ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indeed

IH2 N D IY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indeed-, *indeed*, inde, indee
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indeed(adv) อย่างแท้จริง, See also: โดยแท้จริงแล้ว, ตามความจริง, Syn. certainly, in fact

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indeed(อินดีด') adv. จริง ๆ , โดยแท้จริง, Syn. really, truly

English-Thai: Nontri Dictionary
indeed(adv) แน่นอนแล้ว, จริงๆ, โดยแท้จริงแล้ว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
indeedแต่โดยดี
indeed(adv) ยิ่งนัก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is indeed a pleasure. Welcome to Tomainia. This way.นี่แหละความสุข ยินดีต้อนรับสู่ โทไมเนีย เชิญทางนี้ The Great Dictator (1940)
- Indeed it is, madam.- ค่ะ คุณผู้หญิง Rebecca (1940)
It is indeed a lovely sight.มันย่อมเป็นสายตาที่น่ารัก How I Won the War (1967)
It is indeed a lovely sight.เป็นภาพที่น่ารัก สิบโทของปืนคาบศิลามองไปที่ มัน How I Won the War (1967)
Who indeed am I?ใครแน่นอนฉัน? Yellow Submarine (1968)
indeed the field that I hope to go into, is really responsible for keeping the whole human being alive....ซึ่งเป็นด้านที่คุณเชี่ยวชาญ และที่ผมหวังว่าจะได้เข้า... ...เป็นส่วนที่ทำให้ ชีวิตมนุษย์มีชีวิตอยู่ได้ Punchline (1988)
Now I realize that this may be a disappointment to you but I would ask you to remember that it is just a measurement and in no way should detract from the beauty of, or indeed your affection for this...ผมรู้ดีว่าพวกคุณอาจจะผิดหวังกันมาก ผมอยากจะให้คุณจำไว้ นี่เป็นเพียงการวัด และมันจะไม่ทำให้ความงามลดลง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
And when they descended, it was to announce that Ffynnon Garw was indeed a mountain of 1, 002 feet and that they were engaged to be married.และเมื่อเขาลงมา ก็มีการประกาศว่าฟินาฮ่อนการู ก็คือภูเขาจริง ๆ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Our mother indeed finds their exuberance a little trying for her nerves.แม่ของเราพบความร่าเริงของหลานๆ ก็เลยทำให้ไม่ค่อยเป็นโรคเส้นประสาท Episode #1.5 (1995)
- Indeed it is.-จริงด้วยมันอาจเป็นไปได้ Episode #1.5 (1995)
Indeed you have, my love! You are very welcome, sir.จริงๆ นะ ลูกมีจ้ะลูกรัก ยินดีต้อนรับค่ะ Episode #1.6 (1995)
- This, sir, is indeed an honor.คุณให้เกียรติจริงๆ The Truman Show (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
indeedA friend in need is a friend indeed.
indeedA protagonist as plain and ordinary as him is rare indeed.
indeedFriend in need is a friend indeed.
indeedHe asked me what Indeed.
indeedHe is clever indeed.
indeedHe is indeed a clever boy.
indeedHe is, indeed, a hard worker.
indeedHe is, indeed, a man of his word.
indeedHe is very clever indeed.
indeedHer diligence is indeed worthy of praise.
indeedHis noble deed deserves praise indeed.
indeedI am indeed very glad to hear that.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามความเป็นจริง(adv) actually, See also: indeed, really, truly, Syn. ตามจริง, Ant. โกหก, เท็จ, Example: กรุณากรอกรายการต่างๆ ตามความเป็นจริง
เลย(adv) really, See also: indeed, Syn. จริงๆ, Example: การเยียวยารักษาคอมพิวเตอร์ที่ถูกไวรัสเล่นงานนี้ไม่ใช่เรื่องสนุกเลย, Thai Definition: ใช้ประกอบหลังคำอื่นเพื่อเน้นให้หนักแน่น
โดยแท้(adv) really, See also: indeed, genuinely, virtually, truly, actually, Syn. โดยแท้จริง, จริงๆ, Example: เขาทำงานเพื่อส่วนรวมโดยแท้
ช่าง(aux) indeed, See also: really, truly, very, so, terribly, Example: รูปภาพนี้ ฝีมือวาดช่างยอดเยี่ยมจริงๆ, Thai Definition: มีนิสัยชอบในทางใดทางหนึ่ง, มีลักษณะนิสัยโน้มไปในทางนั้นๆ
เชียว(adv) indeed, See also: really, truly, certainly, absolutely, quite, Syn. ทีเดียว, เทียว, Example: อาจารย์สอนภาษาคนใหม่ออกข้อสอบภาษาอังกฤษยากเชียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่าง[chang] (x) EN: indeed ; really ; truly ; very ; so ; terribly  FR: vraiment
เชียว[chīo] (adv) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite  FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
เชียว[chīo] (adv) EN: indeed ; really ; truly ; certainly ; absolutely
โดยความเป็นจริง[dōi khwām pen jing] (x) EN: indeed ; in fact
โดยแท้[dōi thaē] (adv) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; quite
จัง[jang] (adv) EN: greatly ; squarely ; quite ; extremely ; really ; truly ; indeed  FR: vraiment ; totalement ; tout à fait ; tellement ; terriblement ; très
จริง[jing] (adv) EN: really ; truly ; indeed  FR: réellement ; vraimernt
จริง ๆ แล้ว[jing-jing laēo] (conj) EN: indeed
ตามความเป็นจริง[tām khwām pen jing] (adv) EN: actually ; indeed ; really ; truly  FR: réellement
แท้จริง[thaējing] (conj) EN: in fact ; as a matter of fact ; in reality ; indeed  FR: en fait ; en réalité

