ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

virtually

V ER1 CH UW0 AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -virtually-, *virtually*, virtual
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
virtually(adv) อย่างเเท้จริง, Syn. practically

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It strikes me, as one who has actually heard his voice that you have virtually no prerequisites to make direct contact...รู้มั้ยครับ ผมตกใจในฐานะที่ ผมได้ยินเสียงของท่านมาแล้ว คุณไม่มีวันที่จะติดต่อ กับท่านโดยตรงเด็ดขาด Oh, God! (1977)
Why, we have virtually every religious persuasion represented here today.ในขณะที่เราปฏิบัติกันอยู่นี้ ในวันนี้มีตัวแทนของทุก ๆ ศาสนาครับ Oh, God! (1977)
With Abercrombie and Blair, your friend's book is virtually guaranteed to appear in total secrecy.หนังสือของเพื่อนของคุณมีการรับประกันจริงที่จะปรากฏในความลับทั้งหมด The Russia House (1990)
A highly prestigious assignment. Although, for Jerome selection was virtually guaranteed at birth.สิทธิพิเศษของเจโรมที่มีโดยกำเนิด Gattaca (1997)
Perhaps a little memory. Virtually no intelligence.บางทีจะมีความจำเล็กน้อย ความจริงแล้วไม่มีสติปัญญา Resident Evil (2002)
She and I virtually grew up together.She and l virtually grew up together. Maid in Manhattan (2002)
So suddenly it became possible to produce any new chemical synthetic chemicals the likes of which had never existed before in the world for any purpose and at virtually no cost.การสร้างสารเคมีใหม่ กลายเป็นเรื่องที่ทำได้ทันที สารเคมีสังเคราะห์ The Corporation (2003)
That's the way our civilization is the very high cliff represents the virtually unlimited resources we seem to have when we began this journey.อารยธรรมของเราก็เช่นเดียวกัน หน้าผาที่สูงลิบ เปรียบเสมือนทรัพยากรที่ดูเหมือนไม่มีขีดจำกัด The Corporation (2003)
I mean I virtually have worked for like Id say 25 percent of the fortune 500.หมายถึงผมทำงานให้บริษัทต่าง ๆ ราว 25% ของ 500 อันดับแรกของนิตยสารฟอร์จูน The Corporation (2003)
What happens if we wake up one day and we find out that virtually all of our relationships that are mediated between us and our fellow human beings are commercial?อะไรจะเกิดขึ้นถ้าวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมา แล้วพบว่าความสัมพันธ์ทุกอย่างของเรา สื่อกลางระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์ The Corporation (2003)
We find out that virtually every relationship we have is a commercially arbitrated relationship with our fellow human being?ถ้าเราพบว่าความสัมพันธ์ทุกอย่างที่เรามี ความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ ถูกกำหนดด้วยการค้าทั้งหมด? The Corporation (2003)
And lower Manhattan, we've been told, is virtually inaccessible.และในแมนฮัตตัน ส่วนล่างคือจุดที่เข้าไปไม่ได้เลย The Day After Tomorrow (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
virtuallyLearning probably takes place in virtually every activity in which we take part.
virtuallyThe scientific truth of evolution is so overwhelmingly established, that it is virtually impossible to refute.
virtuallyUnemployment in this part of the country is virtually nonexistent.
virtuallyWhen he was young, he was so poor that he virtually had to live on gruel.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยแท้[dōi thaē] (adv) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; quite
จวน[jūan] (adv) EN: nearly ; almost ; narrowly ; practically ; virtually ; soon  FR: presque ; quasiment ; pratiquement ; virtuellement
จวนจะ[jūan ja] (adv) EN: almost ; nearly ; practically ; virtually  FR: sur le point de
เกือบจะ[keūap ja] (adv) EN: about ; virtually  FR: pratiquement ; virtuellement
แทบจะ[thaēp ja] (x) EN: almost ; nearly ; just about ; practically ; virtually  FR: pratiquement ; presque ; quasi ; tellement ; ne ... guère

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
VIRTUALLY V ER1 CH UW0 AH0 L IY0
VIRTUALLY V ER1 CH UW0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
virtually (a) vˈɜːʳtʃuəʳliː (v @@1 ch u@ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
实质上[shí zhì shàng, ㄕˊ ㄓˋ ㄕㄤˋ, / ] virtually; essentially #13,463 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あってなきがごとき[attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]
がら空き;がら明き[がらあき, garaaki] (adj-no) virtually empty; quite empty [Add to Longdo]
実際に[じっさいに, jissaini] (adv) (1) (See 実際・1) virtually; practically; in practice; in practise; (2) (See 実際・2) currently; presently [Add to Longdo]
名実[めいじつ, meijitsu] (n) in name and in reality; nominally and virtually; form and contents; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Virtually \Vir"tu*al*ly\, adv.
   In a virtual manner; in efficacy or effect only, and not
   actually; to all intents and purposes; practically.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 virtually
   adv 1: in essence or effect but not in fact; "the strike
       virtually paralyzed the city"; "I'm virtually broke"
   2: (of actions or states) slightly short of or not quite
     accomplished; all but; "the job is (just) about done"; "the
     baby was almost asleep when the alarm sounded"; "we're almost
     finished"; "the car all but ran her down"; "he nearly
     fainted"; "talked for nigh onto 2 hours"; "the recording is
     well-nigh perfect"; "virtually all the parties signed the
     contract"; "I was near exhausted by the run"; "most everyone
     agrees" [syn: {about}, {almost}, {most}, {nearly}, {near},
     {nigh}, {virtually}, {well-nigh}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top