ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แน่แท้

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แน่แท้-, *แน่แท้*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แน่แท้ว. จริงทีเดียว.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My loyal steed. Steady.ทหารที่แสนพักดีของข้า แน่แท้ Labyrinth (1986)
No doubt we'll all find her very changed.ฉันว่าหล่อน คงเปลี่ยนไปเป็นแน่แท้ Wuthering Heights (1992)
Another encounter between you and Mr. Edgar would probably kill her.การเผชิญหน้าอีกครั้งระหว่าง คุณและคุณเอ็ดการ์ คงจะฆ่าหล่อนเป็นแน่แท้ Wuthering Heights (1992)
That signal has been sent back to us hugely amplified an unmistakable sign of intelligence.สัญญาณที่ได้รับการส่งกลับมา ให้เราขยายอย่างมหาศาล เครื่องหมายแน่แท้ของ หน่วยสืบราชการลับ Contact (1997)
God bless you. Ooh, you got the anointing' on you.ขอพระเจ้าคุ้มครอง เบื้องบนเลือกคุณมาเป็นแน่แท้ Bringing Down the House (2003)
All right, now. What, you want to let Beechwood tittie-fuck us? I didn't think so.เอาหละ มึงอยากให้พวกสวะบีซวู้ดนำเราหรือไง กูไม่เห็นพ้องด้วยเป็นแน่แท้ American Pie Presents: Band Camp (2005)
Otherwise, I would have been totally dead.ไม่อย่างงั้น ผมคงได้ตายเป็นแน่แท้ Cloverfield (2008)
Ain't that the truth.นั่นมันแน่แท้อยู่แล้ว Pathology (2008)
And then when the van hits the barrier of the bridge, that should be unmistakable.และจากนั้นเมื่อรถตู้ฮิตอุปสรรคของสะพานที่ควรจะเป็นแน่แท้ Inception (2010)
Blood will surely flow on the day.จะมีเลือดหลังไหล ในวันนี้อย่างแน่แท้ Shadow Games (2010)
Dear God who definitely exists, we, your people, who have been on this planet for 6,000 years and not a second more, wish to thank you for this bounty, and for keeping Congress predominantly white through Christ our Lord, amen.วันทาพระเจ้าผู้สถิตอยู่อย่างแน่แท้ เรา บุตรของท่าน ผู้อาศัยอยู่บนโลกนี้ มาแล้วหกพันปี และไม่มากกว่านี้แม้แต่วินาทีเดียว ขอวิงวอนเพื่อขอบพระคุณพระองค์ ในความเอื้ออารีของท่าน Excellence in Broadcasting (2010)
It certainly buoyed up this employee's esprit de corps.นี่เป็นช่วยยกสติปัญญาพนักงานอย่างแน่แท้ The Bus Pants Utilization (2011)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mccoy(มะคอย') n. สิ่งแท้,คนจริง adj. แน่แท้,แท้จริง
necessarily(เนสซิแซ'ระลี) adv. โดยความจำเป็น,แน่แท้,ไม่มีทางอื่น
necessity(นะเซส'ซิที) n. ความจำเป็น,สิ่งจำเป็น,ความขัดสน,ความยากจน. -Phr. (of necessity อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงเป็นแน่แท้), Syn. want,need
physical(ฟิส'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับร่างกาย,เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา,ทางวัตถุ,โดยรูปร่าง,โดยพละของธรรมชาติ,แท้จริง,แน่แท้,เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ. n. การตรวจร่างกาย., See also: physicalness n., Syn. somatic,carnal
so(โซ) adv. ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นนี้,ฉันนั้น,อย่างนั้น,อย่างยิ่ง,จริง ๆ ,มากยิ่ง,โดยแน่แท้,เหตุฉะนั้น,เหตุฉะนี้,แล้วทำไม. conj. ดังนั้น,ถ้า,ถ้าเช่นนั้น,โดยมีเงื่อนไขว่า,เพียงแต่,ขอให้ pron. ดังนั้น,เช่นนั้น,จนกระทั่ง,จนถึงกับ,ในราว,ราว ๆ นั้น,ประมาณ interj. คำอุทาน,เมินเฉย
truth(ทรูธ) n. ความจริง,สัจธรรม,ความซื่อสัตย์,ความแน่แท้,ความถูกต้อง, -Phr. (in truth ตามความเป็นจริง), Syn. veracity ###A. falsehood
very(เว'รี) adv. มาก,มาก ๆ ,อย่างยิ่ง,แท้จริง,เหลือเกิน. adj. แท้จริง,จริง,โดยเฉพาะ,แน่แท้,โดยสิ้นเชิง,เต็มที่,เพียงเท่านั้น, Syn. extremely,greatly,exactly,absolute,suitable

English-Thai: Nontri Dictionary
authenticity(n) ความจริง,ของแท้,ความแน่แท้,ความน่าเชื่อถือ
distinct(adj) แจ่มแจ้ง,ชัดเจน,แน่แท้,แน่นอน,เจาะจง,แตกต่าง
implicit(adj) แน่แท้,แน่นอน,โดยปริยาย,บอกเป็นนัย,มีความหมายว่า
necessarily(adv) โดยความจำเป็น,อย่างเลี่ยงไม่ได้,แน่แท้
necessary(adj) จำเป็น,ไม่มีทางเลี่ยง,สำคัญ,แน่แท้
necessity(n) ความจำเป็น,สิ่งจำเป็น,ความแน่แท้,เครื่องบังคับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top