ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โดยแท้

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โดยแท้-, *โดยแท้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยแท้[ADV] really, See also: indeed, genuinely, virtually, truly, actually, Syn. โดยแท้จริง, จริงๆ, Example: เขาทำงานเพื่อส่วนรวมโดยแท้
โดยแท้จริง[ADV] truly, See also: actually, really, indeed, genuinely, virtually, Syn. จริงๆ, โดยแท้, Example: คำว่าเศรษฐกิจฟองสบู่นั้นถูกบัญญัติขึ้นเพื่ออธิบายเศรษฐกิจญี่ปุ่นโดยแท้จริง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, then. I guess you're really up shit creek.ก็ เวลานั้น ผมเดาว่าคุณเป็นไปตามคลองเล็ก ชิท โดยแท้จริง The Blues Brothers (1980)
Then I said, "I guess you're really up shit creek."ดังนั้นผมพูด ผมเดาว่าคุณเป็นไปตามคลองเล็ก ชิท โดยแท้จริง The Blues Brothers (1980)
Really, Ray. It's used. There's no action left in this keyboard.โดยแท้จริง เรย มันเป็นของมือสอง ไม่มีความสัมผัสอยู่ในแป้นพิมพ์นี้ The Blues Brothers (1980)
Will you please put this in the window, 'cause it's real important.ช่วยวางของสิ่งนี้ไว้ที่หน้าต่าง มันสำคัญโดยแท้จริง The Blues Brothers (1980)
Never had any adventures or did anything unexpected.โดยแท้จริง ไม่เคยเผชิญอะไรร้ายๆ หรือทำอะไรสุ่มเสี่ยง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
To chill out.งานเลี้ยงตอนนี้โคตรจะแย่โดยแท้เลย Valentine (2001)
It was our very own cultural revolution. It was our very own cultural revolution.มันคือการปฏิวัติวัฒนธรรม ของกลุ่มเราโดยแท้จริง The Dreamers (2003)
You are aset Rogue never make him up aliveแกน่ะเป็นมือสังสารโดยแท้ .. โร้ก ไม่เคยให้ใครได้เหลือรอด War (2007)
You bet! She's totally a tomboy, Extremely serious when she's working on her pictures.มั่นใจได้เลย เธอเป็นทอมบอยโดยแท้ จริงจังเป็นอย่างยิ่งเมื่อทำงานวาดรูป Spider Lilies (2007)
That shit true as gold.นี่คือความจริงโดยแท้ Cold Ground (2008)
I am now really even buttocks!ข้าว่ามันเป็นก้นโดยแท้ Meet the Spartans (2008)
Great things, indeed.สิ่งที่ยิ่งใหญ่ โดยแท้ Chapter One 'The Second Coming' (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยแท้[adv.] (dōi thaē) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; quite   
โดยแท้จริง[adv.] (dōi thaējing) EN: truly   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
basically[ADV] โดยพื้นฐาน, See also: โดยแท้จริง, โดยทั่วๆ ไป, Syn. generally
in fact[ADV] โดยแท้จริงแล้ว, See also: จริงๆ แล้ว, Syn. factually
indeed[ADV] อย่างแท้จริง, See also: โดยแท้จริงแล้ว, ตามความจริง, Syn. certainly, in fact
really[ADV] โดยแท้จริง, See also: โดยแท้, โดยความเป็นจริง, Syn. actually, certainly, truly
truly[ADV] อย่างแท้จริง, See also: โดยแท้จริง
virtual[ADJ] โดยแท้จริง, See also: โดยทั้งหมด, Syn. essential, implicit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indeed(อินดีด') adv. จริง ๆ , โดยแท้จริง, Syn. really, truly
quite(ไควทฺ) adv. ทีเดียว,โดยสมบูรณ์,ทั้งหมด,จริง ๆ ,โดยแท้จริง,มากมาย, Syn. entirely
real(เรียล) adj. แท้,จริง,แท้จริง,โดยแท้,ไม่ปลอม,จริงใจ,เกี่ยวกับตัวเลขจริง (ไม่ใช่เศษส่วนหรือเลขผสม) adv. มาก,อย่างมาก, See also: realness n., Syn. true,actual,genuine
really(เรียล'ลิ) adv. โดยแท้,โดยแท้จริง,โดยความเป็นจริง,จริง ๆ ,โดยจริงใจ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความโกรธหรืออื่น ๆ, Syn. truly,genuinely,verily,quite
virtual(เวอ'ชวล) adj. แก่นแท้,โดยแท้จริง,เกือบทั้งหมด.

English-Thai: Nontri Dictionary
indeed(adv) แน่นอนแล้ว,จริงๆ,โดยแท้จริงแล้ว
really(adv) โดยแท้จริง,ตามความจริง,โดยจริงใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
Gewohnheit(n) |die, pl. Gewohnheiten| ความเคยชิน ตัวอย่าง Es raucht aus reiner Gewohnheit. = เขาสูบบุหรี่เพราะความเคยชินโดยแท้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top