Search result for

much

(105 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -much-, *much*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
much[ADJ] มาก, See also: เยอะ, ไม่น้อย, หนัก, ใหญ่, Syn. abundant, ample, plentiful, Ant. inadquate, insufficient
much[ADV] อย่างมาก, See also: อย่างใหญ่หลวง, อย่างมากมาย, Syn. greatly, enormously, extremely
much[ADV] เกือบจะ, See also: โดยประมาณ, Syn. nearly, approximately, practically
much[ADV] บ่อย, See also: ถี่, Syn. seldom
much[N] จำนวนมาก, See also: ปริมาณที่มาก, Syn. lot, plenty, mass, Ant. lack, scarcity, shortage
much[N] สิ่งที่สำคัญมาก, See also: สิ่งที่ยิ่งใหญ่
muchness[N] จำนวนมหาศาล, Syn. abundance, plenty
much in evidence[IDM] เห็นได้ชัด, See also: ชัดแจ้ง
much sought after[IDM] น่าปรารถนาอย่างยิ่ง, See also: เป็นที่ต้องการยิ่ง
much of a muchness[IDM] ไม่แตกต่างกันมาก, See also: เหมือนกันมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
much(มัชฺ) n. จำนวนมาก,ปริมาณที่มาก,สิ่งที่สำคัญมาก adj. มาก,หลาย,ใหญ่,นัก,ไม่น้อย adv. อย่างมาก,อย่างใหญ่,เกือบจะ,โดยประมาณ, Syn. great ###A. little
inasmuch as(อินอั?มัชฺ' แอส) เมื่อเป็นเช่นนั้น, ดังนั้น, Syn. since, insofar as)
insomuch(อินโซมัชฺ') adv. ดังนั้น,ตราบเท่าที่,ถึงขั้นนี้, Syn. inasmuch

English-Thai: Nontri Dictionary
much(adj) มาก,ใหญ่,หลาย,ไม่น้อย
much(adv) อย่างมาก,อย่างใหญ่
much(n) จำนวนมาก,ปริมาณมาก
forasmuch(con) เพราะว่า,เนื่องจาก,สาเหตุเพราะ,เนื่องด้วย
inasmuch(adv) เท่าที่,ดังนั้น,เช่นนั้น,เนื่องจาก
insomuch(adv) จนกระทั่งว่า,ดังนั้น,ตราบเท่าที่,ถึงขั้นนี้
overmuch(adv) มากเกินไป

