ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dead

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dead-, *dead*, dea
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
deadlockการติดตาย
political deadlock(n) ภาวะชะงักงันทางการเมือง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dead(n) คนตาย (พหูพจน์), See also: ผู้ตาย, Syn. dead people
dead(adj) เฉื่อยชา, See also: เงื่องหงอย, อยู่นิ่งๆ, เกียจคร้าน, Syn. inert, stagnant, stagnating, sluggish, static, inactive, dull
dead(adj) ซึ่งไม่เคลื่อนไหว, See also: แน่นิ่ง, ซึ่งหยุดนิ่ง, ซึ่งไม่ไหวติง, ซบเซา, เฉื่อยชา, นิ่ง, Syn. ended, extinguished, no longer felt
dead(adj) ซึ่งไม่ใช้แล้ว (ภาษา), See also: ซึ่งสูญสิ้น, ซึ่งตายไปแล้ว, ซึ่งเลิกใช้แล้ว, Syn. defunct, extinct, no longer in use, obsolete, Ant. living, existing
dead(adj) ซึ่งไม่มีผิดพลาด, See also: ซึ่งไม่พลาด, ซึ่งแม่นยำ, Syn. accurate, sure
dead(adj) ซึ่งไม่มีเสียงสะท้อน (ห้อง), See also: ซึ่งไม่มีเสียงก้อง
dead(adj) ซึ่งไร้ความรู้สึก, See also: ซึ่งไม่ตอบสนอง, Syn. deadened, unresponsive, insensitive, unsensible, unfeeling, numb
dead(adj) ดับ (ไฟ), See also: ซึ่งไม่ทำงาน, เสีย, หมด เช่น แบตเตอรี่, ไฟ เป็นต้น, Syn. drained, inactive, inoperative, not working, no longer functioning, no longer operating, no longer productive, out of operation, Ant. active, functioning, operative, working
dead(adj) ตรง, Syn. exact, precise
dead(adj) ตายแล้ว, See also: ซึ่งไม่มีชีวิต, ถึงแก่กรรม, ดับ, Syn. deceased, departed, deprived of life, devoid of life, gone, lifeless, no longer living, Ant. alive, living, animated, living, vital, being, existing, active

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dead(เดด) adj.ตาย, สิ้นลมหายใจ, ไม่มีชีวิต, ไม่มีความรู้สึก, ทื่อ, จืดชืด, โดยสิ้นเชิง, แม่นยำ, กะทันหัน, ตรง, จริง ๆ , ไม่มีกระแสไฟฟ้า adv. โดยสิ้นเชิง, เต็มที่, อย่างกะทันหัน n. คนตาย, Syn. deceased
dead airn. ช่องว่างที่ถูกปิดตาย
dead catn. การด่าอย่างถากถาง
dead duckบุคคลที่จะตาย, สิ่งที่จะสลายตัว
dead endn. ทางตัน, ภาวะที่ไร้ความหวัง, ย่านสลัม, See also: dead-end adj. ดูdead end
dead heatn. การแข่งขันที่เสมอกัน
dead horsen. หนี้เก่า, ค่าจ้างจ่ายทดลองล่วงหน้า
dead housen. สถานที่ตั้งศพ
dead lettern. จดหมายที่ไม่ถึงมือผู้รับ
dead marchn. เพลงแห่ศพ

