Search result for

virtually

(32 entries)
(0.0341 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -virtually-, *virtually*, virtual
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
virtually[ADV] อย่างเเท้จริง, Syn. practically

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
At gatherings and prayer vigils in virtually every major city, many see the arrival of the Central Park sphere as a sign of a new era, or perhaps even the end of the world.จึงรวมกลุ่มกัน สวดมนต์ภาวนา ในเมืองใหญ่ทุกเมือง หลายคนมองเห็นถึงการมาถึง ของทรงกลมที่เซ็นทรัลปาร์ค The Day the Earth Stood Still (2008)
She virtually stole the Planet out from under her.คิดดูสิแม่ พวกมันน่ะ โกงร้านไปต่อหน้าต่อตาเลย Loyal and True (2008)
As a Homeland agent, you are aware, I'm sure that anyone who impedes an investigation into terrorism has virtually no protection under the law.ในฐานะของตัวแทนจากรัฐบาล คุณควรจะรู้ไว้ว่า ใครก็ตามที่ขัดขวาง การสืบสวน อันนำพาไปสู่การก่อการร้าย Rates of Exchange (2009)
So he's got virtually free passage.แสดงว่าเขาได้รับการผ่านทางฟรี To Hell... And Back (2009)
It's virtually untraceable.ยากมากในสืบแกะรอย Harbingers in a Fountain (2009)
It helped us create a metal compound so strong that you will be able to withstand virtually anything.มันช่วยให้เราสามารถสร้าง - สารประกอบโลหะที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะทำให้นายสามารถทนทาน X-Men Origins: Wolverine (2009)
They're virtually silent. They have no fear of death.พวกมันเงียบสงัด ไม่กลัวความตาย It Hurts Me Too (2010)
While leaving the normal cells virtually unaffected.ในขณะเดียวกัน มันก็จะไม่เข้าไปยุ่งกับเซลล์ปกติ I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
It's outer scales are virtually impenetrable.เกล็ดชั้นนอกของมันนั้นคงกระพันอย่างแท้จริง The Zillo Beast (2010)
Because you're a young attractive white female with virtually no personal ties or paper trail.เพราะเธอเป็นเด็กขาว ที่มีเสน่ห์มากน่ะสิ เพราะเธอเป็นคนไม่มี หลักแหล่ง หรือความสัมพันธ์กับใครเลย Pilot (2010)
It's virtually limitless.จะว่าไปแล้ว.. มันไร้ขีดจำกัดจริงๆ Rise of the Planet of the Apes (2011)
'They've come from everywhere to virtually nowhere.พวกเขามาจากทุกที่ แทบจะไม่มีที่เลย Will (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
virtuallyLearning probably takes place in virtually every activity in which we take part.
virtuallyThe scientific truth of evolution is so overwhelmingly established, that it is virtually impossible to refute.
virtuallyUnemployment in this part of the country is virtually nonexistent.
virtuallyWhen he was young, he was so poor that he virtually had to live on gruel.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยแท้[adv.] (dōi thaē) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; quite   
จวน[adv.] (jūan) EN: nearly ; almost ; narrowly ; practically ; virtually ; soon   FR: presque ; quasiment ; pratiquement ; virtuellement
จวนจะ[adv.] (jūan ja ) EN: almost ; nearly ; practically ; virtually   FR: sur le point de
เกือบจะ[adv.] (keūap ja ) EN: about ; virtually   FR: pratiquement ; virtuellement
แทบจะ[X] (thaēp ja) EN: almost ; nearly ; just about ; practically ; virtually   FR: pratiquement ; presque ; quasi ; tellement ; ne ... guère

CMU English Pronouncing Dictionary
VIRTUALLY    V ER1 CH UW0 AH0 L IY0
VIRTUALLY    V ER1 CH UW0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
virtually    (a) (v @@1 ch u@ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]
がら空き;がら明き[がらあき, garaaki] (adj-no) virtually empty; quite empty [Add to Longdo]
実際に[じっさいに, jissaini] (adv) (1) (See 実際・1) virtually; practically; in practice; in practise; (2) (See 実際・2) currently; presently [Add to Longdo]
名実[めいじつ, meijitsu] (n) in name and in reality; nominally and virtually; form and contents; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
实质上[shí zhì shàng, ㄕˊ ㄓˋ ㄕㄤˋ, / ] virtually; essentially, #13,463 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Virtually \Vir"tu*al*ly\, adv.
   In a virtual manner; in efficacy or effect only, and not
   actually; to all intents and purposes; practically.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 virtually
   adv 1: in essence or effect but not in fact; "the strike
       virtually paralyzed the city"; "I'm virtually broke"
   2: (of actions or states) slightly short of or not quite
     accomplished; all but; "the job is (just) about done"; "the
     baby was almost asleep when the alarm sounded"; "we're almost
     finished"; "the car all but ran her down"; "he nearly
     fainted"; "talked for nigh onto 2 hours"; "the recording is
     well-nigh perfect"; "virtually all the parties signed the
     contract"; "I was near exhausted by the run"; "most everyone
     agrees" [syn: {about}, {almost}, {most}, {nearly}, {near},
     {nigh}, {virtually}, {well-nigh}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top