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How much?พร้อมนะ 1,2,... 3 Power Trip (2008)
Was it too much?เจเรมี่ Silly Love Songs (2011)
Thank you so much. Looks like he's ready for you.ขอบคุณมากค่ะ, อ๊ะ ตาเธอแล้วล่ะ New Haven Can Wait (2008)
Uh, there's so much to do on campus.เอ่อะ.. ผมคิดว่ามีอะไรให้ทำเยอะแยะในมหาลัยแหละนะ New Haven Can Wait (2008)
Yeah, well, I won't be much longerช่ายย... แต่คงดีได้ไม่นาน New Haven Can Wait (2008)
After so much scorched earth, can either side claim victory?หลังจากศึกใหญ่ทำเอาทั้งคู่แย่แทบจะอ้างไม่ได้เลยว่าฝ่ายไหนชนะ? New Haven Can Wait (2008)
Yes. Thank you so much, really. It's so nice to knowขอบคุณมากๆเลยล่ะ มันเจ๋งมาก New Haven Can Wait (2008)
As much as I hate these words coming out of my mouth,มากเท่าที่ฉันเกลียดคำที่ออกมาจากปากฉันตอนนี้ Chuck in Real Life (2008)
Much more complicated than it really is,ซับซ้อนยุ่งยากมากกว่าความเป็นจริง Chuck in Real Life (2008)
There wasn't really much to break into.ฉันไม่ต้องทำอะไรเลยเพื่อเข้าไปหน่ะ Chuck in Real Life (2008)
But she did pretty much raise me all those years.แต่เธอก็เป็นกำลังใจให้ผมมาก หลายปีมานี้ Chuck in Real Life (2008)
You might need it, so... oh, my gosh, I do. thank you. thank you so much.อาจจะต้องการมัน โอ้พระเจ้า ใช่เลย ขอบคุณ ขอบคุณมาก Pret-a-Poor-J (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
muchThank you very much for all your kindness.
muchI charged them too much money for their room.
muchShe isn't much of a poet.
muchDo you want to see her very much?
muchI don't drink much wine.
muchI don't think much of him as a musician.
muchYou're having so much fun doing what you are that you can't see what's going on around you.
muchHe is not so much a politician as a scholar.
muchThe tree said, straightening herself up as much as she could.
muchHow much do I owe you?
muchTravelling was much more difficult in those days.
muchTom puts too much sugar in his tea.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนัก[ADJ] much, Ant. น้อย, Example: หล่อนไม่ใช่คนที่มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่มาจากไหน, Thai definition: มาก
ภูริ[ADV] many, See also: much, Syn. มาก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เยอะแยะ[ADV] many, See also: much, abundantly, plentifully, Syn. มากมาย, เยอะ, Ant. น้อย, Example: เรามีความต้องการที่จะจำโน่นจำนี่เยอะแยะไปหมด, Thai definition: มากเหลือหลาย, ถมไป
เกร่อ[ADV] much, See also: commonly, normally, widely, Syn. มาก, Example: ในช่วง 14 ต.ค. 2516-6 ต.ค. 2519 มักมีการใช้ศัพท์แสงในเชิงการเมืองกันเกร่อทีเดียว, Thai definition: ที่พบเห็นได้ทั่วไป
พอการ[ADV] much, See also: considerably, Syn. มาก, Example: ผมได้เงินจากงานนี้มาพอการ, Notes: (ปาก)
พอแรง[ADV] much, See also: quite, very, Syn. เต็มแรง, มาก, Example: การที่บีบีซีปล่อยกู้ในธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง ถือเป็นเรื่องแปลกพอแรง
เยอะ[ADV] much, See also: much more, far more, Syn. มากมาย, มาก, เยอะแยะ, Ant. นิดเดียว, Example: เขามีมรดกเยอะจะตาย ยังมาทำเป็นงกอีก, Thai definition: มากเหลือหลาย, มีถมไป
เป็นกอง[ADV] much, See also: much more, far more, Syn. เยอะ, มากมาย, มาก, ก่ายกอง, Ant. นิดเดียว, Example: พอเพิ่มเวลางานมากขึ้นพวกเราก็ได้งานมากขึ้นเป็นกอง
เอ้อเร้อเอ้อเต่อ[ADV] much, See also: a lot, Syn. เอ้อเร้อ, Example: นายพรานรวมกำลังไปล่าฆ่าสัตว์ตัวโตๆ เอามากินเป็นอาหาร ได้มาแล้วก็กินกันอย่างเอ้อเร้อเอ้อเต่อ, Thai definition: มากจนล้น (ใช้แก่กริยากิน), เอ้อเร้อ ก็ว่า
เบอะ[ADV] much, See also: largely, Syn. มาก, มากมาย, เยอะ, เบะ, บานเบะ, Example: แกงเขียวหวานที่ทำเมื่อวานยังเหลือเบอะอยู่ในหม้อไม่มีใครกินเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฝดน้ำ[n.] (faētnām) EN: water discharged just before giving birth ; too much amniotic fluid in the pregnancy ; virginal secretion   
ฟุ้ง[adv.] (fung) EN: too much ; too many   FR: diffusément
จุ[adv.] (ju) EN: much ; enough ; sufficiently ; amply ; a lot   FR: largement ; beaucoup
คิดมาก[v. exp.] (khit māk) EN: think over ; consider seriously ; think too much ; think too hard   FR: réfléchir abondamment ; se faire du souci
ขอบคุณมาก[X] (khøpkhun māk) EN: thank you very much   FR: merci beaucoup
กี่[X] (kī) EN: how many ; how much   FR: combien de
กินกำลัง[v. exp.] (kin kamlang) EN: require labor ; take labor ; take much effort; be strenuous   FR: nécessiter un travail
กินขาด[v.] (kinkhāt) EN: be superior ; be much better ; be much superior   FR: être supérieur ; surpasser
เกิน[adv.] (koēn) EN: exceedingly ; excessively ; over- ; far ; too much ; over ; more ; further ; beyond   FR: trop
เกินการ[X] (koēn kān) EN: too ; too much   FR: trop

CMU English Pronouncing Dictionary
MUCH    M AH1 CH
MUCHA    M AH1 CH AH0
MUCHOW    M AH1 CH OW0
MUCHMORE    M AH1 K M AO0 R
MUCHNICK    M AH1 K N IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
much    (n) (m uh1 ch)
muchness    (n) (m uh1 ch n @ s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
夢中[むちゅう, muchuu] Thai: เผลอลืมตัวไม่มีสติ English: ecstasy
夢中[むちゅう, muchuu] Thai: ทำอะไรโดยไม่ลืมหูลืมตา ทำแต่อย่างนั้น English: engrossment