English-Thai: Nontri Dictionary
dead(adj) ตาย, ดับ, สิ้นลม, สูญสิ้น, แน่นอน, ทั้งสิ้น, ตายด้าน, เป็นหมัน
dead(adj) โดยถ่องแท้, แน่นอน, เต็มที่, โดยสิ้นเชิง, อย่างกะทันหัน
dead(n) คนตาย, ผู้ตาย, ความหนาว
deaden(vt) ทำให้มึน, ทำให้ชา, ทำให้ไม่รู้สึก, ทำให้หย่อนลง
deadline(n) เส้นตาย, ขีดจำกัดเวลา, กำหนดเวลา, เส้นห้ามผ่าน
deadlock(n) การหยุดชะงัก, การหยุดนิ่ง, การหมดหนทาง
deadly(adj) ร้ายแรง, มหันต์, ร้ายกาจ, ปางตาย, เต็มที่, ถึงตายได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dead birth; stillbirthการตายคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dead colourสีตาย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dead haltหยุดสนิท [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dead metaphorอุปลักษณ์ไร้พลัง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dead space๑. บริเวณเสียเปล่า (การหายใจ)๒. โพรงแผลคงค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dead spotจุดบอด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dead syllableพยางค์ตาย [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
dead timeเวลาเว้นว่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dead-bornตายก่อนคลอด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deadlimbอาการมือเท้าชา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dead bodies (Law)ศพ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Dead Spaceที่อับ, เนื้อที่เสียเปล่า, บริเวณที่ไม่มีอากาศสะอาดไหลผ่าน [การแพทย์]
dead storagedead storage, ความจุไม่ใช้การ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Deadly Stone Fishปลาหิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Snow White lies dead in the forest.หิมะขาวนอนตายอยู่ในป่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh, I'm afraid you've made a mistake. Mrs. De Winter's been dead for over a year.ฉันเกรงว่าคงมีการเข้าใจผิด คุณนายเดอ วินเทอร์เสียไปเเล้วเมื่อปีก่อน Rebecca (1940)
Do you think the dead come back and watch the living?คุณคิดว่าคนตายจะกลับมาเฝ้าดูคนเป็นมั้ยคะ Rebecca (1940)
The night's dead throw the figures off.ที่ตายเมื่อคืนก็ถูกคัดออกไป Night and Fog (1956)
Nine million dead haunt this countryside.ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 9 ล้านคน Night and Fog (1956)
No real... dead spots.ไม่จริง ... 12 Angry Men (1957)
You know, born in a slum, mother dead since he was nine.คุณจะรู้ว่าเกิดในสลัม, แม่ที่ตายตั้งแต่เขาอายุเก้าขวบ 12 Angry Men (1957)
He claims that he went to a movie at about 11.30, returning home at 3.10 to find his father dead and himself arrested.เขาอ้างว่าเขาไปดูหนังที่เกี่ยวกับ 11.30, กลับบ้านที่ 3.10 จะหาพ่อของเขาที่ตายแล้วและตัวเองถูกจับ 12 Angry Men (1957)
It's like talkin' into a dead phone.มันก็เหมือนกับการพูดลงในโทรศัพท์ของผู้ตาย 12 Angry Men (1957)
But the old man raised his hand up to dead even again.แต่ชายชรายกมือขึ้น จะตายแม้อีกครั้ง The Old Man and the Sea (1958)
One of them looked down, and among the empty beer cans... ... and dead barracuda, she saw the long backbone of the great fish... ... that was now just garbage waiting to go out with the tide.หนึ่งของพวกเขามองลงไปที่น้ำ และในหมู่กระป๋องเบียร์เปล่า และคนตาย บาราคูดา เธอเห็นกระดูกสัน หลังยาว The Old Man and the Sea (1958)
Release him or I'll shoot and I am a dead eyeshot shooting.และฉันยิงตรงตาย Help! (1965)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deadA bear will not touch a dead body.
deadA child whose parents are dead is called an orphan.
