับต่ำที่สุดของผู้หญิง
announcement[N] การประกาศ, See also: เสียงประกาศ, การป่าวประกาศ, Syn. declaration, notification, proclamation
articulation[N] เสียงที่เปล่งออกมา
babel[N] เสียงคุยจ้อกแจ้กจอแจ, See also: เสียงคุยกันอึกทึก, Syn. noise, racket
baby talk[N] เสียงอ้อแอ้ของเด็กทารก
bang[N] เสียงดังมาก, See also: เสียงระเบิด, เสียงปัง, ลั่นดังปัง, , Syn. blast, roar

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a & rabbr. artists and repertory (เกี่ยวกับอาชีพการคัดเลือกสรรหานักดนตรี เพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ)
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
abstain(แอบสเทน') vt. ละเว้น, ไม่ลงคะแนนเสียง, ไม่ฟุ่มเฟือยในการกินและดื่ม,อดเหล้า, สละสิทธิ์ -abstainer n., Syn. forbear, desist)
acacia(อะเค' เซีย) พืชจำพวก สีเสียดหรือยางอาหรับ, ตันยางอาหรับ (gum arabic)
accelerando(แอ็คเซลเลอแรน' โด) adv. ค่อยเร็วขึ้น (เสียงดนตรี) (increasing in speed)
accelerator boardแผ่นวงจรเร่งความเร็วหมายถึงแผ่นวงจรพิเศษ ที่เมื่อนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แผ่นวงจรประเภทนี้จะมีตัวประมวลผล (processor) ที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลเดิม
accent(n. แอค' เซินทฺ, v. แอค' เซินทฺ, แอค' เซนทฺ') n. เสียงหนัก, เสียงเน้น,เครื่องหมายเสียงหนัก, การเน้นเสียงหนักตรงพยางค์หนึ่งพยางค์ใด, สำเนียงเปล่ง, ลักษณะจำพวก, ความเน้นหนัก.
accent markเครื่องหมายการเน้นเสีย
accentual(แอคเซน' ชวล) adj. เกี่ยวกับการเน้นเสียงหนัก, ซึ่งเป็นจังหวะ. -accentuality n.
accentuate(แอคเซน' ชูเอท) vt. อ่านเน้น, ทำให้เด่น,อ่านซ้ำ,ใส่เครื่องหมายเสียงเน้นหนัก, เน้น,ย้ำ-accentuation n., Syn. emphasize)

English-Thai: Nontri Dictionary
accent(n) เสียงเน้น,สำเนียง,การเน้นเสีย
accent(vt) เน้นเสีย
accentuate(vt) เน้นเสีย
acclaim(n) การโห่ร้อง,เสียงไชโยโห่ร้อง
acclamation(n) การโห่ร้อง,เสียงไชโยโห่ร้อง
acoustic(adj) เกี่ยวกับการฟัง,เกี่ยวกับการได้ยิน,เกี่ยวกับเสีย
acoustics(n) เสียงสะท้อน,การได้ยิน,วิชาเสีย
addle(vt) ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้เสีย
afflict(vt) ทำให้เดือดร้อน,ทำให้ลำบาก,ทำให้เสียใจ,ทำให้ทรมาน
affliction(n) ความเดือดร้อน,ความลำบาก,ความเสียใจ,ความทุกข์,โรคภัย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
clarion call (vi ) เสียงเรียกร้อง
nicker (n ) เสียงร้องฮี้ ฮี้ ของม้า
sound (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) เสียง
warison[\WAIR-uh-sun\] (n) เสียงแตรสั่งโจมตี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
スコール[すこーる, suko-ru] (n) เสียงดัง,พายุ,ฝนไล่ช้าง,ความโกลาหล
[こえ, koe] (n) เสียง (ของคน)
[おと, oto] (n) เสียง, โน้ต
音声[おんせい, onsei] (n) เสียงพูด (ของคน)
騒音[そうおん, souon] (n) เสียงรบกวน
高音[こうおん, kouon] (n) เสียงความถี่สูง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
犠牲[ぎせい, gisei] (n vt) เสียสละ, สังเวย
喧しい[やかましい, yakamashii] เสียงดังรบกวน
ひたひた[ひたひた, hitahita] (adj) เสียงคลื่นซัด, น้ำปริ่มๆ, ทีละเล็กทีละน้อย
辟易[へきえき, hekieki] เสียวสะดุ้ง
勿体ない[もったいない, mottainai] เสียดาย
死亡[しぼう, shibou] เสียชีวิต
二重課税[にじゅうかぜい, nijuukazei] เสียภาษีซ้ำซ้อน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
低調[ていちょう, teichou] Thai: เสียงต่ำ English: low tone
低調[ていちょう, teichou] Thai: เสียงทุ้ม English: undertone
費やす[ついやす, tsuiyasu] Thai: เสีย English: to waste
差し込む[さしこむ, sashikomu] Thai: เสีย
福音[ふくいん, fukuin] Thai: เสียงสวรรค์ English: Gospel
痛む[いたむ, itamu] Thai: เสีย
惜しむ[おしむ, oshimu] Thai: เสียดาย English: to be frugal
音便[おんびん, onbin] Thai: เสียงที่เปลี่ยนไปจากกฏเกณฑ์การผันเดิม English: euphony
残念[ざんねん, zannen] Thai: เสียใจด้วย English: regret

