ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

substantially

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -substantially-, *substantially*, substantial
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I could see... that this was a sum substantially greater... that the one she had in mind, and not easy for her to assimilate, try as she might.ผมมองเห็นว่ามีอะไรมากมาย กว่าที่เธอคิดไว้ในใจ และไม่ง่ายสำหรับเธอจะรับได้ต่อให้พยายาม Don Juan DeMarco (1994)
Trust in the counselor is substantially high.เชื่อใจเถอะทนายนี่ได้รับความนิยมมาก Uninvited (2003)
I also lived substantially below my means.ผมใช้ชีวิตต่ำกว่ารายได้ของตัวเองเป็นอย่างมาก Numb (2007)
You need to acknowledge that our chance of success has substantially declined in the last 24 hours.คุณต้องตอบรับในโอกาสของพวกเรา ที่ทำสำเร็จและโดนปฏิเสธใน 24 ชม. The Mother Lode (2009)
I believe it's ... Just been substantially reduced.I think that has just been reduced substantially. Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
But I just gave you information that is substantially more important.แต่ฉันเพียงแค่ให้ข้อมูลว่า เป็นความสำคัญมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ. Now You See Me (2013)
That means they fall substantially below the standard deviation.นั่นหมายความว่าพวกเขาตกอยู่อย่างมาก ด้านล่างส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน. Runner Runner (2013)
And I'm gonna make sure that our company substantially increases our holdings on the park.และฉันจะทำให้มั่นใจว่าบริษัทของเรา มีนายทุนใหญ่ร่วมหุ้นในสวนมากขึ้น The Bicameral Mind (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นชิ้นเป็นอัน(adv) substantially, See also: tangibly, considerably, Syn. เป็นล่ำเป็นสัน, เป็นจริงเป็นจัง, เป็นเรื่องเป็นราว, Example: เขาไม่ได้เรียนจบอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมาเลย
เป็นโล้เป็นพาย(adv) seriously, See also: substantially, earnestly, Syn. จริงจัง, Ant. , Example: เด็กตัวเท่านี้ พูดจาเป็นโล้เป็นพายยิ่งกว่าผู้ใหญ่บางคนอีก, Thai Definition: อย่างได้เรื่องได้ราว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นชิ้นเป็นอัน[pen chin pen an] (adv) EN: substantially ; tangibly ; considerably
เป็นกำลัง[pen kamlang] (adv) EN: very much ; extremely ; considerably ; substantially ; exceedingly
เป็นการใหญ่[pen kān yai] (adv) EN: extremely ; exceedingly ; substantially ; considerably  FR: en grand ; à grande échelle
อย่างมาก[yāng māk] (adv) EN: at most ; maximum ; extremely ; exceedingly ; substantially ; considerably  FR: au plus ; tout au plus
อย่างยิ่ง[yāngying] (adv) EN: very much ; extremely ; considerably ; substantially ; exceedingly  FR: terriblement ; diablement ; totalement ; tout à fait

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
substantially

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
substantially

Japanese-English: EDICT Dictionary
大体[だいたい, daitai] (n-adv, n-t) general; substantially; outline; main point; approximately; about; (P) #16,121 [Add to Longdo]
多分に[たぶんに, tabunni] (adv) in great amount; considerably; substantially; quite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Substantially \Sub*stan"tial*ly\, adv.
   In a substantial manner; in substance; essentially.
   [1913 Webster]
 
      In him all his Father shone,
      Substantially expressed.         --Milton.
   [1913 Webster]
 
      The laws of this religion would make men, if they would
      truly observe them, substantially religious toward God,
      chastle, and temperate.         --Tillotson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 substantially
   adv 1: to a great extent or degree; "I'm afraid the film was
       well over budget"; "painting the room white made it seem
       considerably (or substantially) larger"; "the house has
       fallen considerably in value"; "the price went up
       substantially" [syn: {well}, {considerably},
       {substantially}]
   2: in a strong substantial way; "the house was substantially
     built"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top