deadA creepy cry that sounds like a human voice, velvet black wings, the image of tearing into dead flesh; crows are known across the world as a ill-omened bird that flies down with ill-luck.
deadA dead dear being pecked by vultures, remains partly eaten by other animals, that sort of rotten meat is called 'carrion'.
deadAfter drinking all night, Bob was dead to the world.
deadAfter the conflict there were many dead on both sides.
deadA fund was launched to set up a monument in memory of the dead man.
dead"Ah, this is my idiot son Takashi" "Eh-er, yes. (The late) Takashi, right?" "Fuusy, he isn't dead yet! Probably."
deadA living dog is better than a dead lion.
deadAll my friends and family are dead.
deadA man whose wife is dead is called a widower.
deadAnd when I've gone, don't tell him I'm dead.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ล่วงลับ(n) the deceased, See also: dead person, Syn. ผู้ตาย, ผู้วายชนม์, ผู้เสียชีวิต, Example: การกรวดน้ำเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ, Count Unit: คน
ร้ายกาจ(adj) lethal, See also: deadly, dangerous, Example: นางมีอาวุธอันร้ายกาจสองอย่าง คือ จักรกับตรีศูล, Thai Definition: ที่มีประสิทธิภาพร้ายแรง
อับ(adj) dead-end, Syn. ตัน, Example: สองหัวขโมยถูกตำรวจต้อนเข้ามุมอับไม่มีทางหนีรอดไปได้
ซากพืช(n) humus, See also: dead leaves or plants, Example: ต้องมีวิธีป้องกันไม่ให้ซากพืชที่ถูกย่อยบนผิวดิน ถูกลมพัดหรือฝนตกชะล้าง, Count Unit: ซาก, Thai Definition: พรรณพืชทุกชนิดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชที่ตายจนโทรมเหลือแต่เค้าเดิม
คำตาย(n) dead syllable, See also: short vowel syllable, Ant. คำเป็น, Example: ฉันท์บทนี้มีคำตายไม่กี่คำ, Thai Definition: คำสระสั้นที่ไม่มีตัวสะกดพวกหนึ่ง และคำในมาตรา กก กด กบ
ไคล(n) scurf, See also: dead skin, Syn. ขี้ไคล, เหงื่อไคล, Example: อากาศร้อนมากจนเหงื่อไหลไคลย้อยกันหมดแล้ว, Thai Definition: เหงื่อที่ปนกับฝุ่นละอองติดกรังอยู่กับหนังกำพร้า
ผู้เสียชีวิต(n) dead person, See also: the dead, Syn. ผู้ตาย, Ant. ผู้มีชีวิต, Example: ในอียิปต์มีการทำมัมมี่เพื่อหวังว่าวิญญาณผู้เสียชีวิตจะกลับสู่ร่างเดิม, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่สิ้นสภาพของการมีชีวิต
พระบรมศพ(n) corpse of king, See also: dead body of a king, royal remains, Syn. ศพ, Example: พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระราชินีรำไพพรรณี จัดขึ้นที่บริเวณท้องสนามหลวง, Notes: (ราชา)
พระพุทธเจ้าหลวง(n) late King, See also: dead king, Example: กิจกรรมในเส้นทางล่องเรือ, udkiตามเส้นทางเสด็จประพาสต้น พระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5, Count Unit: พระองค์, Thai Definition: คำเรียกพระเจ้าแผ่นดินที่เสด็จสวรรคตแล้ว, Notes: (ราชา)
ไปสวรรค์(v) dead, See also: go to heaven, die, pass away, Syn. ตาย, สู่สุคติ, Example: คุณย่าของเขาไปสวรรค์นานแล้ว, Thai Definition: ไปเมืองฟ้า, ไปสู่โลกของเทวดา ใช้สำหรับผู้ที่ตายแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเมี่ยง[baimīeng] (n) EN: cloth used for wrapping the dead body
บัตรพลี[batphlī] (n, exp) EN: offerings for the spirit of the dead person ; offerings to deities
เดดไลน์[dētlai] (n) EN: deadline  FR: date limite [ f ]
ฝังศพ[fang sop] (v, exp) EN: bury the dead ; hold a burial  FR: inhumer ; enterrer ; ensevelir
เฝือก[feūak] (n) EN: bamboo mat for wrapping the dead ; bier
หาไม่[hāmai] (v) EN: be no more ; be dead  FR: ne plus être
จับตาย[jap tāi] (v, exp) EN: capture dead
จุดบอด[jut bøt] (n, exp) EN: blind spot ; dead spot  FR: point aveugle [ m ]
กำหนด[kamnot] (n) EN: limit ; schedule ; fixture ; date ; deadline  FR: limite [ f ]
กำหนดเวลาให้[kamnot wēlā hai] (v, exp) EN: set a deadline