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INDEED IH2 N D IY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indeed (a) ˈɪndˈiːd (i1 n d ii1 d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
确实[què shí, ㄑㄩㄝˋ ㄕˊ,   /  ] indeed; really; reliable; real; true #1,263 [Add to Longdo]
诚然[chéng rán, ㄔㄥˊ ㄖㄢˊ,   /  ] indeed; true! (I agree with you) #23,079 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
全く[まったく, mattaku] (adv) (1) really; truly; entirely; completely; wholly; perfectly; (2) indeed; (int) (3) (abbr) (See 全くもう) good grief (expression of exasperation); (P) #1,462 [Add to Longdo]
宜;諾[むべ;うべ, mube ; ube] (adv) truly; indeed #8,217 [Add to Longdo]
誠に(P);実に(P);真に;寔に;洵に;實に(oK)[まことに(P);じつに(実に)(P);げに(実に);しんに(真に), makotoni (P); jitsuni ( jitsuni )(P); geni ( jitsuni ); shinni ( makoto ni )] (adv) (実に is usu. じつに, and 誠に is usu. まことに) indeed; really; absolutely; truly; actually; very; quite; (P) #12,548 [Add to Longdo]
はあ;は[haa ; ha] (int) (1) yes; indeed; well; (2) ha!; (3) what?; huh?; (4) sigh #14,918 [Add to Longdo]
何様;何さま[なにさま, nanisama] (adv, n) what kind; how; indeed; truly; extremely; to be sure [Add to Longdo]
左様;然様;佐様(iK)[さよう, sayou] (adj-na) (1) (uk) like that; (int) (2) (uk) that's right; indeed; (3) (uk) let me see... [Add to Longdo]
成程(P);成る程[なるほど, naruhodo] (exp, adv) (uk) I see; That's right!; Indeed; (P) [Add to Longdo]
千万[せんまん, senman] (adv, n-t) exceedingly; very many; very much; indeed; a great many [Add to Longdo]
然うとも[そうとも, soutomo] (int) (uk) exactly right!; indeed; damn straight [Add to Longdo]
然かし[さかし, sakashi] (exp, int) (arch) indeed, it is so; I concur, it is so [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indeed \In*deed"\, adv. [Prep. in + deed.]
   In reality; in truth; in fact; verily; truly; -- used in a
   variety of senses. Esp.:
   (a) Denoting emphasis; as, indeed it is so.
   (b) Denoting concession or admission; as, indeed, you are
     right.
   (c) Denoting surprise; as, indeed, is it you? Its meaning is
     not intrinsic or fixed, but depends largely on the form
     of expression which it accompanies.
     [1913 Webster]
 
        The carnal mind is enmity against God; for it is
        not subject to the law of God, neither indeed can
        be.                 --Rom. viii.
                          7.
     [1913 Webster]
 
        I were a beast indeed to do you wrong. --Dryden.
     [1913 Webster]
 
        There is, indeed, no great pleasure in visiting
        these magazines of war.       --Addison.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indeed
   adv 1: in truth (often tends to intensify); "they said the car
       would break down and indeed it did"; "it is very cold
       indeed"; "was indeed grateful"; "indeed, the rain may
       still come"; "he did so do it!" [syn: {indeed}, {so}]
   2: (used as an interjection) an expression of surprise or
     skepticism or irony etc.; "Wants to marry the butler?
     Indeed!"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top