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ganz wie ein Kindmuch like a child [Add to Longdo]
viel bessermuch better [Add to Longdo]
vieles dasmuch that [Add to Longdo]
vielgeprüftmuch tried [Add to Longdo]
Bei allem Verständnis, aber das kann ich nicht tun.Much as I sympathize, I can't do that. [Add to Longdo]
Herzlichen Dank!Much obliged! [Add to Longdo]
So gern ich auch möchte.Much as I would like. [Add to Longdo]
Zwar weiß ich viel, doch möchte ich mehr wissen..Much as I know, I wish I knew more. [Add to Longdo]
Viel Lärm um NichtsMuch Ado about Nothing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
FMチューナー[エフエムチューナー, efuemuchu-na-] (n) FM tuner [Add to Longdo]
あらん限り;有らん限り[あらんかぎり, arankagiri] (exp,adv,adj-no) all; as much as possible [Add to Longdo]
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
いつまで経っても;何時まで経っても[いつまでたっても, itsumadetattemo] (exp) no matter how much time passes [Add to Longdo]
うんと[, unto] (adv) (1) (on-mim) a great deal; very much; a lot; (2) with a great amount of effort [Add to Longdo]
おっつかっつ[, ottsukattsu] (adj-no) much the same; nearly equal [Add to Longdo]
お世話になる;御世話になる[おせわになる, osewaninaru] (exp,v5r) (See 世話になる) to receive favor (favour); to be much obliged to someone; to be indebted; to be grateful [Add to Longdo]
お疲れ様(P);お疲れさま(P);御疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] (exp) (1) thank you; many thanks; much appreciated; (2) that's enough for today; (P) [Add to Longdo]
がり勉;我利勉[がりべん, gariben] (n,vs) drudge; grind; someone who studies too much; cram-study (for exam, etc.) [Add to Longdo]
ぐっと[, gutto] (adv) (on-mim) firmly; fast; much; more [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
何况[hé kuàng, ㄏㄜˊ ㄎㄨㄤˋ, / ] much less; let alone, #7,223 [Add to Longdo]
大惊小怪[dà jīng xiǎo guài, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄠˇ ㄍㄨㄞˋ, / ] much fuss about nothing, #26,146 [Add to Longdo]
木栅[Mù zhà, ㄇㄨˋ ㄓㄚˋ, / ] Mucha (district in Taipei), #76,108 [Add to Longdo]
多愁多病[duō chóu duō bìng, ㄉㄨㄛ ㄔㄡˊ ㄉㄨㄛ ㄅㄧㄥˋ, ] much sorrows and illness (成语 saw); melancholy and weakly, #226,657 [Add to Longdo]
非常多[fēi cháng duō, ㄈㄟ ㄔㄤˊ ㄉㄨㄛ, ] much; very many [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カスタムチップ[かすたむちっぷ, kasutamuchippu] custom chip, ASIC [Add to Longdo]
サムチェック[さむちえっく, samuchiekku] sum check [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
夢中[むちゅう, muchuu] Versunkensein, Begeisterung, Unbesonnenheit [Add to Longdo]
無秩序[むちつじょ, muchitsujo] Unordnung, Verwirrung, Chaos, Anarchie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Much \Much\, n.
   1. A great quantity; a great deal; also, an indefinite
    quantity; as, you have as much as I.
    [1913 Webster]
 
       He that gathered much had nothing over. --Ex. xvi.
                          18.
    [1913 Webster]
 
   Note: Muchin this sense can be regarded as an adjective
      qualifying a word unexpressed, and may, therefore, be
      modified by as, so, too, very.
      [1913 Webster]
 
   2. A thing uncommon, wonderful, or noticeable; something
    considerable.
    [1913 Webster]
 
       And [he] thought not much to clothe his enemies.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {To make much of}, to treat as something of especial value or
    worth.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Much \Much\ (m[u^]ch), a. [Compar. & superl. wanting, but
   supplied by {More} (m[=o]r), and {Most} (m[=o]st), from
   another root.] [OE. moche, muche, miche, prob. the same as
   mochel, muchel, michel, mikel, fr. AS. micel, mycel; cf. Gr.
   me`gas, fem. mega`lh, great, and Icel. mj["o]k, adv., much.
   [root]103. See {Mickle}.]
   1. Great in quantity; long in duration; as, much rain has
    fallen; much time.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt carry much seed out into the field, and
       shalt gather but little in.      --Deut.
                          xxviii. 38.
    [1913 Webster]
 
   2. Many in number. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Edom came out against him with much people. --Num.
                          xx. 20.
    [1913 Webster]
 
   3. High in rank or position. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Much \Much\, adv. [Cf. Icel. mj["o]k. See {Much}, a.]
   To a great degree or extent; greatly; abundantly; far;
   nearly. "Much suffering heroes." --Pope.
   [1913 Webster]
 
      Thou art much mightier than we.     --Gen. xxvi.
                          16.
   [1913 Webster]
 
      Excellent speech becometh not a fool, much less do
      lying lips a prince.           --Prov. xvii.
                          7.
   [1913 Webster]
 
      Henceforth I fly not death, nor would prolong
      Life much.                --Milton.
   [1913 Webster]
 
      All left the world much as they found it. --Sir W.
                          Temple.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 much
   adv 1: to a great degree or extent; "she's much better now"
   2: very; "he was much annoyed"
   3: to a very great degree or extent; "I feel a lot better"; "we
     enjoyed ourselves very much"; "she was very much interested";
     "this would help a great deal" [syn: {a lot}, {lots}, {a good
     deal}, {a great deal}, {much}, {very much}]
   4: (degree adverb used before a noun phrase) for all practical
     purposes but not completely; "much the same thing happened
     every time"; "practically everything in Hinduism is the
     manifestation of a god" [syn: {much}, {practically}]
   5: frequently or in great quantities; "I don't drink much"; "I
     don't travel much" [syn: {much}, {a great deal}, {often}]
   adj 1: (quantifier used with mass nouns) great in quantity or
       degree or extent; "not much rain"; "much affection";
       "much grain is in storage" [ant: {little(a)}, {slight}]
   n 1: a great amount or extent; "they did much for humanity"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top