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
dead
deady
deaden
deader
deadly
deadpan
dead-end
deadbeat
deadbolt
deadhead

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dead
deaden
deadly
deadens
deadpan
deadened
deadlier
deadline
deadlock
deadening

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尸体[shī tǐ, ㄕ ㄊㄧˇ,   /  ] dead body; corpse; carcass #4,315 [Add to Longdo]
死人[sǐ rén, ㄙˇ ㄖㄣˊ,  ] dead person #6,606 [Add to Longdo]
致死[zhì sǐ, ㄓˋ ㄙˇ,  ] deadly #14,533 [Add to Longdo]
死海[Sǐ Hǎi, ㄙˇ ㄏㄞˇ,  ] Dead Sea (Palestine) #46,374 [Add to Longdo]
载重量[zài zhòng liàng, ㄗㄞˋ ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ,    /   ] dead weight; weight capacity of a vehicle #53,527 [Add to Longdo]
死不瞑目[sǐ bù míng mù, ㄙˇ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄇㄨˋ,    ] dead but will not close the eyes (成语 saw); to die with a remaining grievance #55,692 [Add to Longdo]
烂醉[làn zuì, ㄌㄢˋ ㄗㄨㄟˋ,   /  ] dead drunk; completely drunk #62,071 [Add to Longdo]
颠茄[diān qié, ㄉㄧㄢ ㄑㄧㄝˊ,   /  ] deadly nightshade (Atropa belladonna) #121,845 [Add to Longdo]
虚文[xū wén, ㄒㄩ ㄨㄣˊ,   /  ] dead letter; rule no longer in force; empty formality #151,559 [Add to Longdo]
死文字[sǐ wén zì, ㄙˇ ㄨㄣˊ ㄗˋ,   ] dead language; indecipherable script #347,275 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deadlock { m }; Deadlock-Situation { f } [ comp. ]deadlock [Add to Longdo]
Faustpfand { n } | Faustpfänder { pl }dead pledge | dead pledges [Add to Longdo]
Flaute { f }dead calm [Add to Longdo]
Leergewicht { n }; totes Gewichtdead weight [Add to Longdo]
Leiche { f } | Leichen { pl } | eine Leiche im Keller haben [ übtr. ]dead body | dead bodies | to have a skeleton in the cupboard [ Br. ]; to have a skeleton in the closet [ Am. ] [ fig. ] [Add to Longdo]
Niete { f }; unfähige Person | Nieten in Nadelstreifendead loss; wash-out | incompetent managers [Add to Longdo]
Schritt fahrendead slow [Add to Longdo]
Totalausfall { m }; Fehlanzeige { f }dead loss [Add to Longdo]
Tote { m, f }; Toter | viele Totedead | many dead [Add to Longdo]
Totpunkt { m }; toter Punkt | unterer Totpunktdead center; dead centre; dead point | bottom dead center [Add to Longdo]
Totseil { n }dead rope [Add to Longdo]
Totzeit { f }dead time [Add to Longdo]
schnurgerade { adj }dead straight [Add to Longdo]
sinnlos betrunkendead drunk [Add to Longdo]
sternhagelvoll; sternhagelblau { adj }dead drunk; rolling drunk; roaring drunk; blotto [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
期限[きげん, kigen] (n) (1) term; period; time frame; (2) (See 期限切れ) time limit; deadline; cutoff (date); (P) #1,271 [Add to Longdo]
停止[ていし(P);ちょうじ, teishi (P); chouji] (n, vs) (1) (usu. ていし) suspension; interruption; stoppage; ban; standstill; halt; hang-up; deadlock; stalemate; abeyance; (2) (ちょうじ only) suspension of music, dance, etc. as a sign of mourning for a prominent person; (P) #1,777 [Add to Longdo]
[ほとけ, hotoke] (n) (1) Buddha; merciful person; Buddhist image; (2) the dead; (P) #2,386 [Add to Longdo]
死体(P);屍体[したい, shitai] (n, adj-no) (sens) dead body; corpse; cadaver; (P) #6,694 [Add to Longdo]
袋(P);嚢[ふくろ, fukuro] (n) (1) bag; sack; pouch; (2) skin of an orange (and other like fruits); (3) dead end; (4) plot of land surrounded by water; (P) #6,890 [Add to Longdo]
真夜中[まよなか, mayonaka] (n-adv, n-t) dead of night; midnight; (P) #10,112 [Add to Longdo]
デッド[deddo] (n) dead; (P) #10,241 [Add to Longdo]
供養[くよう, kuyou] (n, vs) memorial service for the dead; holding a service; (P) #12,152 [Add to Longdo]
同点[どうてん, douten] (n, adj-no) deadlock; tie; draw; (P) #13,894 [Add to Longdo]
慰霊[いれい, irei] (n) comfort the spirit (of the dead); (P) #13,938 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
すくみ[すくみ, sukumi] deadlock [Add to Longdo]
デッドロック[でっどろっく, deddorokku] deadlock [Add to Longdo]
デッドロック回避[デッドロックかいひ, deddorokku kaihi] deadlock avoidance [Add to Longdo]
不感帯要素[ふかんたいようそ, fukantaiyouso] dead-zone unit [Add to Longdo]
不動作時間[ふどうさじかん, fudousajikan] dead time [Add to Longdo]
無駄時間[むだじかん, mudajikan] dead time [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sainted \Saint"ed\, a.
   1. Consecrated; sacred; holy; pious. "A most sainted king."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Amongst the enthroned gods on sainted seats.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Entered into heaven; -- a euphemism for {dead}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dead \Dead\ (d[e^]d), a. [OE. ded, dead, deed, AS. de['a]d; akin
   to OS. d[=o]d, D. dood, G. todt, tot, Icel. dau[eth]r, Sw. &
   Dan. d["o]d, Goth. daubs; prop. p. p. of an old verb meaning
   to die. See {Die}, and cf. {Death}.]
   1. Deprived of life; -- opposed to {alive} and {living};
    reduced to that state of a being in which the organs of
    motion and life have irrevocably ceased to perform their
    functions; as, a dead tree; a dead man. "The queen, my
    lord, is dead." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The crew, all except himself, were dead of hunger.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
       Seek him with candle, bring him dead or living.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Destitute of life; inanimate; as, dead matter.
    [1913 Webster]
 