German-Thai: Longdo Dictionary
Hause(n) ความหมายเดียวกับ Haus แต่ลงท้ายด้วย e เมื่ออยู่หลังบุพบทบางตัวเพื่อให้การออกเสียงลื่นและเพราะขึ้น เช่น zu Hause ที่บ้าน, nach Hause ไปที่บ้าน แต่ im Haus ในบ้าน, See also: das Haus
Stimme(n) |die, pl. Stimmen| เสียงคนพูด, See also: der Schall, das Geräusch
Stimme(n) |die, pl. Stimmen| คะแนนเสีย
lautดัง (เสียง), หนวกหู
verlierenหายไป, เสียไป |verlor, verloren|
für/gegen jn./etw. stimmen(vt) |stimmte, hat gestimmt| ตัดสินใจในการออกเสียงหรือเลือกตั้งเพื่อหรือต่อต้านใครหรือสิ่งใด
Stimme(n) |die, pl. Stimmen| เสียงพูด เสียงร้อง
Hagelschlag(n) |der| การตกอย่างหนักของลูกเห็บ ซึ่งมักก่อความเสียหายแก่เกษตรกร
sich beruhigen(vt) สงบสติตัวเองหลังอาการโกรธหรือเสียใจ
berühmt(adj) มีชื่อเสียง, See also: prominent

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
die Zustimmung, -en (n ) เสียงสนับสนุน/ความเห็นพ้องต้องกัน

French-Thai: Longdo Dictionary
applaudissements(n) |m/ที่เป็น pl. เสมอ| เสียงปรบมือ
travail(n) |m, pl. travaux| งาน เช่น travail au noir งานที่ผิดกฎหมายหรืองานที่มีการรับค่าจ้างโดยไม่ได้เสียภาษี, See also: S. boulot ,
perdre courage(phrase) สูญเสียความกล้าหาญ
laคำนำหน้านามเพศหญิงที่เฉพาะเจาะจง เช่น la jupe กระโปรงนี้, ใช้ l' ถ้าคำนามนั้นขึ้นต้นด้วยสระหรือ h ที่ไม่ออกเสียง เช่น l'adresse ที่อยู่นี้, See also: Related: le
leคำนำหน้านามเพศชายที่เฉพาะเจาะจง เช่น le film ภาพยนต์เรื่องนี้, le cinéma โรงหนังนี้, ใช้ l' ถ้าคำนามนั้นขึ้นต้นด้วยสระหรือ h ที่ไม่ออกเสียง เช่น l'hôtel, See also: Related: la
vieux(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง vieil, f. vieille| แก่, เก่าแก่, ที่มีอายุมาก เช่น un vieux village หมู่บ้านเก่าแก่, une vieille amie เพื่อนผู้หญิงที่เก่าแก่, See also: A. nouveau,
beau,beaux,bel,belle(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง bel, f. belle, m/pl. beaux| สวย, งาม เช่น un bel hôtel โรงแรมที่สวยดูดี, un beau jour วันที่สวยงาม , See also: A. laid, mal,
alphabet(n) |m, pl. -s| ตัวอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท)
consonne(n) |f, pl. -s| พยัญชนะ, สระอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท) é: e accent aigu è: e accent grave ê: e accent circonflexe ë: e tréma ç ตัวอักษรที่เรียกว่า cédille (เซดีย์) ใช้เปลี่ยงเสียงคำที่ขึ้นต้นด้วย ca, co, cu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ค ให้เป็น ça, ço, çu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ส
me สรรพนามบุรุษที่หนึ่งในรูปกรรมรอง เช่น Tu me rends visite? เธอมาเยี่ยมฉันไหม, Tu m'apportes des disques? เธอนำ(เอา)แผ่นเสียงมาให้ฉันทีได้ไหม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top