   3. Resembling death in appearance or quality; without show of
    life; deathlike; as, a dead sleep.
    [1913 Webster]
 
   4. Still as death; motionless; inactive; useless; as, dead
    calm; a dead load or weight.
    [1913 Webster]
 
   5. So constructed as not to transmit sound; soundless; as, a
    dead floor.
    [1913 Webster]
 
   6. Unproductive; bringing no gain; unprofitable; as, dead
    capital; dead stock in trade.
    [1913 Webster]
 
   7. Lacking spirit; dull; lusterless; cheerless; as, dead eye;
    dead fire; dead color, etc.
    [1913 Webster]
 
   8. Monotonous or unvaried; as, a dead level or pain; a dead
    wall. "The ground is a dead flat." --C. Reade.
    [1913 Webster]
 
   9. Sure as death; unerring; fixed; complete; as, a dead shot;
    a dead certainty.
    [1913 Webster]
 
       I had them a dead bargain.      --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   10. Bringing death; deadly. --Shak.
     [1913 Webster]
 
   11. Wanting in religious spirit and vitality; as, dead faith;
     dead works. "Dead in trespasses." --Eph. ii. 1.
     [1913 Webster]
 
   12. (Paint.)
     (a) Flat; without gloss; -- said of painting which has
       been applied purposely to have this effect.
     (b) Not brilliant; not rich; thus, brown is a dead color,
       as compared with crimson.
       [1913 Webster]
 
   13. (Law) Cut off from the rights of a citizen; deprived of
     the power of enjoying the rights of property; as, one
     banished or becoming a monk is civilly dead.
     [1913 Webster]
 
   14. (Mach.) Not imparting motion or power; as, the dead
     spindle of a lathe, etc. See {Spindle}.
     [1913 Webster]
 
   15. (Elec.) Carrying no current, or producing no useful
     effect; -- said of a conductor in a dynamo or motor, also
     of a telegraph wire which has no instrument attached and,
     therefore, is not in use.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   16. Out of play; regarded as out of the game; -- said of a
     ball, a piece, or a player under certain conditions in
     cricket, baseball, checkers, and some other games.
 
        [In golf], a ball is said to lie dead when it lies
        so near the hole that the player is certain to hole
        it in the next stroke.        --Encyc. of
                          Sport.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Dead ahead} (Naut.), directly ahead; -- said of a ship or
    any object, esp. of the wind when blowing from that point
    toward which a vessel would go.
 
   {Dead angle} (Mil.), an angle or space which can not be seen
    or defended from behind the parapet.
 
   {Dead block}, either of two wooden or iron blocks intended to
    serve instead of buffers at the end of a freight car.
 
   {Dead calm} (Naut.), no wind at all.
 
   {Dead center}, or {Dead point} (Mach.), either of two points
    in the orbit of a crank, at which the crank and connecting
    rod lie a straight line. It corresponds to the end of a
    stroke; as, A and B are dead centers of the crank
    mechanism in which the crank C drives, or is driven by,
    the lever L.
 
   {Dead color} (Paint.), a color which has no gloss upon it.
 
   {Dead coloring} (Oil paint.), the layer of colors, the
    preparation for what is to follow. In modern painting this
    is usually in monochrome.
 
   {Dead door} (Shipbuilding), a storm shutter fitted to the
    outside of the quarter-gallery door.
 
   {Dead flat} (Naut.), the widest or midship frame.
 
   {Dead freight} (Mar. Law), a sum of money paid by a person
    who charters a whole vessel but fails to make out a full
    cargo. The payment is made for the unoccupied capacity.
    --Abbott.
 
   {Dead ground} (Mining), the portion of a vein in which there
    is no ore.
 
   {Dead hand}, a hand that can not alienate, as of a person
    civilly dead. "Serfs held in dead hand." --Morley. See
    {Mortmain}.
 
   {Dead head} (Naut.), a rough block of wood used as an anchor
    buoy.
 
   {Dead heat}, a heat or course between two or more race
    horses, boats, etc., in which they come out exactly equal,
    so that neither wins.
 
   {Dead horse}, an expression applied to a debt for wages paid
    in advance. [Law]
 
   {Dead language}, a language which is no longer spoken or in
    common use by a people, and is known only in writings, as
    the Hebrew, Greek, and Latin.
 
   {Dead plate} (Mach.), a solid covering over a part of a fire
    grate, to prevent the entrance of air through that part.
    
 
   {Dead pledge}, a mortgage. See {Mortgage}.
 
   {Dead point}. (Mach.) See {Dead center}.
 
   {Dead reckoning} (Naut.), the method of determining the place
    of a ship from a record kept of the courses sailed as
    given by compass, and the distance made on each course as
    found by log, with allowance for leeway, etc., without the
    aid of celestial observations.
 
   {Dead rise}, the transverse upward curvature of a vessel's
    floor.
 
   {Dead rising}, an elliptical line drawn on the sheer plan to
    determine the sweep of the floorheads throughout the
    ship's length.
 
   {Dead-Sea apple}. See under {Apple}.
 
   {Dead set}. See under {Set}.
 
   {Dead shot}.
     (a) An unerring marksman.
     (b) A shot certain to be made.
 
   {Dead smooth}, the finest cut made; -- said of files.
 
   {Dead wall} (Arch.), a blank wall unbroken by windows or
    other openings.
 
   {Dead water} (Naut.), the eddy water closing in under a
    ship's stern when sailing.
 
   {Dead weight}.
     (a) A heavy or oppressive burden. --Dryden.
     (b) (Shipping) A ship's lading, when it consists of heavy
       goods; or, the heaviest part of a ship's cargo.
     (c) (Railroad) The weight of rolling stock, the live
       weight being the load. --Knight.
 
   {Dead wind} (Naut.), a wind directly ahead, or opposed to the
    ship's course.
 
   {To be dead}, to die. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I deme thee, thou must algate be dead. --Chaucer.
 
   Syn: Inanimate; deceased; extinct. See {Lifeless}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dead \Dead\, v. i.
   To die; to lose life or force. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      So iron, as soon as it is out of the fire, deadeth
      straightway.               --Bacon.
   [1913 Webster] dead beat

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dead \Dead\ (d[e^]d), adv.
   To a degree resembling death; to the last degree; completely;
   wholly. [Colloq.]
   [1913 Webster]
 
      I was tired of reading, and dead sleepy. --Dickens.
   [1913 Webster]
 
   {Dead drunk}, so drunk as to be unconscious.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dead \Dead\ (d[e^]d), n.
   1. The most quiet or deathlike time; the period of
    profoundest repose, inertness, or gloom; as, the dead of
    winter.
    [1913 Webster]
 
       When the drum beat at dead of night. --Campbell.
    [1913 Webster]
 
   2. One who is dead; -- commonly used collectively.
    [1913 Webster]
 
       And Abraham stood up from before his dead. --Gen.
                          xxiii. 3.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dead \Dead\, v. t.
   To make dead; to deaden; to deprive of life, force, or vigor.
   [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Heaven's stern decree,
      With many an ill, hath numbed and deaded me. --Chapman.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dead
   adv 1: quickly and without warning; "he stopped suddenly" [syn:
       {abruptly}, {suddenly}, {short}, {dead}]
   2: completely and without qualification; used informally as
     intensifiers; "an absolutely magnificent painting"; "a
     perfectly idiotic idea"; "you're perfectly right"; "utterly
     miserable"; "you can be dead sure of my innocence"; "was dead
     tired"; "dead right" [syn: {absolutely}, {perfectly},
     {utterly}, {dead}]
   adj 1: no longer having or seeming to have or expecting to have
       life; "the nerve is dead"; "a dead pallor"; "he was
       marked as a dead man by the assassin" [ant: {alive(p)},
       {live}]
   2: not showing characteristics of life especially the capacity
     to sustain life; no longer exerting force or having energy or
     heat; "Mars is a dead planet"; "dead soil"; "dead coals";
     "the fire is dead" [ant: {live}]
   3: very tired; "was all in at the end of the day"; "so beat I
     could flop down and go to sleep anywhere"; "bushed after all
     that exercise"; "I'm dead after that long trip" [syn: {all
     in(p)}, {beat(p)}, {bushed(p)}, {dead(p)}]
   4: unerringly accurate; "a dead shot"; "took dead aim"
   5: physically inactive; "Crater Lake is in the crater of a dead
     volcano of the Cascade Range"
   6: (followed by `to') not showing human feeling or sensitivity;
     unresponsive; "passersby were dead to our plea for help";
     "numb to the cries for mercy" [syn: {dead(p)}, {numb(p)}]
   7: devoid of physical sensation; numb; "his gums were dead from
     the novocain"; "she felt no discomfort as the dentist drilled
     her deadened tooth"; "a public desensitized by continuous
     television coverage of atrocities" [syn: {dead}, {deadened}]
   8: lacking acoustic resonance; "dead sounds characteristic of
     some compact discs"; "the dead wall surfaces of a recording
     studio"
   9: not yielding a return; "dead capital"; "idle funds" [syn:
     {dead}, {idle}]
   10: not circulating or flowing; "dead air"; "dead water";
     "stagnant water" [syn: {dead(a)}, {stagnant}]
   11: not surviving in active use; "Latin is a dead language"
   12: lacking resilience or bounce; "a dead tennis ball"
   13: out of use or operation because of a fault or breakdown; "a
     dead telephone line"; "the motor is dead"
   14: no longer having force or relevance; "a dead issue"
   15: complete; "came to a dead stop"; "utter seriousness" [syn:
     {dead(a)}, {utter}]
   16: drained of electric charge; discharged; "a dead battery";
     "left the lights on and came back to find the battery
     drained" [syn: {dead}, {drained}]
   17: devoid of activity; "this is a dead town; nothing ever
     happens here"
   n 1: people who are no longer living; "they buried the dead"
      [ant: {living}]
   2: a time when coldness (or some other quality associated with
     death) is intense; "the dead of winter"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 dead
  adj.
 
   1. Non-functional; {down}; {crash}ed. Especially used of hardware.
 
   2. At XEROX PARC, software that is working but not undergoing continued
   development and support.
 
   3. Useless; inaccessible. Antonym: live. Compare {dead code}.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top